Voľno či peniaze za nadčasy? Musíte sa v práci dohodnúť

Odmietnutie práce nadčas vás môže o ňu pripraviť. No aj zamestnávateľ musí dodržiavať zákonné pravidlá

Čas v práci uteká pomaly. Najmä ak ste tam dlhšie ako inokedy.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Riadne evidované nadčasy vám nesmú prepadnúť. Ak ich v termíne nevyčerpáte, musia vám dať peniaze.

Niektorí zamestnanci ju považujú za nútené dobrovoľné zlo, aby si udržali svoju prácu. Iní – najmä ak majú dôsledne upravené vzťahy so zamestnávateľom – ich vyhľadávajú a prácou nadčas si zlepšujú príjmy.

Zo zákona zamestnancovi za nadčas patrí nielen zvyčajná mzda, ale aj príplatok. A to aj vtedy, ak si so súhlasom firmy príležitostne beriete prácu domov.

Alebo sa môžete so zamestnávateľom dohodnúť na náhradnom voľne.

Ide o priemer

Ak sa rozhodnete pre peniaze, sú obdobia, ktoré budú pre vás pri práci nadčas výhodnejšie ako iné. Dôvodom je spôsob výpočtu vášho platu. „Mzda ako aj mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas sa až na výnimky počítajú z priemerného zárobku z predchádzajúceho štvrťroka,“ vysvetľuje poradkyňa a účtovníčka Júlia Mucsková.

Nadčasy
Koľko sa môže
 • Zamestnancovi môže byť nariadených 150 hodín práce nadčas v roku a ďalších 250 hodín práce nadčas s ním môže byť dohodnutých.
 • Od januára platí maximálny limit 400 hodín nadčasov ročne pre všetkých zamestnancov.
 • Pre zamestnancov so zdravotníckym povolaním platí limit 250 hodín nariadených a 150 hodín dohodnutých nadčasov.

Pracovať nadčas sa teda oplatí, ak je použitý priemer za uplynulý štvrťrok čo najvyšší.

Spomenutou výnimkou je situácia, keď zamestnanec, ktorému počítajú mzdu za nadčas (respektíve mzdu ako takú) v predchádzajúcom štvrťroku ešte len začal pracovať.

Vtedy výšku mzdy aj mzdového zvýhodnenia určuje čas od nástupu do práce do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

„Veľa ľudí sa snaží takto si zlepšiť výplatu. Ak ten nadčas je aj počas sviatku, získa ďalšie mzdové zvýhodnenie,“ vraví Mucsková.

Limity sa menili

Koľko nadčasov môžete ročne odpracovať, určuje zákon. Od januára tohto roka strop 400 hodín už platí aj pre všetkých manažérov.

Rozlišuje sa limit pre počet hodín nariadených a dohodnutých nadčasov. Zrušený bol obrátený pomer nariadenej a dohodnutej práce nadčas, ktorý sa dalo dohodnúť v kolektívnej zmluve, upozorňuje advokátka Katarína Babiaková.

V prípade, že ste volili ako náhradu za nadčasy voľno a nestihli ste ho vyčerpať, chráni vás Zákonník práce, aby ste neprišli o zvýhodnenie.

Ako čerpať voľno

Pokiaľ ste si so zamestnávateľom nedohodli žiadny termín čerpania náhradného voľna, treba ich vyčerpať do štyroch mesiacov od práce nadčas (do januára to bolo 12 mesiacov). Ak to nebude možné „patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie“, vraví advokátka.

Pri časovom konte je možné dlhšie obdobie na vyrovnávanie nadčasov. „Riadne evidované nadčasy však prepadnúť nemôžu,“ ubezpečuje Babiaková.

So zamestnávateľom sa môžete dohodnúť aj tak, že časť nadčasov vám preplatí a za zvyšok si budete čerpať náhradné voľno. Ako ho musíte nahlásiť, môžu upravovať interné predpisy.

Alebo sa na postupe môžete dohodnúť v každom konkrétnom prípade.

Čo sa musí a čo nie

Odmietnutie práce nadčas vás môže o ňu pripraviť.

Práca nadčas
Nesmú ju nariadiť
 • Dohodárom (s nimi sa nesmie ani dohodnúť),
 • zamestnancom s kratším pracovným časom,
 • zamestnancom, ktorí vykonávajú rizikové práce,
 • zamestnancom so zdravotníckym povolaním , ktorí dovŕšili 50 rokov,
 • osamelým, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov,
 • tehotnej žene či ženám/mužom, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 3 roky.

Prácu nadčas vám môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť s vami v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce.

Fotolia_32025007_Subscription_XL-120x90.jpgAlebo ak ide o verejný záujem.

Pokiaľ sú splnené podmienky (vrátane dodržania limitov počtu hodín), odmietnutie nariadeného nadčasu by podľa stanoviska právnikov bolo porušením pracovnej disciplíny.

ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA

(ht)

Doma len so súhlasom

Práca doma po nociach pre vašu firmu je nadčas len vtedy, ak vám to schválili. Inak porušujete pracovnú disciplínu.

 • Občas sa stane, že v kancelárii nestihnem nával práce. Vtedy si beriem domov notebook a pokračujem večer doma. Je možné to nejako podchytiť u zamestnávateľa, aby mi takúto prácu aj zaplatil?

Vychádzame z toho, že o tejto skutočnosti zamestnávateľ vie a akceptuje ju, keďže pri práci nadčas ide o prácu na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom. Každá takto vykonávaná práca nad rámec rozvrhnutého pracovného času je prácou nadčas.

Musí byť teda odmenená mzdou a mzdovým zvýhodnením za prácu nadčas alebo po dohode poskytnutím náhradného voľna. A to bez ohľadu na to, či je takýto postup zachytený v pracovnej zmluve, alebo nie.

Ak však o vašom postupe zamestnávateľ nevie alebo ho neschválil, porušujete vaším konaním pracovnú disciplínu.

 • Ako je to s nadčasmi pri práci doma? Mám ju riadne schválenú zamestnávateľom.

Ak ide o domácku prácu v zmysle Zákonníka práce a ste zamestnanec, ktorý si rozvrhuje pracovný čas sám, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas vám nepatrí.

Ak vykonávate prácu doma len príležitostne alebo za mimoriadnych okolností (pre chorobu a podobne), nie ste domácky zamestnanec v zmysle Zákonníka práce a ustanovenia o práci nadčas a jej odmeňovaní sa na vás vzťahujú.

V tomto prípade však bude treba, aby ste si so zamestnávateľom určili bližšie podmienky prípadnej nadčasovej práce. Najmä preto, aby ste mohli preukázať či a kedy ste ju naozaj vykonali.

Odpovedala advokátka Katarína Babiaková, bnt attorneys-at-law

Peniaze s výplatou

Nadčasy majú byť na páske spolu s riadnou mzdou

Za prácu nadčas vám zo zákona zamestnávateľ musí zaplatiť mzdu a k nej 25­percentné zvýhodnenie. To sa počíta z priemerného zárobku.

V prípade náhradného voľna za každú hodinu nadčasov môžete čerpať hodinu voľna.

Vo výplate spolu so mzdou

Peniaze sa vám na výplatnej páske objavia spolu so mzdou za mesiac, v ktorom ste ich odpracovali.

Ak zamestnávateľ dohodol so zamestnancom čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas a nedohodol presný termín čerpania, musí mzdové zvýhodnenie za nadčas uhradiť do štyroch mesiacov po mesiaci, v ktorom pracoval nadčas, píše advokátka Katarína Babiaková.

Znamená to, že ak ste mali nadčas vo februári, štvormesačná lehota sa začne rátať od marca.

V prípade, že ste si so zamestnávateľom presný termín čerpania dohodli – napríklad 12 mesiacov – a náhradné voľno si vtedy nevyčerpáte, peniaze (mzdové zvýhodnenie) vám zaplatia po uplynutí tohto obdobia.

Nerovnomerný čas

Pri práci na zmeny platia pre nadčasy rovnaké zákonné pravidlá, ako je to pri jednozmennej prevádzke.

Pri nerovnomernom pracovnom čase sa v rámci určeného časového obdobia sleduje fond pracovného času.

Po ukončení tohto obdobia sa za prácu nadčas považujú hodiny, ktoré fond pracovného času zamestnanca presiahnu.

(ht)

paska_res.jpg

Cez sviatky je to viac

Ako sa vyráta mzda za prácu nadčas, keď ostatní sviatkujú? Musíte vtedy do práce ísť, hoci sa vám to nehodí?

 1. 1211947_money-120x90.jpgZa odpracované nadčasy počas sviatkov je odmena vyššia.
 2. Platí, že: práca vo sviatok = mzda + mzdové zvýhodnenie 50 percent priemerného zárobku alebo náhradné voľno (jedna hodina práce vo sviatok – jedna hodina voľna).
 3. A ďalej: práca nadčas vo sviatok = mzda + mzdové zvýhodnenie 25 percent priemerného zárobku + 50 percent priemerného zárobku.
 4. Zákon presne definuje, kedy do práce cez sviatok budete musieť ísť, hoci sa vám nechce, no zamestnávateľ to potrebuje. Platí aj pre nadčasy.
 5. Môže to byť len vo výnimočných prípadoch. Ktoré to sú, vymenúva Zákonník práce.

(ht, bnt attorneys-at-law, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Zíde sa vedieť

 • Pri práci nadčas má zo zákona prednosť mzdové zvýhodnenie pred poskytnutím náhradného voľna.
 • Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca na čas, za ktorú ste čerpali náhradné voľno, a ani práca, ktorú ste vykonávali pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu.
 • Tiež práca pri mimoriadnych udalostiach, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu.
 • Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne, pričom sa berie do úvahy obdobie 4, resp. 12 mesiacov.
 • V praxi to znamená, že ste napríklad niekoľko mesiacov nepracovali nadčas a potom vám nariadil zamestnávateľ 40 hodín nadčasov. Jeho postup bude zákonný, keďže v priemere každý týždeň za posledné 4 mesiace by nadčasy nepresiahli spomenutých 8 hodín.
 • Ak zamestnávateľ nariadi nadčas na víkend alebo na štátny sviatok, môžete vykonávať len práce presne definované v Zákonníku práce (napríklad naliehavé opravárenské práce, nakladacie a vykladacie práce, inventúrne a uzávierkové práce, práce vykonávané v nepretržitej prevádzke zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach a podobne).
 • 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu v maloobchodnom predaji (s niektorými výnimkami).
 • Tými sú maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami, maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach, maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, predaj cestovných lístkov a suvenírov.

(Zdroj: Profesia, bnt attorneys-at-law, ht, Zákonník práce)

Musíte po dieťa?

Úpravu pracovného času môže firma odmietnuť z vážnych prevádzkových dôvodov. Tie v zákone vymenované nie sú.

1396051_child_playing-120x90.jpgDieťa treba vybrať z družiny. Zamestnávateľ však potrebuje, aby ste zostali dlhšie. Túto situáciu poznajú mnohé matky. Môžu vám to prikázať a ak neposlúchnete, prepustiť vás? Prax je zložitejšia, ako vraví zákon.

Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.

Ak požiada o vhodnú úpravu týždenného pracovného času tehotná žena a žena či muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov, zamestnávateľ je povinný vyhovieť. Keď tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Tie v zákone špecifikované nie sú. „Vo veľmi špecifickom prípade preto skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že ste odmietli prácu vykonávať (a teda z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny), nie je možné vylúčiť,“ vraví advokátka Katarína Babiaková.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 12 702
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 778
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 201
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 715
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 605
 6. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 552
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 216
 8. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 4 827
 9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 4 209
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 086

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Bankár: Sme hákliví na ľudí, čo chodia do banky vkladať peniaze

Martin Techman tvrdí, že polovica hypoték už čoskoro zdražie.

KOMENTÁRE

Keď sa z nájomného vraha stane Superstar

Scény pri prepustení Kajínka pripomínali skôr rockový koncert.

ŠPORT

Mourinho: Ajax nemal ani hrať Európsku ligu

Finále Európskej ligy bude mať sprísnené bezpečnostné opatrenia.

Neprehliadnite tiež

Bankár: Sme hákliví na ľudí, čo chodia do banky vkladať peniaze

Martin Techman tvrdí, že polovica hypoték už čoskoro zdražie.

Zelenina z Lidla pohorela v amatérskom teste. Dá sa veriť domácim meračom?

Internetom sa šíri video, v ktorom neznámy muž meria dusičnany v zelenine a ovocí.

Vláda chce rodinám zaplatiť sťahovanie sa za prácou

Niekoľkotisícový príspevok by mal ľudí motivovať, aby opustili svoje domovy a za prácou sa presťahovali tam, kde je.

Francúzsky miliardár dostal zelenú na prevzatie značky Christian Dior

LVMH je najväčším výrobcom luxusného tovaru na svete.