Dedičstvo môže priniesť majetok i dlhy

Za dlhy ste zodpovední do výšky zdedeného majetku. Ak neplatíte, ohrozíte aj svoj majetok.

Dedičstvo môžete odmietnuť. Zbavíte sa možných dlhov, no aj majetku. Zobrať nazad to nepôjde.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Hoci ste dlh zdedili, môžete sa brániť. Napríklad pri premlčaní.

Zákon dedičov chráni – za dlhy poručiteľa zodpovedajú len do hodnoty nadobudnutého dedičstva.

Ak nechcete mať s dlhmi nič spoločné, môžete dedičstvo odmietnuť. Alebo zostanete dedičom, ale s ostatnými sa dohodnete, že z dedičstva nenadobudnete nič (ponechávate si ďalšie práva, napríklad pri obnovenom dedičskom konaní).

V prípade predlženého dedičstva (dlhy prevyšujú majetok), dedičia tiež môžu s veriteľmi uzatvoriť dohodu o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov pre nich, vymenúva možnosti notárka Miriam Imrich Breznoščáková.

Alebo navrhnúť súdu, či notárovi likvidáciu dedičstva – speňaží sa majetok a uspokoja sa pohľadávky veriteľov.

Dlhy sa delia ako majetok

Dedičstvo
Odmietnutie
 • Odmietnuť dedičstvo môžete do mesiaca od poučenia notárom prejednávajúcim dedičstvo alebo súdom.
 • Odmietnutím dedičstva sa zbavujete prípadných dlhov no aj sa zriekate majetku, ktorý, ak nejde o predlžené dedičstvo, by ste mohli speňažiť a dlhy uhradiť.
 • Ak odmietnete dedičstvo, alebo v rámci dohody nenadobudnete nič, za dedičské konanie neplatíte.
 • Ak sa dedičstvo ako predlžené likviduje, nič neplatíte.
Zdroj: Miriam Imrich Breznoščáková, notárka; Dávid Štefanka, advokát

„Pri dedení a rozdeľovaní dlhov platia rovnaké zásady ako pri dedení – rovnomerným dielom pri dedení zo zákona alebo pri dedení zo závetu tak, ako je určené,“ hovorí advokát Dávid Štefanka.

Pomery podielu dedičov sa môžu meniť. „Ak matka odmietne svoj podiel dedičstva, prechádza dedičské oprávnenie podielu matky na deti,“ dáva príklad advokát.

Ak zdedené dlhy, ktoré vám prináležia zaplatiť, neuhradíte, hrozia rovnaké následky, akoby ste nesplácali vlastné – súdne spory, exekúcie či zvyšovanie dlhu o trovy konaní.

Keďže za dlhy je dedič zodpovedný do výšky dedičstva a nie zdedeným majetkom, uhradiť ich musí aj z vlastného (ak sa mu napríklad nepodarí speňažiť zdedený majetok).

Pozor na poradie

Ak ste dedičstvo prijali, môžete notára požiadať o vykonanie „konvokácie“. Čo znamená, že notár vyzve veriteľov, aby sa prihlásili s pohľadávkami, výzvu doručí známym veriteľom a vyvesí sa na úradnej tabuli notára a súdu.

„Existujú určité skupiny pohľadávok veriteľov, ktoré sa majú uhrádzať v poradí určenom zákonom,“ vysvetľuje notárka Breznoščáková. Ak by dedič zaplatil veriteľovi z druhej skupiny a opomenul veriteľa z prvej, hrozilo by mu, že by naďalej zodpovedal za dlh poručiteľa voči opomenutému veriteľovi v prvej skupine.

A to dokonca aj vtedy, hoci by uhradil celý dlh voči veriteľovi druhej skupiny do plnej hodnoty nadobudnutého dedičstva.

„Teda by hrozilo, že by niesol vyššiu zodpovednosť za dlh poručiteľa ako je hodnota celého ním nadobudnutého dedičstva,“ upozorňuje notárka. Konvokácia môže byť prevenciou tejto situácie.

V prvej skupine sa majú uhrádzať náklady poručiteľovej choroby a pohrebu, trovy konania a splatné výživné. V druhej dlžné dane a poplatky.

V tretej je zvyšok, prednostne sa hradia pohľadávky zabezpečené obmedzením prevodu nehnuteľností a záložnými právami. „Ak úhrn pohľadávok v jednej skupine prevyšuje hodnotu zdedeného majetku, je dedič povinný ich uhradiť pomerne,“ upozorňuje notárka.

Po skončení konania

Pozor treba dávať najmä pri dlhoch voči zdravotnej poisťovni. Tá spravidla posiela výzvu na úhradu dlhu až po ukončení dedičského konania. No urobiť to môžu aj iní.

Áno, je to správny postup veriteľa, hovorí Breznoščáková. „Treba však upozorniť na to, aby dedičia využili všetky práva dlžníka,“ dodáva. Majú možnosť poprieť pravosť pohľadávky, jej právny dôvod (napríklad neplatná zmluva o pôžičke, výmer), či upozorniť na premlčanie pohľadávky.

Všeobecné premlčacie lehoty bývajú tri až desať rokov. Nepočítajú sa od smrti poručiteľa, ale od termínu, keď si pohľadávku veritelia mohli uplatniť po prvýkrát.

Úvery na dediča prejdú tak, ako boli dohodnuté

Dedič preberá úver s rovnakými podmienkami, aké mal zosnulý.

sm-0405-019f-bankaPZ.rw-120x90.jpgČo so zdedenou nehnuteľnosťou, ktorá je zaťažená dlhom? Ak sa rozhodnete zobrať úver na seba, preberiete ho s podmienkami (úroková sadzba, splatnosť, zabezpečenie a podobne), ako boli dohodnuté so zosnulým klientom banky.

Menej papierovania

Ťarchy na nehnuteľnosti
Prechádzajú na dedičov:
 • ťarchy spojené s nehnuteľnosťou, ktoré majú vecnoprávnu povahu.
Napríklad:
 • záložné právo,
 • vecné bremeno práva prechodu,
 • vedenia inžinierskych sietí cez pozemok a podobne.

Zanikajú smrťou:

 • Osobné ťarchy, ako napríklad právo doživotného používania bytu.
Zdroj: AK Petrán & Kováčiková

„Nový dlžník nemusí absolvovať celý proces spracovania úveru vrátane zápisu záložného práva,“ vysvetľuje hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová.

Takýto dedič sa stáva dlžníkom namiesto zomretého, na základe čoho sa zo zákona zmení účastník existujúcej úverovej zmluvy a banka to zdokumentuje. Napríklad uzavretím dodatku k úverovej zmluve, píše Walterová.

Keď nový dlžník nevládze splácať, môže tak ako každý iný dlžník požiadať banku o predĺženie splatnosti úveru či o odklad splátky istiny (platí len úroky). Prípadne o celkový odklad splátok na obdobie, ktoré umožňuje banka.

Manžel stále platí

Postup pri spravovaní úveru po úmrtí je rozdielny, ak bol dlžník v úverovom vzťahu spolu s manželkou (manželom) alebo v ňom bol sám.

Ak bol sám, banka po smrti pozastaví úročenie i spoplatňovanie úveru a prihlási celú pohľadávku do dedičského konania, píše Walterová. Až po jeho ukončení začne banka komunikovať a inkasovať od dediča (postup nemusí byť rovnaký v každej banke).

Ak v úverovom vzťahu bol manžel alebo manželka, banka takisto prihlasuje pohľadávku do dedičského konania, ale pozostalý partner pokračuje v splácaní úveru bez prerušenia. No aj pozostalý manžel (manželka) môže požiadať napríklad o odklad splátok a podobne.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV SME)

Čo spraviť s neprevedeným darom

 • Otec pred smrťou daroval susedke byt. Nežila s ním v spoločnej domácnosti, no varila mu, on jej priplácal na potraviny. Spísali darovaciu listinu, podali návrh na vklad, no počas konania otec zomrel. Musím to akceptovať alebo majetok pôjde do dedičského konania?

Ak správa katastra nerozhodla o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech susedy pred smrťou darcu, je povinná konanie zastaviť. Jeden z účastníkov konania zomrel. V takom prípade byt zostáva predmetom dedičstva, pretože v čase smrti, napriek podpísanej darovacej zmluve, bol vlastníkom nehnuteľnosti zosnulý darca. Suseda, ak by napriek smrti darcu chcela byt získať, musela by svoju pohľadávku riadne uplatniť v dedičskom konaní.

Na otázku odpovedala advokátka Hana Kováčiková

Ako a kde hľadať

Pokiaľ nechcete čakať na notára alebo sa spoľahnúť na reči v rodine, spravte si malý prieskum možných dlhov zomretého.

V banke pre bankové tajomstvo pred dedičským konaním nepovedia o dlhoch nič. „Informácie poskytne banka notárovi, ktorý prejednáva dedičstvo, alebo súdu,“ vraví Zuzana Povodová z Tatra banky.

Podobne je to aj v komerčnej poisťovni. Poisťovňa nie je oprávnená oznámiť akékoľvek informácie týkajúce sa poistenia inej osobe, ako tej, ktorá s ňou uzavrela poistnú zmluvu alebo na ktorú sa poistenie vzťahuje, píše Union poisťovňa.

peniz_XL-120x90.jpgViac sa dozviete, až keď prídete s dedičským rozhodnutím, prípadne s oznámením okruhu dedičov, ktoré vystavil notár.

V Sociálnej poisťovni aj v zdravotnej poisťovni si možný dlh overíte v zozname dlžníkov na internete. Sociálna poisťovňa ho podľa hovorcu Petra Višvádera aktualizuje spravidla zhruba v polovici mesiaca za uplynulý mesiac (stačí dlh 3,32 eura). Zdravotné poisťovne k 20. dňu.

Daňový úrad zverejňuje zoznamy dlžníkov, ktorí v prípade fyzických osôb majú nedoplatky vyššie ako 17–tisíc eur, avšak len raz do roka podľa stavu k 31. 12. a až počas prvej polovice nasledujúceho roka.

Informácie o exekúcii či zriadení exekučného záložného práva nájdete na liste vlastníctva. Spravidla (nemusí to byť vždy) v poznámke bude zapísaná exekúcia už v štádiu, keď exekútor poslal dlžníkovi a veriteľovi Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva.

Základné informácie o dražbách nehnuteľností sú zverejnené v Obchodnom vestníku. Dražobné vyhlášky o aktuálnych dražbách sú vedené na stránke Notárskej komory. Na súde sa dajú získať základné informácie o súdnom konaní či vedenej exekúcii.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Rozbehnutá exekúcia sa smrťou automaticky nekončí

Dôvodom na ukončenie exekúcie môže byť nemajetnosť pôvodného dlžníka. Inak je to na dedičoch.

1409592_gavel_2-120x90.jpgAk váš blízky zomrel počas exekučného konania, neznamená to, že sa celá vec len tak skončila.

Ako pri všetkých, aj v prípade dlhov v exekučnom konaní platia pri dedení ustanovenia Občianskeho zákonníka: na dedičov prechádza nielen majetok, no aj poručiteľove dlhy a dedič za ne zodpovedá do výšky ceny zdedeného majetku.

„To však neznamená, že exekúcia plynulo pokračuje voči dedičom,“ vraví hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

No ak je v dedičskom konaní vymáhaná pohľadávka zaradená do pasív po zosnulom a je určený dedič, ktorý ju zdedil a ten ju nezaplatí, možno voči nemu pokračovať v exekučnom konaní.

Či budú pozostalí komunikovať s exekútorom pozostalého závisí zvyčajne od toho, či dedičia vôbec vedia o dlžobe. „Zdá sa logické, že budú komunikovať so súdnym exekútorom. V dedičskom konaní však môžu takúto pohľadávku poprieť,“ vraví Kolesárová.

Potom je už na veriteľoch (v právnej terminológii oprávnených osobách), aby sa domáhali svojich pohľadávok voči dedičom. Ak po zosnulom dlžníkovi (takzvanom povinnom) zostalo nejaké dedičstvo.

„Je však možné, že zosnulý dlžník nemal žiaden majetok a skonštatuje to aj notár v dedičskom konaní,“ vysvetľuje hovorkyňa komory. V tom prípade môže byť exekúcia zastavená z dôvodu nemajetnosti dlžníka.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Povinnosti pozostalých

V prípade smrti blízkeho máte niektoré povinnosti voči úradom. A keď ich nemáte, aj tak odporúčajú úmrtie nahlásiť.

Sociálna poisťovňa

 • Pozostalí ani dedičia nemajú v prípade úmrtia poistenca zákonom uložené oznamovacie povinnosti .
 • Odporúča sa však informovať pobočku o úmrtí fyzickej osoby, ktorá ku dňu úmrtia bola evidovaná ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne poistená osoba alebo ako poistenec štátu.
 • Úmrtie zamestnanca by mali pozostalí nahlásiť predovšetkým zamestnávateľovi.
 • Na dedičov podľa podmienok v zákone prechádzajú nároky na dávky splatné ku dňu smrti poberateľa, no aj povinnosť vrátiť tie, ktoré poberateľovi nepatrili a vyplatili mu ich.

Zdravotná poisťovňa

 • Úmrtie poistenca nahlasovať netreba, poisťovňa sa to dozvie od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Preukaz poistenca sa pozostalým vrátiť len odporúča, aby ho nik nezneužil.
 • Ak mal zomretý zdravotnícku pomôcku, na ktorú bola medzi ním a poisťovňou uzavretá dohoda o používaní, treba ju vrátiť v určenej lehote alebo čím skôr.
 • Poisťovňa pozostalých na to spravidla dvakrát vyzve. Ak pomôcku ani tak nevrátia, poisťovňa ju môže vymáhať.

Daňový úrad - daň z príjmu

 • Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič. V prípade, že je dedičov viac, podáva priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, určí osobu správca dane.
 • V lehote na podanie daňového priznania sa daň aj platí.
 • Povinnosť dedičov sa vzťahuje nielen na zosnulého, napríklad živnostníka, ale aj na zamestnanca.
 • Zdaniteľné sú aj príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomretého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy (manžel, deti a rodičia). Možno zahrnúť aj do dodatočného daňového priznania za zomretého daňovníka).
 • Platia rovnaké pravidlá ako všeobecne na podávanie daňových priznaní – napríklad o výške zdaňovaných príjmov.
 • Rovnaké sú aj pokuty za nepodanie – od 30 do 16 000 eur (podľa výšky dane, dĺžky omeškania a podobne).
 • Dedič je povinný podať daňové priznanie v zákonnej lehote, aj keď má neúplné doklady či účtovníctvo.
 • Podobne je to aj pri dani z motorových vozidiel.

Banka

 • Informovať banku o úmrtí sa odporúča čím skôr.
 • Banka účet zosnulého zablokuje a vedenie účtu je bez poplatku odo dňa blokácie až do momentu vyrovnania dedičského konania.
 • Peniaze na účte sa budú naďalej úročiť a úroky z vkladu tvoria vlastníctvo dedičov.
 • Ak bola k účtu vydaná karta, tá sa tiež zablokuje a následne zruší.
 • Ak pozostalí smrť neoznámia, banka sa to dozvie iným spôsobom – napríklad na základe notárskeho dožiadania údajov o účte nebohého či žiadosti o vrátenie neoprávnene poukázaných dávok Sociálnej poisťovne.
 • V prípade, že účet mal viacerých majiteľov, po smrti jedného z nich banka účet neblokuje a ostatní majitelia s ním môžu ďalej narábať.
 • Ak mal zosnulý úver, dočasne sa „zmrazí“ - prestane sa úročiť (respektíve pozastavia sa úroky z omeškania) a spoplatňovať a stane sa súčasťou dedičského konania.
 • Po skončení dedičského konania treba banke predložiť právoplatné dedičské rozhodnutie.

Komerčná poisťovňa

 • Pri nahlasovaní poistnej udalosti (poistená osoba zomrela) treba doručiť do poisťovne najmä úmrtný list (originál alebo úradne overenú kópiu), list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (originál alebo úradne overenú kópiu).
 • V prípade smrti spôsobenej úrazom záver policajného vyšetrovania (originál alebo úradne overenú kópiu).
 • Ďalej treba poskytnúť osobné údaje osoby, ktorá poistnú udalosť nahlasuje (prípadne oprávnenej osoby).

Zariadenie pre seniorov, sociálnych služieb

 • Po úmrtí klienta zariadenia sú príbuzní povinní vypratať obytnú jednotku, v ktorej nebohý žil.
 • Riadia sa pravidlami prevádzkového poriadku jednotlivých zariadení.
 • Pri nástupe do zariadenia klient uvádzal osobu, ktorej v prípade jeho úmrtia budú odovzdané peniaze uložené v depozite.
 • Tá zároveň uhradí poslednú platbu za služby v zariadení.

Živnostenský úrad

 • Ak budú pokračovať dedičia či pozostalý manžel v živnosti po zomrelom (kto môže pokračovať, určuje zákon), sú to povinní oznámiť živnostenskému úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia.
 • Správca dedičstva, ak ho ustanovil súd, je povinný oznámiť úradu pokračovanie v živnosti do mesiaca od ustanovenia do funkcie.
 • Po ukončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti zákonom určené osoby, ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živností.
 • Pokračovanie oznámia do mesiaca od skončenia konania o dedičstve.
 • Ak do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, VÚB, Tatra banka, SLSP, Wüstenrot poisťovňa, Union poisťovňa, Mesto Banská Bystrica, ministerstvo vnútra (ht)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 254
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 624
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 14 026
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 099
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 799
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 886
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 410
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 948
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 409
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 309

Hlavné správy zo Sme.sk

PRIMÁR

Od štyridsatky po sedemdesiatku. Ako sa mení sexualita?

Kvalita závisí od psychiky milencov.

TECH

Drobné prepeličky môžu pomáhať v boji proti rakovine

Výskum na vtáčích vajciach a embryách prináša nové rozmery.

Neprehliadnite tiež

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

Trump sa na summite prihlásil k voľnému trhu, obavy však zostali

Na stretnutí G7 došlo rýchlo k zhode, že sa musí zachovať otvorený globálny trh.