Český diplom vám od jesene uznajú aj bez potvrdení úradov

Lepšia kontrola má obmedziť zneužívanie akademických titulov vydávaných pobočkami zahraničných škôl.

Doklady o vzdelaní si budú musieť dávať naďalej overovať tí, ktorí budú chcieť pracovať v regulovaných povolaniach.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Nová zmluva o uznávaní dokladov o vzdelaní medzi Slovenskom a Českom vyrieši aj zápis titulu do občianskeho preukazu. Už na to nebude potrebné úradné overenie.

Po dvanástich rokoch nahradí doterajšiu dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní vydávaných na Slovensku a v Česku nová zmluva na prezidentskej úrovni.

Ako medzinárodná zmluva bude nadradená všetkým zákonom, ale podstatné je, že odbúra celé administratívne zaťaženie absolventov českých škôl po návrate na Slovensko a naopak, českých študentov, ktorí sa vzdelávajú u nás.

Za rovnocenné by sa mali považovať doklady o dosiahnutom základnom, strednom i vysokoškolskom vzdelaní.

Podľa údajov českého ministerstva školstva sa to týka približne 30-tisíc slovenských študentov, ktorí aktuálne študujú na základných, stredných aj vysokých školách v Česku.

Proces sa zjednoduší

Dnes podlieha každý český doklad administratívnemu procesu preverenia, či spĺňa náležitosti dokladu.

„Doterajší systém automatického uznávania českých dokladov o vzdelaní v praxi znamenal, že každý absolvent českého štúdia musel mať rozhodnutie o uznaní štúdia či už z vysokej školy, alebo z ministerstva školstva,“ povedala Eva Kaczová, riaditeľka Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní slovenského ministerstva školstva.

Po novom tento administratívny úkon už nebude potrebný, odpadne.

Ľahšie aj na vysoké školy

„Žiadny absolvent českého štúdia či vysokoškolského, alebo stredoškolského už nebude musieť chodiť po úradoch dávať si overiť doklad o získaní vzdelania, každý doklad bude automaticky platný,“ vysvetľuje Kaczová.

Vzťahuje sa to aj na absolventov základných škôl, vyšších odborných škôl, ktoré sú v Česku.

over-120x90.jpgŠkoly po návrate už od nich nebudú vyžadovať diferenčné skúšky, ich doklad o vzdelaní bude vnímaný, akoby ho dotyčný získal na slovenskej škole.

V praxi to bude znamenať, že stredoškolák, ktorý získal českú maturitu, sa bude môcť s maturitným vysvedčením bez ďalšieho overovania na školskom úrade uchádzať o prijatie na slovenskú vysokú školu. Samozrejme, bude to platiť obojstranne.

Teraz si musel dať najskôr nostrifikovať doklad o vzdelaní a zaplatiť poplatok takmer sedem eur.

Platnosť asi od jesene

Text zmluvy schválila vláda, podpisovať ju budú prezidenti a ratifikuje parlament. Nahradí platnú dohodu, ktorá bola uzavretá v roku 2001.

„Bola by som rada, keby to platilo od jesene, aby sa to týkalo už tohtoročných absolventov, ktorých by sme odbremenili od administratívneho procesu,“ hovorí Kaczová.

Pôvodná zmluva už nereagovala na zmeny v oblasti reforiem stredného a vysokého školstva, na vstup oboch štátov do Únie a na iné skutočnosti, ktoré bránia v efektívnom využívaní dohody podľa súčasných právnych predpisov, objasnila Kaczová.

Bez zneužívania titulov

Výrazný posun nastane aj pri kontrole vysokoškolských titulov.

Tým, že vzdelávanie zahraničných pobočiek vysokých škôl či už na Slovensku, alebo v Česku bude po novom pod väčšou kontrolou, nemalo by už dochádzať k zneužívaniu akademických titulov, ktoré sa dali získať na štátom neuznaných vzdelávacích ustanovizniach.

Išlo o rôzne americké a anglické diplomy, ktoré vydávali pobočky zahraničných vysokých škôl bez právnej subjektivity. Takáto prax sa doteraz týkala najmä Česka.

Táto možnosť teraz zanikne.

ILUSTRAČNÉ FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

Čo už nebude treba

Pri uznávaní dokladov o vzdelaní bolo doteraz veľa administratívy. Tá teraz už odpadne.

1. Nostrifikácia maturity

 • Podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve musel absolvent strednej školy v Česku po návrate na Slovensko požiadať o nostrifikáciu maturitného vysvedčenia.
 • Aký titul bude v občianskom
  • V občianskom preukaze budete mať uvedený akademický titul v takej podobe a v takom jazyku, ako je uvedený na vašom zahraničnom doklade o vzdelaní,
  • v takej podobe ho môžete oficiálne používať.
  Potvrdenie o rovnocennosti vzdelania mu vystavil obvodný úrad školstva v sídle kraja. Zaplatil zaň 6,50 eura.

2. Doplňujúce skúšky

 • Ak bola v Česku absolvovaná len časť štúdia základnej alebo strednej školy, mohol žiakovi riaditeľ kmeňovej školy predpísať doplňujúce skúšky.

3. Prijimacie skúšky

 • Maturant sa mohol na slovenskú vysokú školu hlásiť len s overeným maturitným vysvedčením.

4. Maturita zo slovenčiny

 • V prípade, ak mal absolvent českej strednej školy záujem pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku, konkrétne podmienky prijatia si stanovuje príslušná vysoká škola.
 • Ak medzi ne patrí aj maturitná skúška zo štátneho jazyka, uchádzač ju musel povinne absolvovať.

5. Titul do občianskeho

 • Absolvent zahraničného štúdia si musel dať overiť doklad o vzdelaní, ak chcel mať titul v občianskom preukaze.

(or)

Vzdelanie z pobočiek zahraničných škôl sa bude preverovať

Prečo sa nová zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní nebude týkať pobočiek zahraničných vysokých škôl, hovorí EVA KACZOVÁ, riaditeľka Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní ministerstva školstva.

 • Podľa novej dohody medzi Slovenskom a Českom sa nebude automaticky uznávať vzdelanie z pobočiek vysokých škôl. Prečo?

Je to kvôli expanzívnemu nárastu pobočiek zahraničných vysokých škôl na území oboch štátov. Absolventov týchto štúdií chceme ochrániť pred takými formami vzdelávania, ktoré iba vyvolávajú dojem vysokoškolského štúdia a v skutočnosti v nich ide napríklad len o celoživotné vzdelávanie. Podchytí sa takto prílev nečestných poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania cez eseročky. K uvedenému kroku sme pristúpili po bilaterálnych rokovaniach s českou stranou, ktorá má tých zahraničných pobočiek na svojom území viac ako my.

 • Čiže ide viac menej o pobočky, ktoré poskytujú vzdelávanie bez akreditácie ministerstiev?

Áno, lebo dnes môžu vzdelávanie poskytovať aj zahraničné eseročky s názvom vysokej školy alebo univerzity. Nemajú žiadnu právnu subjektivitu a vydávajú suverénne anglické a americké diplomy. Treba preto preveriť, či sú pobočky takýchto škôl akreditované v štáte pôvodu. Odberateľ totiž nemá šancu zistiť hodnotu diplomu z takejto inštitúcie. Musíme mať pri dnešnom pohybe osôb v rámci Únie mantinely, aby sme vedeli povedať, že toto je ešte vysokoškolské štúdium a toto už nie je.

 • Nemôže vzniknúť dojem, že vzdelanie zo zahraničných pobočiek nebude na Slovensku uznané?

Toto je mylné vykladanie zmeny v dohode. Zmluva túto formu vzdelávania upravuje v tom zmysle, že sa na nich zmluva nevzťahuje, a nie že sa neuznáva vzdelanie z nich.

 • Ako sa teda budú uznávať diplomy z pobočky zahraničnej vysokej školy?

V praxi to znamená, že budú uznávané podľa doterajších postupov, teda cez ministerstvo školstva v prípade výkonu regulovaného povolania, alebo cez vysokú školu príslušného zamerania.

 • Môže nastať situácia, že ich absolventi budú musieť robiť rozdielové skúšky alebo dopracovať diplomovú prácu?

Vzhľadom na to, že na Slovensku máme vo vysokoškolskom zákone upravené, ktoré české školy môžu poskytovať vzdelávanie, teda školy fungujú s povolením ministerstva školstva, nepredpokladáme takýto vývoj situácie. Samozrejme, ak by na našom území fungovala pobočka, ktorá nemá povolenie ministerstva, doklad o vzdelaní uznaný nebude.

 • Nesťaží zmluva absolventom z pobočiek uznanie vzdelania?

Jednoznačne nesťaží vzhľadom na to, že v prípade pobočiek sa zachová status quo, ktoré tu je teraz.

 • Takže absolventi zahraničných pobočiek si nebudú môcť ísť dať automaticky zapísať titul do občianskeho?

Nie, musia mať overené vzdelanie.

(or)

Zoznamy škôl budú na webe

Slovensko aj Česko si budú vymieňať zoznamy svojich vysokých škôl, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva.

Na internetových stránkach slovenského aj českého ministerstva školstva si budú môcť záujemcovia o štúdium 640766_university_life-120x90.jpgskontrolovať zoznamy škôl, na ktoré sa bude vzťahovať zmluva o uznávaní dokladov o vzdelaní.

Zoznamy sa budú pravidelne podľa potreby aspoň raz za kalendárny rok aktualizovať.

Slovensko aj Česko sa budú vzájomne informovať o zmenách vo vzdelávacích sústavách a vymieňať si vzory dokladov, na ktoré sa vzťahuje zmluva.

Týkať sa to bude aj pobočiek českých vysokých škôl na Slovensku a opačne.

Doklady k regulovaným povolaniam

Nová zmluva sa nebude týkať regulovaných povolaní.

Ustanovenia novej zmluvy nebudú automaticky platiť pri regulovaných povolaniach.

Ak niekto bude chcieť vykonávať regulovateľné povolanie na území Česka alebo Slovenska, bude musieť dodržať doterajší postup o uznávaní vzdelania, bude si musieť dať odbornú kvalifikáciu uznať na ministerstve školstva.

Vzťahuje sa to na pár živností, na vybrané zdravotnícke povolania a na učiteľské profesie.

V minulom roku dostalo ministerstvo školstva 1456 podaní o uznanie odborných kvalifikácii na výkon regulovaného povolania. V tomto roku evidujú 456 žiadostí.

Vybavenie žiadostí trvá najmenej dva mesiace.

Kto sa nevyhne poplatkom

Ak ste doteraz nemali v občianskom preukaze titul z Čiech, lebo ste nechceli platiť poplatok za overenie diplomu, neušetríte ani teraz.

peniz-120x90.jpgMinisterstvo školstva upozorňuje všetkých , ktorí titul získali dávnejšie pred podpisom zmluvy, že poplatkom sa nevyhnú. Automaticky si teda nemôžu dať zapísať titul do občianskeho.

Na sociálnych sieťach sa totiž mnohí Slováci, ktorí študovali v Česku, predčasne radovali, že si po rokoch konečne budú môcť zapísať titul bez byrokracie a poplatkov, uviedla televízia JOJ.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU, SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Zahraničné školy nedostali výnimku

Vysokoškolské diplomy zahraničných vysokých škôl, ktoré pôsobia na Slovensku, si budú musieť ich absolventi dávať uznávať. Školám sa to nepáči.

Alena Vránová je študentkou Bankovního institutu vysokej školy v Banskej Bystrici.

Ktoré pobočky u nás fungujú
 • Na Slovensku môžu podľa oprávnenia ministerstva školstva pôsobiť aktuálne štyri vysoké zahraničné školy.
 • Bankový inštitút vysoká škola, a. s. (sídlo v Českej republike).
 • Vysoká škola hotelová v Prahe 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike).
 • Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike).
 • Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike).
 • Svoje aktivity pred dvoma rokmi u nás pozastavili Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola hotelová v Prahe 8.

Je to pobočka zahraničnej vysokej školy so sídlom v Prahe a od roku 2008 môže na základe oprávnenia nášho ministerstva školstva poskytovať na Slovensku vysokoškolské vzdelanie.

Tento akademický rok sa na ňu zapísalo 2007 študentov. Väčšina študuje v sídle školy v Banskej Bystrici, ale aj v Galante, Liptovskom Mikuláši a Prešove. Od roku 2009 na nej získalo vzdelanie viac ako 3000 študentov.

V Čechách áno, u nás nie

Alena ešte nevie, že v prípade podpisu zmluvy o uznávaní dokladov o vzdelaní medzi Slovenskom a Českou republikou bude mať problém. Ak by túto vysokú školu skončila v Prahe, uznali by jej vzdelanie z Čiech na Slovensku automaticky.

Ale keďže ho skončí v zahraničnej pobočke v Banskej Bystrici, bude si musieť svoj diplom dať uznať na ministerstve školstva.

Zmluva o uznávaní dokladov o vzdelaní medzi Slovenskom a Českom republikou z uznávania rovnocennosti dokladov pobočky zahraničných škôl totiž vylučuje.

Bankovní institut vysokej školy v Banskej Bystrici tvrdí, že tento krok sťaží zahraničným pobočkám podmienky fungovania.

Škola s vylúčením nesúhlasí

„Nesúhlasíme s vylúčením z uznávania rovnocennosti dokladov, ktoré získavajú študenti absolvovaním akreditovaných študijných programov uskutočňovaných mimo územia Českej republiky,“ napísala v stanovisku Vladimíra Babjaková, riaditeľka pre stratégiu a rozvoj Bankovního institutu vysokej školy v Banskej Bystrici.

Babjaková argumentuje tým, že tento krok je v ich prípade neopodstatnený a nepodložený.

Dôvodí tým, že škola je inštitucionálne stabilizovaná, vnútorne organizačne usporiadaná a spĺňa predpoklady poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelanie.

Študentov sa snažia prilákať nielen zaujímavou ponukou odborov, ale aj možnosťou získať celoeurópsky uznávaný diplom.

Legislatívu dodržiavajú

Bankovní institut vysoká škola tvrdí, že rešpektuje požiadavky vysokoškolského zákona a legislatívy Slovenska.

Ako pobočka zahraničnej vysokej školy so sídlom v Prahe navyše spadá aj pod pôsobnosť českých legislatívnych a exekutívnych orgánov, takže jej vzdelávací proces je pod dvojitou kontrolou.

(or)

Zmeny v uznávaní dokladov o vzdelaní (prehľad)

Uznávanie dokladov o vzdelaní medzi Slovenskom a Českom bude jednoduchšie a lacnejšie

Čo sa zmení

 • Vzdelanie získané na území druhého štátu sa bude považovať za rovnocenné a a to bez ďalšieho úradného postupu.

Čo to znamená

 • Žiaden absolvent, českého štúdia (vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť chodiť na úrady po overenie získaného vzdelania, každý doklad bude automaticky platný.
 • Absolvent môže ľubovoľne pokračovať v štúdiu na domácej škole bez toho, že by mal nostrifikovaný alebo uznaný doklad o vzdelaní.

Titul do občianskeho

Zjednoduší sa zápis získaného titulu do občianskeho preukazu. Aby si mohol dať absolvent zapísať do občianskeho preukazu titul, už nebude potrebovať overenie diplomu. Môže tak urobiť priamo na polícii.

Ako to bolo doteraz

 • Slováci, ktorí študovali doteraz v Česku, museli po návrate domov požiadať o uznanie dokladov o vzdelaní. Bolo treba vypísať žiadosť a predložiť ju Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní ministerstva školstva. To malo na vybavenie 30 až 60 dní.

Poplatok už nebude

 • Za úkony spojené s uznaním vysokoškolského vzdelania sa platil poplatok 99,50 eura, ktorý teraz odpadne.

Pozor!

Nové zmeny nebudú automaticky platiť pre záujemcov, ktorí budú chcieť pracovať v regulovaných povolaniach, lebo na tú oblasť sa vzťahujú smernice EÚ. Teda ak niekto bude chcieť vykonávať regulované povolanie na území Česka alebo Slovenska, bude musieť dodržať doterajší postup uznávania kvalifikácií.

Ktorých dokladov sa zrovnoprávnenie dotkne

 1. Vysvedčení o dosiahnutom základnom vzdelaní na základných školách v SR a ČR.
 2. dveadiplom-120x90.jpgVysvedčení o dosiahnutom vzdelaní na stredných školách.
 3. Vysvedčení o absolvovaní maturitnej skúšky.
 4. Vysvedčenie o maturitnej skúške, ktoré vydávajú konzervatóriá.
 5. Absolventských diplomov a vysvedčení o absolventskej skúške, ktoré vydajú konzervatóriá v SR (respektíve vysvedčenie o absolutóriu v konzervatóriu a diplom absolventa konzervatória vydaný v ČR).
 6. Absolventských diplomov a vysvedčení o absolventskej skúške, ktoré vydajú stredné odborné školy v SR (resp. diplom absolventa vyššej odbornej školy a vysvedčenie o absolutóriu vydané vyššími odbornými školami v Českej republike).

Rovnocennosť aj pri diplomoch

Pravidlo rovnocennosti sa týka aj vysokoškolských diplomov a vysvedčení o štátnej skúške vydaných po ukončení bakalárskeho štúdia, magisterského, inžinierskeho a doktorského štúdia.

Rovnako aj pri vedeckých hodnostiach

 • Za rovnocenné sa uznajú aj diplomy o udelení vedeckej hodnosti kandidát vied (CSc.) vydané v Slovenskej republike a Českej republike a diplomy vydané po ukončení doktorandského štúdia na vysokej škole v jednom zo zmluvných štátov.
 • Vzťahuje sa to aj na diplomy o udelení akademicko-vedeckého titulu doktor (v skratke Dr.) po ukončení postgraduálneho štúdia na vysokej škole v jednej alebo v druhej krajine (v 90. rokoch sa na území oboch štátov po doktorandskom štúdiu udeľovali tieto tituly).

Na čo sa zmluva nevzťahuje

 • Zmluva sa nebude vzťahovať na absolventov, ktorí by české alebo slovenské doklady o vysokoškolskom vzdelaní získali absolvovaním štúdia v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných mimo územia Českej či Slovenskej republiky.
 • Pravidlá sa nevzťahujú ani na zahraničné (iné než české alebo slovenské) doklady o vzdelaní, získané štúdiom na zahraničnej škole alebo na jej pobočke uskutočňovaným na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 246
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 833
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 814
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 567
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 917
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 897
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 764
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 576
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 570
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 498

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.

Čoskoro prijme Slovensko eurosmernicu ATAD, ktorá má prispieť k férovému zdaneniu

Cieľom smernice je aj uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní podozrivých transakcií.