Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO na Slovensku 2013

Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) na Slovensku pre rok 2013.

EUR Čiastkový základ dane z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011/2012.
EUR Verejné zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie rok 2011/2012
EUR Sociálne poistenie za rozhodujúce obdobie rok 2011/2012
mesiace Počet mesiacov výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2012.
  SZČO so alebo bez zdravotného postihnutia (ZP)
   
   

Mesačné zdravotné poistenie:
Vymeriavací základ: 1 140,35 EUR
Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie: 1 140,35 EUR
Mesačné zdravotné poistenie (14%): 159,64 EUR
Mesačné sociálne poistenie:
Vymeriavací základ: 1 140,35 EUR
Vymeriavací základ pre nemocenské poistenie: 1 140,35 EUR
Nemocenské poistenie (4,4%): 50,17 EUR
Vymeriavací základ pre starobné, invalidné poistenie a rezervný fond: 1 140,35 EUR
Starobné poistenie (18%): 205,26 EUR
Invalidné poistenie (6%): 68,42 EUR
Rezervný fond solidarity (4,75%): 54,16 EUR
Mesačné sociálne poistenie spolu: 378,01 EUR
Mesačné zdravotné a sociálne poistenie spolu:
Mesačné poistenie spolu: 537,65 EUR
 

Kalkulačka na vašu stránku Kalkulačka na vašu stránku:


Diskusia ku kalkulačke:

Príklad pre prvý polrok 2013:

Jozef mal v roku 2011 čiastkový základ dane 27 000,00 EUR. Odviedol na verejné zdravotné poistenie 3 000,00 EUR a sociálne poistenie 6 000,00 EUR. Pracoval celý rok. Potrebuje spočítať odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 • Preddavky na zdravotné poistenie: 159,64 EUR
 • Preddavky na sociálne poistenie: 234,78 EUR
 • Preddavky celkom: 394,42 EUR
 • [ Namodelovať príklad ]

Príklad pre druhý polrok 2013:

Jozef mal v roku 2012 čiastkový základ dane 27 000,00 EUR. Odviedol na verejné zdravotné poistenie 3 000,00 EUR a sociálne poistenie 6 000,00 EUR. Pracoval celý rok. Potrebuje spočítať odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 • Preddavky na zdravotné poistenie: 159,64 EUR
 • Preddavky na sociálne poistenie: 378,01 EUR
 • Preddavky celkom: 537,65 EUR
 • [ Namodelovať príklad ]

Zdravotné poistenie pre SZČO na Slovensku v roku 2013:

 • Zdravotné poistenie na ústrednom portáli verejnej správy Slovenskej republiky
 • Vymeriavací základ SZČO sa vypočíta ako podiel základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období (2012), ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9.
 • Minimálny vymeriavací základ na platenie poistného pre SZČO je najmenej 50 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavaceho základu z pred dvoch rokov (rok 2011) to jest 393,00 EUR. Ak je SZČO zároveň aj zamestnancom, minimálny preddavok nie je určený.
 • Maximálny vymeriavací základ na platenie zdravotného poistného je v sume 3 930,00 EUR (päťnásobok priemernej mzdy).
 • Zdravotné poisťovne:

Sociálne poistenie pre SZČO na Slovensku v roku 2013:

 • Sociálna poisťovňa o sociálnom poistení
 • Sumy sociálneho poistného sa zaokrúhľujú na 1 eurocent nadol.
 • Minimálny vymeriavací základ na platenie poistného pre SZČO je najmenej 44,2 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavaceho základu z pred dvoch rokov (rok 2011) to jest 393,00 EUR.
 • Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na starobné, invalidné, nemocenské a rezervný fond solidarity je vymeriavací základ v úhrne mesačne najviac v sume 3 930,00 EUR (päťnásobok priemernej mzdy).
 • Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO do 30. júna 2013 je podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2011, ktorý je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 2.
 • Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO od 1. júla 2013 alebo od 1. októbra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012, je podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9.
 • Účty Sociálnej poisťovne
Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko