Kým to ide, domáce opatrovanie je lepšie. Pozrite si, na čo máte nárok

Prvým impulzom na presun do zariadenia býva najčastejšie strata pohyblivosti či poruchy správania, na ktoré rodina nestačí.

Domáce prostredie dáva šancu na dôstojný život v starobe aj napriek chorobe či postihnutiu.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - GABRIEL KUCHTA)

Zvládneme to doma alebo zapísať rodiča do zariadenia a čo na to povie? Táto dilema čaká väčšinu dospelých detí, ak sa ich rodič v starobe nedokáže o seba postarať.

Prvoradá má byť domáca starostlivosť, hovoria odborníci na starostlivosť o chorých či postihnutých seniorov.

Znižuje sa riziko dodatočných takzvaných nemocničných nákaz, no najmä starý človek si zachováva svoju identitu a netrápi ho pocit, že je nepotrebný a dožije v cudzom prostredí v izbe s ľuďmi, ktorí mu nemusia byť blízki.

Pre domácu starostlivosť, ktorá nebýva ľahká, však treba spĺňať tri základné podmienky. Treba mať motiváciu a chcieť to pre rodiča spraviť, čo by malo byť v rodine samozrejmé.

No treba to aj vedieť – najmä ak si starostlivosť vyžaduje zvládnutie niektorých odbornejších úkonov. A tiež sa nachádzať v situácii, keď možno takúto starostlivosť vykonávať, vymenúva geriater Štefan Krajčík.

Najčastejšími dôvodmi, prečo sa rodina rozhodne umiestniť seniora do zariadenia, je podľa neho situácia, keď prestal byť mobilný, a preto ho treba napríklad polohovať 24 hodín denne a tiež keď trpí poruchami správania (napríklad pri demenciách) či poruchami spánku.

Niečo od štátu

Domáci opatrovatelia môžu od štátu získať príspevok. Zákon jeho výšku viaže na životné minimum. Do konca júna, ak opatrujete jednu osobu a nepoberáte žiadnu z dôchodkových dávok, môže byť 216,61 eura.

sm-0531-018f-dochodcaS.rw-120x90.jpgO príspevok na úrade práce žiada osoba, ktorá bude opatrovať, nie opatrovaný človek. Žiadateľ musí spĺňať viac podmienok. Jednou z nich je, že patrí do rodiny (zákon presne vymenúva vzťah, v akom môže byť), alebo musí s opatrovaným človekom bývať.

Opatrovaný človek musí byť ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je na opatrovanie odkázaná. Či to tak je, určuje sa posudkom. Ten vypracúva úrad práce, kde sa aj o príspevok žiada.

Príspevok môže dostávať len jedna osoba, hoci sa v praxi o seniora môžu starať viacerí. Opatrovateľ môže napríklad aj pracovať, ak to nenarúša potrebnú starostlivosť, ale zákon limituje jeho príjem dvojnásobkom životného minima.

Služba domov

Senior môže zostať v domácom prostredí aj v prípade, že pre neho zabezpečíte opatrovateľskú službu. O tú sa žiada na miestnom či na obecnom úrade, po žiadosti opäť nasleduje posudok odkázanosti.

Poplatok za opatrovateľskú službu určuje samospráva všeobecne záväzným nariadením. Na hodinu to zvyčajne vychádza do dvoch eur, no suma sa líši podľa času, kedy opatrovateľka príde. Za nočné hodiny, víkendy či sviatky sa pripláca.

Za ako dlho sa vám podarí opatrovateľku vybaviť, závisí od kapacít. Napríklad v Trenčíne, kde sa stará o 82 ľudí 45 opatrovateliek, to stíhajú priebežne, nečaká sa spravidla ani v Nitre. Na posúdenie odkázanosti je lehota 30 dní, no v praxi sa vybavuje aj rýchlejšie. Napríklad v Žiline je to v priemere 21 dní.

V istej miere je možná aj kombinácia príspevku na opatrovanie a opatrovateľskej služby či pobytu v stacionári.

ILUSTRAČNÉ FOTO - SITA

Lehoty sú ako kde

Niekde sa čaká pár mesiacov, inde rok. S týmto sa musíte vyrovnať, ak sa stav seniora, ktorého opatrujete, zhoršil a je vhodnejšia ústavná starostlivosť.

Existuje viac druhov zariadení s rôznymi sociálnymi službami, ktoré spolufinancujú obce či župy. Platí sa v nich preto menej ako v súkromných zariadeniach, no na umiestnenie musíte spravidla počkať. Odkázanosť na jednotlivé druhy zariadení posudzuje príslušná samospráva.

Dlhšie sa čaká najmä v zariadeniach pre seniorov (po starom domov dôchodcov). Umiestnenie často závisí od prirodzeného úbytku – úmrtnosti – v zariadení.

Miesto či lôžko sa tiež uvoľní zmenou rodinnej situácie, prípadne aj odchodom klienta do špecializovaného zariadenia pre zmenu jeho zdravotného stavu, vraví hovorkyňa mestského úradu v Trenčíne Erika Ságová.

„V priemere sa čakacia lehota v zariadení pre seniorov pohybuje v rozmedzí dvanásť až osemnásť mesiacov,“ píše bratislavský magistrát. Čakacia lehota v zariadení opatrovateľskej služby (prechodná pobytová služba) je v hlavnom meste v rozmedzí jedného mesiaca, najviac pol roka.

Bratislava máva lehoty najdlhšie. Iné samosprávy na otázku, ako dlho sa u nich čaká na umiestnenie v pobytovom zariadení sociálnych služieb, odpovedajú zvyčajne slovkom „individuálne“. Záleží totiž aj na tom, či sa uvoľní miesto po mužovi, alebo po žene a podobne.

Platby v domovoch pre seniorov, ak pobyt dotuje samospráva, sa pohybujú od zhruba 130, no aj 250 eur na mesiac (ubytovanie a obslužné činnosti) plus strava (3 až 6 eurá denne). Záleží na tom, aké služby človek potrebuje.

(ht)

Popri príspevku môžete mať osem hodín opatery z obce

Pre kombinovanie príspevku na opatrovanie so sociálnou službou platia limity a formality.

 • Opatrujem mamu a poberám opatrovateľský príspevok. Mám možnosť využiť aj službu denného stacionára - dodržím požiadavku na plný príspevok, v stacionári teda nebude dlhšie ako 20 hodín týždenne. Musím to na úrade práce doložiť a akým potvrdením? Ráta sa aj čas prevozu (budem ju tam aj nazad voziť), alebo len čas, odkedy si mamu preberú?

sm-0426-002f-mala.rw-120x90.jpgAko poberateľka peňažného príspevku na opatrovanie ste zo zákona povinná písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každú zmenu skutočností, ktoré môžu mať vplyv na zmenu výšky peňažného príspevku na opatrovanie, prípadne ďalšie trvanie nároku.

V tomto prípade ste povinná predložiť potvrdenie denného stacionára o tom, v akom rozsahu sa opatrovanej fyzickej osobe s ŤZP poskytuje denná pobytová sociálna služba.

Alebo uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, z ktorej bude rozsah poskytovanej sociálnej služby zrejmý. Čas prevozu opatrovanej osoby do a z denného stacionára sa nezapočítava do rozsahu poskytovanej sociálnej služby.

 • Povedali mi, že príspevok na opatrovanie môžem dostať, hoci vozím otca do denného stacionára, nie však na viac ako 20 hodín týždenne. Pri opatrovateľskej službe však platí limit osem hodín mesačne. Je to tak správne?

Ak nepoberáte vymedzené dávky dôchodkového poistenia alebo výsluhového zabezpečenia, rozsah poskytovanej dennej pobytovej sociálnej služby v dennom stacionári má vplyv na základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie.

Ak sa opatrovanej osobe poskytuje denná pobytová sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, základná výška peňažného príspevku na opatrovanie je nižšia (pri opatrovaní jednej plnoletej osoby namiesto súčasných 216,61 eura mesačne to bude 191,34 eura).

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

Odpovedali pracovníci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ht, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Alzheimer nebolí chorého, ale najmä jeho blízkych

Pomáha pravidelné striedanie aktivít a oddychu, návšteva známych miest a ľudí

Zhruba 32­tisíc ľudí starších ako 65 rokov na Slovensku je podľa odhadov postihnutých Alzheimerovou chorobou.

Najväčším problémom pre rodinu a opatrovateľov zvyčajne nebývajú poruchy pamäti.

„Ak však nastane blúdenie, nástojčivé správanie a osočovanie najbližších, nespavosť, nedodržiavanie hygieny, to sú ťažkosti, ktoré jeden člen rodiny určite a niekedy ani viacerí nemusia zvládnuť ani fyzicky, ani psychicky,“ hovorí Mária Čunderlíková z bratislavského Centra MEMORY.

Známe prospieva

Človek s Alzheimerovou chorobou potrebuje pokojné prostredie a premyslený režim. V počiatočnom štádiu ochorenia je možné naplánovať si režim dňa, ísť spolu na nákup, na výlet, do záhrady alebo aj do divadla. Toto obdobie ochorenia rodine nepripadá nezvládnuteľné.

„Skúsenosti potvrdzujú, že pravidelnosť striedania aktivít a oddychu, prechádzky na známe miesta a stretávanie so známymi ľuďmi sú predpokladom spokojného života v známom domácom prostredí aj niekoľko rokov,“ vraví Čunderlíková.

Rodiny, ktoré trápi Alzheimerova choroba, majú možnosť sa pravidelne stretávať v podpornej skupine v Nitre, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Hronci, vo Veľkom Mederi a v Bratislave.

Náročnejšie podmienky

Ak príbuzní už nezvládajú starostlivosť, obracajú sa na sociálne služby. Zo zákona sa zriaďujú špecializované zariadenia pre ľudí s najťažším zdravotným postihnutím. Takýchto zariadení určených pre osoby s demenciou Alzheimerovho typu je 32.

V špecializovaných zariadeniach sa odporúča menší počet klientov, priestor má byť upravený na ich bezpečný pohyb.

Starostlivosť zvyčajne poskytuje vyškolený personál, pričom jeden pracovník poskytuje starostlivosť menšiemu počtu klientov ako v bežnom, nešpecializovanom zariadení.

(ht)

Tridsať dní máte na oddych

Ak napríklad sami cestujete na liečenie, môže sa o vášho príbuzného postarať obec.

Domáci opatrovateľ, ktorý poberá od štátu príspevok, má 30 dní odľahčovacej služby na oddych. Počas týchto

Žiadosť
Odľahčovacia služba
K žiadosti sa dokladá:
 • potvrdenie o príjme,
 • doklad o majetkových pomeroch,
 • kópia posudku o priznaní príspevku na opatrovanie,
 • rozhodnutie o jeho poberaní.

dní je zo zákona povinná postarať sa o opatrovaného postihnutého človeka obec. O odľahčovaciu službu treba požiadať na obecnom či mestskom úrade.

Obec potom ponúkne pomoc prostredníctvom opatrovateľskej služby, stacionára či pobytového zariadenia. Rozsah zákon stanovuje najmenej na 12 hodín denne. Opatrovateľ poberá počas dní voľna príspevok, za poskytnutú sociálnu službu však platí.

Opatrovatelia sa o odľahčenie príliš nezaujímajú. V Žiline o službu dosiaľ nikto nepožiadal, v Trenčíne majú v priemere šesť prípadov ročne. V Nitre žiadajú najčastejšie z dôvodu odcestovania či liečenia opatrovateľa.

(ht)

Čo vám môže pomôcť pri starostlivosti o najbližších

Starostlivosť o seniorov doma i v zariadeniach na Slovensku.

Peňažný príspevok na opatrovanie

 • Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje inú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie.

Koľko to môže byť?

 • Ak opatrujete jednu osobu a nepoberáte žiadnu z dôchodkových dávok, príspevok je v súčasnosti 216,61 eura.
 • Ak je táto osoba zároveň viac ako 20 hodín týždenne v dennom pobytovom zariadení, príspevok je 191,34 eura.
 • Pri opatrovaní viacerých je 288,80 eura.
 • Ak je jedna z nich zároveň viac ako 20 hodín týždenne v zariadení, príspevok je 281,58 eura. Ak sú obe, či viaceré, tak sa platí suma 270,76 eura.
 • Ak človek, ktorý opatruje, poberá dôchodok, príspevok je nižší.
 • Ak opatruje jednu osobu, dostane 90,25 eura, ak dve a viac 119,13 eura.
 • Uvedené sumy platia do 30. 6., potom sa prehodnotia spolu s výškou životného minima.
 • Dôchodkové poistenie za opatrovateľa platí až na výnimky štát, najviac však 12 rokov.

Kde sa žiada?

 • Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu osoby opatrovateľa (nie opatrovaného).

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná človeku, ktorý

 1. sm-0531-018f-orez.rw-120x90.jpgje odkázaný na pomoc iného a stupeň odkázanosti je najmenej II (podrobne definuje zákon o sociálnych službách),
 2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
 • Opatrovateľka zabezpečí výkony sociálneho charakteru – napríklad pomoc pri obliekaní, prezliekaní, hygiene, úprave lôžka, príprave jedla. Klienta odprevadí k lekárovi a podobne.
 • Na poskytnutie opatrovateľskej služby treba posudok o odkázanosti.
 • Ak sa nedá poskytnúť opatrovateľská služba, na určitý čas možno poskytnúť miesto v zariadení opatrovateľskej služby.

Čo to stojí?

 • Poplatok za hodinu v pracovnom čase môže byť zhruba do dvoch eur.
 • Na porovnanie: komerčné služby sú napríklad v Bratislave 5,50 až 8,50 eura za hodinu.

Kde sa žiada?

 • Na obecnom, mestskom či na miestnom úrade.

Alzheimerova choroba

 • Pomoc domácim opatrovateľom v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou poskytuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť.
 • Na jej stránke www.alzheimer.sk možno nájsť množstvo podporných materiálov, možno požiadať o zaslanie zadarmo.
 • Pracovné zošity pre prácu s chorými v počiatočných štádiách choroby sa posielajú za cenu od 5 eur plus poštovné.
 • Rodiny, ktoré trápi Alzheimerova choroba, majú možnosť sa pravidelne stretávať v podpornej skupine v Nitre, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Hronci, vo Veľkom Mederi a v Bratislave.
 • V Holíči pôsobí kontaktné miesto pre komplexnú prácu s rodinou.
 • Podporná skupina sa stretáva v Bratislave­Petržalke v Centre MEMORY.

Denný stacionár

 • Pre ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa.
 • Ak je dostupný, tak len pre mobilných pacientov.

Kde sa žiada?

 • Na obecnom, mestskom či na miestnom úrade.

Čo to stojí?

 • Odborné a ďalšie obslužné činnosti okolo 2 eur/deň plus platba za obed. Niekde sa účtuje poplatok za každú začatú hodinu (napr. 70 centov).

Zariadenie pre seniorov

 • Určené je pre dôchodcov odkázaných na pomoc inej osoby (stupeň odkázanosti najmenej č. IV) alebo pre dôchodcov, ktorí poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
 • Ak je život alebo zdravie seniora ohrozené, ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na bývanie, ak je odkázaný na pomoc inej osoby, možno ho umiestniť bezodkladne.
 • Treba posudok o odkázanosti.

Čo to stojí?

 • Zhruba od 130, no aj 250 eur na mesiac (ubytovanie a obslužné činnosti) plus strava (3 až 6 eur denne).

Kde sa žiada?

 • Na obecnom, mestskom či na miestnom úrade.

Domov sociálnych služieb

 • Pre ľudí odkázaných na pomoc iných, stupeň odkázanosti je najmenej V alebo pre osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III.

Kde sa žiada?

 • Na samosprávnom kraji (podobne aj pri špecializovaných zariadeniach).

Čo to stojí?

 • Zvyčajne okolo 200 či 250 eur/mesiac (niekde aj menej ako 200) plus strava.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 549
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 3 255
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 096
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 839
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 825
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 499
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 493
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 452
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 419
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 958

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister predložil návrh na 30-ročnú koncesiu letiska.

SVET

Čoraz viac utečencov mieri na sever Európy cez Slovensko

V Rakúsku vojaci pomáhali pri klasickej policajnej činnosti.

DOMOV

Café Európa: Aká bude budúcnosť Česka a Slovenska v Európe

Aké je naše miesto v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

Neprehliadnite tiež

Český Tuzemák je rakovinotvorný, Česi sa však škodlivej látky nechcú vzdať

S rumovou arómou nemusí mať problém iba Česko, ale aj ďalšie štáty, kde sa výrobky zo spornej látky používajú.

Česi dlhujú v zahraničí vyše 4 bilióny korún, je to historické maximum

Zahraničný dlh Česka sa medziročne zvýšil o 1,161 bilióna korún.

Dotácia na zateplenie domu je vyššia, záujemcov o ňu pribudlo

Peňazí je viac, dokumentácie menej. Do tretieho kola vstúpili dotácie na zateplenie domov s novými pravidlami, získať možno až 8500 eur.

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister dopravy predložil koaličným partnerom návrh na 30-ročnú koncesiu Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.