SME
Sobota, 28. november, 2020 | Meniny má HenrietaKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Zverejnili rozsudok nad Rybaničom: polícia konala podvodne (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

<< < 1 2 3 4 5 6

Hodnoť

Len jedna poznámka z mnohých

k rozsudku odvolacieho súdu v prípade „Rybanič“.

Nezdieľam názor odvolacieho súdu, že polícia mala osobu Rybaniča v zmysle § 85 Trestného poriadku zadržať a obmedziť na osobnej slobode ako „podozrivú osobu“, pretože v danom konkrétnom prípade neboli k takémuto postupu splnené zákonom určené podmienky a to, 1) k zadržaniu nemali policajti „predchádzajúci súhlas prokurátora“, 2) bez takéhoto súhlasu taktiež neboli splnené podmienky a to : nešlo o „neodkladnú vec“, keďže trestné stíhanie začali vo veci už dňa 9.6.2016, aktívne sa do veci zaangažoval prokurátor, keďže si polícia zabezpečila súdny príkaz na vykonanie domovej prehliadky a prehliadky iných priestorov, rovnako tak o podozrivom mali dostatočné podklady z trestného oznámenia banky a je reálny predpoklad, že „súhlas prokurátora“ mohli bez problémov vopred získať.

V danom prípade potom existoval len jeden možný zákonný postup a to, že polícia mala na základe trestného oznámenia a vykonania prvotných vyšetrovacích úkonov Rybaničovi vzniesť obvinenie pre daný trestný čin a postupovať voči nemu v danom postavení obvineného (predviesť k výsluchu, umožniť zvoliť si obhajcu, umožniť obvinenému Rybaničovi sa bez prítomnosti tretej osoby s obhajcom radiť a obhajcovi umožniť byť prítomný pri výsluchu).

Mám názor, že celý úsek trestného konania od chvíle tzv. predvedenia Rybaniča z jeho zamestnania, spísania zápisnice o vydaní veci – mobilu, jeho výsluch „svedka“ až po vykonanie prehliadky osobného vozidla, prípadne ďalších časovo nadväzujúcich úkonov je takým závažným a flagrantným porušením ustanovení Trestného poriadku zo strany vyšetrovateľa, že toto nemožno (na rozdiel od názoru okresného či krajského súdu) už žiadnym spôsobom konvalidovať, keďže od neho sa odvodzujú ďalšie kroky a zadovážené dôkazy, ktoré trpia vplyvom nezákonnosti prvotných vyšetrovacích úkonov a opatrení.

Z toho vyplýva, že celé trestné konanie trpí závažnými procesnými chybami, ktoré nezaručili právo obvineného na svoju obhajobu, zadovážené dôkazy boli vykonané v rozpore s trestným poriadkom, čiže sú absolútne nepoužiteľné pre dokazovanie a teda neboli zo strany orgánov činných v trestnom konaní vytvorené rovnocenné podmienky pre obidve strany konania pre spravodlivý proces, s čím sa nevysporiadal tak prvostupňový ale aj odvolací súd.
 

rešpektujem názor profesionála, ďakujeme

ale využívanie procesných chýb na zneplatnenie dôkazov je - vo všeobecnosti - strašný, kontraproduktívny nástroj.

Nemožno nezákonnosť pri získavaní dôkazov riešil trestami za nezákonný postup, ale nezlikvidovať pri tom samotné reálne dôkazy totiž ich "validnosť"?.

Ak procesnými nástrojmi dokážeme oslobodiť zločinca, o ktorom úplne všetci vedia, aj on sám, že zločin spáchal, máme aj dôkazy, ktoré nikto nespochybňuje, ale z procesných dôvodov "nie sú validné"

celý systém spravodlivosti je narušený. Niečo treba zmeniť v systéme.

Príklad: Ak z obvineného vymlátia priznanie, sudca dokáže rozlíšiť, či sa priznal len preto. Ak je zločincom, treba ho naďalej riešiť ako zločinca a toho, kto ho mlátil, tiež. Ale vraha prepustíme, lebo priznanie je neplatné, a sadistický policajt, ktorý de facto zmaril vyšetrovanie, je bez problémov a "vyšetruje" ďalej?

Toto nie je spravodlivosť, riešenie. Je to problém systému.
 

Problémom "systému" je, že

štát nezabezpečil výber kvalitných ľudí (odborne, praxou a morálne) - a ich následné zodpovedajúce školenie - do funkcií orgánov činných v trestnom konaní, najmä pokiaľ sa týka vyšetrovateľov, ktorí svojou neznalosťou zákonov, ich obchádzaním, zavádzaním účastníkov konania o svojich skutočných zámeroch a cieľoch, čím vytvára netransparentný vyšetrovací systém a už v prípravnom konaní je väčšina dôkazov vykonaných v rozpore so zákonom t.j. neúčinných. Štát musí zabezpečiť kvalitný výkon vyšetrovania v prípravnom trestnom konaní, ktorí zabezpečí dostatok kvalitných dôkazov pre rozhodnutie o veci či v súdnom konaní a zároveň vytvorí rovnaké podmienky pre uplatnenie zákonom určených prostriedkov pre obidve strany t.j. obvineného i prokurátora (rovnosť zbraní v kontradiktórnom konaní). Ak toho štát nie je schopný, tak to neznamená nefunkčnosť systému, ale fakt, že štát si nedostatočne plní svoje úlohy a tým štát umožňuje prípadným páchateľom uniknúť z trestného postihu vlastnými protizákonnými postupmi.
 

Mám za to , že

rozsudok napriek svojmu rozsahu a formálnemu vyargumentovaniu premís z ktorch vychádza do logického dôsledku , priznaním , že získanie dôkazov o ktoré sa oprel ,bolo v časovej a vecnej rovine pochybné sám založil dôvody pre zrušenie rozsudku . Nie je mi jasné , či senát sa domnieva , že k tomu dôjde až v rámci využitia mimoriadných orpavných prostriedkov odsúdeného u nás , či mimo republiky ( čo však nás bude stáť náklady ale nedotkne sa ľudí " za vodou " ) alebo, bol ponúknutý ako dôvod na využitie mimoriadných právomoci prezidentky napríklad po voľbách . Nie je to však asi veľmi dobré vysvedčenie o morálnych kvalitách systému.
 

Rozsudok

kritizuje políciu za to, že ho fakticky obmedzili na osobnej slobode a bol v ich dispozícii ako keby bol zadržaný, pričom zadržaný podľa TP nebol a bol to len prostriedok nátlaku. Prostredníctvom "výsluchu svedka" fakticky nasimulovali okolnosti zodpovedajúce zadržaniu. Názor, že Rybaniča mali zadržať a že na to boli dôvody, som ja v rozsudku nenašiel. Súd naopak hovorí o "faktickom zadržaní" bez splnenia podmienok § 85 TP, čím vyhovel námietkam obhajoby o tom, že polícia obišla v tejto veci ustanovenia TP.
 

Citujem predmetnú pasáž z rozsudku:

"Pos­tup po­lí­cie, kto­rá pred­vo­la­la a fak­tic­ky aj pred­vied­la Fi­li­pa Ry­ba­ni­ča na vý­sluch, kto­rý sa mal vy­ko­nať v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka a to aj na­priek to­mu, že v tom ča­se bol je­di­ným po­doz­ri­vým zo spá­chania stí­ha­né­ho skut­ku je nut­né ozna­čiť za evi­den­tne ne­zá­kon­ný pos­tup po­lí­cie, kto­rá úče­lo­vo obiš­la us­ta­no­ve­nia o za­dr­ža­nom po­doz­ri­vom tak, že Fi­li­pa Ry­ba­ni­ča vy­po­ču­la ako sved­ka a je­ho za­dr­ža­nie ako po­doz­ri­vé­ho obiš­la tak, že ho ob­me­dzi­la na osob­nej slo­bo­de fak­tic­ky už v ban­ke pri po­li­caj­nom do­ru­čo­va­ní pred­vo­la­nia na vý­sluch (kde ten­to fak­tic­ký pos­tup po­lí­cia vy­dá­va­la za do­ru­če­nie pred­vo­la­nia sved­ka a nás­led­ne po­žia­da­nie, aby sa sve­dok dob­ro­voľ­ne v ich sprie­vo­de a vo svo­jom mo­to­ro­vom vo­zid­le, kto­ré po­lí­cia plá­no­va­la preh­ľa­dať dos­ta­vil na vý­sluch) s tým, že to­to fak­tic­ké ob­me­dzenie na osob­nej slo­bo­de nás­led­ne pok­ra­čo­va­lo aj na po­lí­cii".

Takýto polície by nemal zostať bez následného postihu "aktívnych" policajtov
 

 

Súd si v rozsudku vytvoril právnu konštrukciu o tom, že Rybanič mal byť (a podľa súdu aj fakticky bol) zadržaný ako "podozrivá" osoba v zmysle § 85 Trestného poriadku. Ja som v svojom príspevku uviedol dôvody, pre ktoré Rybanič podľa tohto ustanovenia nemohol byť zadržaný ani ako podozrivý, pretože nebol "pristihnutý pri trestnom čine" a nebol tiež "zastihnutý na úteku". Bez splnenia týchto podmienok trestný poriadok nepozná kategóriu "podozrivej osoby", čiže osoby, na ktorú existujú určité indície, že spáchala trestný čin ale sú nedostatočné, aby jej bolo vznesené obvinenie. Z toho vyplýva, že polícia vykonala celý začiatok vyšetrovania (predvedenie Rybaniča, vydanie mobilu, jeho výsluch svedka, prítomnosť pri prehliadke vozidla ...) absolútne v rozpore so zákonom a tento jej postup sa nedá podriadiť pod žiadne ustanovenie Trestného poriadku, teda ani pod § 85 Tr. por. o zadržaní podozrivej osoby. Vyplýva z toho, že od tohto okamihu (predvedenie Rybaniča) sú všetky vyšetrovacie úkony a ich výsledky (dôkazy) vykonané v rozpore so zákonom a sú neúčinné. Takýmito nezákonnými dôkazmi môžu byť aj následne odvodené dôkazy napr. z nezákonne zaisteného mobilu zistené informácie vo forme znaleckého posudku.
 

s tou časťou, že

Rybanič bol fakticky zadržaný to sedí. Ale že by si súd vytvoril konštrukciu o tom, že mal byť zadržaný a bolií na to splnené zákonné podmienky, nesúhlasím. To som tam nenašiel, súd nič také netvrdí. Vecne samozrejme súhlasím s tým, že podmienky TP na Rybaničovo zadržanie neexistovali. Rovnako je jasné, že celá "manipulácia" s Rybaničom od jeho navštívenia v banke až po jeho odchod nadránom bol protiprávny postup. Ktorý súd celkom výstižne a v zhode s obhajobou charakterizuje ako obchádzanie trestného poriadku.
To, či bol mobil zaistený nezákonne, by som tak kategoricky netvrdil. Nebol to podľa mňa odvodený dôkaz od predchádzajúceho nezákonného postupu a aj chronologicky väčšine nezákonných postupov polície predchádzal. Šamkov argument, že žiadosť o vydanie veci (mobilu) bol úkon, ktorý mohol byť a aj bol zrealizovaný nezávisle na ostatných úkonoch a nezávisle na vôli Rybaniča, má podľa mňa racionálne jadro.
Každopádne oceňujem Šamkovo zverejnenie rozsudku, keďže umožňuje relevantnú a vecnú diskusiu o okolnostiach Rybaničovho trestného stíhania a o účelovom a nezákonnom postupe polície. Človek sa až čuduje, že polícia ešte stále úmyselne a účelovo hráva tú hru "príde k nám ako svedok a odíde ako obvinený"...
 
Hodnoť

...

Toto je ten boj s korupciou v praxi. Ak to chceš nahlásiť, musíš to spraviť legálnou cestou. Preto Fico tak sebavedome vyhlasoval boj s korupciou, lebo mal celý proces podchytený. Nahlásiš korupciu a začnú vyšetrovať teba.
 
Hodnoť

Logicky by teraz malo nasledovať

vyšetrovanie a trestné stíhanie policajtov a vyšetrovateľa, ktorí ako prví na Rybaniča nabehli a zavreli ho do vyšetrovačky.
 
Hodnoť

 

Rybanič bol odsúdený, lebo porušil bankové predpisy. To je, povedzme v poriadku. Ale napriek tomu, že odhalenie kšeftov Kaliňáka bolo vykonané nezákonným postupom, skutočnosťou je, že Kaliňák spáchal hospodársku kriminalitu, za ktorú by mal byť trestnoprávne stíhaný. No, ale keďže nič sa nedeje, zrejme to znamená, že pod rúškom bankového tajomstva môžu hospodárski a politickí funkcionári v súčinnosti s políciou rozkradnúť aj celý štát.
No a práca sudcov a právnikov? Zložili sľub, že budú obhajovať spravodlivosť. A výsledok? Za najlepšieho sa považuje právnik, ktorý dokáže nie obhájiť spravodlivosť, ale obhájiť grázla akéhokoľvek druhu pred zaslúženým trestom.
 

 

Píše ako by sme tu mali 100% právny štát. Keby tu existoval tak kuklači nabehnú dávno na ministerstvo vnútra keď tam bol Kalinak.

Nič sa od čias Kalinaka nezmenilo. Len Kočner a Bidorovci stratili ochranu. Tu ochranu nestratila smeracka mafia. Snáď sa to podarí po voľbách 2020. Len nesmú ľudia voliť ďalšie SIETky.
 
Hodnoť

 

Bohužiaľ je to tak , že to čo Rybanič urobil je protizákonne. Faktom ale je a konštatoval to aj súd v rozsudku , že informácie o businisse Kalinaka s daňovým podvodníkom sú zverejnenia hodné. Ja vníma Rybaniča ako takého malého Matríra , ktorý v náš prospech bude potrestaný. Je to ako disent za komunistov.

Sud sa musí vyjadrovať ako by tu za čias Kalinaka existoval právny štát. Ale tu nebol. Kiska to trefne pomenoval ako mafiánsky štát.

Pre mňa by bolo takým správnym zavŕšením tohto keby Rybaničovi , Čaputova udelila Milosť ale to ona nikdy neurobí, pretože ide o človeka zo SaS.
 
Hodnoť

hahahaaa

policia konala podvodne, ked Rybanic oznamil protipravne trestny cin pravnika Kalinaka ... sudcovia odsudili Rybanica ... :)
 
Hodnoť

Áno. Melú. Pomaly. Ale isto. Božie mlyny

Aj keď má Robo2 harleya, neujde im.
Došlo naňho, a dúfam, že nebude veľký problém zohnať aj mená
všetkých zainteresovaných policajtov, ktorí si "iba" plnili príkazy.

A na rade je teraz ešte Robo1.
 
Hodnoť

hmm

ked policia konala podvodne,ako mohol sudca na takom "uzasnom" zaklade vyniest rozsudok?
a este otazka - ti vysetrovatelia,co konali podvodne,su este v sluzobnom pomere?..ziaden trest,ziaden postih?
apropo - kto im kazal jednat podvodne?..mali to prikazom?..alebo svojvolne?..kto im ten prikaz dal?..nic sa nevysetruje?..co na to prokurator - tiez jeden zo smerackych "clovekov"
 
Hodnoť

 

Problém je v tom, že justícia dbá iba na dodržovanie zákonov a vôbec nie na spravodlivosť.
 
Hodnoť

 

Rozsudok aspoň jasne preukázal, ze "najlepší minister vnútra" vcelej galaxii, bol len obyčajný klamár a podvodník. Prečo ho Fico, ako premiér tak veľmi kryl, môžeme iba špekulovať. V tomto kontexte je teraz možné veľmi pochybovať o jeho vyhláseniach pri únose cudzieho štátneho príslušníka, ale aj v iných medializovaných kauzách, kde jeho participácia na zahmlievaní trestných činov, alebo výrobe fabulácií ohľadom Kiskových letov, alebo hľadanie vyšetrovateľa ochotného prekračovať aj rámec zákona, len aby sa na Kisku našlo čokoĺvek negatívne.
 

<< < 1 2 3 4 5 6

Najčítanejšie na SME Ekonomika