Ktorý predčasný penzista môže mať živnosť?

Je niekoľko skupín predčasných dôchodcov. Niektorí pracovať na živnosť môžu, iní nie.

Remeselné práce sú jednou z činností, na ktoré je vhodná živnosť.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Predčasní dôchodcovia zisťujú, za akých okolností môžu pracovať na živnosť. Zárobky na dohody im vláda zrušila.

Mnoho predčasných dôchodcov prichádza v súčasnosti o možnosť privyrobiť si. Priemerný predčasný starobný dôchodca dostáva zo Sociálnej poisťovne 375,14 eura. Veľa z nich využívalo donedávna možnosť pracovať na dohodu.

Do konca februára sa však predčasní dôchodcovia musia rozhodnúť, či budú poberať predčasnú penziu, alebo pracovať na dohodu.

Aj naše noviny dohodárom v predčasnej penzii radili, aby si, ak je to možné, založili živnosť. Ide o legálny spôsob, ako aj po novom roku zarábať a zároveň poberať penziu.

Predčasní dôchodcovia si však musia uvedomiť, že aj tu sú rôzne skupiny. Niektorí z nich môžu poberať predčasný dôchodok a pracovať na živnosť, iní nie. Spoločným menovateľom je povinnosť platiť sociálne odvody.

Ten živnostník, ktorý ich platiť musí, nemôže poberať predčasný dôchodok. Ten, ktorý ich platiť nemusí, predčasnú penziu od Sociálnej poisťovne dostane.

1. Nepopísaný živnostenský list

Koľko môžete zarobiť
 • Ako úplne nový živnostník môžete zarábať bez obmedzenia. Odvody neplatíte. A teda máte nárok na predčasný dôchodok.
 • Ak ste už živnosť mali a príjmy v roku 2011 boli vyššie ako 4078,68 eura, musíte platiť sociálne odvody. Predčasný dôchodok nedostanete.

Ak by ste dohodu od marca tohto roka chceli nahradiť živnosťou, môžete tak určite urobiť ako nový živnostník. Taký, ktorý má živnosť po prvýkrát v kariére, respektíve ju mal v dávnejšej minulosti.

Odvody do Sociálnej poisťovne totiž máte povinnosť platiť až od júla 2014. Aj to len v prípade, že vaše príjmy budú tento rok vyššie ako zákonom stanovená hranica na rok 2013. (Táto ešte nie je stanovená.)

2. Prerušená živnosť

Ak ste ako živnostník pracovali ešte v roku 2011, živnosť ste ukončili alebo prerušili, museli by ste v marci 2013 platiť odvody.

A to v prípade, že ste pred dvomi rokmi mali príjmy vyššie ako 4078,68 eura. Ak boli vaše zárobky nižšie, odvody neplatíte. A teda si môžete pokojne obnoviť alebo znovuzaložiť živnosť, zarábať a poberať predčasný dôchodok.

V prípade, že ste pracovali na živnosť v roku 2011 (v roku 2012 ste už poberali predčasný dôchodok) a mali ste vyššie príjmy, musíte s obnovou živnosti počkať do júla 2013.

V druhej polovici roka 2013 platia živnostníci odvody z príjmov v roku 2012 (v prípade, že mali zárobky vyššie ako 4716 eur).

3. Malé zárobky nezoberú dôchodky

Tí, ktorí ešte vlani pracovali na živnosť, sa musia opäť zariadiť podľa svojich príjmov z minulých rokov.

Ak v roku 2011 zarábali menej ako 4078,68 eura, môžu pracovať v prvom polroku 2013 na živnosť a zároveň poberať predčasný dôchodok.

Ak zarábali viac ako je daná hranica, Sociálna poisťovňa im vyplácanie predčasného dôchodku popri práci na živnosť zastaví.

Pokračovať v práci na živnosť v druhom polroku 2013 popri poberaní predčasnej penzie môžu, ak v roku 2012 zarobili menej ako 4716 eur. Opäť. Ak zarobili viac, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nemajú.

Nárok na skorší dôchodok

Kto má nárok

 • Kto bol najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený. Ak je sporiteľom v II. pilieri, musí získať najmenej päť rokov obdobia starobného dôchodkového sporenia.
 • Chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
 • Ak je sporiteľom v II. pilieri, suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 0,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Kto nemá nárok

 • sm-0228-017f-kalkul.rwL-120x90.jpgOd 1. januára 2011 nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nemá ten, kto je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.
 • Od 1. januára 2013 nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká ani žiadateľovi o predčasný starobný dôchodok, ktorý je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti.
 • Ak dôchodca, ktorý pracuje a z tohto dôvodu mu bola zastavená výplata predčasného starobného dôchodku, dovŕši dôchodkový vek, tak môže požiadať o uvoľnenie výplaty starobného dôchodku a podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. 1. 2013 aj o nové určenie sumy starobného dôchodku.
 • O zvýšenie dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po priznaní dôchodku bude môcť požiadať až po ukončení zamestnania.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Niektorí sa musia poistiť

Živnostník, ktorý je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne, nemôže zároveň poberať predčasný starobný dôchodok. Pozrite sa, kto má aké povinnosti.

 • Živnostník pozastavil živnosť v decembri v roku 2011 z dôvodu začatia poberania predčasného dôchodku. V marci 2013 ju plánuje obnoviť, musí sa zahlásiť na platenie odvodov?

Ak povinne poistený živnostník pozastavil prevádzkovanie živnosti v decembri 2011*, od decembra 2011 má prerušené povinné poistenie. Ak obnoví prevádzkovanie živnosti v marci 2013, končí mu prerušenie poistenia.

Vzniká mu od marca 2013 povinné poistenie a povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne za predpokladu, že jeho príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 eura.

V prípade prerušenia povinného poistenia je samostatne zárobkovo činná osoba povinná Sociálnej poisťovni oznámiť len začiatok a skončenie prerušenia jej povinného poistenia.

V prípade, ak povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe trvá prerušenie jej povinného poistenia a k 30. júnu kalendárneho roka jej povinné poistenie na základe dosiahnutých príjmov zaniká (z dôvodu, že príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená hranica príjmov), je povinná oznámiť skončenie prerušenia povinného poistenia a odhlásiť sa z povinného poistenia SZČO k 30. júnu kalendárneho roka (na tlačive Registračný list FO).

 • Ak živnostník zrušil živnosť v roku 2012 a v roku 2013 si urobí novú živnosť, má sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne na platenie sociálnych odvodov?

Platí bez rozdielu, či ide o novú živnosť na rovnakú činnosť, alebo o novú živnosť na iné činnosti.

Ak živnostník, zruší živnosť*, zaniká mu povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby a aj povinnosť platiť odvody do poisťovne.

Ak si založí novú živnosť a je nanovo registrovaný na daňovom úrade v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej SZČO, vzniká mu opätovne povinné poistenie SZČO, za predpokladu dosiahnutia príjmov z podnikania a z inej SZČO vyšších ako zákonom stanovená hranica za príslušný posudzovaný kalendárny rok.

V tomto prípade je živnostník povinný sa prihlásiť na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie na tlačive Registračný list FO – prihláška do ôsmich dní od vzniku poistenia a začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak má živnostník novú živnosť v prvom polroku 2013, vznik poistenia a odvody sa posudzujú na základe príjmov z podnikania z inej SZČO dosiahnutých za rok 2011, ak ide o druhý polrok, rozhodujúce sú príjmy za rok 2012.

 • Živnostník má pozastavenú živnosť, ktorú zruší a následne si založí novú živnosť, má povinnosť prihlásiť sa na platenie sociálnych odvodov?

Za predpokladu, že ide o povinne poisteného živnostníka, platí, že pri pozastavení živnosti* sa mu prerušuje povinné poistenie – v období prerušenia poistenie netrvá a samostatne zárobkovo činná osoba neplatí odvody do Sociálnej poisťovne.

Prerušenie poistenia oznamuje SZČO do 30 dní od prerušenia z dôvodu pozastavenia živnosti príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Registračný list FO – prerušenie.

Ak počas pozastavenia živnosti živnosť zruší, zaniká jej povinné poistenie SZČO a aj sa končí prerušenie jej poistenia.

V tomto prípade oznamuje na tlačive Registračný list FO – prerušenie - skončenie prerušenia povinného poistenia a Registračným listom FO – odhláška – sa odhlasuje z povinného poistenia. Pre obe platí dátum zrušenia živnosti.

Ak si založí novú živnosť a je nanovo registrovaná na daňovom úrade v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká jej opätovne povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, za predpokladu dosiahnutia príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšších ako zákonom stanovená hranica za príslušný posudzovaný kalendárny rok.

V tomto prípade je samostatne zárobkovo činná osoba povinná sa prihlásiť na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie na tlačive Registračný list FO – prihláška do ôsmich dní od vzniku poistenia.

Pozn.: *Ak podnikateľskú a inú SZČ vykonáva len na základe živnosti.

Zdroj: Na otázky odpovedali odborníci zo Sociálnej poisťovne

Koľko vás bude stáť živnosť

Dôvodom, prečo radíme predčasným dôchodcom založiť si živnosť a nie spoločnosť s ručením obmedzeným, je výrazné šetrenie vstupných nákladov.

Založenie živnosti

 • Poplatok za zriadenie živnosti je päť eur pri voľnej živnosti a 15 eur za remeselnú alebo inú viazanú živnosť.
 • Živnosť sa dá ohlásiť aj elektronicky. Je to lacnejšie. Založenie voľnej živnosti je online bezplatné a pri remeselnej a viazanej živnosti zaplatíte 50 percent zo správneho poplatku, teda 7,50 eura. Musíte mať zaručený elektronický podpis.
 • Ak si chcete spraviť živnosť na viac činností, platíte poplatok za každú z nich. Ak si teda chcete zapísať päť činností, poplatok si násobte piatimi.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

 • Zaregistrovanie v obchodnom registri je výrazne drahšie. Klasickým spôsobom stojí 331,50 eura. Ak sa zaregistrujete elektronickou formou,
 • cena je znížená na polovicu. Musíte mať však zaručený elektronický podpis.
 • K tomu si samozrejme treba prirátať poplatky u notára za overenie rôznych zakladacích listín. Celkovo sa poplatky za založenie s. r. o. môžu vyšplhať až do výšky necelých 500 eur.
 • Prípadne sa môžete spoľahnúť na rôzne spoločnosti, ktoré za poplatok založia vašu spoločnosť. Ich cena sa pohybuje od 200 eur.

(rag)

dochodca_res.jpg

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 4. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 5. Nový Jaguar XF Sportbrake
 6. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
 7. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
 9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
 10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
 3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
 5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 7. Nový Jaguar XF Sportbrake
 8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
 9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
 10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 1. Moskva alebo Petrohrad? 9 707
 2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 4 737
 3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 414
 4. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 2 024
 5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 2 010
 6. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 963
 7. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 734
 8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva 1 390
 9. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 299
 10. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP 876

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Chcel zachrániť svoj klub. Poprosil o pomoc diktátora

Nemecký hokejový tím zachránil líbyjský diktátor pred krachom.

PLUS

Civilizovaná divočina. Na severe Slovenska to záhadne funguje

Oravská Polhora pôsobí ako vymyslená.

ŠPORT

V sledovanom madridskom derby gól nepadol

Atlético Madrid remizovalo s Realom Madrid 0:0.

Neprehliadnite tiež

Zamestnanci uprednostňujú finančné benefity, poteší aj služobné auto

Ukázal to najnovší prieskum personálnej spoločnosti Grafton Slovakia.

Talianske elektrické motorky prídu aj na rakúsky trh

Najlepší motocykel EMC sa volá Ego a znalci ho označujú ako "Teslu medzi motorkami".

Ľavá noha vám pri šoférovaní poďakuje (rozhovor)

Elektromobilita je súčasnosť, nie budúcnosť, hovorí Feunteun z Renaultu.

Rusko súhlasilo s reštrukturalizáciou dlhu Venezuely, splácanie potrvá desať rokov

Exprezident Chávez množstvo peňazí z predaja ropy míňal na rozsiahle sociálne programy.