Na vymáhanie škody treba nervy aj peniaze

Pýtať môžete výdavky na opravu, ušlý zisk, bolestné či iné. Bez dôkazov to však nepôjde.

Pri veľkých povodniach či záplavách pomôže poistenie nehnuteľnosti či domácnosti. Avšak nie každá poisťovňa poistí ľudí žijúcich v ohrozených oblastiach.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Počiatočné výdavky mnohých ľudí od vymáhania náhrady za škodu odradia. Idú do stoviek či tisícov eur.

Spôsobili ste niekomu škodu alebo ju niekto iný urobil vám? Bez dobrej poistky sa pripravte na neľahký a nákladný spor.

Čaká vás preukazovanie, kto čo zavinil a s akým dôsledkom. Pri živelných katastrofách pomôže len poistka.

Niekoľko nutných definícií

Keď si „bežný“ občan zráta, koľko bude musieť na začiatku investovať, ako dlho bude súdne konanie trvať a do úvahy vezme aj riziko neúspechu, tak si to často rozmyslí a do súdneho konania sa vôbec nepustí.

Vymáhanie
Náhrada škody
Premlčacie lehoty
 • Poškodený sa môže účinne domôcť náhrady škody v premlčacej lehote (začína plynúť, odkedy sa dozvie, že mu škoda vznikla a kto je za ňu zodpovedný).
 • Dva roky – dopravné nehody, škoda na zdraví, vytopenie suseda a pod. (Občiansky zákonník).
 • Dva roky – škody medzi zamestnávateľom a zamestnancom (Zákonník práce).
 • Pri škode na odložených veciach sa škoda musí uplatniť v lehote 15 dní, inak nárok na jej náhradu zanikne.
 • Štyri roky – podnikatelia.

Koho volať

 • Polícia – ak je sporné zavinenie či výška škody, došlo k ujme na zdraví, úmrtiu či poškodeniu verejnoprospešného zariadenia. Ak je rozsah škôd veľký (pri dopravných nehodách nad 3990 eur).
 • Záchranka – ak ide o zdravie.
 • Príslušný orgán životného prostredia – pri škode na životnom prostredí.
Zdroj: Právne centrum

Aby poškodený vedel, čo mu vinník má nahradiť, musí poznať význam niekoľkých pojmov.

Škodou sa rozumie majetková ujma poškodeného, ktorú možno objektívne vyjadriť v peniazoch.

Uhrádza sa skutočná škoda (napríklad vo výške nákladov na opravu poškodenej veci) a ušlý zisk.

Skutočnú škodu však nemožno obmedziť len na škodu spôsobenú na veciach.

Ide aj o škodu, ktorú poškodený utrpel na iných majetkových hodnotách alebo na zdraví (určuje sa napríklad bodovým ohodnotením podľa zákona).

Pri podaní žaloby na súd žalobca platí súdny poplatok šesť percent zo žalovanej sumy (platia niektoré oslobodenia – napríklad pri pracovných úrazoch, trestných činoch, ublížení na zdraví a podobne).

Ďalej platí odmenu advokátovi (určuje sa dohodou), znalecké posudky a podobne.

Postup, ako sa domáhať náhrady škody, je v zásade vo všetkých odvetviach práva podobný.

Prvým krokom je obrátiť sa písomne na vinníka (škodcu) a vyzvať ho na náhradu škody v primeranej lehote, za ktorú sa považuje aj niekoľko dní.

Ak ju nenahradí, či svoju zodpovednosť neuzná, ďalšou možnosťou je podanie žaloby na súd.

Poškodený môže požadovať skutočnú škodu, ušlý zisk, stratu na zárobku a v prípade škody na zdraví bolestné, náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, liečebné náklady, jednorazové vyrovnanie, pozostalostnú úrazovú rentu a podobne, vymenúva advokátka Radoslava Vagnerová. Niektoré spory urovná mediátor.

Špeciálny postup

Pre súdne konanie musí žalobca dobre zdokumentovať vznik škody. Tiež, kto ju zapríčinil a ako nastala. Bez dôkazov súd žalobu zamietne, upozorňuje advokátka.

Špecifický postup pri uplatnení nároku na náhradu škody je v pracovnoprávnych vzťahoch a pri škode spôsobenej pri výkone verejnej moci.

Pri škode spôsobenej zamestnancom je zamestnávateľ povinný vznik škody najskôr prerokovať so zamestnancom a dať mu priestor, aby sa vyjadril.

Náhradu škody, ako aj dohodu uzatvorenú so zamestnancom, ktorej hodnota presahuje 50 eur, zamestnávateľ musí prerokovať aj so zástupcami zamestnancov, pokiaľ uňho pôsobia.

Náhrada škody závisí od zavinenia zamestnanca – pri neúmyselnom do výšky štyroch priemerných mesačných zárobkov. Ak bude preukázaný úmysel môže zamestnávateľ požadovať náhradu celej škody. Podobne to je pri dohode o hmotnej zodpovednosti.

Majiteľ či správca? Záleží na vlastníctve a zmluve

Za niektoré škody v bytovke môžu vlastníci, za iné správca. Ide o to, kto čo pri starostlivosti zanedbal.

Funtal-Panelaky8-120x90.jpgHavária na potrubí či zaseknutý výťah pri zanedbanej údržbe v bytovke vedia rozhádať vlastníkov i správcu.

Pre korektné vzťahy pri náhrade škôd si treba uvedomiť, že vlastníci sa už nemôžu správať, ako keď boli kedysi nájomníkmi.

Za svoj majetok sú zodpovední. A aj spoločné poistenie bytovky má svoje hranice.

Čo musí správca a čo vlastník

Vlastník bytu je povinný na svoje náklady byt udržiavať.

Náhrada
Čo sa dá a nedá
Krádež v dome
 • Treba správu polície.
 • Poistenie: vec musela byť preukázateľne uzamknutá.

Zaseknutie vo výťahu a strata zisku pre meškanie na obchodnú schôdzku

 • Ak ho nespôsobila konkrétna osoba, ťažko vymáhať škodu, prakticky nepoistiteľné a strata nepreukázateľná.

Rovnako je okrem iného povinný odstrániť poruchu a poškodenie, ktoré na iných bytoch alebo inde v dome spôsobil – či už on sám, alebo osoby, ktoré jeho byt alebo nebytový priestor používajú.

Ak sa stane škoda, podľa okolností za ňu môže byť zodpovedný konkrétny vlastník bytu. Napríklad keď vytopí svojho suseda.

No môže to byť aj správca, ktorý zanedbá povinnosti pri správe bytového domu. Tie mu určuje zákon alebo zmluva s vlastníkmi.

„Správca je tiež povinný zastupovať vlastníkov bytov pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu,“ hovorí Radoslava Vagnerová z Právneho centra v Bratislave.

Kde sa to stalo

Pri haváriách a škodách treba rozlišovať, čo patrí k domu, čo sú spoločné časti domu a čo je výlučne vlastníctvom každého majiteľa. Podľa toho sa rieši prípadná náhrada. Najčastejšie pomáhajú poistky.

„Spoločné časti a zariadenia domu si vlastníci poisťujú cez správcu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov,“ hovorí správca Alexander Gubric z AG Expert.

Do tejto poistky však nespadajú rozvody v byte, ktoré sú majetkom vlastníka a je za ne preto aj zodpovedný, dodáva správca. V praxi však podľa Gubrica vlastníci na poistení bytu či domácnosti šetria a niekedy ho ani nemajú.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - ARCHÍV)

Poistiť krížovú zodpovednosť sa oplatí

V základnom krytí (živel) poistenie nehnuteľnosti zahŕňa aj vodu z vodovodných zariadení. Poisťovňa preplatí škodu, ktorá vznikla na byte.

„Lepšie poistky na byt majú poistenú zodpovednosť vlastníka za škodu z držby nehnuteľnosti,“ hovorí poistný poradca Pavol Meliš. Z takejto poistky poisťovňa preplatí škodu ostatným vlastníkom a na spoločných priestoroch.

Existuje aj takzvaná krížová zodpovednosť vlastníkov, dohaduje sa k poistkám na celý bytový dom. Ak ju má bytový dom dohodnutú, plní sa z nej vytopenie susedov navzájom.

„Dom má istotu, že dostane plnenie z krížovej zodpovednosti a poisťovňa si nebude uplatňovať regres na domácnosti, ktorá škodu spôsobila,“ hovorí správca Alexander Gubric.

Niektoré poisťovne okrem samotnej škody na byte preplácajú aj uniknutú vodu a opravu potrubia. „Toto plnenie je vždy obmedzené limitom zhruba 166 eur,“ vraví Meliš.

(ht)

Pri poistkách pozor na výluky

Zodpovednosť za škodu sa dá v niektorých prípadoch poistiť samostatne. No najčastejšie býva súčasťou iných poistiek.

V bežnom živote si stačí poistiť takzvanú všeobecnú zodpovednosť. Poisťovne takéto zabezpečenie pridávajú k poisteniu domácnosti či nehnuteľnosti. Alebo je súčasťou iných poistiek – napríklad spolu s poistením úrazu.

Najznámejšou špeciálnou zodpovednostnou poistkou je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

sm-0426-002f-mala.rw-120x90.jpgV podnikaní existuje rad zodpovednostných poistiek – od všeobecnej cez profesijné, po zodpovednosť nájomcu a ďalšie, hovorí Pavol Meliš z Hypocentra finančné služby.

Zamestnanec si môže poistiť škodu pri výkone povolania. Jednotlivci sa môžu poistiť na sumy vrátané v desiatkach tisíc eur (napríklad do 64 400 eur). Firmy sa môžu poistiť na státisíce eur (napríklad v Komunálnej poisťovni na 664­tisíc eur), ročné poistné záleží aj na činnosti, ktorú vykonávajú.

Zamestnanci platia za zodpovednosť podľa toho, v akom odvetví a v akej funkcii pracujú, či jazdia na vozidle zamestnávateľa a podobne.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti vyjde občanov od osem do 17 eur, zamestnancov od 30 do 160 eur, podnikateľov od 160 eur vyššie za rok (podľa poistnej sumy).

Pri zodpovednostných poistkách treba rátať so spoluúčasťou, štandardne 10 percent.

„Každá poistka má vo výlukách úmyselne spôsobenú škodu,“ upozorňuje Meliš. Že to tak nebolo, bude treba preukázať.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Máte psa alebo vám vypadáva elektrina? Čo platí a čo nie

Niektoré situácie, do ktorých sa môžete dostať

Pohryznutie psom

 • 1399570_australian_shepherd_playing-120x90.jpgPes pod dohľadom osoby – zodpovedá majiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie či nad ním má dohľad (pri prechádzke napríklad).
 • Zabehnutý pes – zodpovedá majiteľ (mal zabezpečiť, aby pes neušiel).
 • Túlavý pes – náhradu škody možno žiadať od obce (zabezpečuje ich odchyt, no budú sa posudzovať všetky okolnosti).

Koho volať:

 • obecnú (mestskú) políciu, organizáciu poverenú odchytom zvierat, výnimočne hliadku policajného zboru.

Doklady a povinnosti:

 • lekárska správa o ošetrení poškodeného, bodové ohodnotenie úrazu. Psa musí vyšetriť zverolekár.

Poistenie:

 • poisťovne zahŕňajú do poistenia domácnosti aj všeobecnú zodpovednosť členov domácnosti vrátane psov a mačiek. Existuje aj špeciálny produkt poistenie psa.
 • Majiteľ psa (mačky) aby mu poisťovňa preplatila náhradu škody, za ktorú je zodpovedný, musí spĺňať podmienky (očkovanie, čip a pod.)

Výpadok elektriny a strata neuloženej práce na PC

 • Zákon o energetike vylučuje náhradu škody zo strany elektrární (prevádzkovateľa distribučnej sústavy) v celom rade situácií.
 • O.i. pri poruchách na zariadeniach i počas ich odstraňovania či pri prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované.
 • Plánované obmedzenia či prerušenia musia elektrárne oznámiť aspoň 15 dní vopred, nemusia to spraviť, ak obmedzenie či prerušenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút počas 24 hodín (platí pre napätia v domácnostiach).

Poistenie:

 • Poisťovne toto nepoisťujú, poistiť sa dá počítač alebo nosiče dát, nie dáta.
 • Iné to môže byť pri výpadku elektriny a poškodenia potravín v chladničke či v mrazničke.

Padnutý strom

 • Ak padne strom, ktorý nie je udržiavaný (vyschnutý, neopilované konáre), či jeho časť napríklad na zaparkované auto či nehnuteľnosť, alebo na osobu, za škodu zodpovedá vlastník pozemku (obec, fyzická alebo právnická osoba), ktorý mal oň zabezpečiť starostlivosť a zanedbal to.
 • Môže to byť obec alebo fyzická či právnická osoba ako vlastník pozemku.

Poistenie:

 • V základnom krytí každej poisťovne (živel). Poisťovňa preplatí škodu a vymáha ju od vinníka.
 • Ak má vinník poistenie, ktoré kryje takúto poistnú udalosť, poisťovňa mu škodu preplatí.

Doklady:

 • Fotodokumentácia škody, preukázanie nákladov na odstránenie škody (faktúru na opravu alebo bločky za nákup materiálu – ak ide o opravu svojpomocou).

Povodeň z neudržiavaného potoka a poškodenie domu

 • Správcom vodných tokov vo vlastníctve štátu je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Ak nastala škoda pri povodni, zodpovedá za ňu, pokiaľ sa preukáže, že porušil svoje povinnosti (napr. pri udržiavaní hrádze, budovaní protipovodňových stavieb, zabezpečení prietoku, odstránení drevín).
 • Škoda môže vzniknúť aj (spolu)zavinením iných osôb, napr. keď vlastník pozemkov v okolí vodného toku neposkytol SVP súčinnosť pri protipovodňových opatreniach, pri starostlivosti o porasty v okolí vodných tokov a pod.

Poistenie:

 • ak poisťovňa poistí nehnuteľnosť proti povodni, záplave, je jedno, či vznikne pre zlú údržbu koryta, alebo pre vyliatie vody z neho.

Doklady:

 • fotodokumentácia škody a preukázanie nákladov na opravu (faktúry alebo bločky).

Odrazené zrkadielko na aute na parkovisku

 • Ak je známy vinník, náhradu škody si treba uplatniť priamo uňho. Tieto prípady možno zvyčajne riešiť cez poistenie.

Poistenie:

 • 952236_daf_rearview_mirror-120x90.jpgPri známom vinníkovi škodu možno uplatniť z jeho povinného zmluvného poistenia.
 • Pri vandalizme, stretnutí s iným autom, pri ktorom sa nepodarí zistiť vinníka, alebo pri škode spôsobenej vlastnou vinou náhrada škody (cena náhradného dielcu po odpočítaní spoluúčasti) môže ísť z havarijného poistenia.

Doklady:

 • Pri známom vinníkovi záznam o nehode, podpísaný poškodeným aj vinníkom, fotodokumentácia, odporúča sa volať políciu (v závislosti od výšky škody).

Úraz dieťaťa v škole

 • Za škodu na zdraví maloletého dieťaťa spôsobenú úrazom, ktorý sa mu prihodil v škole cez vyučovanie alebo na dvore v družine, zodpovedá školské zariadenie.
 • Škola by nebola zodpovedná, ak by sa preukázalo, že vinník, či už by ním bol iný spolužiak, alebo samotné dieťa, boli takí rozumovo vyspelí, že mohli predvídať následky svojho konania. Možná je aj spoločná zodpovednosť školy a vinníka.
 • Po skončení vyučovania a opustení školy zodpovedá za škodu na zdraví dieťaťa ten, kto mu ju spôsobil, resp. ten, kto zanedbal náležitý dohľad nad dieťaťom.

Poistenie:

 • Životné, úrazové, rizikové poistky detí štandardne kryjú úraz dieťaťa 24 hodín denne. Niektoré poisťovne majú úraz v škole za príplatok.
 • Väčšina škôl by mala mať poistený úraz detí vlastnou poistkou, rodič dieťaťa tak dostane odškodné z vlastnej poistky aj z poistky školy.

Doklady:

 • Lekárska správa o ošetrení, bodové ohodnotenie úrazu.

Zdroj: Právne centrum, Hypocentrum finančné služby, ZSE, Generali Slovensko poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa, Allianz - SP, AXA (ht), ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU

Skúsiť sa dá aj u mediátora

Nemajetným pomôže Centrum právnej pomoci . Ak sa nechcete súdiť, môžete osloviť mediátora.

Ľudia, ktorí nemajú peniaze na advokátov a spĺňajú prísne zákonné podmienky (napríklad limitovaný príjem), sa vo veci náhrady škody môžu obrátiť na Centrum právnej pomoci.

To im poskytne predbežnú konzultáciu (hodina stojí 4,50 eura), alebo môžu požiadať o bezplatnú právnu pomoc. Komu ju centrum poskytne, kde (má viac pracovísk) a za akých podmienok, záujemcovia nájdu na webovej stránke legalaid.sk, bratislavská kancelária má číslo 02/ 496 835 21.

Fotolia_41810791_Subscription_XXL-120x90.jpgNiektoré spory o náhradu škody môže urovnať aj mediátor. Napríklad vo veciach, kde evidentne vznikla škoda neúmyselným konaním, hovorí Martin Dubníček z mediačno­konzultačného centra SOVA.

Na žiadosť poškodeného osloví mediátor škodcu a pozve si ich na konanie (niekedy mediátora osloví aj škodca sám). Konanie sa môže viesť aj s každým účastníkom oddelene.

Trvať môže od niekoľkých hodín po niekoľko týždňov. Namiesto znaleckého posudku je akceptovateľný znalecký náhľad. Konanie u mediátora je tak lacnejšie ako na súde.

Slúži na to, aby obe strany mali dostatok informácií na vzájomný kompromis. Výsledkom je dohoda a nie rozsudok. Základnou podmienkou je to, že strany sú ochotné dohodnúť sa.

Ceny sa stanovujú dohodou, no na webových stránkach mediátorov možno nájsť aj cenník (napríklad pri majetkových sporoch od 67 eur/hodina).

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 2. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
 3. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 4. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 5. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 6. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 7. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 8. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 10. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 535
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 9 322
 3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 7 804
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 712
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 787
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 392
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 168
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 678
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 128
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 643

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Z islamu sa stala kolektívna neuróza (píše Michal Havran)

Ten nešťastný islam domotal Slováčikov, debatujeme o ňom do omrzenia v čase robotizácie a editovania ľudského genómu, v čase, keď máme šance aj na lepšiu budúcnosť.

DOMOV

Prieskum agentúry Focus: Smer klesá, KHD je v parlamente

Ak by boli voľby tento mesiac, v parlamente by bolo osem strán.

DOMOV

Poliaci a Švédi čistia Európu od slovenských zbraní

Poliaci rozbili gang pašujúci slovenské zbrane, Švédi na prípade pracujú.

EKONOMIKA

Slovensko chce loviť turistov v Rusku a Bielorusku

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú krajiny V4.

Neprehliadnite tiež

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Ceny ropy vzrástli

Trhy zareagovali na pokles zásob komodity v USA.

Ex-manažér koncernu ABB spreneveril sto miliónov dolárov

Motívom trestnej činnosti bolo zrejme "iba" osobné obohatenie.

Amazon ruší poplatky za dopravu, posielať balíčky bude zadarmo

Firma je jeden z naj­väč­ších e-sho­pov na svete so širokou ponukou sortimentu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop