Ako sa od mája menia dávky pre nezamestnaných

Ľudia bez práce si budú môcť s úradom práce dohodnúť kontakt e–mailom či telefonicky

Absolvent vysokej školy bude môcť získať prax aj v odbore, ktorý študoval na strednej škole.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - JÁN KROŠLÁK)

Nezamestnaní od začiatku mája už nebudú mať automatický nárok na sedem štátnych príspevkov. O ich poskytnutí budú po novom rozhodovať výbory pre otázky zamestnanosti.

Matej skončil pred dvoma rokmi bakalársky stupeň na stavebnej fakulte a je od vtedy bez roboty.

Hovorí, že nájsť si robotu bez praxe je nadľudský výkon. Pokračovať v štúdiu nemôže, lebo rodina sa dostala do finančných problémov.

Ešte počas štúdia robil projekty v jednej projekčnej kancelárii, no to sa zamestnávateľom máli, chcú aspoň dvojročnú prax.

Ale ako ju získať zvlášť teraz, keď stavbárske odvetvie je najviac zasiahnuté krízou a stavia sa minimálne, kladie si otázku.

Každý mesiac chodí na úrad práce a nosí im aspoň štyri e­maily od stavebných firiem, ktoré len sucho konštatujú, že aktuálne nikoho nepotrebujú.

Hovorí, že by robil čokoľvek, aj pri páse. Sleduje inzeráty, odpovedá a stále zbytočne. Chytá sa ho z toho depresia, lebo stále je rodičom na krku. Nevie ako ďalej.

Zmeny pre evidovaných

Mateja a ďalších mladých nezamestnaných sa týka novela zákona o službách zamestnanosti. Od prvého májového dňa už nebudú mať automatický nárok na sedem príspevkov, ktoré im dnes po splnení podmienok posiela štát.

Pôjde o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie či o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe .

O poskytnutí týchto príspevkov nezamestnanému začnú rozhodovať výbory pre otázky zamestnanosti a následne ich poskytnutie bude schvaľovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na úrad nebude treba chodiť, spolupracovať áno

Novela prináša pre nezamestnaných aspoň jednu potešiteľnú správu: už nebudú musieť osobne dokazovať raz do mesiaca na úrade práce, že si hľadajú zamestnanie.

Pomôže to ľuďom v okresoch s najvyššou nezamestnanosťou, ktorí často poukazovali na to, že nemajú peniaze na cestu na úrad práce, kde aj tak pre nich nemali novú pracovnú ponuku.

Prvé kroky po strate práce
 • prihláste sa na príslušnom úrade práce na adrese vášho trvalého bydliska,
 • ak chcete, aby za vás štát platil zdravotné poistenie, musíte to stihnúť do siedmich kalendárnych dní od ukončenia práce,
 • do kalendárnych dní spadajú aj sviatky a víkendy,
 • ak sa neprihlásite, treba sa nahlásiť v zdravotnej poisťovni ako dobrovoľný platca poistenia,
 • pri registrácii treba priniesť so sebou doklad o ukončení pracovného pomeru (výpoveď, dohoda), zápočtový list, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • ak vám niektoré z týchto dokumentov budú chýbať, vaša registrácia nie je prekážkou, potrebné doklady prinesiete pri ďalšej návšteve,
 • od zamestnávateľa si dajte vypísať tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti.

„Ako často sa budú hlásiť, určí samotný úrad práce,“ povedal hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Nezamestnaní si budú môcť formu kontaktu dohodnúť sami a to buď telefonicky, e­mailom či esemeskou. Táto forma má zefektívniť prácu s nezamestnanými.

Stuška však upozorňuje, že ak úrad práce nezamestnaného vyzve, aby prišiel, musí tak urobiť do troch dní od doručenia výzvy.

V novele zákona sa zároveň sprísňujú podmienky pre opätovné zaradenie občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak nezamestnaného úrad práce vyradil z evidencie pre nespoluprácu, bude ho môcť opätovne zaregistrovať až po šiestich mesiacoch.

V súčasnosti sa môže nezamestnaný v tomto prípade vrátiť do evidencie úradu už po troch mesiacoch od jeho vyradenia.

Obnovia príspevok

V novele sa obnovuje príspevok na podporu udržania pracovných miest.

Týka sa firiem, ktoré pre vážne prevádzkové dôvody nemôžu zamestnancom prideľovať prácu, a preto im poskytujú náhradu mzdy vo výške najmenej 60 priemer priemerného zárobku.

Štátny príspevok bude vo výške polovice náhrady mzdy pre zamestnanca, avšak najviac vo výške 50 percent z priemernej mzdy na Slovensku. Priemerná výška príspevku by mala podľa rezortu práce dosiahnuť 76 eur. Tento príspevok by mal do konca tohto roku pomôcť udržať asi päťtisíc pracovných miest.

Opatrovateľské aj zváračské kurzy

V minulom roku úrady práce pre nezamestnaných organizovali aj rekvalifikačné kurzy.

Najväčší záujem bol o kurzy na začatie podnikania, o opatrovateľské, ale aj kurz SBS či zváračský, povedala Veronika Černá z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na konci februára bolo v evidencii nezamestnaných 233 920 znevýhodnených uchádzačov, ktorí si nevedia nájsť prácu už niekoľko rokov.

Zmeny, ktoré čakajú nezamestnaných na úrade od 1. mája

Práca popri evidencii

Dnes

 • ak ste evidovaní na úrade práce, môžete si privyrobiť na dohodu za stanovených podmienok mesačne 143,40 eura.

Po novom

 • Uchádzač si bude môcť privyrobiť, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 75 percent sumy životného minima (146 eur).
 • (Pozn. Suma životného minima sa upravuje každoročne k 1. 7.)

Návšteva úradu práce

Dnes

 • ctkurad-120x90.jpguchádzač o zamestnanie je povinný minimálne raz mesačne preukazovať aktívne hľadanie si zamestnania, pritom musí osobne navštíviť úrad práce.

Po novom

 • Zruší sa každomesačná periodická povinnosť navštevovať úrad práce, termín kontaktu bude stanovovať úrad práce (sprostredkovateľ), takže to bude môcť byť raz za 2 mesiace, ale v prípade potreby aj častejšie.

Zaplatenie kurzu

Dnes

 • úrad práce organizuje kurzy na základe záujmu uchádzačov a potrieb trhu práce v regióne, môže uchádzačovi zabezpečiť po posúdení vhodnosti a na základe vyhodnotenia aj iný kurz, ale, samozrejme, iba taký, ktorý organizuje úrad.

Po novom

 • okrem preplatenia kurzov vzdelávania a prípravy na trh práce, ktoré zabezpečuje úrad práce, môže byť uchádzačovi o zamestnanie vyplatený aj kurz vzdelávania a prípravy na trh práce, ktorý si zabezpečí z vlastnej iniciatívy, a to do výšky 600 €.

Príspevok na podnikanie

Dnes

 • príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (v okrese s nízkou nezamestnanosťou 2 647,73 €, s vysokou nezamestnanosťou 4 137,08 €) sa poskytuje v plnej výške po podpise dohody a musíte vykonávať činnosť 2 roky.

Po novom

 • Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa mení na právne nenárokovateľný príspevok (fakultatívny). V prípade schválenia poskytnutia príspevku a podpísania dohody bude poskytnutý v dvoch etapách, po podpise dohody 60 % a po roku prevádzkovania 40 %.
 • Predlžuje sa povinný čas prevádzkovania z dvoch na tri roky a ustanovuje sa povinnosť úradu predkladať ročné správy o prevádzkovaní.

Absolventská prax

Dnes

 • môže ju absolvovať každý uchádzač o zamestnanie do 26 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie – dostane príspevok vo výške životného minima (189,83 €),
 • odbor, kde vykoná prax, nie je špecifikovaný.

Po novom

 • úprava cieľovej skupiny na vykonanie absolventskej praxe len na absolventov škôl do 26 rokov, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi pred zaradením do evidencie úradu a ktorí nemali pravidelne platené zamestnanie (ktoré trvalo viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • zavedenie podmienky vykonania absolventskej praxe na základe dosiahnutého stupňa vzdelania v príslušnej skupine učebných alebo študijných odborov, alebo príbuzných odborov,
 • dostane príspevok vo výške 65 % životného minima (asi 124,53 €)
 • (Pozn.: Suma životného minima sa upravuje každoročne k 1. 7.)

Zmena v príspevkoch

Dnes

 • majú nezamestnaní nárok na väčšinu príspevkov po splnení zákonom stanovených podmienok (nie úplne všetky sú zákonne nárokovateľné),
 • ak splníte stanovené podmienky, neschvaľuje ich výbor.

Po novom

 • Niektoré príspevky (tzv. fakultatívne, napr. príspevok na podnikanie, absolventskú prax) bude schvaľovať úrad práce na základe odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti.
 • Niektoré príspevky (napr. na dochádzku za prácou, príspevok na pracovného asistenta pre občana so ZP, príspevok na prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska) zostanú právne nárokovateľné.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - ČTK)

Maximálna výška podpory klesla

Od tohtoročného januára maximálna výška dávky v nezamestnanosti neprekračuje hranicu aktuálnej priemernej mzdy.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti za mesiac, ktorý má 31 kalendárnych dní, je teraz 801,10 eura.

Dávka
Ako sa vypočítava
 • Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.
 • Jej výška je 50 percent denného vymeriavacieho základu poistenca.
 • Dôležitý je súčet miezd poistenca za dva roky pred zaradením do evidencie .
 • Denný vymeriavací základ zodpovedá podielu tejto sumy a počtu dní tohto obdobia.
 • V prvej polovici tohto roka dosahuje najviac 51,6822 eura za deň.

Ešte do konca decembra smela táto dávka v 30-dňovom mesiaci dosiahnuť výšku 1162,90 eura, po novom sa môže za ten istý počet dní vyšplhať maximálne na sumu 775,30 eura.

Táto suma sa počíta z denného vymeriavacieho základu podpory v nezamestnanosti, ktorý v prvom polroku roku 2013 je najviac vo výške 51,6822 eura.

V porovnaní s uplynulým rokom sa denný vymeriavací základ výrazne znížil, a to až o dvadsať eur, v druhom polroku roku 2011 a v prvom polroku 2012 bol najviac vo výške 75,8466 eura.

Úprava šetrí

Podľa údajov Sociálnej poisťovne v minulom roku poberalo podporu v nezamestnanosti spolu takmer 145-tisíc ľudí. Z nich len okolo sedemtisíc spadalo do pásma s výškou dávky nad súčasné znížené maximum.

Napriek tomu by úprava mala ušetriť nemálo verejných peňazí. ,,Ročnú úsporu odhadujeme na 4,427 milióna eur,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Dodal, že tí nezamestnaní, ktorí boli do evidencie uchádzačov o prácu zaradení už pred 1. januárom 2013, dostávajú dávku ešte podľa predchádzajúcej právnej úpravy.

Kto má nárok

Jednou z podmienok na získanie dávky v nezamestnanosti je, že poistenec musel byť poistený (platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti) v posledných troch rokoch aspoň 730 dní.

Uchádzači o zamestnanie zaevidovaní na úrade práce môžu podporu dostávať maximálne šesť mesiacov.

(or)

Chcete podnikať?

Ak vám priznajú príspevok na podnikanie po 1. máji, budete môcť získať:

 • 4228,96 eura dostanete v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti ako celoslovenský priemer,*
 • 3171,72 eura dostanete, ak budete podnikať v okrese s nižšou mierou nezamestnanosti ako celoslovenský priemer,*
 • 2643,10 eura dostanete na podnikanie v Bratislavskom kraji,
 • peniz-120x90.jpg3 mesiace najmenej musíte byť v evidencii na úrade práce, ale ak zrušíte starú živnosť, môžete dostať príspevok až po roku od zaevidovania sa na úrade práce,
 • na rovnakú činnosť môžete dostať príspevok po uplynutí piatich rokov od poskytnutia predchádzajúceho príspevku,
 • absolvovanie prípravy na začatie podnikania nebude podmienkou, úrad ju môže, ale nemusí zabezpečiť,
 • podnikateľský plán s kalkuláciou nákladov bude potrebný,
 • nárok na príspevok nebude automatický – bude ho prideľovať výbor pre otázky zamestnanosti a úrad práce,
 • príspevok dostanete v dvoch etapách – 60 percent do mesiaca od podpísania zmluvy a zvyšok po roku živnosti,
 • podnikať musíte najmenej tri roky.

*Poznámka: priemerná nezamestnanosť je 13,59 %.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Absolventská prax nepomáhala

Po novom budú môcť absolventi získať prax nielen v odbore, ktorý vyštudovali, ale v podobných oblastiach.

Absolventka bratislavskej Fakulty architektúry Michaela skončila vysokú školu vlani v júli, prácu v odbore si však nevedela nájsť. Rozhodla sa využiť absolventskú prax, ktorú štát dotuje.

Verila, že počas šiestich mesiacov praxe zoženie nejakú ponuku a zamestná sa.

Nebolo to však také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzeralo. Absolventskú prax treba absolvovať v rámci okresu, v ktorom má záujemca trvalé bydlisko, v jej prípade to bol okres Senec.

Prax si začala vybavovať vlani na jeseň, po troch mesiacoch evidencie na úrade práce.

„Bolo okolo toho veľa papierovačiek, trvalo niekoľko mesiacov, kým to bolo vybavené,“ hovorí Michaela. Úrad práce jej povolil namiesto šiestich mesiacov iba trojmesačnú absolventskú prax, vraj pre nedostatok peňazí. Pôvodne jej ponúkal prax u policajtov, čo bolo úplne mimo vyštudovaného odboru, a tak si radšej zamestnávateľa našla sama.

„Nikomu z mojich spolužiakov absolventská prax nijako nepomohla. Každý, kto ju absolvoval, po jej ukončení od zamestnávateľa odišiel,“ povedala Michaela.

Rovnaké šance s praxou aj bez nej

Podobné skúsenosti má aj pracovný portál Profesia.sk. Jeho hovorkyňa Marcela Glevická hovorí, že absolventská prax doteraz nedokázala zvýšiť šance zamestnať sa.

„Keď sme porovnali šance absolventov, ktorí si hľadali prácu cez Profesia.sk v poslednom roku a mali vo svojom životopise uvedené, že robili absolventskú prax, a tých, ktorí absolventskú prax nemali, nevidíme rozdiely. Absolventská prax nezvýšila ich šance zamestnať sa,“ vysvetľuje Glevická.

Lepšie šance na trhu práce mali podľa nej tí, ktorí uviedli inú prax ako absolventskú s podporou od štátu.

Zlepší sa to, sľubuje ministerstvo

Hovorca ministerstva práce Michal Stuška povedal, že otázka absolventskej praxe bola pomerne často diskutovaná.

„Od mája chceme absolventom umožniť získať prax nielen v odbore, ktorý vyštudovali, ale aj v príslušnej skupine odborov, čím sa im zvýšia šance zamestnať sa,“ povedal Stuška.

To znamená, že napríklad vyučený cukrár môže absolvovať absolventskú prax nielen v cukrárstve, ale i v príbuzných zamestnaniach v oblasti potravinárstva.

Širšie možnosti sa otvoria aj pre absolventa vysokej školy, ten bude môcť získať prax nielen v odbore a príslušných odboroch, ktoré vyštudoval na vysokej škole, ale aj na strednej škole.

Vo februári Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo 10 188 uchádzačov o zamestnanie na absolventskej praxi.

(or)

Miesta pre hendikepovaných bude štát dotovať menej

Zmeny pocítia aj zdravotne ťažko postihnutí. Chránené dielne už nebudú mať nárok na štátny príspevok zo zákona.

551909_handicapped_parking_spot-120x90.jpgNovela zákona o službách v zamestnanosti bude mať dopad aj na zdravotne postihnutých. Príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska bude nižší o polovičku. Po novom bude o peniazoch pre takéto pracovisko rozhodovať komisia.

Podľa dnešného zákona napríklad ministerstvo dotovalo mzdy v chránených dielňach dvoma rôznymi spôsobmi: príspevkom na zriadenie aj príspevkom na prevádzku.

Predstavitelia chránených dielní hovoria, že tieto zmeny spôsobia zánik pracovísk pre hendikepovaných ľudí.

Na Slovensku je viac ako 6200 chránených dielní a pracovísk, v ktorých je zamestnaných vyše 11 300 ľudí so zdravotným postihnutím. Približne 33-tisíc to šťastie nemalo a je bez práce.

Podľa tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka novela o službách zamestnanosti sťaží vytvorenie nových miest pre hendikepovaných.

„Tým, že sa znižuje príspevok na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni o polovicu, môže dôjsť k nezáujmu o vytváranie nových dielní. Postihnutí teda prídu o nové pracovné príležitosti,“ povedal Hošták.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí oponuje, že zmeny spôsobila aj skutočnosť, že príspevky sa zneužívali. Niektorí podnikatelia dostali príspevok, zriadili dielňu a priviedli ju do mínusu.

„Z priemernej podpory 560 eur na podporu jedného pracovného miesta vyskočili náklady za niekoľko posledných rokov na 1360 eur, čo je takmer 2,5-násobný nárast dotácie na jedno pracovné miesto,“ dôvodí hovorca ministerstva Michal Stuška.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 18 673
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 410
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 945
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 496
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 409
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 000
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 502
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 436
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 317
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 071

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Vidieť Zem oproti čiernote vesmíru je neuveriteľné

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

KOMENTÁRE

Trump je v Poľsku populárnejší než pápež

Prezident potešil Poliakov poukazujúc na úlohu Poľska pri budovaní Západu.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.