Nechcete akcie z kupónky? Faktúru platiť nemusíte

Depozitár cenných papierov očakáva úhradu, ale štát sa zaväzuje, že poplatky prevezme na seba.

Na pošte nemusí byť vždy veľa ľudí.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Poplatkov za účet z kupónky sa zbavíte, len ak všetko na ňom v tomto roku prevediete na Fond národného majetku.

Centrálny depozitár cenných papierov v januári poslal vyše pol milióna faktúr za vedenie účtu z kupónovej privatizácie. Dátum splatnosti je 28. február. Mnohí sa pýtajú, či treba zaplatiť, alebo stačí, keď sa akcií zbavia.

„Je to dvanásť eur. Ak ich nebudú vymáhať, nezaplatím,“ hovorí Milan z Bratislavy.

Depozitár očakáva peniaze za svoje služby. Fond národného majetku (FNM) sa však zaväzuje, že neuhradené poplatky prevezme na seba.

„Ak prevediete cenné papiere na FNM, nemusíte zaplatiť faktúry za dva kalendárne roky pred prevodom ani za tento rok,“ píše.

Takto pred rokom to vôbec nebolo jasné. Predchádzajúci manažment depozitára hrozil vymáhaním dlhov, ale hrozba pominula už deň po termíne splatnosti.

Uhradené poplatky vrátia

Výška poplatku za rok 2012 je najmenej desať eur plus DPH. Dagmar Kopuncová z depozitára hovorí, že majiteľ účtu môže zaplatiť a potom sa rozhodnúť, čo s akciami urobí. Kto už zaplatil, má možnosť získať peniaze späť.

„Fond národného majetku vracia úhradu za vedenie účtu len vtedy, ak majiteľ naň previedol všetky cenné papiere,“ opakuje Kopuncová.

O poplatky sa nežiada, stačí podpísať zmluvu o bezodplatnom prevode. Dôležité je vybrať si spôsob refundácie.

Odporúča sa poštová poukážka. Podmienkou výplaty na bankový účet je žiadosť s overeným podpisom.

Tento rok a koniec

Nie je to prvý raz, čo sa ľudia môžu zoznámiť s pojmami ako majetkový účet, centrálny depozitár či cenné papiere. Faktúru dostali už vlani. Tento rok je však posledný, keď s tým môžu niečo urobiť.

„V roku 2014 už nebude možné bezodplatne prevádzať cenné papiere na FNM,“ upozorňuje fond.

Termín tlačí aj na inštitúcie zapojené do prevodu. Fond sa snaží znížiť náklady na administratívu prostredníctvom svojej spoločnosti Dlhopis.

Ako sa v tom vyznať

Prečo sa zbaviť akcií

 • Kto kedysi investoval do kupónovej knižky a odvtedy nič nepodnikol, má pravdepodobne účet v Centrálnom depozitári cenných papierov.
 • Aj keď akcie nemajú reálnu hodnotu, platí sa za vedenie účtu. Je len jedna možnosť, ako sa nežiaduceho majetku zbaviť – prevod na Fond národného majetku. Zatiaľ sa za to neplatí.

Lehota na bezodplatný prevod

 • Fond prevezme záväzky majiteľa účtu za rok prevodu a za dva predchádzajúce roky. Podmienkou je, že akcie odovzdáte do 31. decembra 2013.
 • Kto tento termín nestihne, bude za účet platiť, kým ho tak či tak nezruší. Treba konať.

Niektoré papiere sú cenné

 • Akcie s reálnou hodnotou nikam neprevádzajte. Môžete ich speňažiť, napríklad predajom na burze, ďalšou možnosťou sú dividendy, teda podiel na zisku.
 • Faktúru za vedenie účtu v centrálnom depozitári musíte uhradiť do 28. februára.
 • Cenné papiere odovzdané štátu už neuvidíte. Fond národného majetku nemá povinnosť spätného prevodu.

Dva spôsoby, ako prevod vybaviť

 • Prvý, osobne alebo prostredníctvom povereného človeka na jednom z 84 pracovísk pošty alebo na jednom z piatich pracovísk RM-S Marketu.
 • Druhý, písomne – prostredníctvom vzorového splnomocnenia pre RM-S Market.

Za zosnulých sa neplatí

 • Akcie zosnulých majiteľov účtov netreba previesť na Fond národného majetku.
 • Ak dedičia neprejavia o ne záujem, zostanú v depozitári, a to buď dovtedy, kým nezanikne spoločnosť, ktorá ich vydala, alebo ešte dlhšie.

(joč)

Otázok je veľa, každý prípad je iný

Centrálny depozitár cenných papierov odpovedá na niektoré otázky čitateľov.

 • Už nemám žiadne cenné papiere, 23. 5. 2012 som predal posledné akcie. Prečo musím zaplatiť 12 eur za vedenie účtu v roku 2012 a prečo ho ešte nezrušili?

peniz-120x90.jpgMinimálny poplatok (10 eur plus DPH) zaplatí aj majiteľ účtu vedeného kratšie ako jeden kalendárny rok, alebo vtedy, ak tam boli cenné papiere menej ako rok.

Účet sa nespoplatňuje iba v prípade, že k poslednému dňu každého mesiaca v roku je na ňom nula eur. Majiteľ môže písomne požiadať o zrušenie účtu, na ktorom nie sú žiadne cenné papiere.

 • Zdedil som bezcenné akcie. Čo mám robiť?

Dedič musí najskôr vykonať prevod cenných papierov z účtu majiteľa zosnulého na svoj účet.

Ak preňho nemajú hodnotu, môže sa rozhodnúť previesť ich na FNM.

 • Môj otec mal cenné papiere, ale ja ich nechcem. Ak nič nepodniknem, nebudem povinný platiť za vedenie účtu, však?

Od 1. januára 2012 je vedenie účtu majiteľa pre zosnulého bezodplatné. Pokiaľ cenné papiere neprešli dedičským konaním, zostanú na účte, až pokiaľ nezanikne emisia alebo emitent týchto cenných papierov.

Potom ich Centrálny depozitár cenných papierov odpíše zo všetkých účtov.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Faktúra príde aj v budúcom roku

Depozitár si účtuje poplatok aj za účet vedený časť roka.

Aj keď sa bezcenných papierov zbavíte v tomto roku, môžete očakávať ešte jednu faktúru. Za rok 2013.

„Centrálny depozitár cenných papierov účet nespoplatňuje iba v prípade, že k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca v roku je objem cenných papierov na účte nula eur,“ hovorí vedúca mediálneho oddelenia Dagmar Kopuncová.

Faktúry za rok 2013 depozitár rozpošle na začiatku budúceho roka. Rozdiel bude v tom, že od adresáta nebude požadovať peniaze. „Úhradu poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok 2013 bude požadovať od Fondu národného majetku,“ dodala Kopuncová.

(joč)

Prevod akcií vybavíte na ďalších poštách

V poslednom roku sa zodpovedné inštitúcie začali približovať klientom.

posta-120x90.jpgLehota na prevod zbytočných akcií sa kráti. Pôšt, na ktorých ho môžete vybaviť, je čoraz viac.

K 42 miestam, ktoré pošta prevádzkuje v spolupráci s RM-S Market, pribudol rovnaký počet kancelárií spoločnosti Dlhopis. „Zákazník môže vybaviť prevod bez ohľadu na to, s ktorou spoločnosťou Slovenská pošta poskytuje danú službu,“ povedala hovorkyňa pošty Stanislava Pondelová.

Bližšie k ľuďom

Potrebná pomoc je už aj v Partizánskom, Dubnici nad Váhom, Liptovskom Hrádku. „Chceme minimalizovať cestovné náklady a časové straty ľudí,“ hovorí výkonný riaditeľ Dlhopisu Miloslav Michalík.

Väčšina pracovísk Dlhopisu sídli v inom meste alebo na inej pošte v rámci jedného mesta, ako sa usídlil RM–S Market. V ôsmich prípadoch sú obe spoločnosti zastúpené na jednej a tej istej pošte.

„Spoločnosť Dlhopis má svoje pobočky tam, kde nemá zastúpenie spoločnosť RM-S Market. Vzájomné prekrytie je len minimálne,“ tvrdí Michalík.

Potrebujete doklady

Dlhopis, stopercentná dcérska spoločnosť Fondu národného majetku, pracuje na ďalšom rozšírení siete. „Od marca bude sto obchodných miest na poštách, plánovaný medzimesačný nárast je 50 miest,“ dodáva Michalík.

Na prevod je potrebný občiansky preukaz. Ak sa zmenili osobné údaje (priezvisko, trvalé bydlisko), potrebujete hodnoverné doklady o tejto zmene. Samotný proces nie je zložitý a na konci podpíšete zmluvu o bezodplatnom prevode.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - ARCHÍV)

tabula_res.jpg

Pošlite splnomocnenie

Potrebné údaje nájdete vo výpise z účtu priloženom k faktúre.

Pred rokom sa pred poštami a pracoviskami RM-S Marketu tvorili dlhé rady. Ľudia nemali inú možnosť, ako sa zbaviť bezcenných papierov z kupónovej privatizácie.

Dnes sa osobná prítomnosť majiteľa účtu alebo ním povereného človeka nevyžaduje. Vypíše jedno tlačivo, dá si overiť podpis na matrike a pošle list do Bratislavy.

podpis-120x90.jpg„K 15. februáru nám doručili približne 1400 splnomocnení,“ povedal právnik RM­S Marketu Martin Vrzgula. Spoločnosť pripravila tlačivo, na základe ktorého vybaví všetko potrebné.

Splnomocnenie má pevný vzor a pýta si rôzne údaje: najprv osobné, potom o emitentovi a emisiách. „Najčastejšie chyby sú v nesprávnom vyplnení alebo nevyplnení osobných údajov, ISIN a čísla majetkového účtu,“ tvrdí Vrzgula.

Emitent je spoločnosť, ktorá cenné papiere vydala, ISIN je dvanásťmiestny kód na ich označenie a začína sa číslom 9. „Tieto údaje nájdete vo výpise z účtu priloženom k faktúre,“ opakuje právnik.

Vyplnené tlačivo s úradne overeným podpisom treba poslať na adresu spoločnosti. Na obálku stačí napísať „*2013“. Klasická poštová adresa je RM-S Market, a. s., Námestie SNP 14, P. O. Box 127, 810 01 Bratislava.

(joč, ILUSTRaČNÉ FOTO SME - ARCHÍV)

Dlhopis povie v telefóne cenu akcií

Novinkou medzi službami je bezplatné poradenstvo o hodnote emisií.

Zistiť hodnotu akcií nie je jednoduché. Na bezplatnej telefónnej linke 0800 124 784 vám povedia viac.

Bez hodnoty
Časté prípady
 • VÚB Kupón IF,
 • IF Psips,
 • Credit - Fond IF,
 • Považské strojárne,
 • Východoslovenské strojárne,
 • Ozeta Trenčín,
 • Stavoindustria Bratislava,
 • OTF,
 • Sandrik Dolné Hámre.

„Poskytujeme informácie o hodnote cenných papierov obchodovaných na Burze cenných papierov v Bratislave,“ hovorí riaditeľ Dlhopisu Miloslav Michalík.

Infolinka funguje od 8.00 do 17.00. „Stačí, ak občan povie, aké akcie vlastní a uvedie ISIN – údaj, ktorý má vo výpise z účtu.“

Mnohé firmy zanikli bez právneho nástupcu, ďalšie sú v konkurze alebo v likvidácii. Odporúča sa kontaktovať obchodníka s cennými papiermi.

„Keď klient má Slovnaft alebo inú bonitnú emisiu, upozorníme ho, že to nie je vhodné previesť na fond,“ povedal právnik RM-S Market Martin Vrzgula.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 7. Inteligencia vo všetkom
 8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 026
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 962
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 243
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 692
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 462
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 956
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 929
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 802
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 599
 10. Inteligencia vo všetkom 1 524

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Vyprodukovali Kolesíka aj Procházku, dnes sú študentské liahne v útlme

Mladí poslanci Smeru rozdávali lístočky pred tajnou voľbou či potápali kolegov.

DOMOV

Študenti z 1989: Začína sa to tu podobať na obdobie pred revolúciou

Vtedajšie a dnešné okolnosti sa podobajú.

KOMENTÁRE

Moskvu zbavia jedného z jej symbolov

Chruščovky zbúrajú, milióny ľudí sa presťahujú.

Neprehliadnite tiež

Víťazstvo Macrona je pre trhy dobrá správa, bol ich kandidát

Ak by však v druhom kole volieb vyhrala Le Penová, situácia na trhoch sa môže otočiť.

Výrobca luxusnej obuvi Jimmy Choo je na predaj

Firmu najviac preslávili lodičky na vysokom opätku s červenou podrážkou, ktoré obľubuje aj vojvodkyňa z Cambridge.

Podiel firiem, ktoré nevedia nájsť kvalifikovaných ľudí,sa zvyšuje

Nedostatok odborne vzdelaných mladých ľudí sa stáva nočnou morou nejedného zamestnávateľa, myslí si to prezident AZZZ Tomáš Malatinský.

.

Podnikatelia môžu podávať žiadosti o eurofondy elektronicky

Zároveň zaniká povinnosť prikladať k žiadostiam množstvo príloh.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop