Máte penziu a ďalšie príjmy? Ako vyplniť daňové priznanie

Tlačivá sú nové, staré neplatia. Peniaze idú na špeciálny účet a nezabudnite na podpis.

Nechajte svoje dospelé deti, aby vám s daňovým priznaním pomohli. Záleží na každej kolónke.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Väčšina dôchodcov sa s daňami trápiť nemusí. Ak však pracovali a nezarobili veľa, možno sa im daňové priznanie oplatí podať.

Seniori povinne podávajú daňové priznanie len vtedy, ak okrem dôchodku mali príjmy napríklad z prenájmu či z malej živnosti vyššie ako 1822,37 eura.

Alebo aj z dohody, ak o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov nepožiadali svojho zamestnávateľa.

sm-0227-016f-mala.rw-120x90.jpgAk mali nízky príjem z dohody (aj z klasického pracovného pomeru), môže byť podanie daňového priznania pre nich dokonca výhodné.

V prípade nižšieho príjmu ako 1822,37 eura sa daň nevyrubuje. A to aj v prípade dohôd, pretože už sa nezráža daň, ale vyberajú sa preddavky, ktoré možno odpočítať od daňovej povinnosti, píše Finančné riaditeľstvo.

„Ak teda daňovník zarobil menej, ako je spomenutá suma, štát mu preddavky vráti,“ hovorí poradkyňa Dagmar Bednáriková. Podmienkou je, že si neuplatnil daňový bonus.

Obmedzenie tohto postupu je len pri zrážkovej dani. Už vlani sa nedalo podať dobrovoľné daňové priznanie, aby štát vrátil zrazenú daň z úrokov na vkladnej knižke či na účte.

Jediná výnimka, ktorá zostala a možno sa cez daňové priznanie dostať k už odvedeným preddavkom na daň, sú vrátené podielové listy.

V téme sa dočítate:

Čo s nimi (Ako sa zdaňujú najčastejšie príjmy seniorov)

S nezdaniteľnou časťou netreba rátať automaticky (otázky a odpovede)

Ako vyplniť daňové priznanie (príklad)

Skúste formulár na webe

Ako platiť
Číslo účtu
 • Číslo účtu na úhradu dane z príjmov sa skladá z predčíslia - základného čísla účtu /8180.
 • Základné číslo vám poslali. Ak nie, tak ho pošlú.
 • Variabilný symbol je 1700992012.

Formálne nezrovnalosti pri podávaní daňového priznania nastávajú vtedy, keď sa tlačivo vypisuje ručne, nie je dodržaná predpísaná forma písma a dokument nie je čitateľný pre skenovacie zariadenie, upozorňuje Finančné riaditeľstvo.

Písmená sa vpisujú paličkovým písmom. Úrad odporúča vypĺňať interaktívne tlačivo, ktoré je na webovej stránke drsr.sk.

Systém neumožní vytlačiť vyplnený formulár skôr, kým nie sú vyplnené všetky potrebné riadky či kolónky a urobí medzivýpočty.

Ak nemáte číslo účtu

Vyplnené a podpísané tlačivo aj s prílohami sa tento rok na daňový úrad predkladá do 2. apríla. Dovtedy daň treba aj zaplatiť.

Daňové priznanie podávate na úrad podľa miesta trvalého bydliska (fyzické osoby), dátum splnenia povinnosti si tento rok nemožno odložiť oznámením.

To už môžu urobiť len daňovníci, ktorí mali príjem zo zahraničia (najviac o tri celé mesiace).

Ak posielate daňové priznanie poštou, rozhoduje dátum na pečiatke. Pokiaľ daň budete platiť z účtu, za deň platby sa považuje ten, keď z neho boli peniaze odpísané.

Ak posielate peniaze zloženkou, dňom platby je ten, keď pošta hotovosť prijala.

Už od vlaňajška sa peniaze na daň posielajú na nové číslo účtu, úrad ho posielal daňovníkom domov. Môže sa však stať, že ho nemáte – napríklad ak ste doteraz sami nepodávali daňové priznanie.

Ak číslo nemáte, zaznačíte to na prvej strane priznania, ktoré podáte v riadnom termíne. Platiť budete, až keď číslo poštou dostanete, a to do ôsmich dní od doručenia oznámenia.

ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA

Čo s nimi

Ako sa zdaňujú najčastejšie príjmy seniorov.

1. Dôchodok, opatrovateľský príspevok

 • Nezdaňujú sa podobne ako ostatné štátne dávky.

2. Príjem z práce na dohodu

 • Fakty
  Daň z príjmu
  • Daňové priznanie sa odovzdáva a daň sa platí do 2. apríla 2013.
  • Sadzba dane je 19 percent.
  • Povinnosť podať daňové priznanie má každý, koho zdaniteľné príjmy za rok 2012 presiahli 1822,37 eura.
  • Dobrovoľne ho môže podať aj taký daňovník, ktorý povinnosť nemá. Cez daňové priznanie mu štát pri nízkych príjmoch (napríklad z dohody) vráti odvedený preddavok.
  • Daňové priznanie môžete doručiť daňovému úradu osobne, poštou, alebo elektronicky, ak máte zaručený elektronický podpis, alebo podpísanú dohodu o takom doručovaní.
  • Daň sa nevyrubí a neplatí, ak nepresiahne 16,60 eura, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2012 nepresiahli sumu 1 822,37 eura a daňovník si neuplatňoval daňový bonus.
  • Daň sa neplatí, ak po vypočítaní nepresiahne 3,32 eura.
  • Peňažné údaje v daňovom priznaní sa píšu v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
  • Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie.
  • Ak daňovník podá daňové priznanie po lehote na podanie, pokuty sú od 30 do 16 000 eur.
  Príjem z dohody, respektíve zo zamestnania sa vyrovná ročným zúčtovaním.
 • Vykoná ho zamestnávateľ, ak ste ho o to do 15. februára požiadali, v opačnom prípade podávate daňové priznanie sami (typ A).

3. Prenájom

 • Podlieha zdaneniu, hoci naň nemáte živnosť.
 • Prenajímateľ si môže od príjmu odpočítať výdavky - paušálne 40 % (poslednýkrát) alebo preukázateľne vynaložené (musíte mať doklady a viesť si ich evidenciu).
 • Od základu dane zisteného z príjmu z prenájmu nie je možné odpočítať si nezdaniteľnú časť základu dane a ani si uplatniť stratu.
 • To neplatí, ak by ste nehnuteľnosť prenajímali na živnosť.
 • Zo zákona je oslobodený príjem z prenájmu do 500 eur za rok. Do priznania (typ B) sa píše príjem z prenájmu znížený o oslobodenú sumu.

4. Predaj nehnuteľnosti

 • Príjem z predaja nehnuteľnosti je v niektorých prípadoch od dane oslobodený.
 • Ak ide o predaj bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, príjem je oslobodený v plnej výške - v prípade splnenia základnej podmienky. Tou je jej vlastníctvo najmenej päť rokov bezprostredne (a nepretržite) pred predajom.
 • Inak to je, ak bola nehnuteľnosť v obchodnom majetku. Predaj takejto nehnuteľnosti je oslobodený až po piatich rokoch od vyradenia z obchodného majetku.
 • Pre byty a rodinné domy nadobudnuté do konca roka 2010 však platí aj oslobodenie od dane, ak v nich mal predávajúci trvalé bydlisko aspoň dva roky.
 • Pri predaji nehnuteľnosti zdedenej v priamom rade (rodič – dieťa) sa do lehoty zarátava aj vlastníctvo poručiteľa.

5. Podielové listy

 • Príjmy z redemácie (predaja) tuzemských podielových listov sú zdaňované zrážkovo.
 • Vy sa môžete rozhodnúť v závislosti od toho, či zrazenú daň budete považovať za preddavok a či priznanie podáte.
 • Môže vám dokonca vzniknúť preplatok na dani, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 1822,37 eur.
 • Zahraničné podielové listy sa zdaňujú osobne podaním daňového priznania .

6. Príspevok na osobnú asistenciu

 • Odmena, ktorú dostáva osobný asistent za výkon osobnej asistencie od občana s ťažkým zdravotným postihnutím,sa považuje za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti a podlieha dani z príjmu fyzických osôb.
 • Podávate daňové priznanie typ B.

7. Autorský príspevok do novín alebo časopisu

 • Príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie dosiahnuté za rok 2012 podliehajú zrážkovej dani.
 • Podľa zákona o dani z príjmov platného do konca minulého roka základom dane je príjem znížený o 40 percent.
 • Daňová povinnosť je splnená riadnym vykonaním zrážky a príjmy nevstupujú do daňového priznania.
 • Pre príjmy v tomto roku to už bude inak.

8. Príležitostný predaj zo záhradky

 • Ak penzisti predávate produkty dopestované v záhradke ako nepodnikatelia, príjem patrí medzi ostatné príjmy, ktoré sú do výšky 500 eur (za rok) od dane oslobodené.

9. Príjem z urbariátu, pozemkového spoločenstva

 • Ak ide o spoločenstvo s právnou subjektivitou, podiely na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva nie sú predmetom dane.
 • Ak však nemá právnu subjektivitu, podielnici zdaňujú príjmy prostredníctvom daňového priznania sami- typ B.

10. Zdedená hotovosť v banke

 • Nie je predmetom dane, neuvádza sa v daňovom priznaní.

(Daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková, Finančné riaditeľstvo, ht)

S nezdaniteľnou časťou netreba rátať automaticky

Ak prenajímate byt a kúpili ste ako vybavenie posteľ, môžete si to zohľadniť.

 • Zaregistroval som sa ako prenajímateľ bytu pred troma rokmi. Byt sa podarilo prenajať vlani. Môžem si v daňovom priznaní uplatniť výdavky na zariadenie? Môžu byť aj z roku 2011?

Daňovník, ktorý mal príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí (prenajímajú sa ako príslušenstvo) si môže uplatniť preukázateľné daňové výdavky.

Musí však o nich viesť evidenciu alebo účtovníctvo.

Daňovým výdavkom v tomto prípade je aj výdavok napríklad na nákup postele. Tak ako každý daňový výdavok aj tento výdavok musí spĺňať ďalšie všeobecné podmienky.

V prípade ich splnenia by bolo možné uplatniť aj výdavky na nákup prenajímaného zariadenia vynaložené v roku, ktorý predchádzal roku začatia prenájmu, teda v roku 2011.

 • Starobný dôchodok mi priznali od apríla 2012. Popri ňom som mala nejaké príjmy z upratovania. Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a ako?

Základ dane sa neznižuje o nezdaniteľnú časť základu dane, ak daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberá dôchodok a ak suma tohto dôchodku je vyššia (spolu za rok) ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane.

Ak suma dôchodku (opäť rátané spolu) nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane – za rok 2012 ide o 3644,74 eura – zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane a vyplatenou sumou dôchodku.

Platí to pre starobný, predčasný starobný dôchodok, starobné dôchodkové sporenie alebo dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhový dôchodok vyplácaný od 1. januára, ako aj spätne priznaný k 1. januáru.

Keďže ste neboli na začiatku zdaňovacieho obdobia roku 2012 poberateľom dôchodku, máte pri vyčíslení základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2012 nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške.

Vo vašom prípade by skrátenie tejto sumy ovplyvnilo len to, že základ dane by bol vyšší, ako je suma 18 983 eura.

 • Vlani som predal cenné papiere, ktoré som nakúpil v cudzej mene (dolároch). Aký kurz mám použiť pri prepočte ceny, ak chcem uplatniť nákup cenného papiera vo výdavkoch?

Keďže zákon o dani z príjmov špecificky neustanovuje, aký kurz sa použije na prepočet cudzej meny pri výdavku, použije sa kurz Európskej centrálnej banky respektíve Národnej banky Slovenska platný v deň, v ktorom bol uhradený výdavok v cudzej mene.

 • Musím popri iných príjmoch, ktoré mám popri dôchodku zdaniť aj úrok, ktorý mi pripisuje banka?

Z príjmov z kapitálového majetku, medzi ktoré patria aj výnosy z vkladných knižiek, príjmy z úrokov z peňazí na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a bežnom účte sa daň vyberá zrážkou.

Daňová povinnosť daňovníka sa tým považuje za splnenú.

Na otázky odpovedali pracovníci Finančného riaditeľstva

Ako vyplniť daňové priznanie (príklad)

 • sm-0228-017f-kalkul.rwL-120x90.jpgOsamelo žijúca dôchodkyňa Anna Usilovná poberala celý rok 2012 starobný dôchodok 350 eur.
 • Na dohodu o vykonaní práce upratovala v bytovom dome dva mesiace v lete. Mesačne po zdanení dostávala 65,01 eura.
 • Šesť mesiacov prenajímala byt, za prenájom jej platili 450 eur mesačne. V daňovom priznaní si uplatní paušálne výdavky (za vlaňajšok ešte môže).
 • Súčet jej zdaniteľných príjmov (mimo dôchodku) je vyšší ako 1822,37 eura, preto musí podať daňové priznanie. Podá ho na novom tlačive pre fyzickú osobu typ B (dôležitý je index v ľavom dolnom rohu MF/22371/2012-721, nemožno použiť staré tlačivá).

Zdaniteľné príjmy pani Anny pozostávajú:

 1. z príjmov za prácu na dohodu spolu 160,50 (80,25 eura x 2), ktorú jej zamestnávateľ zdanil zrazením preddavkovej dane 30,50 eura a
 2. z príjmu z prenájmu 2200 eur (rozdiel príjmu 2700 eur a oslobodenej sumy 500 eur). Príjem z prenájmu zdaňuje sama.
 3. Vyplatený dôchodok v priznaní neuvádza. Dôchodkové dávky (starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký dôchodok), ktoré poberajú seniori, nepodliehajú zdaneniu. Zákon o dani z príjmov ich v plnej miere od dane oslobodzuje.

Dôležité údaje:

1. Na 1. strane okrem identifikačných údajov nesmie zabudnúť krížikom označiť údaj, či jej správca dane oznámil číslo účtu. Zapíše aj DIČ – má ho, pretože prenajíma nehnuteľnosť a dostala ho pri registrácii.

2. Na 2. strane v oddiele III. na riadku č. 29 a 30 vyznačí, že poberala dôchodok a v akej výške.

3. V oddiele č. V na 3. strane uvedie na riadku 34, 34a hrubý príjem z dohody 160,50 eura a na r. 36 rovnakú sumu ako čiastkový základ dane. Zrazenú daň 30,50 eura zapíše na 9. strane na r. 105 (sumu nájde v potvrdení o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch, ktoré jej vystavil zamestnávateľ z príjmu na dohodu).

Na riadku č. 10 v VI. oddiele pani Anna zapíše príjem z prenájmu vo výške 2200 eur a paušálne výdavky vo výške 40 percent. Tie však musí upraviť - krátiť v rovnakom pomere, v akom je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane (zníženým o oslobodenú čiastku 500 eur) k celkovým príjmom.

Ako vypočítať koeficient na úpravu paušálnych výdavkov?

Koeficient = (príjmy znížené o nezdanenú časť/celkové príjmy), v našom príklade 2200/2700 = 0,8148148

Paušálne výdavky upravené koeficientom: paušálne výdavky (40 percent z 2 700) x vypočítaný koeficient = 1080 x 0,8148148 = po zaokrúhlení 880 eur.

Paušálne výdavky vo výške 880 eur napíše na riadok č. 10 do 2. stĺpca a pod tabuľkou vyznačí, že uplatňuje výdavky percentom príjmov.

4. Čiastkový základ dane z titulu príjmu z prenájmu je na 4. strane na riadku č. 47 v sume 1320 eur (2200 – 880 = 1320).

5. Na 7. strane v IX. oddiele na riadku 74 sa sumy spočítavajú, tak ako daňovníka vedie návod v daňovom priznaní – vždy je napísané, sumy z ktorých riadkov treba spočítavať respektíve odpočítavať alebo len opísať.

Základ dane sa ďalej upravuje o odpočítateľné položky. Pani Anna celý rok poberala dôchodok vo výške 4200 eur, presiahla hranicu odpočítateľnej položky 3644,74 eura a preto nárok na nezdaniteľnú časť základu dane nemá.

6. Zo základu dane 1480,50 eura jej vyjde daňová povinnosť vo výške 281,29 eura (str. 8, r. 82).

7. Keďže jej už pri dohode daň zrazili, túto zrazenú preddavkovú daň vo výške 30,50 eura si uplatní na r. 105 (strana 9). Výsledná daň po odpočítaní preddavkov pani Anne vyšla 250,79 eura (riadok 110).

8. Súčasťou daňového priznania pani Anny bude príloha potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch, ktoré jej vystaví zamestnávateľ z príjmu na dohodu. Preto na 11. strane uvedie v kolónke č. 124 počet príloh 1.

Daňové priznanie treba podpísať a tiež napísať dátum.

Nižšie nájdete niektoré vyplnené riadky z daňového priznania pani Anny.

(Príklad vypracovala daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

danove_res.jpg

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 8 172
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 110
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 3 352
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 143
 5. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 706
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 183
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 157
 8. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 1 648
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 621
 10. Kam do tepla v januári? 1 504

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Severná Kórea už na olympiádu útočila. Môže to zopakovať?

Soul chcel v roku 1988 letnou olympiádou zažiariť. Viedla k tomu krvavá cesta aj ústupky severnému susedovi.

KOMENTÁRE

Urazili ste môjho priateľa, pán premiér

Viem, nemenovali ste ho. Ale označili ste ho jeho náboženským vyznaním.

PLUS

Je z trinástich detí a nikto mu neveril. Dnes láme rekordy

Hovoria o ňom ako o novom Matejovi Tóthovi.

Neprehliadnite tiež

Slovenské firmy sa budúcnosti neboja, vyhliadky v hospodárstve sú pozitívne

Pre budúcnosť Slovenska je kľúčová podpora vedy a výskumu, myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Z čierneho zoznamu daňových rajov vymazali osem krajín

Únia prikročila k zverejneniu zoznamu daňových rajov po sérii škandálov spojených s masovými daňovými únikmi známymi ako LuxLeaks, Panama Papers či Paradise Papers.

Štát zrušil uránové memorandum, proti vôli Košičanov sa urán ťažiť nebude

Súčasný minister hospodárstva sa v minulosti jasne postavil proti ťažbe uránu pri Košiciach.

Kaliňák priznal, že poplatok 10 eur za cirkevný sobáš bola chyba

Administratívny poplatok za cirkevný sobáš si účtujú obecné matriky od začiatku tohto roka.

Tisíce dlžníkov, dva milióny eur. Ako dopadla exekučná amnestia Dôvery

Do exekučnej amnestie štátu sa zrejme zapojí aj zdravotná poisťovňa Dôvera.