Pozrite sa, komu sa oplatí odísť z II. piliera

Ľudia si musia sami zvážiť, či si budú, alebo nebudú sporiť v druhom pilieri.

Niektorým ľuďom sa dá jednoznačne poradiť, či ostať, alebo odísť z druhého piliera. Ostatní sa musia rozhodnúť sami.

Znie to možno neuveriteľne, ale v druhom pilieri si sporia na dôchodok aj 90-­roční ľudia.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne ku konca minulého roka bolo v druhom pilieri viac ako 1200 ľudí v dôchodkovom veku (62­ a viacroční). Z toho 355 z nich (údaje k máju 2012) už poberá starobný alebo predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Títo ľudia pritom dostávajú dôchodok znížený o odvody do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Z druhého piliera na dôchodok ešte nemajú nárok, lebo nesplnili podmienku 10 rokov sporenia. Ak ich nesplnia, k ich úsporám sa dostanú až ich dedičia.

Toto sú ľudia, o ktorých sa dá v podstate jednoznačne povedať, že sa im oplatí využiť ešte trojtýždňové otvorenie druhého piliera.

Dokladuje to aj prípad Anny z Malaciek, ktorá vstúpila do druhého piliera necelých desať rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku. Vlani ako 58–ročná odišla do predčasného dôchodku.

Každý mesiac dostáva od Sociálnej poisťovne dôchodok 248 eur. Z druhého piliera nemá nárok ani na cent. Po vystúpení môže mesačne dostať 262 eur, teda o 14 eur viac.

Je to na zvážení

Fakty
Z a do II. piliera
 • 16 154 sporiteľov vystúpilo,
 • 60-­tisíc malo vystúpiť *
 • 7981 sporiteľov vstúpilo,
 • 10-­tisíc malo vstúpiť *
 • 51,59 mil. eur musia DSS poslať Sociálnej poisťovni
 • 229,1 milióna eur sa malo vrátiť z DSS do Sociálnej poisťovne.
*podľa návrhu rozpočtu SP, údaje sú za štyri mesiace roka 2012, Sociálna poisťovňa

O zotrvaní ďalších približne 70­tisíc ľudí v druhom pilieri sa dá polemizovať. Toto je počet 53– a viacročných sporiteľov.

Faktorov, ktoré musia títo ľudia zvážiť, je viac.

Ak si sporia od založenia druhého piliera, sú po celý čas zamestnaní a zarábajú povedzme aspoň priemernú mzdu v národnom hospodárstve, nie je dôvod, aby neposielali aj naďalej časť zo svojich odvodov na svoj súkromný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Ak však stratili prácu a nepredpokladajú, že by sa im nejakú stálu prácu podarilo nájsť, mali by zauvažovať, či radšej nevystúpia.

„Dlhodobo nezamestnaný sporiteľ, povedzme nad 55 rokov veku má stále nižšiu pravdepodobnosť zamestnať sa. Musí uvažovať s nutnosťou desiatich rokov sporenia, a teda aj zvážiť svoje možnosti a rozhodnúť sa sám, či v druhom pilieri ostane, alebo nie,“ konštatuje Viktor Kouřil, generálny riaditeľ VÚB Generali dss.

Sociálna poisťovňa hovorí o tom, že uvažovať o vystúpení z druhého piliera by mali všetci, ktorí majú viac ako 45 rokov.

Rozdelenie zdrojov

Podľa Miroslava Kotova z Allianz Slovenskej DSS dnešní 52-­roční sporitelia budú dostávať zo Sociálnej poisťovne 75 až 85 percent dôchodkových príjmov. Z druhého piliera približne 15 až 25 percent.

„Priemerný starobný dôchodok predstavuje 375 eur. Pri 85–percentnom podiele prvého piliera to znamená, že z prvého piliera dostanú 319 eur. Ak z druhého piliera dostanú viac ako 57 eur, sú na tom lepšie ako by boli iba v prvom pilieri, ak menej, dopadli horšie,“ hovorí Kotov.

Podľa neho, či už dostanú o pár eur viac, či menej, mali by si radšej rozšíriť zdroje. Faktom je, že už keď sa druhý pilier zavádzal, rezort práce odporúčal vstúpiť doň ľuďom, ktorí si môžu sporiť aspoň 18 až 20 rokov.

Dohady o plate

Ako o ďalšej skupine sa diskutuje o ľuďoch s nízkymi príjmami. Podľa Sociálnej poisťovne a rezortu práce ľudia s príjmom nižším ako je priemerná mzda v hospodárstve, teda 786 eur, by mali z druhého piliera vystúpiť.

Tu si však treba položiť otázku, o koľko je tá mzda nižšia. Ak je približne na úrovni minimálnej mzdy a sporiteľ má menej ako 10 rokov do dôchodku, mal by vystúpiť.

Sporitelia s extrémne nízkymi príjmami by z druhého piliera podľa súčasných zákonov dostali menej ako z prvého. Prvý pilier je totiž od januára viac solidárny, čiže lepšie zarábajúci prispievajú na dôchodok menej zarábajúcim.

Zákon sa však menil od svojho vzniku viac ako 20­krát. Iná vláda opäť môže vrátiť aj do štátnych dôchodkov väčšiu zásluhovosť.

Aj z tohto dôvodu, ak berieme do úvahy iba zárobok bez ohľadu na vek, nemôžeme jednoznačne radiť, či vystúpiť, respektíve vstúpiť do druhého piliera.

Veľa tu záleží aj na veku a vzdelaní daného sporiteľa. Ak ide o mladého človeka, môže predpokladať, že bude zarábať viac. A v takom prípade sa mu oplatí sporiť si na súkromnom účte.

Ako na vstup a výstup

Čo treba urobiť, ak:

Vedeli ste?
Koľko si strhnú
 • odplata za správu dôchodkového fondu je do 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za kalendárny rok správy,
 • odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na dôchodkový účet,
 • odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je do 10 % z výnosu.

1. Chcete vystúpiť

 • Tí, ktorí sa rozhodli odísť z druhého piliera, musia do konca januára doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie. V oznámení musia dostatočne jasne prejaviť vôľu vystúpiť z druhého piliera.
 • Na stránke www.socpoist.sk nájdete tlačivo, ktoré stačí potvrdiť.
 • Úradne osvedčený podpis sa nevyžaduje. Pri vystúpení z druhého piliera sa nasporená suma prevedie naspäť do Sociálnej poisťovne a dôchodok budete dostávať iba od štátu.
 • Oznámenie o vystúpení musíte do poisťovne doručiť do 31. januára. Nestačí, aby ste v tento deň zásielku iba podali na pošte.

2. Chcete vstúpiť

 • Do konca januára tí, ktorí si nesporia v druhom pilieri, môžu doňho vstúpiť.
 • Do 31. januára musíte uzatvoriť s vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
 • Po uzatvorení zmluvy zašle správcovská spoločnosť údaje Sociálnej poisťovni. Tá zmluvu zaregistruje v registri zmlúv a následne vás o tom bude informovať vaša správcovská spoločnosť.

(rag)

Dobrovoľné odvody už môžete posielať na účet

Už tento mesiac si môžete dobrovoľne prispievať. Musíte však uzatvoriť dodatok k zmluve.

katkapodpissxc10429942-120x90.jpgOd januára si môžu sporitelia v druhom pilieri prispievať nad rámec povinných 4 percent odvodov.

Výška dobrovoľných príspevkov nebude obmedzená. Zvýhodnené však budú len do výšky dvoch percent zo základu dane. Ak teda niekto zarába v hrubom tisíc eur mesačne, z daní si bude môcť odpočítať iba 17,32 eura za mesiac, teda za rok 207,84 eura. A to aj v prípade, ak by si dobrovoľne prispel aj viac.

Maximum, čo sa bude dať odpočítať, bude suma zodpovedajúca dvom percentám zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov, tento rok 943,2 eura.

Dobrovoľné odvody nebude manažovať Sociálna poisťovňa. Sporitelia budú mať dve možnosti, ako príspevky posielať. Môžu sa dohodnúť so zamestnávateľom, ktorý bude určenú sumu strhávať z výplaty a posielať na účet v druhom pilieri. Alebo to bude sporiteľ robiť sám.

Platenie dobrovoľných príspevkov si treba dohodnúť so správcovskou spoločnosťou dodatkom k zmluve.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Môžu znárodniť úspory?

Ak by vláda chcela zobrať peniaze zo súkromných účtov, mohla by porušiť ústavu.

Objavili sa úvahy, že ak sa ekonomike nebude dariť, vláda druhý pilier úplne zruší.

Podľa právnikov z bpv Braun Partners ústava pripúšťa vyvlastnenie len za podmienky, že je vo verejnom záujme, v nevyhnutnej miere a na základe zákona. Okrem toho by k vyvlastneniu úspor nemohlo dôjsť bez poskytnutia primeranej náhrady. „Akú by mala formu, ťažko povedať,“ hovorí právnik Igor Augustinič.

Myslí si, že ak, tak by mohlo prísť k maďarskému modelu. Tam vláda v roku 2010 nastavila také legislatívne podmienky, že zotrvanie sporiteľov v druhom pilieri bolo z hľadiska pomeru výšky celkových odvodov na dôchodkové sporenie a nárokovateľného dôchodku úplne nevýhodné.

To ich motivovalo vystúpiť. Augustinič dodáva, že aj maďarská cesta by mohla vzbudzovať pochybnosti z hľadiska jej súladnosti s ústavou.

(rag)

Fondy sa opäť menia. Povinné sú už len dva

Ak si chcete sporiť v negarantovanom fonde, musíte to napísať.

Názvy fondov sa počas existencie druhého piliera menili. Naposledy to bolo vlani v apríli. Konzervatívne, vyvážené a rastové sa zmenili na akciové, dlhopisové, zmiešané a indexové.

Druhý pilier
Ako si sporíme
 • Celkovo vo fondoch– vyše 5,47 mld. eur.
 • V akciových – 3,28 mld. eur
 • V zmiešaných – takmer 1,44 mld. eur.
 • V dlhopisových – 752 mil. eur
 • V indexových – 5,7 mil. eur
Údaje k 28.12.2012

Správcovské spoločnosti museli ponúkať všetky štyri fondy.

Od januára musia spoločnosti povinne viesť dva fondy – dlhopisový garantovaný a akciový negarantovaný. „Rozdiel spočíva v povinnosti správcovských spoločností dopĺňať, respektíve nedopĺňať majetok fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky zo svojho majetku,“ hovorí Alena Fábryová, manažérka pre dôchodky ING DSS.

Správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne viesť aj viac garantovaných či negarantovaných fondov. Napríklad ING neplánuje meniť svoje fondy.

VÚB Generali plánuje v druhej polovici roka otvoriť nový fond, zatiaľ však nechce hovoriť o detailoch.

Allianz DSS chce zlúčiť akciový, zmiešaný a indexový do akciového negarantovaného fondu s vysokým podielom akcií a ponechá dlhopisový negarantovaný. Zmeny budú aj v DSS Poštovej banky. Aké, zverejnia neskôr. Ostatné DSS sa nevyjadrili.

Tí, ktorí si v súčasnosti sporia v negarantovanom fonde, musia do 31. marca doručiť správcovskej spoločnosti vyhlásenie, že chcú aj naďalej zotrvať v negarantovanom fonde.

Ak sa nevyjadria, budú automaticky k 30. aprílu zaradení do garantovaného fondu. Môžu však kedykoľvek fond zmeniť.

(rag)

Inflácia predbieha dôchodky

Odporcovia druhého piliera upozorňujú na to, že úspory vo fondoch sa nezhodnotili ani o infláciu. Ľudia teda nielenže nezarobia, ale dokonca sa ich reálne úspory znehodnotia. Treba si však uvedomiť:

 • Nie o každom roku, o každej dôchodkovej spoločnosti a o každom fonde je to pravda.

katkainfl-120x90.jpgNapríklad vlani podľa predbežných údajov pre infláciu naozaj niektoré fondy v niektorých spoločnostiach neboli také ziskové, aby pokryli infláciu. Niektoré dosiahli výnos tesne nad infláciu. „V nestabilnom prostredí legislatívnom aj trhovom je to veľmi slušné zhodnotenie,“ myslí si Miroslav Kotov z Allianz Slovenskej DSS.

Bol však aj taký fond, ktorý dosiahol dvojciferné zhodnotenie vložených peňazí.

V roku 2011 boli zisky všetkých fondov všetkých dôchodkových správcovských spoločností hlboko pod infláciou.

Naproti tomu v roku 2010 zarábali všetky okrem fondov jednej spoločnosti. V roku 2008, keď prepukla hospodárska kríza, nielenže všetky fondy, okrem dlhopisových, nezarábali, dokonca prerábali.

A ako to bude tento rok? „Pokles výnosov v uplynulom roku síce pomohol minuloročnej výkonnosti, no zároveň znižuje potenciál zhodnotenia na rok 2013,“ tvrdí Kotov.

„Očakávame kladné zhodnotenie fondov, aj keď dosiahnuť rovnaké a vyššie zhodnotenie ako vlani bude veľmi náročné. Veľmi dobrým výsledkom bude zhodnotenie na úrovni dvoch­troch percent, hoci pri fondoch s väčším zastúpením akcií je možné očakávať aj vyššie výnosy,“ predpokladá Jaroslav Pilát, člen predstavenstva DSS Poštovej banky.

 • Ani s dôchodkami zo Sociálnej poisťovne to však nie je veľmi ružové.

Za posledné dva roky (2011 a 2012) výška valorizácie dôchodkov nedosiahla ani výšku inflácie. V roku 2011 by ani dvojnásobne vyššia valorizácia nedosiahla úroveň inflácie.

Od roku 2013 sa zase dôchodky zvyšujú o pevnú sumu. Teda, ľudia so starobným dôchodkom nad 368 eur na novom spôsobe stratili oproti starému systému.

Okrem toho, aby toto zvýšenie pokrylo všetkým dôchodcom infláciu, tá by musela byť najviac trojpercentná.

(rag, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Prečo sa oplatí druhý pilier

Ešte tri týždne môžu ľudia rozmýšľať, či si chcú sporiť na dôchodok v druhom pilieri, alebo sa spoľahnú len na štátne dôchodky.

Dedenie

 • Úspory v druhom pilieri sa dajú zdediť. Ak napríklad umrie sporiteľ, ktorý ešte nezačal poberať dôchodok, jeho pozostalí budú lepšie zabezpečení, ako keby si odvádzal z platu len do Sociálnej poisťovne.
 • Ak je živiteľ rodiny len v prvom pilieri, jeho deti a partner majú nárok len na sirotský a vdovský či vdovecký dôchodok.
 • Ak si zároveň sporí v druhom pilieri, majú pozostalí nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne, ktoré sú v plnej výške, a zároveň zdedia aj nasporené peniaze z dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Rozdelenie rizika

 • Nemusíte sa spoliehať len na jeden zdroj príjmu v dôchodkovom veku.
 • Demografický vývoj napovedá, že v budúcnosti nebude dostatok ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktoré bude pracovať na štátne dôchodky.

Solidarita

 • V druhom pilieri sa odvody z vašej mzdy neprerozdeľujú medzi ostatných dôchodcov.
 • Naproti tomu súčasná vláda posilnila mieru solidarity pri vyplácaní dôchodkov zo Sociálnej poisťovne. Nový výpočet je výhodnejší pre ľudí, ktorí zarábajú menej, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve, nevýhodnejší však pre ostatných.

Vlastná zodpovednosť

 • Od septembra si môžeme sporiť na súkromných účtoch miesto 9 percent už len 4 percentá zo mzdy. Tento stav by mal trvať do konca roka 2016.
 • Od roku 2017 do roku 2024 sa má síce sadzba príspevkov zvyšovať každoročne o 0,25 percenta, ale dosiahne len úroveň 6 percent.
 • Od januára si môžeme dobrovoľne sporiť. Dobrovoľná je aj výška vkladov. Ide o daňovo zvýhodnenú transakciu. Ale iba do určitej výšky.
 • Ak je sporiteľ aktívny, nemusí sa len nečinne prizerať, že jeho fond nezarábal ani na infláciu. Môže zmeniť správcovskú spoločnosť za poplatok 16 eur. Môže si tiež peniaze rozdeliť do dvoch rôznych fondov.

(rag)

katkatab2_res.jpg

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 4. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 5. Investment Advisory Guide for Slovakia
 6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 1. Vaše umenie bude hýbať Tatrami. Zapojte sa do súťaže ZSSK
 2. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 3. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 4. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
 5. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
 6. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
 7. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 8. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
 10. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
 1. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 24 249
 2. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 20 395
 3. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 16 826
 4. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 16 595
 5. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 15 912
 6. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 14 464
 7. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 6 829
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 6 347
 9. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 5 686
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 5 356

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Takmer 60 percent mužov si myslí, že sú lepšími šéfmi ako ženy

Schopnosti žien vo vrcholových pozíciách najviac podceňujú mladí muži vo veku od 25 do 34 rokov.

Ilustračné foto.

Rím sa pridal k novej Hodvábnej ceste napriek odporu spojencov

Taliansko sa stalo prvým členom G7, ktorý sa pripojil k čínskej globálnej iniciatíve novej Hodvábnej cesty.

Taliani sa pridali k Hodvábnej ceste.

Wall Street výrazne oslabila pre obavy z ekonomických vyhliadok

Kľúčový americký index Dow Jones klesol o 1,77 percenta.

Ilustračné foto.

Fúziou Deutsche Bank a Commerzbak zanikne 30-tisíc pracovných miest

Ak sa uskutoční fúzia Deutsche Bank a Commerzbank, v Nemecku dôjde k zrušeniu 500 ich filiálok.

Deutsche Bank.

Čechov stálo minulý rok bývanie skoro 16 percent mesačného príjmu

Výdavky na bývanie dosiahli vlani podľa štatistického úradu priemerne 222,24 eura mesačne na domácnosť.

Ilustračné foto.