Pozrite si, akú daň za auto máte do konca januára zaplatiť

Zákon sa vlani dvakrát upravoval. Teraz pri priznaní záleží na tom, čo sa pomenilo v lete.

Daň z motorových vozidiel je oproti vlaňajšku vyššia v troch krajoch.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - JÁN KROŠLÁK)

Sadzby za vlaňajšok sa menili iba v troch samosprávnych krajoch. V priznaní za rok 2012 platia rovnaké tlačivá, ako sa vypĺňali vlani.

Hoci sa vlani upravoval zákon, pravidlá na daňové priznanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel za rok 2012 to veľmi nemení. Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň treba splniť do konca januára, vyplňujú sa rovnaké tlačivá ako vlani a sadzby sú známe už celý rok.

Oproti tým, ktoré ste platili vlani za rok 2011, sú vyššie v troch krajoch.

Prešovská župa zvýšila všetky sadzby pre osobné autá, nitrianska a trenčianska len pre tie, ktoré majú objem motora nad 1200 kubických centimetrov.

Zvýšenie, o ktorom prednedávnom rozhodla banskobystrická župa, bude aktuálne až pri daňovom priznaní podávanom do konca januára 2014, alebo pre toho, kto musí platiť preddavky.

tabu_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Zmeny pri lízingu bez predkupného práva

Vedeli ste?
Na čo si dať pozor
 • Vozidlo, za ktoré nie je uhradená daň z motorového vozidla, nie je možné vykazovať vo výdavkoch. To platí pre vozidlo zaradené v obchodnom majetku spoločnosti, ako aj pre súkromný automobil používaný na firemne účely.
 • Platí to aj vtedy, ak ste ho využívali čo len na pár dní vlani v decembri. Aj vtedy to musíte do 30 dní ohlásiť a do konca januára podať priznanie i zaplatiť daň.
 • Ak ste boli povinní platiť preddavky na daň, musíte do konca januára vyrovnať celoročnú daň.
 • Štvrťročne ich musí platiť ten, kto predpokladá daň u jedného správcu vyššiu ako 660 eur a nepresiahne 8292 eur. Splatné sú do konca príslušného štvrťroka, platí sa po štvrtinách.
 • Mesačne preddavky platí daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8292 eur. Splatné sú do konca príslušného mesiaca vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane.

V dani z motorových vozidiel nastali vlani dve novelizácie, hovorí Veronika Dubielová z firmy Účtovná jednotka.

Prvá s účinnosťou od júla a druhá od decembra. Pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2012 treba brať do úvahy prvú z nich.

Zmena nastala vo vymedzení daňovníka pre daň z motorových vozidiel pri prenájme vozidla bez predkupného práva (pri takzvanom operatívnom prenájme).

Do účinnosti tejto novely platilo, že daňovníkom bol držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla (spravidla je držiteľom nájomca).

Teraz platí, že daňovníkom je v takomto prípade vlastník vozidla, teda prenajímateľ.

„V praxi to znamená, že v prípade prenájmu bez predkupného práva počas roka 2012 môžu byť daňovníci pre daň z motorových vozidiel dvaja,“ vysvetľuje Dubielová.

Od 1. januára do 30. júna 2012 povinnosť platiť daň z motorových vozidiel vznikla nájomcovi, ktorý je zapísaný ako držiteľ vozidla v osvedčení o evidencii.

Od 1. júla do konca roka je daňovníkom vlastník vozidla – teda prenajímateľ. Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel za toto vozidlo má on.

Úrok sa ráta za každý deň omeškania

Chyby robia podnikatelia napríklad v zaokrúhľovaní, pokiaľ vypĺňajú tlačivo ručne.

„Daň aj preddavky na daň z motorových vozidiel sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol,“ upozorňuje Dubielová.

Ak sa pomýlite, môžete podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. Na prvej strane tlačiva to treba začiarknuť. Opravné daňové priznanie možno podať len do 31. januára.

Pokiaľ daň nezaplatíte v správnej lehote alebo v správnej výške, daňový úrad vám vyrubí úrok z omeškania. Úrok sa vyrubuje z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

„Počíta sa za každý deň omeškania s platbou,“ upozorňuje hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová.

Ak tento štvornásobok nedosiahne 15 percent, pri výpočte úroku sa použije ročná úroková sadzba v tejto výške.

O čo ide

Daňové priznanie a daň z motorových vozidiel za rok 2012.

DPTBEN6119-120x90.jpgKto musí a dokedy

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa musí do konca januára podať za každé vozidlo, ktoré vlani daňovník používal na Slovensku na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani z príjmov.
 • V rovnakej lehote treba daň zaplatiť.
 • Daňovníkom je v bežných prípadoch držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch.
 • No môže to byť aj užívateľ (napríklad ak používa auto inej osoby, ktorá zomrela, či osoby, ktorá nepodniká a podobne). Aj prevádzkareň alebo organizačná zložka.
 • Alebo zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi – ak je tento držiteľom vozidla (od roku 2013 sa to mení).
 • Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade podľa miesta evidencie vozidla. Zahraničná osoba, zamestnávateľ alebo stála prevádzkareň ho podáva podľa miesta trvalého pobytu, respektíve sídla.

Za aký čas a koľko

 • Na rok 2012 ešte platí, že daňová povinnosť vznikla deň po tom, čo ste vozidlo použili na podnikanie, a zanikla posledným dňom mesiaca, v ktorom ste prestali.
 • Ak ste začali používať vozidlo počas roka, platíte len pomernú časť dane. Vypočíta sa ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.
 • Ak ste začali používať vozidlo na podnikanie napríklad 15. februára 2012 a používali ste ho do konca roka, ročnú sadzbu dane vydelíte dvanástimi a vynásobíte jedenástimi. Výslednú sumu zaplatíte.
 • Výpočet pomernej časti dane pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v roku 2013 sa už bude rátať inak. Daňová povinnosť tento rok vzniká už dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
 • To ovplyvní aj výpočet pomernej časti dane, ktorú však budete platiť až v budúcom roku.
 • Sadzby dane určujú všeobecne záväzným nariadením samosprávne kraje. Podnikateľ v Bratislave preto platí inak ako napríklad v Trenčíne.

(ht, FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Ako budem účtovať?

Daň z motorových vozidiel sa platí za rok dozadu, prípadne v preddavkoch. Ako si tento výdavok dáte do účtovníctva, záleží na tom, aké vediete

 • Od januára tohto roka som začal používať svoj osobný automobil na firemné účely, a teda aj viesť knihu jázd. Budem podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel teraz alebo až o rok?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. januára po ukončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva. K 31. januáru 2013 teda budú mať povinnosť podať daňové priznanie daňovníci, ktorí v minulom roku používali automobil na podnikanie.

Pokiaľ ste začali používať automobil na podnikanie od 1. januára 2013, povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel vám vznikne k 31. januáru 2014.

 • Kto si môže zahrnúť ako výdavok do účtovníctva alebo do daňovej evidencie zaplatenie dane z motorového vozidla? Môže to byť aj taký podnikateľ, živnostník, ktorý nemá auto v obchodnom majetku?

Zákon vymenúva, kto je daňovníkom. Akákoľvek osoba, ktorá je daňovníkom dane z motorových vozidiel a má povinnosť zaplatiť daň, si takto zaplatenú daň môže uplatniť ako daňový výdavok.

Môže to byť teda podnikateľ, ktorý používa vozidlo zaradené v obchodnom majetku alebo používa súkromné motorové vozidlo svoje alebo inej fyzickej osoby, alebo to môže byť aj obchodná spoločnosť a tiež zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancom cestovné náhrady za používanie motorových vozidiel.

 • Daň z motorových vozidiel sa platí v januári, ale za rok 2012. Bude to výdavok za rok 2012 alebo až za rok 2013? Uplatním si ho až v daňovom priznaní za rok 2013 alebo ešte teraz za rok 2012?
Uplatnenie dane z motorových vozidiel ako daňového výdavku závisí od toho, aké účtovníctvo daňovník vedie. Pokiaľ vedie podvojné účtovníctvo, tak predpis záväzku dane z motorových vozidiel a samotnej dane ako nákladu zaúčtuje do zdaňovacieho obdobia roku 2012.
Pokiaľ jednoduché účtovníctvo, uplatní si zaplatenú daň vo výdavkoch roku 2013.
 • Aký doklad si treba odložiť, aby bolo možné zaplatenú daň dať do výdavkov?
Ak bola daň uhradená v hotovosti v pokladnici správcu dane, tak treba preukázať úhradu pokladničným dokladom. Ak ste platili bezhotovostne bankovým prevodom, ako dôkaz o úhrade slúži výpis z bankového účtu.

Na otázka odpovedala Jaroslava Lukačovičová, Môj účtovník

Doteraz a po novom

Čo je od roku 2013 nové a už by vás to malo zaujímať. Vybrali sme niektoré hlavné zmeny.

Oznamuje sa len zánik

Ak ste začali používať auto na podnikanie 1. januára tohto roka alebo neskôr, nemusíte sa zaoberať ohlasovaním. Po novom platí, že daňovník nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba pri jej zániku.

Rozhoduje evidencia

sm-0109-019f-orez.rw-120x90.jpgOd tohto roku sa daň platí len za vozidlo, ktoré je evidované na Slovensku. Bez ohľadu na to, kde ho použijete na podnikanie.

Platí teda: Slovenský podnikateľ v roku 2012 používal na podnikanie v Rakúsku vozidlo evidované u nás. Vlani nebolo predmetom dane – používalo sa na podnikanie mimo Slovenska. Tento rok už bude.

A naopak: Podnikateľ vlani používal na podnikanie na Slovensku vozidlo evidované v Česku. Vlani bolo predmetom dane, pretože sa používalo na podnikanie u nás. Tento rok už dani z motorových vozidiel podliehať nebude – nie je na Slovensku evidované.

Platíte náhrady?

Pri vyplácaní cestovných náhrad zamestnancovi za používanie vozidla na služobné cesty platí dane zamestnávateľ, pričom od tohto roka už nezáleží na tom, či zamestnanec je držiteľom tohto vozidla, alebo nie je.

Príklad: Zamestnávateľ v rokoch 2012 a 2013 vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla na pracovnú cestu. Držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla je manželka zamestnanca.

Zamestnávateľ vlani nebol daňovníkom, pretože držiteľom vozidla zapísaným v dokladoch nie je zamestnanec, ale jeho manželka. Tento rok už takéto vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel a daňovníkom je zamestnávateľ.

(ht, príklady Finančné riaditeľstvo, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Staré účty zrušili

Na aký účet zaplatiť a ktorý daňový úrad je ten správny na podanie priznania k dani z motorových vozidiel.

Ak pošlete peniaze na úhradu dane na staré čísla účtov daňového úradu, bude to, ako keby ste nezaplatili. Peniaze vám pošlú nazad ako mylnú platbu.

bankovky-120x90.jpgFinančné riaditeľstvo upozorňuje, že „staré“ čísla účtov boli aktívne len do konca minulého roka. Po prvom januári bude možné prijímať úhrady len na účty štátnych príjmov zriadené v Štátnej pokladnici, píše riaditeľstvo.

Nové účty v Štátnej pokladnici platia od vlaňajška. Číslo účtu na úhradu každej dane sa skladá z predčíslia označujúceho jej druh, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

Každý daňovník dostal listom vlastné číslo účtu, takzvané základné číslo účtu.

Napríklad pre Banskú Bystricu platí predčíslie 500320. Predčíslia nájdete v daňovej sekcii portálu Finančného riaditeľstva drsr.sk.

Dôležité je uviesť aj správny variabilný symbol. „Pri úhrade dane z motorových vozidiel na základe daňového priznania za rok 2012 je variabilný symbol 1700992012,“ píše Finančné riaditeľstvo.

Pri dani z motorových vozidiel môžu mať daňovníci ťažkosti aj s určením miestnej príslušnosti daňového úradu, kam treba priznanie doručiť, upozorňuje poradkyňa Veronika Dubielová.

Napríklad, ak má daňovník vozidlá evidované na dopravnom inšpektoráte vo Zvolene a iné vozidlá na dopravnom inšpektoráte v Rožňave, podá jedno daňové priznanie na daňový úrad Banská Bystrica (alebo v pobočke tohto daňového úradu vo Zvolene) a jedno daňové priznanie na daňový úrad Košice (alebo v pobočke tohto daňového úradu v Rožňave).

Na zmeny počas roka 2012 sa neprihliada, rozhodujúce je miesto evidencie k 31. decembru 2011.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 2. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 4. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 819
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 493
 3. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 6 350
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 027
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 5 666
 6. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 607
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 295
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 878
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 649
 10. Jarné prázdniny pri mori? 3 003

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Nespávajú, aby mohli prekladať titulky. Zadarmo a za pár hodín

I love you, povie filmová postava a v titulkoch sa objaví: Ja láska vy.

DOMOV

Žena, ktorá močila na Korán, ohrozila bezpečnosť Slovenska

Na videu obvinenej viala v pozadí slovenská vlajka.

Neprehliadnite tiež

Chcete hypotéku? Banky zlacňujú, ale pomýliť sa dá ľahko (prehľad)

Ešte pred začatím jari, kedy sa predáva najviac hypoték, spustili banky akciové úroky.

Cena benzínu stále rastie, motoristi tankujú najdrahšie za rok a pol

Priemerná cena litra benzínu na čerpacích staniciach je 1,31 eura. Takáto cena bola naposledy v auguste 2015.

Érsek nemá pochybnosti o transparentnosti a kvalite obchvatu Bratislavy

Reagovalo tak na vyjadrenia predstaviteľov Európskej investičnej banky, ktorá obchvat Bratislavy podporila sumou 427 miliónov eur.

Španielsko do roku 2050 vypadne zo skupiny najväčších svetových ekonomík

Vyššie pozície medzitým zaujmú mnohé z dnešných transformujúcich sa ekonomík.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop