Exekútori siahajú na viac dôchodkov. Ako postupovať?

Zrážky z dôchodku sú častým spôsobom exekúcie. Vedú nebankovky.

Počet dôchodkov, ktoré zráža exekútor, rastie. Seniori prichádzajú o peniaze aj pre staré dlhy.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Ľudí dobehli neuvážené finančné záväzky. Mnohí nepochopili, čo podpísali, keď žiadali o pôžičku. Ďalší nevládzu platiť za rôzne služby.

Počet dôchodkov, ktoré zráža exekútor, rastie – táto informácia už nie je nová. Každým rokom ich je viac a viac.

„Dôležité je nepodľahnúť najmä lákavým reklamám zo strany nebankových subjektov, ktoré sľubujú ,lacné' pôžičky za niekoľkoeurový mesačný poplatok. Treba zvážiť, že k poplatku sa musí pripočítať aj splátka istiny (dlžnej sumy), čo robí pre dôchodcov pôžičku problematickou,“ píše hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

V jednej z najväčších požičovní na trhu si dôchodca priemerne požičia okolo 1200 eur na tri roky. Marketingový riaditeľ Ondřej Šmakal tvrdí, že preverujú finančnú situáciu klienta. U nich nepribúda dôchodcov s nesplatenými pohľadávkami.

Častý spôsob exekúcie

Zrážky z dôchodku
1. január/počet zrážok
 • 2009/15 843
 • 2010/24 403
 • 2011/29 653
 • 2012/35 271
 • 2013/41 478
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Za posledné štyri roky sa počet seniorov exekvovaných zrážkami zvýšil až o 140 percent. Teraz v januári dosiahol 40-tisíc. Sociálna poisťovňa len za jeden mesiac zrazila takmer tri milióny eur.

„Na rast exekúcií pôsobí celková situácia v spoločnosti, ako aj individuálny prístup občanov k plneniu prevzatých finančných záväzkov,“ píše poisťovňa.

Vedú nebankové subjekty pred telekomunikačnými operátormi, nasledujú zdravotné poisťovne, daňové úrady.

„Neodhadnú svoje možnosti – v prvom rade by mali vedieť, aká časť dôchodku im každý mesiac zostane, a keď sa rozhodujú pre pôžičku, vziať len toľko, aby mesačná splátka nepresahovala túto sumu,“ hovorí o dôchodcoch súdna exekútorka z Považskej Bystrice Andrea Nemčíková.

Odporúča im poradiť sa s rodinou, deťmi. „Veľa dlžníkov si nedokáže ani len predstaviť, koľko to v skutočnosti bude.“

Má to isté výhody

Zrážky sú ešte ten lepší spôsob exekúcie. Povinný, ako zákon o exekučnej činnosti nazýva dlžníka, má istotu, že nepríde o celý príjem: niečo mu musí ostať. Ale má to aj iné výhody.

„Zrážka z príjmu – a to bez ohľadu na to, či ide o mzdu, alebo iný príjem, je výkon exekúcie, pri ktorej je povinný najmenej postihnutý trovami exekúcie, v podobe vynaložených hotových výdavkov,“ tvrdí Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov.

Tento spôsob vymáhania pohľadávky si nevyžaduje také množstvo úkonov ako predaj hnuteľných vecí alebo nehnuteľnosti, exekútor si nenárokuje náhradu za znalecké posudky ani za cestu na obhliadku majetku pred dražbou.

Môže byť aj horšie

O spôsobe exekúcie rozhoduje exekútor. Sú prípady, keď volí viacero spôsobov naraz.

„Robí to najmä vtedy, ak zrážky z dôchodku by znamenali napríklad vymáhanie pohľadávky na dlhé desiatky rokov a povinný dôchodca má dostatok iného likvidného majetku, z ktorého možno uspokojiť pohľadávku,“ vysvetľuje Kolesárová.

Je fakt, že môže byť aj horšie. Môžu to byť rôzne hnuteľné veci, strecha nad hlavou. Čo ak má dlh jeden z manželov a ten druhý s tým nič nemá?

„Ak je vedená exekúcia voči jednému z manželov, neznamená to, že druhý manžel s tým nič nemá. Podľa Občianskeho zákonníka uzavretím manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, preto exekúciou možno postihnúť všetok majetok, ktorý nadobudnú počas manželstva,“ tvrdí Kolesárová.

Z exekúcie sú vylúčené iba veci, ktoré nevinný z dvojice nadobudol pred vznikom manželstva, dostal darom, dedením alebo z iného dôvodu, a veci, ktoré si vyžaduje jeho povolanie.

Jeho zvyšný majetok sa vyhne exekúcii iba vtedy, ak manželia majú rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo.

Pravidlá exekúcie

 1. Exekútor poverený prípadom pošle oznam o začatí exekúcie. Neprevzatá zásielka do vlastných rúk sa pokladá za doručenú na tretí deň od uloženia na pošte.
 2. Spôsoby exekúcie
  • zrážky z príjmov,
  • prikázanie pohľadávky,
  • predaj hnuteľných vecí,
  • predaj cenných papierov,
  • predaj nehnuteľnosti,
  • predaj podniku,
  • zadržanie vodičského preukazu.
  Začne plynúť 14-dňová lehota na vyrovnanie dlhu alebo na námietky. Účet už môže byť zablokovaný – najrýchlejším prostriedkom je siahnuť na úspory. Máte možnosť dohody na splátkovom kalendári. V prípade námietok sa konanie preruší, kým nerozhodne súd.
 3. Po uplynutí dvojtýždňovej lehoty alebo v prípade zamietnutých námietok exekútor určí spôsob vymáhania dlhu – exekučný príkaz. Spôsobov je viac, možnosťou je ich kombinácia. Záleží na výške pohľadávky, ale aj na tom, či dlžník je ochotný spolupracovať.
 4. V opodstatnených prípadoch sa robí dražba hnuteľného majetku. Zákony vymenúvajú veci, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré exekúcii nepodliehajú z iného dôvodu. Aby exekútor mohol spísať ostatné veci, dlžník musí strpieť osobnú prehliadku a prehliadku bytu.
 5. Ak dlžník má iba nehnuteľnosť, hrozí jej dražba. Jedinou podmienkou je súhlas veriteľa s týmto spôsobom exekúcie alebo so zriadením záložného práva. Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom. Vydražená suma presahujúca dlh sa pôvodnému majiteľovi vracia.

(joč)

Problémov pribúda s časom

Exekúcia si vyžaduje množstvo rôznych výdavkov.

Dlžná suma tvorí len časť výdavkov exekvovaného človeka. Zmluvné pokuty a úroky ju môžu významne zvýšiť a ešte treba počítať s tým, že exekútor má nárok na náhradu trov. Patrí mu odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie.

money-120x90.jpgVýška odmeny závisí od ochoty dlžníka spolupracovať. Ak pohľadávku vyrovná do štrnástich dní od začiatku exekúcie, ide „len“ o desať percent celkovej vymáhanej sumy, teda súčtu istiny, úrokov z omeškania a trov. Potom sa odmena zvyšuje na dvadsať percent, len nesmie presiahnuť 33 193,92 eura.

Medzi hotové výdavky patria napríklad cestovné, poštovné, telekomunikačné poplatky, znalecké náhrady a správne poplatky.

Exekútor na začiatku konania upovedomí dlžníka o predbežných trovách. Zároveň ho upozorní, že ak dlh nesplní, tak trovy môžu byť vyššie, a predbežne ich vyčísli. Dlžník môže do troch dní vzniesť proti trovám námietky. Rozhoduje súd.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Osobné veci vám nechajú

Hnuteľný majetok ide do dražby. Výnimkou sú veci, ktoré nepodliehajú exekúcii.

Čo nevezmú
 • bežné odevy, bielizeň a obuv,
 • nevyhnutné vybavenie domácnosti – posteľ, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, palivo, práčka, periny, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
 • domáce zvieratá okrem tých, čo slúžia na podnikanie,
 • veci na plnenie pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
 • zdravotnícke potreby a iné veci potrebné vzhľadom na chorobu alebo telesnú chybu,
 • veci, na ktoré sa poskytli dávky sociálnej pomoci alebo príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • snubný prsteň a obrúčka,
 • hotové peniaze do sumy 99, 58 eura,
 • študijná literatúra a hračky.

Ak príjem dlžníka nestačí na vyrovnanie pohľadávky, exekútor sa začne zaujímať o jeho hnuteľný majetok.

Najprv všetko spíše a majiteľovi zakáže, aby so spísanými vecami nakladal.

postel-120x90.jpg„Upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí doručí exekútor povinnému až pri vykonávaní súpisu,“ hovorí zákon.

Nasleduje lehota na definitívne splatenie dlhu alebo na námietky.

Ak uplynie, medzičasom ocenený majetok ide do dražby.

Exekúciou nemožno postihnúť veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo exekúcii nepodliehajú z iného dôvodu.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Sociálka robí len to, čo musí

Suma, ktorú môže Sociálna poisťovňa zrážať z dôchodku, závisí od mnohých vecí.

Zrážky z príjmu sú ešte ten lepší spôsob exekúcie. Poberateľovi dôchodku musí niečo ostať.

Základná suma je 60 percent životného minima. Teraz má výšku 116,74 eura. Za každú vyživovanú osobu sa zvyšuje o 25 percent životného minima.

„Za vyživovanú osobu sa počíta aj manžel povinného, a to bez ohľadu na to, či pracuje, alebo má iný príjem,“ hovorí Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov.

Prednostná a tá druhá

Prednostné pohľadávky
 • výživné,
 • náhrada škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
 • náhrada škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
 • dane, poplatky a clá, odvody do zdravotnej a do Sociálnej poisťovne, preplatky na náhrade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, dávky sociálneho poistenia, prídavok na dieťa, náhrada za príspevok na výživu dieťaťa, úhrada za sociálne služby.

Zo zostatku – po odčítaní základnej sumy – možno zraziť až dve tretiny alebo len jednu. Niektoré pohľadávky majú prednosť.

„Sociálna poisťovňa začne najskôr zrážať prednostnú pohľadávku,“ píše Višváder. Iba ak to výška dôchodku dovoľuje, poisťovňa môže zrážať ďalšiu pohľadávku, inak musí počkať na koniec zrážok prednostnej pohľadávky.

„Tretina príjmu určená na neprednostné zrážky sa použije len vtedy, ak na pokrytie dlžoby nepostačuje tretina príjmu určená na prednostné zrážky,“ dodáva Kolesárová.

Poisťovňa zrážky oznámi

Po doručení príkazu na začatie exekúcie poisťovňa spracuje údaje a z dôchodku na ďalšiu výplatu zrazí požadovanú sumu.

O výkone zrážok informuje dôchodcu písomným oznámením.

(joč)

Ako sa to vyráta

Príklad 1

 • Dôchodca poberá 380 eur mesačne a už nikoho neživí. Najprv sa od tejto sumy odčíta 60 percent životného minima, takže zostane calculator_2-120x90.jpg263,26 eura. Výsledok sa zaokrúhli na centy smerom nadol, a to tak, aby ho bolo možné deliť troma (263,25 eura).
 • Teraz záleží na tom, o akú pohľadávku ide.
 • Ak má prednosť pred inými, exekútor začne zrážať dve tretiny. To znamená 175,50 eura.
 • Zrážka neprednostnej pohľadávky predstavuje tretinu zvyšku – 87,75 eura.

Príklad 2

 • Dôchodok dosahuje 450 eur mesačne. Ak jeho zvyšok presahuje 150 percent životného minima, zrážka sa určí inak.
 • Táto hranica predstavuje 291,87 eura. Všetko nad ňou sa zrazí bez obmedzenia. Dôchodca je sám, ide o 41,39 eura.
 • Suma zodpovedajúca 150 percentám životného minima sa rozdelí na tri rovnaké časti a 41,39 eura sa pripočíta k potrebnému počtu tretín. Zrážka prednostnej pohľadávky dosahuje 235,97 eura. Inak ide o 138,68 eura.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Kde nič nie je, ani exekútor neberie

Pod ochranou sú sociálne dávky aj kompenzačné príspevky pre zdravotne postihnutých.

Nie všetky pohľadávky sa dajú vymôcť. Niekto nemá z čoho zaplatiť.

Hmotná núdza
Jednotlivec
dávka/eur mesačne
 • základná dávka/60,50
 • príspevok na bývanie/55,80
 • na zdravotnú starostlivosť/2,00
 • ochranný príspevok/63,07

„Ak dôchodca nemá postihnuteľný príjem, je úplne nemajetný a nie je ani predpoklad, že v budúcnosti niečo nadobudne, je možné zvážiť zastavenie exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,“ tvrdí Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov.

„Na návrh oprávneného alebo na základe podnetu exekútora o tom rozhodne súd.“

Exekúcii nepodlieha dávka v hmotnej núdzi, príspevky k nej, ani príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

„Suma, pri ktorej dôchodcovi môže vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi, závisí od výšky životného minima, ktorá sa každoročne mení,“ hovorí Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne.

Poisťovňa o tejto možnosti informuje klienta mladšieho ako 62 rokov, ktorému priznala dôchodok nižší ako životné minimum, a potom pri valorizácii penzií. Ak ide už o starobného dôchodcu, rovno ho oznámi Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.

„O samotnú dávku dôchodca žiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,“ dodáva Višváder.

Podmienkou nároku na kompenzačný príspevok je ťažké zdravotné postihnutie alebo celodenné opatrovanie postihnutého človeka. Aj o takúto dávku treba požiadať na úrade práce.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 3. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 10. Inteligencia vo všetkom
 1. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 2. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 3. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 4. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 5. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 6. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 7. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 8. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 9. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 10. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 11 083
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 820
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 874
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 251
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 535
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 858
 7. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 099
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 045
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 667
 10. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 2 336

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Polícia zasahovala u kotlebovcov, prehľadáva Mizíkovu kanceláriu

Poslanec je obvinený z extrémistických trestných činov.

DOMOV

ĽSNS chce ochrannú známku na dvojkríž Hlinkovej gardy

Štyri ochranné známky nemusí extrémistická strana dostať.

ŠPORT

Prečo Slováci nechcú prísť na MS? Na vine nie sú hráči, tvrdí Staňa

Hokejová reprezentácia nemá jediného hráča z NHL.

Neprehliadnite tiež

Čistý zisk Fordu klesol o vyše tretinu

Výsledky poškodilo nákladné zvolávanie áut na opravy, nižší predaj a stúpajúce ceny ocele.

Na Slovensku vyrobili desaťmiliónty automobil

Slovensko si naďalej udržuje pozíciu lídra v počte vyrobených áut na hlavu.

V Únii sa dohodli na nových pravidlách v energetike

Energetická bezpečnosť je kľúčovou súčasťou budovania Energetickej únie.

Poľsko podpísalo prvú dohodu o nákupe plynu z USA

Krajina sa snaží zredukovať svoju závislosť od dodávok z Ruska.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop