Osem najväčších tohtoročných zmien pre živnostníkov a zamestnancov

Od januára sa mení platenie odvodov, dávok, aj výpočet dôchodku. Pozrite si najväčšie zmeny.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME)

BRATISLAVA. S príchodom nového roka začínajú byť účinné legislatívne zmeny, ktoré sa výrazne dotýkajú všetkých zamestnancov a zamestnávateľov.

Rozsiahla novela Zákona o sociálnom poistení priniesla zavedenie povinnosti platiť odvody na zdravotné poistenie a jednotlivé kategórie sociálneho poistenia pre zamestnancov pracujúcich na dohody.

Dochádza k zmene aj v nových sumách maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu na platenie sociálneho poistenia a platí aj nový spôsob výpočtu vymeriavacieho základu povinne nemocensky a dôchodkovo poistených SZČO.

1.Zvýšenie vymeriavacích základov do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie je od roku 2013 mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Všeobecným vymeriavacím základom sa pritom rozumie 12-násobok priemernej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom z pred dvoch rokov.

Suma minimálneho vymeriavacieho základu (ďalej len „MVZ“) pre rok 2013 sa vypočíta ako 50 % zo sumy priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2011, t.j. zo sumy 786 EUR.

MVZ na rok 2013 tak bude činiť sumu 393 EUR. Pre rok 2012 platí, že MVZ je najmenej vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné, t.j. 44,2 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2010, ktorá činila 769 EUR.

V súlade s vyššie uvedeným MVZ za rok 2012 pre SZČO je 339,89 EUR. V prípade zamestnancov sa MVZ riadi najmä minimálnou mzdou, ktorá vzrástla z 327,20 EURpre rok 2012 na 337,70 EUR pre rok 2013.

Maximálny vymeriavací základ pre zamestnancov rovnako ako aj pre SZČO sa pre rok 2013 stanoví pre všetky fondy sociálneho poistenia mesačne ako 5-násobok priemernej mzdy v hospodárstve z pred dvoch rokov.

Vyššie uvedené platí pre platby poistného do všetkých fondov sociálneho poistenia s výnimkou úrazového poistenia, ktorý maximálny limit nemá upravený tak ako v roku 2012. Pre rok 2013 teda suma maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na sociálne poistenie činní 3930 EUR.

Pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu sú nové sumy poistného prvýkrát splatné 8. februára 2013.


2.Nový spôsob výpočtu vymeriavacieho základu

Za najradikálnejšiu zmenu pre oblasť sociálneho poistenia považujeme nový spôsob výpočtu vymeriavacieho základu povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej SZČO.

Od 1.júla 2013 sa vypočíta ako podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutej vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9. Vyššie uvedený koeficient bude následne klesať cez hodnotu 1,6 až kým od 1. júla 2015 nedosiahne konečnú hodnotu 1,486.

„Predmetná zmena bude mať za následok postupné výrazné zvyšovanie odvodového zaťaženia pre SZČO v SR v porovnaní s rokom 2012,“ uviedol Peter Pašek zo spoločnosti Accace.

V súlade s legislatívou platnou do konca roku 2012 výška predmetného koeficientu pre sociálne poistenie činí hodnotu 2 s tým, že sa do základu dane pre účely tohto výpočtu môžu zahrnúť aj povinné platby SZČO na zdravotné a sociálne poistenie, čo už od roku 2013 nebude možné.

3.Zvýšenie odvodového zaťaženia v prípade zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Rozsiahla novela Zákona o sociálnom poistení okrem iného prináša aj zavedenie povinnosti platiť odvody na zdravotné poistenie a jednotlivé kategórie sociálneho poistenia. Pri posudzovaní povinnosti, do ktorých fondov bude dohodár platiť odvody sa berie do úvahy:

 • Typ dohody: Dohoda o brigádnickej práci študentov, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti
 • Výška príjmu a to pri študentoch
 • Typ príjmu: Pravidelný alebo nepravidelný (musí byť jasne dohodnutý spôsob odmeňovania)
 • Poberanie dôchodkovej dávky

Najviac sa nové odvodové povinnosti dotknú fyzických osôb pracujúcich na dohodu o pracovnej činnosti/vykonaní práce s pravidelným príjmom, ktoré nie sú poberateľom žiadnej z dôchodkových dávok.

„Najvýhodnejším typom dohody bude Dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená so žiakom strednej školy do dovŕšenia 18 rokov veku do maximálnej výšky príjmu 66 EUR alebo so žiakom strednej školy alebo študentom denného štúdia pri pravidelnom príjme do 155 EUR,“ uviedla Katarína Bugriová, Payroll Supervisor, Accace.

Pri týchto dohodách zostávajú odvodové povinnosti tak ako doteraz. Študent odvody neplatí a zamestnávateľ platí vo výške 1,05% z vymeriavacieho základu.

Výnimku z platenia poistného vo výške 155 EUR si môže študent uplatniť iba u jedného zo zamestnávateľov . V prípade, že by si ju určil u viacerých zamestnávateľov, sociálna poisťovňa mu môže vyrubiť pokutu.

V súvislosti s povinnosťou platiť poistné na jednotlivé kategórie sociálneho poistenia budú na druhej strane dohodárom plynúť aj určité nároky na plnenia z týchto fondov.

Znamená to, že ak zamestnanec bude nemocensky poistený a bude vykazovať vymeriavací základ pre nemocenské poistenie, bude mať na druhej strane nárok na náhradu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a tiež nemocenskú dávku.

V prípade, že nebudú nemocensky poistení a teda nebudú platiť odvody na nemocenské poistenie, v prípade choroby ospravedlní zamestnávateľ ich neprítomnosť v práci, avšak nemajú nárok na náhradu.

Dohodárom, ktorí budú dôchodkovo poistení a budú si platiť dôchodkové poistenie, sa tento príjem bude rátať do ich dôchodku. Takisto v prípade platenia poistného na poistenie v nezamestnanosti, sa tento príjem započíta aj do vymeriavacích základov na výpočet dávky v nezamestnanosti.

Pozor si treba dať pri poberateľoch predčasného starobného dôchodku. Vznikom dôchodkového poistenia sociálna poisťovňa automaticky pozastaví výplatu predčasného dôchodku. Títo poberatelia majú čas na rozhodnutie do 28. februára 2013.

Výška odvodového zaťaženia v prípade „dohodárov“ od roku 2013 podľa ich zaradenia

Kategórie dohodárov

Sadzba zamestnanec

Sadzba organizácia

Skladba poistného

DOBPŠ - žiak strednej školy do 18 rokov, s mesačným príjmov do 66 EUR,

študent pracujúci na DOBŠ s mesačným príjmom do 155 EUR

0 %

1,05 %

GP + UP

Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku ak dovŕšil dôchodkový vek - DOVP alebo DOPČ

4 %

19,8 %

GP + UP + SP + RF

DOBPŠ okrem žiaka strednej školy < 18 rokov mesačným príjmov do 66 EUR a

okrem ostatných študentov pracujúcich na DOBPŠ s mesačným príjmov do 155 EUR

7 %

22,8 %

GP + UP + SP + RF + IP

Poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku - DOVP a DOPČ

7 %

22,8 %

GP + UP + SP + RF + IP

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom

11 %

32,8 %

GP + UP + SP + RF + IP + ZP

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom

13,4 %

35,2 %

GP + UP + SP + RF + IP + ZP + NP + PvN

Zdroj: ACCACE

4.Zmena výpočtu vymeriavacieho základu pre SZČO (zníženie koeficientu + VZ nebude znížený o odvody)

Vymeriavací základ SZČO sa vypočíta nasledovne: Čiastkový základ dane neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie sa delí koeficientom 1,9 a ďalej sa delí počtom mesiacov podnikania v roku 2012.

5.Invalidné poistenie z príjmov už nebudú platiť starobní, predčasní a výsluhoví dôchodcovia

Od 1. januára 2013 starobní dôchodcovia, predčasní starobní dôchodcovia a tiež výsluhoví dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku nebudú mať povinnosť platiť invalidné poistenie.

Podľa jedného z princípov sociálneho zabezpečenia, každý občan má právo byť sociálne zabezpečený, avšak jednotlivé dávky sociálneho zabezpečenia sa navzájom vylučujú.

„Ak je občan poberateľom starobného dôchodku, nebude mať nárok na nemocenskú dávku. Z tohto dôvodu potom nemá zmysel, aby platil nemocenské poistenie,“ uviedla Katarína Bugriová.

6.Určuje sa maximálna hranica dávky v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti je sociálna dávka, ktorej účelom je zabezpečiť príjem pre osoby v nezamestnanosti. Na výplatu tejto dávky je potrebné splniť niekoľko podmienok.

Jednou z nich je, že poistenec musel byť poistený v nezamestnanosti v posledných troch rokoch aspoň 730 dní.

V súvislosti so zavedením odvodov pre dohodárov, sa niektoré kategórie stanú poistenými v nezamestnanosti a tým pádom, sa im tento príjem bude rátať aj do vymeriavacích základov pre výpočet a tiež sa im bude rátať obdobie poistenia v nezamestnanosti.

Poistenec môže v niektorých prípadoch využiť možnosť dobrovoľného poistenia. Dávka sa poskytuje vo výške 50 % z denného vymeriavacieho základu.

Tým, že zákonom je ohraničená maximálna výška vymeriavacieho základu pre výpočet, v konečnom dôsledku aj denný vymeriavací základ má určitý strop.

Zmena, ktorá nastane v roku 2013 spočíva v tom, že vymeriavací základ pre výpočet poistenia v nezamestnanosti je stanovený na 5-násobok všeobecného VZ a vymeriavací základ pre výpočet dávky sa zníži na 2-nások všeobecného vymeriavacieho základu.

7.Zmeny Priemerného Osobného Mzdového Bodu (POMB) pri výpočte dôchodku

Dôchodková dávka slúži na zabezpečenie príjmu v starobe. Po splnení podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení sa dôchodková dávka vypočíta ako súčin troch veličín a to: Priemerného osobného bodu (POB), obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Osobný mzdový bod sa určuje za konkrétny kalendárny rok rozhodujúceho obdobia a vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom kalendárnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok (priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok).

POB sa potom určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok.

Zmena spočíva v znížení priemerného osobného mzdového bodu v hodnote od 1,25 do 3 a zvýšenie priemerného osobného mzdového bodu, ktorý má nižšiu hodnotu ako 1, bude opäť závisieť od roku priznania dôchodkovej dávky.

8.Valorizácia dôchodkov o pevnú sumu

Podstatou zmeny od 1.1.2013 do konca roka 2017 je zvyšovanie dôchodkov nie percentuálne, ale o pevnú sumu určenú osobitne pre jednotlivé druhy dôchodkov.

V roku 2013 sa napríklad starobné dôchodky zvýšili o sumu 11,20 EUR. Jedná sa o princíp solidarity medzi jednotlivými poberateľmi dôchodkov. To znamená, že dôchodcovia s nižšími dôchodkami si prilepšia. Dôchodcom s vyššími dôchodkami, budú dávky rásť pomalšie.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 14 319
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 965
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 110
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 485
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 2 751
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 612
 7. Kam do tepla v januári? 1 966
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 792
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 615
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 975

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Opäť si zavaril. Trump nevie skrývať, že je rasista

Trump útočí na Mexičanov, nemá rád Afroameričanov. Prezidentovi neveria, že nie je rasista.

KOMENTÁRE

Trumpova Amerika prichádza o líderstvo

Neschopnosť a nepredvídateľnosť Trumpa je dôvodom pádu povesti USA.

Neprehliadnite tiež

Český export spomaľuje, zahraničné firmy prestávajú dávať podnikom objednávky

Živelný rast zahraničných objednávok pre český priemysel je minulosťou.

Ponuka sa zmení. Európania si budú môcť pochutnať na hmyze a riasach

Stravovacie návyky ľudí žijúcich v Európe sa menia.

Fico obhajoval nákup transportérov, nevylúčil ani tender

Slovensko môže podľa premiéra stále usporiadať tender na nákup obrnených vozidiel.

Ak sa Bory v Bratislave rozšíria, Penta chce investovať do infraštruktúry

Investor vynaložil na infraštruktúru v zóne Bory viac ako 30 miliónov eur.

Nemecké akciové indexy posilňujú vďaka výborným výsledkom firiem

Z nemeckých firiem prichádzajú dobré správy o ich hospodárení v roku 2017.