Daniari pokuty odpúšťajú, sociálka nie

Prievan v peňaženke nemusí byť postačujúci na odpustenie pokuty od štátnej inštitúcie.

Ak si svoje povinnosti plníte načas, vyhnete sa problémom.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Nepodanie daňového priznania včas alebo nesplnenie si povinností voči inej štátnej inštitúcii sa neoplatí. Môže vám vyrubiť vysoké sankcie.

Nestihli ste podať daňové priznanie? Tento rok ste si už daňovú povinnosť nemohli odložiť na jún. Ak ste na to zabudli, môže sa stať, že vám príde od daňového úradu pokuta od 30 do 16-­tisíc eur.

Čím dlhší čas od povinnosti podať priznanie uplynie, tým vyššia môže byť pokuta.

Na daňové priznanie nemyslel pred piatimi rokmi ani Ján z Bratislavy. Počas roka totiž prerušil živnostenské podnikanie a keďže nemal príjmy, daňové priznanie jednoducho nepodal.

Nereagoval ani na výzvu daňového úradu, aby podal daňové priznanie dodatočne. Nedávno mu prišlo oznámenie o vyrubení pokuty viac ako tritisíc eur.

Daňový úrad požaduje zábezpeku

Aké má možnosti? Môže sa proti rozhodnutiu o udelení pokuty odvolať. Tu môže namietať nesprávnosť alebo nezákonnosť rozhodnutia.

Ak je o ňom presvedčený. Samozrejme, musí svoje presvedčenie podložiť pádnymi argumentmi a dôkazmi. Ján tu pravdepodobne neuspeje, pretože si naozaj nesplnil svoju povinnosť, dokonca nereagoval ani na výzvy.

Môže požiadať daňový úrad o odpustenie pokuty alebo aspoň o zníženie výšky sankcie.

ruka-120x90.jpgPodľa hovorkyne daňovej sekcie Finančného riaditeľstva Gabriely Dianovej pokutu odpustia, ak preukážete, že by zaplatením pokuty bola vážne ohrozená výživa vás alebo vašej rodiny.

Ak ste dostali pokutu ako podnikateľ, musíte preukázať, že by vás zaplatenie pokuty zruinovalo.

Pokutu môžu znížiť, ak dokáže, že daňové priznanie nepodal, pretože si nesprávne vysvetlil paragrafy v daňových zákonoch.

Daňové úrady sú oprávnené rozhodovať o úľavách samostatne na základe zriadených komisií.

Ak Jánovi neprejde ani odpustenie, ani zníženie pokuty, jeho šancou je ešte požiadať o splátkový kalendár. Ani to však nie je také jednoduché.

Podľa daňového poriadku daňový úrad síce môže povoliť splátkový kalendár, podmienkou je však podanie žiadosti a treba aj dlžnú sumu zabezpečiť záložným právom.

Sociálna poisťovňa neodpúšťa

Faktom je, že sa neoplatí pri štátnych inštitúciách „vykašľať“ sa na svoje povinnosti. Všetkým totiž zákon dáva možnosť za ich neplnenie udeliť vám pokutu.

Dokonca aj za nesprávne splnenie si povinností môžete dostať finančnú sankciu. Pokutu až do výšky 16 a pol tisíca eur môžete dostať napríklad v prípade, ak pri platbe do Sociálnej poisťovne neuvediete variabilný a špecifický symbol a poisťovňa tak nebude vedieť priradiť vašu platbu.

„Pri ukladaní pokuty útvar poistného pobočky postupuje podľa sadzobníka pokút Sociálnej poisťovne, pričom zohľadní závažnosť porušenia povinnosti,“ konštatuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa možno odvolať. Odvolanie treba podať v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala.

Ak podáte odvolanie, pokutu neplaťte. „Uloženú pokutu nemožno vymáhať skôr, než sa o odvolaní právoplatne rozhodne,“ dodáva Višváder.

Na rozdiel od daňových pokút vás finančné problémy neochránia od platenia pokút zo Sociálnej poisťovne. „Fyzické a právnické osoby podávajú proti pokute odvolanie najmä z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti.

Rovnako aj argumentujú, že nebolo ich úmyslom určitú povinnosť nesplniť. Ide o subjektívne dôvody, ktoré sú však pre Sociálnu poisťovňu právne irelevantné a nemožno ich zohľadniť,“ vysvetľuje Višváder.

Vysoké pokuty, ktorých sa len ťažko zbavíte inak ako zaplatením, majú právo udeľovať aj iné štátne inštitúcie.

Žaloby o pokuty nie sú bežné

Súdy skúmajú hlavne to, či vás sankcionovali oprávnene a adekvátne.

Ak si myslíte, že vám štátna inštitúcia naparila pokutu neoprávnene alebo v neadekvátnej výške, môžete sa, samozrejme, súdiť.

hammer_to_fall-120x90.jpg„Rozhodnutie Sociálnej poisťovne – ústredia – o odvolaní možno napadnúť žalobou. Na konanie o žalobe sú príslušné krajské súdy podľa miesta bydliska fyzickej osoby či sídla právnickej osoby,“ konštatuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Z odpovedí oslovených inštitúcií však vyplýva, že to nie je veľmi časté. „Z celkového počtu sporov sú žaloby proti rozhodnutiam o pokute len ojedinelé,“ dodáva Višváder.

Možno aj preto, že súdy preskúmavajú len to, či bol daný dôvod na uloženie pokuty, či je rozhodnutie dostatočne určité a zrozumiteľné a či bola výška pokuty dostatočne odôvodnená.

Výšku pokuty podľa neho nemenia.

„Daňové subjekty sa súdia za pokuty len v minimálnom počte prípadov,“ potvrdzuje aj Gabriela Dianová, hovorkyňa daňovej sekcie Finančnej správy. Za správne delikty sa zo 618 pokutovaných súdia len 34. O pokuty za porušenie zákona o elektronickej regisračnej pokladnici sa podľa Dianovej súdia z 81 pokutovaných len traja.

Štátna polícia potvrdzuje, že sa pre pokuty občania súdia, štatistiky úspešnosti či neúspešnosti si však nevedú.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Zacieľte na odvolanie

Čím lepšie a presvedčivejšie argumenty uvediete, tým je vaša šanca na zrušenie pokuty vyššia. Hovorí advokát Igor Augustinič z kancelárie bpv Braun Partners.

 • Ako môže pokutovaný dosiahnuť zrušenie či zníženie sankcie?

Kľúčová možnosť obrany je podanie riadneho opravného prostriedku. Väčšinou ide o odvolanie alebo o opravný prostriedok s iným názvom, ale porovnateľným účinkom. Správny orgán musí poučiť účastníka konania o tom, či má právo podať proti rozhodnutiu odvolanie, alebo iný opravný prostriedok.

Lehota na odvolanie je zvyčajne 15­dňová a plynie odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi.

Čím je odvolanie lepšie a presvedčivejšie napísané a čím viac argumentov a dôkazov účastník v odvolaní na podporu svojich tvrdení uvedie a predloží, tým je jeho šanca na zvrátenie napadnutého rozhodnutia vyššia.

 • Existuje rozhodnutie o pokute, proti ktorému nie je možné odvolať sa?
O žalobách
Koľko stojí súd
 • 35 eur – súdny poplatok za podanie návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy.
 • 70 eur – ostatné správne delikty.

Vedeli ste?

 • Podanie žaloby nemá odkladný účinok – teda pokutu treba zaplatiť.
 • V prípade úspechu súd môže rozhodnutie zrušiť alebo môže upraviť výšku pokuty.

Blokové konanie v rámci ktorého možno uložiť pokutu do 650 eur. Aj to len za podmienky, že priestupok je spoľahlivo zistený a obvinený je ochotný pokutu zaplatiť.

Ak občan súhlasí s uložením pokuty v blokovom konaní a tento súhlas potvrdí podpisom, stáva sa uložená pokuta právoplatnou a nie je možné ju napadnúť žiadnymi opravnými prostriedkami.

Ak teda vodič motorového vozidla s uložením blokovej pokuty nesúhlasí, je potrebné, aby policajtovi vysvetlil, že blok neprevezme, pretože s uložením pokuty nesúhlasí.

Jeho priestupok sa potom bude riešiť v rámci rozkazného alebo klasického konania.

Obvinený z priestupku môže proti rozkazu v rozkaznom konaní podať odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zruší a správny orgán pokračuje v klasickom správnom konaní.

 • Podľa štátnych inštitúcií sa ľudia zvyčajne nesúdia o pokuty. Čím to je?

Súdy preskúmavajú výlučne zákonnosť rozhodnutí a postupov správnych orgánov. Teda, či rozhodnutie vychádzalo zo správneho právneho posúdenia veci, alebo či zistenie skutkového stavu nie je v rozpore s obsahom spisu.

Prípadne či zistenie skutkového stavu je postačujúce na posúdenie veci, či je rozhodnutie zrozumiteľné a dostatočne odôvodnené a či v konaní nebola chyba, ktorá by mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

O pokutu sa teda oplatí súdiť iba v prípade, ak sa účastník domnieva, že napríklad rozhodnutie o uložení pokuty vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu, alebo ak správny orgán nevykonal dôkazy spôsobom zodpovedajúcim pravidlám spravodlivého procesu.

Ak sa však niekto chce súdiť o účelnosť, vhodnosť, prípadne i správnosť uloženej sankcie, súd sa tým zaoberať nebude.

(rag)

Kto a za akých okolností odpustí pokutu

Sociálna poisťovňa

 • Pokutu až do výšky 16 596,96 eura môže dať napríklad v prípade, ak poistenec pri platbe neuvedenie variabilný a špecifický symbol a poisťovňa tak nebude vedieť priradiť jeho platbu.
 • Pokutovať vás môžu aj vtedy, ak sa počas PN nezdržiavate na uvedenej adrese. Študent dohodár môže dostať pokutu, ak si u dvoch zamestnávateľov bude uplatňovať dohodu oslobodenú od odvodov.
 • Proti rozhodnutiu o pokute sa môžete odvolať.
 • Odvolanie má odkladný účinok. To znamená, že pokutu neplatíte až do právoplatného rozhodnutia.
 • Odvolanie z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti či argumenty, že povinnosť ste si nesplnili neúmyselne, Sociálna poisťovňa nezohľadňuje.
 • Poisťovňa sa pri odpúšťaní sankcií riadi podľa zákona. Zákon o odpúšťaní alebo znížení poistného nič nehovorí.
 • Aj na pokutu sa vzťahuje možnosť požiadať o splátkový kalendár. Maximálne na 18 mesiacov. Podmienkou je, že poistenec platí v súčasnosti poctivo poistné.

Polícia

 • policajt-120x90.jpgNajčastejšie udeľuje pokuty za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, technický stav auta a porušenie povinností vodiča.
 • Proti blokovej pokute nie je možné sa odvolať. Teda vám ju neodpustia ani vám ju neznížia.
 • Ak aj pokutu nezaplatíte na mieste, ale preberiete si blok, musíte ju už zaplatiť v stanovenej lehote. Inak ju budú od vás vymáhať.
 • Ak s pokutou nesúhlasíte vôbec, neplaťte pokutu na mieste ani si nepreberte blok. V takom prípade sa vec posunie na ďalšie prerokovanie.
 • Proti rozhodnutiu o priestupku v správnom konaní sa môžete odvolať.
 • Odvolanie má odkladný účinok platenia pokuty.
 • O splátky môžete požiadať sekciu ekonomiky na ministerstve vnútra. Každý prípad sa posudzuje individuálne. Treba priložiť k žiadosti prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch.

Mestská polícia

 • Najčastejšie udeľuje pokuty za priestupky v blokovom konaní do 150 eur.
 • Proti pokute v blokovom konaní nie je možné sa odvolať.
 • Ak si nepreberiete blok, rozhoduje sa v správnom konaní.
 • Sťažnosť môžete podať na obecnú alebo mestskú políciu.
 • Pri určovaní výšky sankcie prihliadajú na závažnosť priestupku, spôsob spáchania, na následky a okolnosti.

Daňový úrad

 • Najčastejšie pokuty dáva za nepodanie daňového priznania, nesplnenie si registračnej povinnosti a podobne.
 • Výška pokuty sa rôzni, môže dosiahnuť až 32-tisíc eur.
 • Proti rozhodnutiu o pokute sa môžete odvolať.
 • Odvolanie má odkladný účinok. To znamená, že až do právoplatného rozhodnutia pokutu neplatíte.
 • O znížení či odpustení pokuty rozhodujú jednotlivé daňové úrady na základe zriadených komisií.
 • Daňový poriadok hovorí, že sankciu môže odpustiť, ak daňovník preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňovníka alebo výživa jeho rodiny.
 • Úľavu zo sankcie môže povoliť, ak firma preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jej činnosti a výnos z jej likvidácie by bol pravdepodobne nižší ako vyrubená sankcia.
 • Živnostník môže získať úľavu, ak preukáže, že by zaplatenie sankcie viedlo k ukončeniu jeho činnosti.
 • Odpustenie sankcie úplne alebo aspoň sčasti je možné, ak dokážete, že ste si povinnosť nesplnili z dôvodu nesprávneho uplatňovania zákonov.
 • V prípade, ak ide o úľavu zo sankcie alebo o odpustenie sankcie k dani, treba preukázať zaplatenie tejto dane.
 • Ak vám pokutu neodpustia ani neznížia, môžete požiadať o splátkový kalendár. Okrem žiadosti je podmienkou schválenia splátok aj zabezpečenie dlžnej sumy záložným právom. Podnikateľ aj živnostník musia k žiadosti priložiť aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.
 • Zaplatiť ju treba aj pri povolení splátok do 24 mesiacov odo dňa splatnosti pokuty.

Stavebný úrad

 • Pokuty sú udeľované v najväčšej miere za porušenie toho, že stavebník uskutočňuje, alebo začne uskutočňovať stavbu bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so stavebným povolením.
 • dom-120x90.jpgPokuty sú až do 166-tisíc eur. Najvyššie sú napríklad za stavbu bez povolenia v chránenom území. Ak prestavujete byt bez stavebného povolenia (ak je potrebné), môžete dostať pokutu do 829 eur.
 • Ak nesúhlasíte s pokutou alebo s výškou pokuty, môžete sa odvolať. Odvolanie sa posiela miestnemu úradu, ktorý ho potom posúva nadriadenému orgánu, ktorým je obvodný úrad.
 • Znížiť pokutu možno na základe odvolania. V rámci autoremedúry (prehodnotenie vlastného rozhodnutia) o tom rozhoduje starosta obce alebo mestskej časti. Vždy sa posudzuje konkrétna situácia.
 • Ak má stavebný úrad presne zdokumentované a dokázané porušenie stavebného zákona, zníženia alebo odpustenia pokuty sa s najväčšou pravdepodobnosťou nedočkáte.
 • Je na rozhodnutí obce alebo mestskej časti, či splátkový kalendár schváli, alebo nie.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - ARCHÍV)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 377
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 569
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 377
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 774
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 660
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 448
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 460
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 908
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 177
 10. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 158

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Film roka vyhlásili dvakrát, Oscara má Moonlight (minúta po minúte)

Muzikál La La Land vyhral šesť cien, ale na konci večera sa udial veľký trapas.

KULTÚRA

Oscar nemá logiku. 5 dôvodov, prečo vyhral Moonlight

Mal šťastie, že nie je sci-fi.

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. S tvrdou silou nemáme šancu.

DOMOV

Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily

Viedli súdne spory so stavebnou firmou, tá je vo viacerých kauzách.

Neprehliadnite tiež

Matečnú vyznamenali Francúzi za zásluhy v agrosektore

Ide o jedno z najvýznamnejších francúzskych štátnych vyznamenaní.

Na letisku v Kráľovej prerušili prevádzku, na plochu vnikol bager

Incident na malom letisku 35 kilometrov od hlavného mesta pravdepodobne súvisí so sporom o pôdu.

Ceny ropy sa vrátili k rastu

Dôvodom boli správy o raste zásob ropy v USA.

Boeing otvorí v Európe prvý závod, vybral si na to Britániu

Vyrábať sa tu majú ovládače vztlakových pristávacích klapiek na krídla.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop