Daňové priznanie pre živnostníkov: Ako vyplniť nové tlačivá

Daňové priznanie typu B má opäť čosi navyše, pribudla posledná strana.

Daňové úrady budú v utorok po Veľkej noci otvorené dlhšie.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA)

Problémom je už výber tlačiva. To správne sa končí stranou, ktorá si vyžaduje údaje o odvodoch.

Živnostníci už nemajú veľa času na to, aby podali daňové priznanie za rok 2012. Tlačivo typu B, ktoré musia vyplniť, je aj tento rok nové. Pribudla 12. strana. Živnostníci na nej musia vyčísliť výšku odvodov do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne.

Riadky týkajúce sa odvodov na tretej a dvanástej strane sú podobné, ale nemusí ísť o tie isté sumy. Mnohých to mýli. „Na 12. strane sa uvádza iba suma odvodov v príslušnom zdaňovacom období, teda nie napríklad nedoplatky za minulé roky,“ hovorí daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Táto strana by mala slúžiť poisťovniam. Súčasne indikuje, či zvolené tlačivo je správne.

Chyby, chyby

Prílohy
K daňovému priznaniu

Všeobecné

 • kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy alebo potvrdenie úradu práce o prídavku na dieťa,doklady o príjmoch zo závislej činnosti.

Jednoduché účtovníctvo

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 • výkaz o majetku a záväzkoch.

Podvojné účtovníctvo

 • súvaha,
 • výkaz ziskov a strát,
 • poznámky.

„Medzi najčastejšie chyby patrí to, že daňové priznanie je podané na nesprávnom tlačive,“ pripomína hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová.

Prvé, čo treba vypísať, je daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo. Okrem prvej strany musí byť v záhlaví každého listu. Úradníci voľným okom odhalia aj nesprávne zdaňovacie obdobie a ďalšie chýbajúce údaje, napríklad potvrdenie nezáujmu o poukázanie dvoch percent na verejnoprospešnú činnosť a počet príloh.

„Nie je podané kompletné daňové priznanie so všetkými potrebnými prílohami,“ pokračuje vo výpočte chýb Dianová.

Len z nedbanlivosti chýba podpis pod priznaním. Vyžaduje sa však aj v prípade žiadosti o výplatu daňového bonusu a žiadosti o vrátenie preplatku.

Odklad iba pre príjmy zo zahraničia

Daňové priznanie treba podať do 2. apríla. Posledný marcový deň pripadne na nedeľu a nasledujúci deň bude Veľkonočný pondelok. Možnosť odkladu sa na rozdiel od minulosti značne obmedzila.

„Od 1. 1. 2013 daňovníci nemôžu oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, okrem daňovníkov, ktorých súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí,“ upozorňuje Finančné riaditeľstvo.

Daň treba zaplatiť v lehote na podanie priznania. Ďalšou dôležitou vecou je správne číslo účtu.

Číslo účtu tvorí predčíslie a základné číslo. Predčíslie je šesťmiestne a označuje druh dane. Samotné číslo účtu je desaťmiestne a každý daňovník má svoje.

Čo treba vedieť

Povinnosť priznať príjmy

 • Daňové priznanie za rok 2012 musí podať každý, kto má zdaniteľné príjmy za celý rok vyššie ako 1822,37 eura.
 • Živnostník podáva priznanie, aj keď má nižšie príjmy, ale vykazuje daňovú stratu.
Lehoty
 • Riadny termín na podanie daňového priznania uplynie 2. apríla, čo je utorok po veľkonočných sviatkoch.
 • V tejto lehote treba daň aj zaplatiť. Odklad priznania je možný už iba v prípade príjmov zo zahraničia.

Daňový bonus

 • fotolia_45889118-120x90.jpgŽivnostník má nárok na daňový bonus, ak jeho zdaniteľné príjmy z podnikania v roku 2012 dosiahli aspoň 1963,20 eura a vykázal čiastkový základ dane.
 • Novinkou je obmedzenie nároku na takzvané aktívne príjmy: už sa nerátajú príjmy z prenájmu ani z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.
 • Bonus na jedno vyživované dieťa v domácnosti je 249,24 eura.
Zníženie daňového základu
 • Živnostník s aktívnymi príjmami a základom dane do 18 983 eur má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3644,74 eura.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) môže dosiahnuť rovnakú sumu, záleží len na jej (jeho) vlastných príjmoch.

Minimálna výška dane

 • Vypočítaná daň na úhradu do 3,32 eura sa neplatí.

Preddavky

 • Kto platí preddavky, do 2. apríla uhradí posledný. Potom záleží na výške daňovej povinnosti za rok 2012.
 • Preddavky budú povinné, len ak ide o viac ako 2500 eur.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Ako vyplniť daňové priznanie

(príklad)

technik-120x90.jpgMilan Podnikavý opravuje počítače. Celý rok 2012 mal iba jeden druh príjmov.
Do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne platil minimálne odvody. Uplatňuje paušálne výdavky. Má dieťa, manželka je na rodičovskej dovolenke; od januára do polovice augusta poberala materské, potom len rodičovský príspevok.

Strana 1

Živnostník uvedie DIČ, druh daňového priznania, obdobie, za ktoré priznanie podáva, a kód SK NACE. Milan je geodet, jeho hlavnou činnosťou sú geodetické činnosti. Už druhý raz sa od živnostníka vyžaduje aj údaj, či mu daňový úrad oznámil číslo účtu. Krížikom označí možnosť „áno“ alebo „nie“. Pokračuje údajmi o sebe.

Strana 2

Prvý oddiel sa končí údajmi o banke a čísle účtu živnostníka. Nasledujú údaje na zníženie základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť len vtedy, ak s ňou žijete v jednej domácnosti celé zdaňovacie obdobie (rok 2012). Milan túto podmienku spĺňa. Ako si môže znížiť základ dane, závisí len od vlastných príjmov manželky. Kým materská sa za ne považuje, rodičovský ani štátne sociálne dávky tohto druhu nie.

Milan si uplatňuje aj daňový bonus. Vypíše údaje o vyživovanom dieťati.

Strana 3

Živnostník má pred sebou VI. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania. Vyplní tabuľku číslo 1.

Milan má iba príjmy zo živnosti, zapíše ich do riadku 2. Vypočíta 40 percent z tejto sumy, pripočíta zaplatené odvody do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne a zapíše do vedľajšieho stĺpca. Rovnako postupuje v riadku 9.

Pod tabuľkou sú rôzne kolónky o výdavkoch. Živnostník môže uplatniť buď preukázateľné, teda reálne výdavky alebo výdavky percentom z príjmov – takzvané paušálne výdavky. Milan využíva druhú možnosť, zaškrtne políčko „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Nasledujú údaje o odvodoch.

Strana 4

Sumárne údaje z tabuľky číslo 1 slúžia na výpočet čiastkového základu dane. Kladný rozdiel príjmov a výdavkov patrí do riadku 39.

Záporný rozdiel by signalizoval stratu. Paušálne výdavky to však neumožňujú. Základ dane treba zopakovať v riadku 43.

Strana 7

1406929_calculator-120x90.jpgAk živnostník nemal daňovú stratu, doplní údaje o jednotlivých čiastkových základoch dane. Milan mal iba príjmy z podnikania, takže mu stačí opísať riadok 43 (4. strana). Najprv vyplní riadok 68 a potom riadky 70 a 71. Pokračuje znížením základu dane zo zákonom vymedzených dôvodov.

Prvé zníženie si uplatní na seba ako na daňovníka, vypíše riadok 77. Druhý možný prípad je na manželku: 3664,74 eura mínus jej vlastné príjmy. Pani Podnikavá však mala vyššie príjmy ako vyčíslený limit. Milan opíše údaj o výške nezdaniteľnej časti na daňovníka do riadku 79. Pokračuje výpočet definitívneho základu dane.

Strana 8

Dôležitý je základ dane znížený o nezdaniteľnú časť. Milan ho uvedie v riadku 80 a zopakuje v nasledujúcom riadku. Z tejto sumy vypočíta 19 percent. Výsledok zaokrúhlený na centy nadol patrí do riadku 82 a v prípade, že daňovník nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí, aj do riadkov 91 a 95.

Kto živí dieťa, si môže uplatniť nárok na daňový bonus. Na jedno dieťa v domácnosti ide o 249,24 eura. Milan túto sumu odčíta od dane a výsledok uvedie v riadku 97.

Strana 9

Milan v roku 2012 neplatil preddavky na daň. Vypíše len riadok 110. Obsahuje výslednú výšku dane.

Strana 10

Milan zvykol venovať dve percentá na verejnoprospešnú činnosť. Teraz to nemôže urobiť. Šlo by o menej ako 3,32 eura a to nejde. Začiarkne, že neuplatňuje postup podľa § 50 zákona, a podpíše sa.

Strana 11

Živnostník uvedie počet príloh k priznaniu, napíše dátum a podpíše sa. Milan preukazuje iba nárok na daňový bonus, takže musí priložiť kópiu rodného listu dieťaťa alebo rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o prídavku na dieťa.

Strana 12

Táto časť tlačiva je novinkou. Pre Milana sú dôležité riadky 9 a 10. Zopakuje údaje o výške odvodov do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne.

Opäť napíše dátum a pridá podpis.

(príklad vypracovali joč a Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA, WWW.SXC.HU)

019_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

0191_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Neobmedzené paušálne výdavky končia

Už tento rok si musia viacerí rozmyslieť, či sa im neoplatia viac reálne výdavky.

V daňovom priznaní, ktoré živnostníci práve vypĺňajú, si môžu poslednýkrát odpočítať 40-percen〜tné paušálne výdavky bez obmedzenia hornej hranice.

„Pri vyčíslení daňovej povinnosti za rok 2012 vychádza daňovník zo zákona platného do konca minulého roka. Znamená to, že si v daňovom priznaní za rok 2012 uplatní percentuálne výdavky bez limitu výšky,“ potvrdila hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová.

Paušál predstavuje najjednoduchší spôsob administratívy. Z príjmov odčítate 40 percent a odvody a máte základ dane. „Ak sa daňovník rozhodne pre paušál, nepotrebuje dokladovať výdavky. Nemusí si odkladať bločky, nemusí viesť účtovníctvo. Vedie iba evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach,“ povedala daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Tento rok si však už živnostník musí zvážiť, či sa mu neoplatí zbierať nákupné bločky. Paušálne výdavky totiž v budúcom roku môžu dosiahnuť najviac 5040 eur. Obmedzenie paušálnych výdavkov sa negatívne dotkne každého s ročnými príjmami nad 12 600 eur.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 2. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. Leto nekončí!
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 7. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 8. Už aj seniori presadajú do SUV
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 10. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 382
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 954
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 198
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 720
 5. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 282
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 062
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 021
 8. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 000
 9. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 908
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 624

Téma: Daňové priznania


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prehrali a odišli k medveďom. Danko nie je prvý, kto sa po porážke stratil

Za medveďmi pravidelne chodil Vladimír Mečiar, po neúspešných voľbách sa trikrát vytratil aj Robert Fico.

KOMENTÁRE

Bojkot zasadania vlády vracia Dankovi v hre vážnosť

Tromfom Danka je teraz jeho nevypočítateľnosť, náladovosť.

PRIMÁR

Strachu sa bude dať zbaviť. Vedci ho zničia pomocou svetla

Objav pomôže obetiam traumatizujúcich zážitkov.

Neprehliadnite tiež

Smrť blízkeho majú platiť poisťovne, rozhodol súd. Tie nesúhlasia

Spor, či majú poisťovne platiť blízkym bolestné, sa na Slovensku vlečie už desať rokov.

Tesco otvorilo pri Galante najväčšie distribučné centrum v strednej Európe

Nové centrum sa zameriava na distribúciu potravín, kozmetiky, oblečenia a techniky. Zamestnalo 1 200 ľudí.

Počet turistov v Dubrovníku je neúnosne vysoký, primátor ho chce obmedziť kvótou

Z krátkodobého ekonomického hľadiska obmedzenie počtu turistov bude pre mesto nevýhodné.

Minimálna mzda v Česku vzrastie na 12.200 korún, rozhodla vláda

Zvýšenie minimálnej mzdy zohľadňuje priaznivý ekonomický vývoj. Česko má v súčasnosti najnižšiu nezamestnanosť v Európskej únii.