Chronológia udalostí, súvisiacich s VD Gabčíkovo, od roku 1992

Bratislava 22. októbra (TASR) - V roku 1977 Maďarsko a Československo uzavreli zmluvu, predpokladajúcu výstavbu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros ...

Bratislava 22. októbra (TASR) - V roku 1977 Maďarsko a Československo uzavreli zmluvu, predpokladajúcu výstavbu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros s cieľom vyrábať elektrickú energiu, bojovať proti záplavám a zlepšiť navigáciu na Dunaji. V roku 1989 Maďarsko zrušilo realizáciu projektu a neskôr od nej odstúpilo s odôvodnením, že ide o projekt s vážnym rizikom pre životné prostredie v Maďarsku a pre zásobovanie Budapešti vodou. Hlavnými dôvodmi však boli pravdepodobne finančné problémy Maďarska v súvislosti s týmto vodným dielom. Slovensko, ktoré sa stalo v zmluve nástupníckym štátom Československa, odmietlo tieto tvrdenia a nástojilo na tom, aby Maďarsko splnilo záväzky, vyplývajúce zo zmluvy. Neskôr Slovensko pristúpilo výlučne na svojom území k uvedeniu do prevádzky projektu - variantu C, ktorého využívanie malo vraj dopad na prístup Maďarska k vodám Dunaja. Pred desiatimi rokmi sa začalo s prehradzovaním prirodzeného koryta Dunaja. TASR v tejto súvislosti vydáva chronológiu vybraných udalostí od tohto aktu.

24. októbra 1992 - O 9.55 h sa začalo uvádzanie stupňa Gabčíkovo do prevádzky prehradzovaním prirodzeného koryta Dunaja v kontexte variantu C.

23. novembra 1992 - Komisia ES (Európskeho spoločenstva) zverejnila správu na základe práce trilaterálnej komisie, v ktorej sa nenachádzajú žiadne závery o ekologickej katastrofe.

1. januára 1993 - Slovensko sa stalo samostatnou republikou a prebralo všetky záväzky, spojené so zmluvou z roku 1977.

24. februára 1993 - Maďarský parlament prijal deklaráciu, v ktorej tvrdí, že Slovensko narušilo maďarské územie a rad ďalších medzinárodných zmlúv. Deklaráciu distribuovali do členských krajín OSN.

24. marca 1993 - SNR prijala deklaráciu a odmietla obvinenia.

7. apríla 1993 - SR a MR podpísali osobitnú dohodu o podmienkach predloženia sporu okolo SVD Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN) Medzinárodnému súdnemu dvoru (MSD) v Haagu.

2. novembra 1993 - Trilaterálna pracovná skupina - traja experti z ES, jeden zo Slovenska a jeden z Maďarska - preložila po stretnutí v Budapešti správu s údajmi o dočasnom riešení. Ani v nej sa nenachádza žiadny katastrofický scenár.

1. decembra 1993 - Po stretnutí v Bratislave predložila trilaterálna pracovná skupina záverečnú správu. Ani v nej sa nevyskytol katastrofický scenár.

2. mája 1994 - SR a MR odovzdali svoj spor, týkajúci sa Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, oficiálne MSD v Haagu.

1994 až 1995 - MR aj SR predložili všetky potrebné dokumenty MSD v Haagu.

8. septembra 1995 - Ukončenie likvidačných prác na maďarskom úseku Dunaja v Nagymarosi vrátane zbúrania kruhovej hrádze.

19. apríla 1995 - Uzavretie slovensko-maďarskej dohody v Budapešti o dočasnom zásobovaní Malého Žitného ostrova vodou do rozhodnutia MSD v Haagu.

22. júna 1995 - Ukončenie výstavby prehrádzky dna pri Dunakiliti.

17. mája 1996 - Uvedenie VD Gabčíkovo do plnej a stálej prevádzky vrátane vodnej elektrárne. Prevádzkovo ešte plne nevyužitá Vodná elektráreň Gabčíkovo v predchádzajúcom roku 1995 vyrobila viac než desatinu elektrickej energie, vyprodukovanej na Slovensku.

24. augusta 1996 - V Čunove pri Bratislave sa uskutočnila slávnosť vďakyvzdania za vodné dielo Gabčíkovo. Súčasťou vodného diela je aj areál vodných športov, ktorý v tento deň oficiálne uviedli do prevádzky. Zároveň sa v Čunove uviedla do prevádzky plavebná komora, ktorá nahradzuje hrádzu v Dunakiliti.

3. marca 1997 - MSD začal v Haagu prvé pojednávanie v súdnom spore medzi MR a SR o SVDGN.

1. - 4. apríla 1997 - Prvá návšteva členov MSD v dejisku sporu.

25. septembra 1997 - MSD v holandskom Haagu vyniesol rozsudok v spore medzi MR a SR o výstavbe a využívaní SVDGN. Súd rozhodol, že oba štáty porušili právne záväzky a vyzval ich, aby realizovali záväznú zmluvu, berúc do úvahy zmeny, ku ktorým došlo od roku 1989.

25. septembra 1997 - Rozhodnutie MSD v Haagu nebolo síce jednoznačnou prehrou Budapešti, ale Maďarsko sa pred rokovaniami so slovenskou stranou dostalo do o niečo nevýhodnejšej pozície. Povedal to v Haagu štátny tajomník Úradu predsedníctva vlády MR János Nemcsók, ktorý bol poverený koordinovaním "poverdiktových" aktivít na maďarskej strane ako aj vedením delegácie MR pri nadchádzajúcich dvojstranných rokovaniach.

25. septembra 1997 - Splnomocnenec slovenskej vlády pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu Peter Tomka povedal po výnose rozsudku v spore o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros medzi Maďarskom a Slovenskom, že spor dopadol pre SR veľmi úspešne, pretože v absolútnej väčšine otázok dal MSD za pravdu Slovensku.

22. októbra 1997 - Konalo sa prvé rokovanie vládnych delegácií MR a SR o realizácii verdiktu Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v spore o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.

10. novembra 1997 - V Budapešti sa na Úrade predsedu vlády MR konalo druhé rokovanie vládnych delegácií. Slovenská delegácia predložila okruh otázok, týkajúci sa Čunovského stupňa, dostavby hate Dunakiliti a problematiky úpravy starého koryta Dunaja a stupňa Nagymaros.

24. novembra 1997 - V Bratislave v hoteli Danube sa stretli na treťom kole rokovaní vládne delegácie. Rokovanie bolo venované odpovediam na zásadné stanoviská oboch strán. János Nemcsók uviedol, že obe strany dospeli k zhode v tom, že rozsudok a odporúčania haagskeho súdu treba riešiť ako jednotný komplex.

8. decembra 1997 - Za maximálny cieľ maďarskej strany pri bilaterálnych rokovaniach so SR označil predseda vlády MR Gyula Horn v rozhovore pre budapeštiansku verejnoprávnu televíziu "vrátenie Dunaja" do pôvodného koryta.

15. decembra 1997 - V Budapešti sa konalo štvrté rokovanie vládnych delegácií. Odborníci sa zhodli na tom, že návrh na úpravu Dunaja ťažením splavenín nepovažujú za komplexné riešenie problematiky dolného úseku Dunaja v zmysle zmluvy z roku 1977 a že druhý návrh na úpravu Dunaja tradičným spôsobom úpravy rieky sa využije len ako doplňujúce riešenie, využiteľné na riešenie čiastkových problémov. Maďarská strana sa nemôže zaviazať na postavenie stupňa Nagymaros, ale je pripravená preskúmať možnosť postavenia dolného stupňa, ktorý by dosiahnutie cieľov zmluvy z roku 1977 zabezpečil vodohospodárskym režimom s totožnými alebo veľmi blízkymi parametrami.

12. januára 1998 - V Bratislave v hoteli Bôrik sa konalo piate kolo rokovaní slovenskej a maďarskej delegácie o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Obidve strany sa dohodli, že majú snahu dosiahnuť cieľ pôvodnej zmluvy z roka 1977. Rozhovory sa dostali do sféry reálnych alternatív. Delegácie prijali správu expertných skupín o ich činnosti a na základe spoločných záverov vodohospodárskych expertov SR a MR sa dohodli na spôsobe využitia troch alternatívnych návrhov, predložených v priebehu predchádzajúcich rokovaní.

26. januára 1998 - V Budapešti v hoteli Budapest sa uskutočnilo šieste kolo rokovaní vládnych delegácií MR a SR. Obe strany si vzájomne vymenili názory na výsledky rokovaní na úrovni expertných skupín. Hlavnú pozornosť pritom venovali otázke spoločného využívania komplexu objektov Čunovo a hate Dunakiliti. Ich funkcie by mali byť harmonicky prepojené. Rokovania expertných skupín sa dostali do štádia posudzovania detailných technických riešení.

2. februára 1998 - V Bratislave v hoteli Bôrik sa konalo siedme kolo rokovaní. SR odmietla ultimatívny prístup MR. Vedúci delegácií zhodne konštatovali, že sa na rokovaní dosiahli čiastkové výsledky, ale že treba dospieť ku komplexne bilancovanej dohode. Na tomto rokovaní dominovali otázky spoločnej prevádzky Čunova a hate Dunakiliti a hospodársko-finančné otázky.

9. februára 1998 - V Budapešti sa konalo ôsme kolo rokovaní. Ešte pred plenárnym zasadaním sa uskutočnili rokovania expertných skupín, v rámci ktorých došlo k priblíženiu sa pri viacerých čiastkových dohodách.

16. februára 1998 - V Bratislave v hoteli Bôrik sa uskutočnilo deviate kolo rokovaní. Rokovanie sa venovalo prevažne otázkam horného stupňa, najmä funkcii hate Dunakiliti a výške jej vzdutia, ktoré by neohrozilo prevádzku hate pri Čunove.

23. februára 1998 - V Budapešti v hoteli Budapest sa konalo desiate kolo rokovaní vládnych delegácií SR a MR. Výsledkom rokovaní expertov a vládnych delegácií bolo zblíženie stanovísk oboch strán. Pokračovalo sa v prerokúvaní textu rámcovej medzivládnej dohody, ďalej sa rokovalo o výstavbe dolného stupňa, či už to bude Nagymaros alebo Pilismarót.

27. februára 1998 - V Bratislave v hoteli Bôrik pokračovali rokovania delegácií jedenástym kolom rozhovorov. Výsledkom vzájomných rokovaní bol návrh rámcovej dohody o riešení verdiktu MSD v Haagu v kauze, ktorú podpísali vedúci slovenskej a maďarskej delegácie minister pôdohospodárstva SR Peter Baco a štátny tajomník Úradu vlády MR János Nemcsók. Do prevádzky sa mala uviesť maďarská hať Dunakiliti súčasne s využitím slovenskej priehrady v Čunove. Po podpísaní zmluvy premiérmi a po jej ratifikácii v parlamentoch oboch krajín sa malo vodné dielo dostavať podľa nových podmienok.

5. marca 1998 - Maďarská vláda na svojom zasadaní posúdila výsledky činnosti delegácie MR. Rozhodla, že je potrebné preskúmať ďalšie otázky a že požiada o vypracovanie ďalších štúdií o technologických, ekologických, hospodárskych, rozpočtových aspektoch a iných vplyvoch, ktoré sa vypracujú na základe príslušných zákonov najneskôr do 31. decembra 1998.

10. marca 1998 - Slovenská vláda na svojom rokovaní prerokovala návrh Rámcovej dohody medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku MSD z 25. septembra 1997 v spore o SVDGN, s ktorým vyslovila súhlas. Zároveň vyjadrila pripravenosť túto zmluvu podpísať a prekvapenie nad vyhlásením maďarskej vlády o jej jednostrannom rozhodnutí podpis Rámcovej dohody zatiaľ odložiť.

3. septembra 1998 - Predstaviteľ Ministerstva zahraničných vecí SR v mene vlády SR predložil Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu žiadosť o dodatočný rozsudok vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Žiadosť bola predložená takmer rok po tom, čo MSD 25. septembra 1997 vyniesol rozsudok v tomto spore. Predloženie žiadosti bolo dôsledkom stroskotania rokovaní o realizácii rozsudku MSD, spôsobeného odmietnutím MR podpísať dohodnutý návrh Rámcovej dohody.

27. novembra 1998 - Obnovilo sa rokovanie delegácií SR a MR o spôsobe realizácie rozsudku MSD v Haagu, týkajúceho sa Sústavy vodných diel na Dunaji.

7. decembra 1998 - Písomnú odpoveď na septembrový podnet slovenskej strany v spore o SVDGN predložila MSD v Haagu MR. Text reakcie zaslala maďarská strana aj príslušným orgánom SR. Podľa slov oficiálneho predstaviteľa MR pred MSD Györgya Szénásiho sa maďarská strana domnievala, že formálne bol podnet SR síce oprávnený, jeho obsah ale nie je v súlade so spoločne stanovenými podmienkami z roku 1993.

29. januára 1999 - Podpísaním spoločnej zápisnice o rokovaniach, ktorú signovali vládni splnomocnenci SR a MR Dominik Kocinger a László Székely, bolo zavŕšené druhé kolo obnovených slovensko-maďarských rozhovorov o realizácii rozhodnutia MSD v Haagu v spore o SVDGN.

14. mája 1999 - Na ďalšom kole rokovaní o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v spore o SVDGN boli v Budapešti vládne delegácie SR a MR. Maďarská strana mala vypracovať do septembra odborný materiál, ktorý bude definovať zásadné pohľady na budúcu Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (SVDGN). Slovenská strana cez svoje expertné skupiny tieto návrhy posúdi a vzájomne ich dopracujú.

19. decembra 2000 - Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVDGN Dominik Kocinger odovzdal v Budapešti stanovisko vlády SR k návrhom maďarskej strany na vykonanie rozsudku MSD v Haagu vo veci sústavy vodných diel.

4. apríla 2001 - Návrh dohody medzi Maďarskom a SR za účelom vykonania rozsudku MSD vo veci SVDGN odovzdala v Bratislave maďarská strana splnomocnencovi vlády SR Dominikovi Kocingerovi.

30. mája 2001 - Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na riešenie usporiadania majetkových vzťahov na vodnom diele Gabčíkovo.

29. júna 2001 - Ďalšie kolo rokovaní o realizácii rozsudku MSD vo veci SVDGN bolo v Budapešti medzi vládnymi delegáciami SR a MR. Zástupcovia delegácií oboch krajín podpísali protokol, v ktorom sa dohodli na termíne ďalšieho kola slovensko-maďarských rokovaní o realizácii záverov MSD v Haagu v spore o Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

3. júla 2001 - Vláda SR schválila mechanizmus doriešenia majetkových vzťahov medzi štátnymi subjektmi, spravujúcimi Vodného dielo Gabčíkovo, ktorý prispieva aj k vyjasneniu podmienok splácania úverov so štátnou zárukou na výstavbu tohto diela.

13. septembra 2001 - Rokovanie vládnych delegácií SR a Maďarska o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v spore o SVDGN sa uskutočnilo v Bratislave. Podarilo sa vymedziť okruhy otázok, ktorými sa budú v ďalšej etape zaoberať expertné skupiny. Jedna bude posudzovať problém z právnej stránky a druhá vodohospodárske, ekologické, plavebné, energetické a ekonomické otázky.

29. októbra 2001 - V Bratislave sa rozbehli prvé rokovania špecializovanej skupiny právnych expertov vo veci SVDGN. Stalo sa tak v zmysle posledných dohovorov vládnych delegácii SR a Maďarska pre realizáciu rozsudku MSD v Haagu v spore o SVDGN.

1. februára 2002 - Splnomocnenec vlády SR pre SVDGN Dominik Kocinger odmietal v niektorých maďarských médiách zverejnené informácie, že slovenská strana brzdí rokovania o rozdelení prietoku Dunaja.

25. júla 2002 - Medzi spoločníkmi firmy Inpos, voči predstaviteľom ktorej sa vyšetrovatelia MV SR (Ministerstva vnútra SR) chystali iniciovať podanie žalôb za vystavovanie mnohomiliónových fiktívnych faktúr pri financovaní VDG, figuruje aj osoba s menom Július Binder. V hlavnej spravodajskej relácii na to upozornila televízia Markíza. Bývalý riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava, pre ktorý bola firma Inpos jedným z dodávateľov prác na VDG, a zároveň poslanec za HZDS J. Binder však akékoľvek spojenie svojej osoby s Inposom odmietal.

august 2002 - Počas mimoriadne zvýšenej hladiny Dunaja a s tým spojených povodní sa okrem toho, že produkuje značné množstvo elektrickej energie, preukázal význam Vodného diela Gabčíkovo v súvislosti s protipovodňovými opatreniami.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 7 top cyklotrás zo severu na juh
 2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. 7 top cyklotrás zo severu na juh
 2. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 3. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 4. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 5. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 6. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 7. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 8. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 9. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 10. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 9 783
 2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 533
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 766
 4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 403
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 5 979
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 647
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 4 671
 8. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 099
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 410
 10. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 2 326

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Na prvého mája hádzal po súdruhoch vajcia. Trafil a šiel sedieť do Ilavy

Vladimír Červeň sa už odmalička do sveta budovateľských hesiel a komunistického blahobytu obohnaného ostnatým drôtom nehodil.

KOMENTÁRE

Z celého sveta: Ako sa karikaturisti smiali z Donalda Trumpa

Karikatúry Trumpa z celého sveta.

KULTÚRA

Slovenskí džezmeni sú skvelí. Chýba im však originalita

Kritika zaznela na odovzdávaní Cien Esprit za najlepší slovenský džezový album.

Neprehliadnite tiež

Dopyt po starších bytoch v okrajových častiach Bratislavy stúpol

Jednotková cena starších bytov v Bratislave sa znížila.

Otcovia dostanú po narodení dieťaťa platené voľno. Koľko bude trvať?

Voľno pre otcov sa snaží presadiť Európska komisia, už o ňom hovorí aj premiér Fico.

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Šéf koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko chce firmám nakázať, aby zamestnancom vyplácali plat navyše.

Obchody vo Venezuele sú takmer prázdne, ľudia každý deň bojujú o prežitie

Hlavné mesto Venezuely Caracas zasiahli masové protivládne demonštrácie.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop