Doklady z Česka treba stále úradne overovať

Chceli by ste študovať cez video? Kontrolovať vás bude kamera.

Tohtoroční absolventi, ktorí študovali na českých stredných alebo vysokých školách, už v tomto období mali byť odbremenení od administratívneho procesu pri uznávaní doklad o získaní vzdelania. Pomery na českej politickej scéne zámer zatiaľ prekazili.

Od jesene tohto roku malo byť uznávanie dokladov slovenských absolventov, ktorí získali vzdelanie na českých školách jednoduchšie. Nestalo sa tak. Dôvodom je zmena českej vlády.

Po dvanástich rokoch mala nahradiť dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike zmluva na prezidentskej úrovni.

Tá by odbúrala celé administratívne zaťaženie absolventov českých škôl po návrate na Slovensko a opačne.

Eva Kaczová, riaditeľka Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní ministerstva školstva povedala, že chyba nie je na slovenskej strane, zdržanie spôsobili pomery na českej politickej scéne.

„Stará vláda už nestihla podpísať znenie bilaterálnej zmluvy, preto nie je možné postúpiť ďalej v rokovaniach,“ vysvetľuje Kaczová.

Nová vláda sa zatiaľ touto zmluvou nestačila zaoberať.

Prečo treba novú zmluvu

Pôvodná zmluva už nereagovala na meny v oblasti reforiem stredného a vysokého školstva, na vstup oboch štátov do Európskej únie a na inéskutočnosti, ktoré bránia v efektívnom využívaní dohody podľa súčasných právnych predpisov

Malo to byť jednoduchšie

Vzhľadom na to, že v súčasnosti platná dohoda je medzivládna a nemá prednosť pred zákonmi, podlieha každý český doklad administratívnemu procesu preverenia, či spĺňa náležitosti dokladu.

„Doterajší systém automatického uznávania českých dokladov o vzdelaní v praxi znamená, že každý absolvent českého štúdia musí mať rozhodnutie o uznaní štúdia či už z vysokej školy alebo z ministerstva školstva,“ povedala Kaczová.

Automatickosť spočíval v tom, že sa nepredpisujú žiadne kompenzačné opatrenia, rozdielovéskúšky alebo dopracovania diplomovej práce, ale sa uznáva úroveň dosiahnutého vzdelania automaticky.

Po novom by sa celý proces ešte zjednodušil. Žiadny absolvent, českého štúdia či vysokoškolského alebo stredoškolského by už nemusel chodiť na úrady dávať si overiť doklad o získaní vzdelania.

Ušetril by tým okolo 100 eur, približne toľko dnes stojí uznanie dokladu o vzdelaní a zápis titulu do občianskeho.

Čo bude ďalej

Znenie bilaterálnej zmluvy o uznávaní dokladov medzi Českou Slovenskou republikou slovenská vláda schválila v apríli tohto roku a na jej texte už nebude nič meniť.

„V Česku môže ale nastať situácia, že terajšia vláda nebude súhlasiť s predrokovaným znením zmluvy, a v tom prípade by sme mali v rámci bilaterálnych rokovaní zmeniť text tak, aby došlo k všeobecnému konsenzu, takýto vývoj však nepredpokladáme“ povedala Kaczová.

Dodala, že ak sa zmení text podstatne oproti tomu, ktorý bol schválený slovenskou vládou, už by muselo nastať nové legislatívne konanie. Za týchto podmienok by musel celý proces schvaľovania prebehnúť od začiatku.

Kedy bude zmluva podpísaná sa nedá zatiaľ povedať. „Všetko závisí od českých kolegov, ktorí majú na starosti vykonanie recipročného kroku na území Českej republiky,“ povedala Kaczová.

Podľa údajov českého ministerstva školstva sa to týka približne 30-tisíc slovenských študentov, ktorí aktuálne študujú na základných, stredných aj vysokých školách v Česku.

Chceli by ste študovať cez video? Kontrolovať vás bude kamera

Až 1300 študentov si v lete chcelo na vlastnej koži vyskúšať ako funguje online štúdium

Online štúdium nie je zatiaľ na našich vysokých školách veľmi rozšírené. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle má s ním naopak bohaté skúsenosti a preto ho chce predstaviť ako alternatívu k prezenčnej a externej (víkendovej) forme štúdia, hovorí BRANISLAV ZLOCHA, marketingový riaditeľ univerzity.

Pre aký typ študenta je vhodné online štúdium na vysokej škole?

Online štúdium na vysokej škole je vhodné najmä pre študentov, ktorí nemali príležitosť absolvovať štúdium tradičnou formou. Ide predovšetkým o ľudí, ktorí už pracujú a najmä časová vyťaženosť im nedovoľuje navštevovať školu. Rovnako je vhodné napríklad pre ženy na materskej dovolenke, vrcholových športovcov alebo ľudí, ktorí to majú ďaleko do školy. Má tiež nálepku štúdia „kedykoľvek-kdekoľvek“ (anytime – anywhere), čím sa zaraďuje medzi vysoko flexibilné metódy štúdia, nakoľko študent a jeho potreby sú stredobodom tohto typu štúdia a všetko ostatné sa tomu podriaďuje.

Ako takéto štúdium u vás prebieha?

Študent sa prihlasuje na študijný portál, kde prebieha štúdium zabezpečené progresívnymi online metódami (videá, webináre, diskusie, online testy a podobne). V súčasnosti najpoužívanejšími portálmi sú Moodle alebo Blackboard. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle využíva oba portály, Moodle pre programy v slovenčine a Blackboard pre americké programy City University of Seattle.

Koľko trvá a ako je to so záverečnou prácou?

Štúdium trvá tak dlho, ako je študent schopný úspešne absolvovať jednotlivé predmety, pričom minimálna štandardná dĺžka štúdia je určená zákonom o vysokých školách. Nakoľko online štúdium je metódou externej formy štúdia, pre bakalárske štúdium to znamená, že štúdium trvá štyri roky. Na záver štúdia študent absolvuje bakalársku alebo diplomovú prácu a samozrejme, že na štátnuskúšku sa musí dostaviť osobne.

Má rovnakú úroveň ako v bežnom type vysokej školy?

Online štúdium Vysokej školy manažmentu / CityU of Seattle vychádza z know-how americkej City University, ktorá sa umiestnila v rebríčku online bakalárskych programov US News na 48. mieste. Máme s ním teda dlhoročnéskúsenosti a disponujeme odborníkmi, ktorí sú vyškolení popri prezenčnej aj pre online formy štúdia. Náročnosť v tejto forme môže byť dokonca vyššia ako v dennej forme štúdia, čo potvrdzujú tiež viaceré štúdie. Všetko však závisí od systémov kvality, ktoré má škola nasadené. U nás je to tiež softvérová kontrola všetkých odovzdaných prác študenta systémom Turnitin, ktorý odhaľuje plagiátorstvo alebo minimálny priemer známok, ktorý študent musí udržiavať počas celého štúdia.

Nedá sa pri ňom podvádzať?

Podvádzanie je vylúčené, nakoľko všetkyskúšky sú proktorované, to znamená pod kontrolou priamo vyučujúceho alebo certifikovaného proktora v mieste bydliska študenta. Moderné technológie dnes umožňujú identifikáciu študenta na diaľku aj pomocou biometrických údajov. Ďalšou používanou metódou na zabránenie podvádzania je kontrola študenta kamerou.

Akú úlohu pri ňom zohrávajú učitelia?

Kľúčovú úlohu a tak to aj ostane. Stávajú sa však viac facilitátormi výučby, používajú multimediálna nástroje na doručovanie obsahu (videá, audio) a vedú diskusiu. Online vyučovanie si vyžaduje popri odbornej kvalifikácii tiež určitú sadu technických zručností.

Ako vyzerajú skúšky?

V súčasnej dobe naša škola využíva proktorovanieskúšok svojimi vyučujúcimi alebo certifikovanými akademickými pracovníkmi v mieste bydliska študenta. Už dnes máme online študentov, ktorí u nás študujú zo zahraničia (Slováci žijúci v zahraničí) a najmä pre tých využívame proktorov v mieste ich bydliska.

Budú zamestnávatelia akceptovať takéto štúdium?

Zamestnávatelia aj dnes akceptujú absolventov externého štúdia, takže v tomto problém absolútne nie je. S nasadzovaním moderných technológií do vzdelávania bude online komponent narastať aj v rámci denných foriem štúdia. Vo svete sú bežné tiež hybridné formy štúdia, kedy si študenti kombinujú dennú a online formu štúdia. Pre zamestnávateľov sa naopak otvára jedinečný spôsob výučby pre ich zamestnancov (formy celoživotného vzdelávania). Pre tento účel sme dokonca spustili výučbu certifikačného online programu s názvom Manažment v kocke, ktorý je určený pre manažérov z praxe, ktorí si potrebujú doplniť formálne manažérke vzdelanie. Ide o päť online kurzov a štúdium pokrýva základné manažérske koncepty a zručnosti.

ANKETA: Čo s pracovným vyučovaním a remeslom

Niektoré školy získajú cez národný projekt podpory profesionálnej orientácie žiakov nové vybavenie učební chémie, biológie, fyziky a techniky.

Spýtali sme sa ich dve otázky:

Zachovali ste v škole predmet pracovné vyučovanie a máte dielne? Aký bol doteraz záujem u vašich žiakov o odborné stredné školy s remeslom?


Vladimír Šenk, riaditeľ Základnej školy Vajanského 2, Skalica

My sme ani len neuvažovali nad myšlienkou zrušiť školské dielne a s tým súvisiaci predmet. Pracovné zručnosti si žiaci stále precvičujú na školskom pozemku a aj pri úpravách veľkého areálu školy. V posledných troch rokov päťdesiat percent deviatkov si podávalo prihlášky na odborné učilištia. Vlani to bolo 42 zo 70 žiakov.

Martin Babiak, riaditeľ Základnej školy Kukučínová, Vranov nad Toľou

Máme dve dielne, stolársku a zámočnícku, v ktorých vyučujeme predmet Technika a Svet práce s posilnenou časovou dotáciou. Náš školský vzdelávací program je zameraný najmä na výučbu psychomotorických zručnosti žiakov. Je tomu tak preto, lebo žiacky kolektív tvoria z dvoch tretín deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, väčšinou z rómskeho etnika a práve títo žiaci inklinujúskôr k manuálnym zručnostiam, ako k teoretickým predmetom. Značná časť z nich končí povinnú školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku a preto je aj náš školský vzdelávací program postavený na získaní manuálnych zručností a vypestovaní si vzťahu k manuálnej práci.

Vlastimil Borufka, riaditeľ Základnej školy Košice Šaca, Mládežnícka 3

Sme škola, ktorá má 600 žiakov, 38 percent z nich je rómskej populácie. Sociálnaskladba detí a rodičov smeruje hlavne k manuálnym zručnostiam, čo zabezpečujú predmety Svet práce a Technika, pre ktoré máme pracovné dielne. Asi štyridsať percent našich žiakov pokračuje v štúdiu na Strednej odbornej škole technickej a Strednej odbornej škole hutníckej.

Mária Čuková, riaditeľka Základnej školy Levice

Napriek trendu sme pôvodné dobré vybavenie pracovných dielní nevyhodili, pretože sme predvídali, že manuálne zručnosti sa budú musieť do škôl vrátiť, tak si to život vyžaduje. Niektoré z nich sme využívali vo vlastnom predmete Praktická výchova. Za posledné roky počet záujemcov o remeslo medzi našimi žiakmi výrazne klesal. Stredné školy nedostatočne selektovali záujemcov podľa výsledkov a schopností zo základnej školy.

V odborných učebniach by sa žiaci mali učiť aj praktické veci

Výchovní či kariérni poradcovia začnú s deťmi základných škôl na profesionálnej orientácii pracovať už od piatej triedy, ako je to vo svete.

Deti v základných školách nemajú manuálnu zručnosť, chýbajú im praktickéskúsenosti pre život. Napraviť by to mal projekt z eurofondov, ktorý by ich mal pritiahnuť do odborných škôl a k remeslu.

Projekt , ktorýje zameraný najmä na rozvoj polytechnickej výchovy a na odborné vzdelávanie, má napomôcť žiakom pri rozhodovaní sa o ich ďalšom profesijnom živote, pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania a od septembra ho uvádza do škôl, trvať bude do októbra 2015.

Bude stáť približne 20 miliónov eur, eurofondy uhradia 85 percent nákladov, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu.

Bližšie k technike

Základné školy, ktoré splnili kritériá pri výbere medzi pilotné, hovoria, že moderné pomôcky, ktoré takto získajú, by si inak nemohli dovoliť. A práve materiálne zabezpečenie im umožní lepšie pripraviť žiakov na technické smery štúdia.

„Keďže škola bude vybavená modernými didaktickými pomôckami, bude to veľkým lákadlom pre žiakov,“ povedal Martin Babiak, riaditeľ základnej školy z Vranova nad Topľou.

Jeho kolegyňa Mária Čuková z Levíc povedala, že najväčší prínos vidí v prepojení teoretického učiva s praktickými zručnosťami, čo deti osloví.

Projektová manažérka Gabriela Horecká dodáva, že na pilotných školách si odskúšajú normatív vybavenia prakticky zameraných odborných učební pre budúcnosť, aby vznikol štandard takýchto odborných učební v školách.

Posun v poradenstve

Projekt chce zaviesť zmeny aj do kariérneho poradenstva. „Žiakom treba pomôcť zorientovať saskôr ako v ôsmej či deviatej triede, nasmerovať ich, kam sa hlásiť,“ hovorí Horecká.

N to budú slúžiť testy, ktoré žiak s výchovným či kariérnym poradcom prvýkrát absolvuje už v piatej triede a potom aj v ďalších ročníkoch.

Vznikne aj katalóg povolaní očami detí, čo bude vlastne zoznam povolaní, ktoré sú v tom-ktorom regióne žiaduce. „Zostavia si ho samotné deti, bude im teda bližší,“ nazdáva sa Horecká.

Priebeh a fungovanie projektu bude sledovať sedem regionálnych pobočiek.

V školách vzniknú aj nové súťaže orientované na odborné vzdelávanie. Súťažné družstvá budú zložené zo žiakov základných a stredných škôl, čo je ich nóvum.

Čo sleduje projekt Základná škola pre praktický život

Chce prebudiť v žiakoch základných škôl záujem o odborné vzdelávanie.

Viesť ich k manuálnym zručnostiam.

Rodičov by mal presvedčiť, že remeslo bude mať opäť zlaté dno.

Garantom projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Ako školy do projektu vyberali

Do projektu bude zapojených 500 základných škôl zo siedmich krajov, okrem Bratislavského,

49 z nich bude pilotných.

Spolu sa na ňom zúčastní päťtisíc žiakov a tisíc učiteľov, ktorí prejdú školením o nových a inovatívnych formách vyučovania.

Do zoznamu sa dostali najaktívnejšie školy, ktoré sa zúčastňujú na technickej olympiáde, majú potrebné priestory a aktívne spolupracujú so zamestnávateľmi v danom regióne alebo boli nominované strednými odbornými školami za najväčší záujem o ich štúdium.

Zúčastnené školy nesmú participovať na inom projekte financovanom z eurofondov.

Čo školy získajú

Každá pilotná škola získa do konca tohto roku nové moderné vybavenie odborných učební fyziky a techniky, a 28 z nich aj bio-chémie približne za 195-tisíc eur, ktoré im zostane už natrvalo.

V učebniach techniky by mali pribudnúť nástroje na obrábanie dreva, kovov, v rámci fyziky to budú notebooky pre žiakov a učiteľov s aplikačným softvérom. Vzniknú aj laboratóriá biochémie.

Všetkých 500 škôl bude učiť zážitkovým spôsobom.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 585
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 770
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 273
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 019
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 010
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 886
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 720
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 562
 9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 237
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 236

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Z Nemecka urobila Merkelová hýbateľa Európy

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.

DOMOV

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.