Predčasná penzia je istejšia ako práca

Len pár stoviek predčasných dôchodcov uprednostnilo prácu na dohodu. Väčšina sa rozhodla pre dôchodok.

Možností privyrobiť si popri predčasnej penzii systematicky ubúda.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Príjem z dohody podlieha povinnému dôchodkovému poisteniu. Rovnako ako mzda zamestnanca je v rozpore s výplatou predčasnej penzie.

Koncom minulého roka ich nebolo viac ako tri tisícky. Postupne sa vytratili z evidencie dohodárov v Sociálnej poisťovni. Uprednostnili predčasný dôchodok.

„V mesiaci marec bolo pozastavené vyplácanie 354 predčasných starobných dôchodkov z dôvodu, že poberateľ je dôchodkovo poistený ako pracujúci na dohodu,“ informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Príjem z dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti od januára podlieha povinnému dôchodkovému poisteniu. Rovnako ako mzda zamestnanca je v rozpore s výplatou predčasnej penzie. Vo februári uplynula lehota na výber medzi jedným a druhým.

V marci nastali dôsledky

„Ak Sociálna poisťovňa zistila, že poberateľ predčasného starobného dôchodku pracuje na dohodu, okamžite zastavila výplatu dôchodku,“ pokračuje Višváder.

Problémy majú najmä zamestnávatelia. Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára im pridala administratívne povinnosti.

Stáva sa, že predčasného penzistu, ktorý prestal pracovať na dohodu, neodhlásia zo systému. „Keď poisťovňa zistila, že bola výplata tohto dôchodku neoprávnene zastavená, okamžite ju uvoľnila,“ dodáva hovorca.

Aj keď poisťovňa neskúma, prečo sa človek rozhodol tak alebo onak, je zrejmé, čo malo vplyv na jeho rozhodnutie. Príjem na dohodu je často pod úrovňou dôchodkovej dávky. A na rozdiel od trvalého pracovného pomeru nemá dlhodobú perspektívu, slúži len na prilepšenie.

Živnosť je najlepšia

Možností privyrobiť si popri predčasnej penzii systematicky ubúda. Od januára 2011 platí, že poberateľ nesmie byť zamestnaný alebo mať povinné dôchodkové poistenie ako živnostník. Na výber malo takmer 20­tisíc ľudí, tesná väčšina uprednostnila prácu.

Samostatná zárobková činnosť je najlepšou možnosťou. Prvý rok je podnikateľ oslobodený od odvodov do Sociálnej poisťovne, takže nedochádza ku kolízii príjmov. Potom záleží na výške príjmu z podnikania.

Krátky kontrakt neprekáža

Keď dohoda nepresahuje jeden mesiac, predčasný dôchodok príde nižší.

Kto má dohodu napríklad len na pol mesiaca, predčasný dôchodok dostane, len bude nižší.

Zúčtovanie
Príklad
 • Poberateľ predčasného dôchodku vo výške 500 eur pracoval na dohodu od 20. apríla do 5. mája.
 • Dôchodok mu chodí 10. deň v mesiaci.
 • Dostane penziu nižšiu o časť pripadajúcu na 15 dní dôchodkového poistenia. Z 500 eur mu stiahnu rovnú polovicu.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

„Vypočíta sa alikvotná časť dôchodku za obdobie povinného dôchodkového poistenia,“ tvrdí hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Táto časť navyše vyplateného dôchodku sa zúčtuje z bežnej dôchodkovej splátky a zúčtovanie sa oznámi poistencovi.“ Čo to znamená?

Ak je predčasný dôchodok napríklad 500 eur a poberateľ odpracuje 15 dní, najbližšie mu poisťovňa vyplatí iba 250 eur.

Zákon od januára bráni obchádzaniu jeho účelu krátkodobými kontraktmi. Je jedno, či ide o jednorazovú dohodu o vykonaní práce, alebo o opakovane dohodnutú pracovnú činnosť. Dôležitý je zánik poistenia pred najbližším výplatným termínom dôchodkovej dávky.

(joč)

Legislatíva je komplikovaná, málokto sa v nej orientuje

Sociálna poisťovňa ozrejmuje dôsledky zákazu súbehu výplaty predčasného dôchodku a príjmu podliehajúceho odvodom.

 • V novembri 2012 mi zastavili výplatu predčasného dôchodku. V máji 2013 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o prepočet starobného dôchodku? Ak áno, akým spôsobom a odkedy?

FotolialegislL-120x90.jpgO nové určenie sumy starobného dôchodku môžete požiadať písomnou žiadosťou (listom) adresovanou ústrediu Sociálnej poisťovne. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorá ju podáva (meno, priezvisko, adresu a číslo, pod ktorým sa vypláca dôchodok), dátum a podpis a musí z nej byť zrejmé, o čo žiada.

Nový výpočet je možný najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Suma patriaca k tomuto dňu sa zvýši o pol percenta za každých začatých 30 dní, v ktorých ste nepoberali predčasný starobný dôchodok z dôvodu povinného poistenia. Sociálna poisťovňa o žiadosti rozhodne do 90 dní od začatia konania.

 • Ak sa predčasný dôchodca zamestná len na pár dní v mesiaci, bude mu pozastavená výplata dôchodku len na tieto dni?

Počas povinného dôchodkového poistenia nemá poistenec nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Za daný mesiac dostane alikvotnú časť dôchodku.

 • Nemôžem požiadať o predčasný dôchodok, lebo ešte stále pracujem. Ak by som však ukončila zamestnanie, do priznania dôchodku budem bez príjmu. Aké možnosti mám?

Každý občan sa musí rozhodnúť individuálne s prihliadnutím na svoju ekonomickú a sociálnu situáciu, či zostane pracovať až do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo zamestnanie ukončí a požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku, pričom by mal brať do úvahy aj skutočnosť, že od ukončenia zamestnania do priznania dôchodku bude bez príjmu.

Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť do 60 dní od začatia konania, v mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní. O väčšine žiadostí však rozhoduje do 30 dní.

Zdroj: Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne (joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Výplata dôchodku

Najprv práca

 • zamestnanie alebo práca na dohodu v čase podania žiadosti o predčasný dôchodok,
 • dovŕšenie dôchodkového veku v budúcnosti.

Dôsledky

 • nemožnosť vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku.

Najprv predčasný dôchodok

 • výplata predčasného dôchodku pred začiatkom zamestnania alebo práce na dohodu,
 • dovŕšenie dôchodkového veku v budúcnosti.

Dôsledky

 • zastavenie výplaty dôchodku v prvom termíne po nástupe do pracovného pomeru alebo do práce na

dohodu.

Koniec dôchodkového poistenia

 • ukončenie zamestnania alebo práce na dohodu,
 • žiadosť o uvoľnenie výplaty predčasného dôchodku,
 • možnosť požiadať aj o zvýšenie dôchodku za posledné odpracované obdobie.

Dôsledky

 • obnovenie výplaty predčasného dôchodku v prvom termíne po podaní žiadosti o jej uvoľnenie.

Dovŕšenie penzijného veku

 • automatický prechod na starobný dôchodok,
 • žiadosť o uvoľnenie výplaty starobného dôchodku,
 • možnosť požiadať aj o nový výmer dôchodku,
 • možnosť pokračovať v zamestnaní alebo práci na dohodu.

Dôsledky

 • obnovenie výplaty dôchodku v prvom termíne po podaní žiadosti o jej uvoľnenie.

(Sociálna poisťovňa, joč)

Dôchodok alebo zárobok? Senior nemá dilemu

Dovŕšením penzijného veku sa predčasný dôchodok automaticky zmení na starobný.

Ukončenie práce na dohodu je jedna možnosť obnovy výplaty dôchodku. Dovŕšením penzijného veku sa otvoria ďalšie.

„Poberateľ starobného dôchodku môže súčasne pracovať aj poberať dôchodok,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Muži odchádzajú do penzie, keď majú 62 rokov, ženy aj skôr – podľa počtu detí. Predčasný dôchodok sa automaticky stáva starobným.

Obnova výplaty a nový výmer

„Po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď nezaniklo povinné dôchodkové Fotoliadilema-120x90.jpgpoistenie,“ stojí v žiadosti o uvoľnenie výplaty. Súčasne môžete požiadať o nový výmer starobného dôchodku, ktorý zohľadní posledné odpracované obdobie.

„Suma dôchodku patriaca k dovŕšeniu dôchodkového veku sa zvýši o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní, počas ktorých sa nepoberal (zastavený) predčasný starobný dôchodok,“ píše poisťovňa.

Odvody sú jediným možným obmedzením sankcie za priskorý odchod do dôchodku. Predčasný dôchodok je znížený o pol percenta za každých začatých 30 dní do dovŕšenia penzijného veku.

Ďalšia možnosť zvýšenia

Príjem z dohody popri starobnom dôchodku zakladá nárok na ďalšie zvýšenie dávky. Žiadateľ musí splniť len jednu podmienku – ukončiť zárobkovú činnosť.

„Ak je povinne dôchodkovo poistený ako pracujúci na dohodu, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, po ukončení tohto poistenia môže požiadať o zvýšenie starobného dôchodku,“ dodáva poisťovňa.

Dohodárovi sa zohľadní príjem a odpracované obdobie od 1. januára 2013.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Komunikujte s poisťovňou

Odvody do Sociálnej poisťovne popri starobnom dôchodku zakladajú nárok na jeho zvýšenie. Základom je písomná žiadosť.

 • Poberám starobný dôchodok. Už som ukončil zamestnanie. Ako požiadam o zvýšenie dôchodku za obdobie zamestnania?

Podáte písomnú žiadosť (list) ústrediu Sociálnej poisťovne. Žiadosť musí obsahovať vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, číslo, pod ktorým sa dôchodok vypláca a adresu), o čo žiadate a odkedy – najskôr odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia. Nakoniec sa podpíšete.

 • Poberám starobný dôchodok a súčasne pracujem. Ako sa zvýši dôchodok po ukončení zamestnania?

Odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia sa k vyplácanému dôchodku pripočíta suma určená takto: súčet jednej polovice osobných mzdových bodov za obdobie zamestnania krát aktuálna dôchodková hodnota. Osobný mzdový bod je podiel osobného vymeriavacieho základu (hrubého zárobku) a 12–násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

 • Od 1. 1. 2013 som požiadal o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie zamestnania. Od 1. 2. do 30. 4. 2013 som pracoval na dohodu. Môžem požiadať o ďalšie zvýšenie dôchodku od mája tohto roku?

Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku za dodatočné obdobie povinného dôchodkového poistenia len raz za kalendárny rok. Keďže to urobila od 1. 1. 2013, o ďalšie zvýšenie dôchodku môžete požiadať najskôr od 1. 1. 2014.

Zdroj: Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne

Odvody môžete zužitkovať aj na péenke

Ktoré príjmy vstupujú do výpočtu nemocenského, závisí od toho, ako dlho dohodár platí poistné.

Fotolia_pnkL-120x90.jpgOdmena za prácu na dohodu od tohto roka podlieha odvodom do Sociálnej poisťovne. Kto má pravidelný príjem tohto druhu, prispieva aj na nemocenské poistenie.

„Môže mu po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok vzniknúť nárok na nemocenské dávky,“ tvrdí hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Sociálne poistenie
 • Kto má predčasný dôchodok, nemá invalidné ani poistenie v nezamestnanosti.
 • V prípade nepravidelného príjmu z dohody nie je povinné ani nemocenské poistenie.

Nemocenské je vo výške 55 percent vymeriavacieho základu dohodára. Ktoré príjmy sa rátajú, závisí od toho, či už platí odvody 90 dní, alebo nie.

Poistenie dlhé najmenej 90 dní znamená, že dávka sa vypočíta z príjmu na dohodu, a to aj vtedy, ak je nižší ako minimálny vymeriavací základ – v tomto roku je to 393 eur mesačne. V prípade kratšieho poistenia sa ide do minulosti.

„Výška nemocenskej dávky sa určí z hrubých miezd v predchádzajúcom kalendárnom roku,“ informuje poisťovňa. Ak poistenec nebol zamestnaný, alebo bol, ale menej ako 90 kalendárnych dní, vychádza sa z pravdepodobného, teda z minimálneho vymeriavacieho základu.

Prvých desať dní péenky zamestnancovi nahrádza príjem zamestnávateľ. V prvých troch dňoch ide najmenej o štvrtinu a potom o 55 percent priemernej dennej odmeny pracovníka.

Od 11. dňa mu patrí nemocenské zo Sociálnej poisťovne.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 966
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 373
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 881
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 567
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 205
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 028
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 248
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 944
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 194
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 044

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Bratislavskí poslanci mali brať úplatky. Za hazard aj proti nemu

Ak v marci prejde úplný zákaz hazardu v Bratislave, tri roky bude jediným otvoreným kasínom v meste Banco v hoteli Crowne Plaza. Licenciu má ako jediné do roku 2021.

DOMOV

Zoznam vecí, na ktorých chce ušetriť štátna poisťovňa

Pozrite si výber úsporných opatrení.

BLOG TRANSPARENCY

Ombudsmanka: Lajčák opakovane porušoval ústavu

V zdôvodnení vysvetľuje, čo ministerstvo nespravilo.

KULTÚRA

V Prahe nedokážu pochopiť, čo za reláciu o folklóre máme

Šou Zem spieva hodnotí Marína Mrázková zo súboru Limbora.

Neprehliadnite tiež

Kellnerova PPF rozbieha v Británii banku, píšu české HN

Investícia je vo výške necelej miliardy korún, teda 37 miliónov eur.

Indikátor ekonomického sentimentu dosiahol najlepšiu hodnotu za šesť rokov

Na vývoj priaznivo vplýval rast dôvery v priemysle či v službách.

Hrušovský začal kontrolovať Eximbanku

Politický obchod bývalý šéf KDH Pavol Hrušovský vylúčil.

Ceny ropy mierne vzrástli

Ceny opäť podporilo zníženie ťažby OPEC.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop