Kto mení prácu každý rok, odstupné nedostane (Prehľad zmien v prepúšťaní)

Výpoveď v decembri bola pre firmy lacnejšia, zaplatili len mzdu počas výpovednej doby. Od januára musia vyplatiť aj odstupné.

Odstupné závisí od toho, ako dlho trval pracovný pomer.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Výpovedí by v januári nemalo byť veľa. Ak firma chcela prepúšťať, spravila tak ešte vlani.

Najväčšou zmenou v novelizovanom Zákonníku práce, ktorý platí od januára, je podľa odborníkov znova zavedený súbeh výpovednej doby a odstupného.

Firmy tak budú musieť ľuďom, ktorých sa rozhodnú prepustiť, zaplatiť viac.

Prepustení získajú

kalendar-120x90.jpgZnamená to, že hoci zamestnanec odpracuje napríklad dva mesiace počas výpovednej doby, v praxi dostane okrem dvoch miezd za vykonanú prácu počas výpovednej doby aj odstupné.

Odstupné sa vypláca pri skončení pracovného pomeru, teda spolu s výplatou poslednej mzdy.

„Treba však upozorniť na to, že nárok na odstupné majú zamestnanci len v prípade výpovede, respektíve dohody o skončení pracovného pomeru z explicitne v zákone stanovených dôvodov,“ upozorňuje Katarína Babiaková z advokátskej kancelárie bnt attorneys–at–law.

Ide o zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti, či nadbytočnosť zamestnanca. Na odstupné má zamestnanec nárok aj v prípade dlhodobej straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu.

Podľa odpracovaných rokov

Vyplatené odstupné bude závislé od doby trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa. Na odstupné v prípade výpovede bude mať nárok iba ten, kto pre jednu firmu ku dňu skončenia pracovného pomeru odpracuje aspoň dva roky.

Ak odrobíte pre jedného zamestnávateľa dva až päť rokov, od januára máte popri výpovednej dobe nárok na jednu priemernú mesačnú mzdu navyše ako odstupné. Pri odpracovaných piatich až desiatich rokoch bude nárok na dve priemerné mesačné mzdy.

Na tri mzdy bude mať nárok ten, kto v jednej firme odpracuje desať až dvadsať rokov, kto odpracoval viac, dostane na odstupnom štyri priemerné mzdy.

Ďalšie novinky

Znovuzavedené odstupné nie je jedinou novinkou pri výpovediach od januára. V prípade zrušenia (časti zamestnávateľa) môže firma aj naďalej dať výpoveď bez ohľadu na to, či zamestnanec súhlasí, alebo nie, ale v prípade premiestnenia (časti) zamestnávateľa po novom len vtedy, ak zamestnanec s premiestnením nesúhlasí.

Zároveň sa opäť zavádza účasť zástupcov zamestnancov okrem iného aj pri výpovedi.

„Od januára firma, ktorá chce dať zamestnancovi výpoveď, musí pred jej doručením zamestnancovi výpoveď vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak je neplatná,“ upozorňuje právnička.

Neplatí to len vtedy, ak zástupcovia zamestnancov vo firme nepôsobia.

Zmena nastala aj pri zákaze výpovede v ochrannej dobe a zákazom výpovede chránených zamestnancoch.

Z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti možno po novom dať výpoveď osamelému zamestnancovi starajúcemu sa o dieťa mladšie ako tri roky, ako aj zamestnancovi pracujúcemu v noci, ktorý je uznaný za dočasne nespôsobilého na nočnú prácu, ak tento zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.

Ostatným chráneným kategóriám zamestnancov nemôže dať zamestnávateľ z tohto dôvodu výpoveď vôbec, bez ohľadu na ich súhlas, resp. nesúhlas.

Na čo máte nárok?

Na otázky o nových podmienkach pri vyplácaní odstupného odpovedá právnička KATARÍNA BABIAKOVÁ z advokátskej kancelárie bnt attorneys–at–law.

 • Dostal som výpoveď v decembri 2012. Ako mi plynie výpovedná doba? Po starom či po novom? Mám nárok na odstupné, ak som vo firme odpracoval dva roky?


Výpoveď daná zamestnávateľom zamestnancovi pred 1. januárom 2013 a nároky, ktoré z nej vznikli, sa posudzujú podľa Zákonníka práce účinného do 31. decembra 2012.

Ak vám teda zamestnávateľ doručí výpoveď ešte v roku 2012, bude sa dĺžka výpovednej doby, jej plynutie, ako aj nárok na odstupné riadiť Zákonníkom práce účinným do konca roka 2012.

Dĺžka ani plynutie výpovednej doby sa novelou Zákonníka práce nemenili, ak ste ku dňu doručenia výpovede odpracovali u zamestnávateľa dva roky, výpovedná doba je dva mesiace, začína plynúť 1. januára 2013, váš pracovný pomer sa teda skončí 28. februára 2013.

Nárok na odstupné by ste mali len v prípade, že dôvodom výpovede bolo zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa, nadbytočnosť, alebo dlhodobá strata spôsobilosti vykonávať prácu a vy ste ešte pred začatím plynutia výpovednej doby požiadali zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru dohodou skôr, ako vám uplynie výpovedná doba.

V takom prípade by ste mali nárok na mzdu počas tej časti výpovednej doby, ktorú reálne odpracujete a na odstupné počas „zvyšnej neodpracovanej“ výpovednej doby.

Súbežná výplata odstupného a mzdy počas výpovednej doby v starej právnej úprave nebola možná, dokopy teda máte nárok na maximálne dva priemerné mesačné príjmy.

 • Výpoveď som dostal 17. decembra, išlo o § 63 pre nadbytočnosť, hneď som si musel vziať dovolenku a plynie mi výpovedná doba, ktorá sa skončí až v roku 2013. Dostanem odstupné, ak som vo firme odpracoval šesť rokov?

Ak vám výpoveď bola doručená v decembri 2012, výpovedná doba začína plynúť od 1. januára 2013 a trvá tri mesiace. Keďže ste výpoveď dostali ešte počas účinnosti starého Zákonníka práce, aj nároky týkajúce sa odstupného sa budú spravovať znením účinným do konca roka 2012.

Súbeh výpovednej doby a odstupného v roku 2012 neplatil, takže nárok na odstupné nemáte.

Ak ste však pred začatím plynutia výpovednej doby požiadali o skončenie pracovného pomeru dohodou k skoršiemu dátumu ako 31. marca 2013, máte nárok na mzdu za odpracovanú časť výpovednej doby a tá časť výpovednej doby, ktorú neodpracujete, vám bude vyplatená ako odstupné.

V každom prípade však máte nárok maximálne na príjem vo výške troch mesačných miezd.

 • Vo firme sa u nás plánuje prepúšťanie. Na konci januára asi dostanem výpoveď. Viem o tom, mám však v tomto období plánovanú dovolenku, nebudem na Slovensku, vrátim sa 15. februára. Aj tak mi ju môžu dať? K akému dátumu?

Zamestnávateľ vám môže dať výpoveď aj počas dovolenky. Výpoveď je však platná len vtedy, ak je písomná a doručená. Je teda vecou zamestnávateľa, ako zabezpečí doručenie výpovede do vašich rúk.

schranka-120x90.jpgZamestnávateľ môže zvoliť rôzne postupy: doručiť vám výpoveď ešte pred začiatkom čerpania dovolenky, počas čerpania dovolenky, prípadne po nástupe do práce po dovolenke.

Výpovedná doba bude plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa mu podarí vám výpoveď doručiť, a dĺžka jej trvania bude závisieť od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede.

 • Mám naplánovanú operáciu 28. januára. Bude sa u nás prepúšťať. Stále platí, že človek na PN je pred výpoveďou chránený?

Zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa platí okrem iného aj v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo pre úraz.

Zamestnávateľ vám môže dať výpoveď ešte pred začiatkom PN, ak by v tomto prípade výpovedná doba uplynula počas PN, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa vašej PN.

Upozorňujeme, že zákaz výpovede neplatí v prípadoch, keď zamestnávateľ dáva výpoveď z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia (časti) zamestnávateľa, alebo z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre iné porušenie pracovnej disciplíny, alebo ak zamestnanec z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce.

(jpa, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Oplatí sa vedieť

Od vrátnika výpoveď dostať nemôžete. Ani e­mailom.

1. Maródka stále chráni

Aj v novom Zákonníku práce platí, že firma nemôže zamestnancovi doručiť výpoveď počas jeho práceneschopnosti.

Ale pozor, neznamená to, že ráno dostanete výpoveď a neskôr počas dňa sa necháte vypísať u lekára. V prípadnom súdnom spore by sa ľahko zistila postupnosť udalostí a súd by výpoveď uznal za platnú.

2. Do vlastných rúk a pred svedkami

Výpoveď by mal zamestnancovi odovzdať do rúk konateľ firmy, respektíve šéf, vedúci zamestnanec alebo aj iná osoba, ktorá má na to od firmy písomné plnomocenstvo. Takisto by mali byť prítomní svedkovia.

Neplatné je zaslanie výpovede e­mailom, odovzdanie výpovede vrátnikom, len ústne oznámenie výpovede bez jej písomného vyhotovenia či doručenie výpovede manželke, či manželovi zamestnanca bez plnomocenstva.

3. Môžete sa s firmou súdiť

Pri neplatnom skončení pracovného pomeru sa možno súdiť. Suma peňazí, ktorú možno získať, je oproti minulému roku vyššia. Namiesto deviatich miezd je to až 36 miezd.

„Ak sa má priznať náhrada mzdy za viac ako dvanásť mesiacov, súd môže túto náhradu primerane znížiť alebo ju nepriznať vôbec,“ upozornila právnička Katarína Babiaková.

(jpa)

Kde sa treba hlásiť, ak chcete dávky

Na úrade práce sa po výpovedi registrovať nemusíte. Nedostanete však dávky v nezamestnanosti a budete si musieť sami platiť zdravotné poistenie.

Ak prídete o prácu, registrácia na úrade práce pre vás povinná nie je. „Nie je to povinnosť, ale právo každého občana,“ hovorí Veronika Černá z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Má to však dve veľké výhody. Po splnení podmienok má nárok na dávku v nezamestnanosti a za nezamestnaného platí zdravotné poistenie štát. Ak by sa na úrade práce nenahlásil, musel by si zdravotné poistenie platiť sám.

Najprv na úrad práce

„Záujemca o dávku v nezamestnanosti musí najprv navštíviť úrad práce a požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,“ vysvetľuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Kým mu z úradu práce nedoručia rozhodnutie o zaradení do evidencie, pobočku Sociálnej poisťovne netreba navštíviť.

Toto rozhodnutie sa totiž považuje za žiadosť o dávku v nezamestnanosti. „Požiadať o ňu v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu, preto môže až po doručení rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádzačov,“ dodáva Višváder.

Osem dní už neplatí

Pri zdravotnom poistení nastali mierne zmeny. Kým do konca roka platilo, že ak sa poistenec prihlásil na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, je za neho platiteľom poistného štát, ale musel túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni do ôsmich dní.

„Od 1. januára 2013 dochádza k zmene a tieto oznamovacie povinnosti za fyzické osoby, ktoré sú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, plnia externé subjekty,“ povedala Dana Gašparíková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Novinky len prídu

Ďalšie zmeny sa pre nezamestnaných ešte len chystajú, pripravuje sa nový zákon o službách zamestnanosti. Podľa návrhov sa napríklad počíta s tým, že nezamestnaní by sa nemuseli tak často hlásiť na úradoch práce, zmeniť sa majú aj dotácie pre nezamestnaných na začatie podnikania, či podmienky absolventskej praxe.

(jpa)

Strop je nižšie

Dobre zarábajúci dostanú po novom na podpore menej.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je od januára nižšia. Dotkne sa to však len tých osôb, ktoré dosahovali pravidelný mesačný hrubý príjem vyšší ako 1572 eur.

peniaze-120x90.jpg„Od januára je maximálny denný vymeriavací základ určený ako podiel dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365,“ uviedol Peter Višváder z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. Do 31. decembra 2012 to bol podiel trojnásobku.

Maximálny denný vymeriavací základ tak je od 1. januára 2013 do 30. júna 2013 vo výške 51,6822 eura a maximálna výška dávky v nezamestnanosti poskytovanej za mesiac, ktorý má 30 kalendárnych dní, bude v sume 775,30 eura. V mesiaci, ktorý má 31 dní, bude maximálna dávka v nezamestnanosti v sume 801,10 eura. Vlani to ešte bolo 1132,90 eura pri 30­dňovom mesiaci a 1201,70 euru pri 31­dňovom mesiaci.

Spôsob výpočtu dávky v nezamestnanosti sa od januára nemení, rozhodujúce obdobie pre zistenie výšky dávky v nezamestnanosti sú posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(jpa, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Ako možno v práci skončiť

Ak vás firma, v ktorej pracujete, chce prepustiť, má viac možností. Hlavné sú dve – výpoveď alebo dohoda.

Dostanete výpoveď

Jednostranná výpoveď:

 • Ak sa firma so zamestnancom nechce doťahovať, môže mu dať jednostrannú výpoveď.
 • Zákonník práce však určuje len niekoľko presne vymedzených dôvodov, kedy tak firma môže urobiť. Ide napríklad o nadbytočnosť, keď firma napríklad nakúpi novú technológiu alebo príde o zákazky a toľko zamestnancov viac nepotrebuje.
 • Takisto vás môže prepustiť, ak ruší prevádzku, ruší pracovné miesto alebo ak máte zdravotné problémy a podľa posudku už nemôžete pracovať. Výpoveď môžete dostať pre porušenie pracovnej disciplíny alebo pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh.

Podpis:

 • Váš podpis na výpovedi firma nepotrebuje, podpis zamestnanca slúži ako potvrdenie prevzatia výpovede, nie ako súhlas s jej obsahom.
 • Pri osobnom doručovaní výpovede môže síce zamestnanec jej prevzatie odmietnuť, tým sa však nevyhne tomu, že výpoveď sa z hľadiska zákona považuje za platne doručenú .

Odstupné:

 • Firma vám po novom musí vyplatiť odstupné, ak vám dá výpoveď pre zrušenie alebo premiestnenie firmy, pre nadbytočnosť alebo preto, že nemôžete ďalej zo zdravotných dôvodov vykonávať prácu, a zároveň ste u nej ku dňu skončenia pracovného pomeru pracovali aspoň dva roky, vtedy dostanete jeden plat navyše.
 • Maximum sú štyri platy navyše, ak ste pre firmu odrobili viac ako 20 rokov.

Skorší koniec:

 • Počas celej výpovednej doby ste povinný riadne vykonávať prácu. Možnosť požiadať o predčasné skončenie pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby, ktorej zamestnávateľ musí vyhovieť, zo Zákonníka práce vypadla.
 • Ak chcete skončiť pred uplynutím výpovednej doby, musíte sa na tom so zamestnávateľom dohodnúť. Ak sa dohodnete na skoršom skončení, peniaze za zvyšnú výpovednú dobu nedostanete.
 • Ak spĺňate zákonné predpoklady na vyplatenie odstupného (dĺžka pracovného pomeru a dôvod výpovede), skoršie skončenie pracovného pomeru na výplatu odstupného vplyv nemá.
 • Ak do práce počas výpovednej doby jednoducho bez ospravedlnenia neprídete, pôjde o porušenie pracovnej disciplíny a zrejme aj o neospravedlnenú absenciu v práci s možnými disciplinárnymi dôsledkami.

Firma sa chce dohodnúť

Obojstranná dohoda:

 • Ak s vami firma chce rozviazať pracovný pomer, najvýhodnejšie a najľahšie pre ňu bude, ak sa s vami dohodne.
 • Firma s vami vlastne uzatvorí dohodu, akým spôsobom ukončíte pôsobenie vo firme, k akému dátumu a za akých podmienok.
 • Dôvod skončenia pracovného pomeru v nej uvedený byť nemusí.
 • Podmienky môžu byť aj výhodnejšie, ako keby dával zamestnávateľ zamestnancovi jednostrannú výpoveď (skončenie pracovného pomeru k neskoršiemu dátumu ako v prípade výpovede či vyššie odstupné). Samozrejme, je na vás, či takúto dohodu uzatvoríte.

Podpis:

 • Aby bola takáto dohoda o skončení pracovného pomeru platná, zamestnávateľ potrebuje váš súhlas a podpis. Ak nepodpíšete, prinútiť vás nemôže.

Odstupné:

 • Nárok na zákonné odstupné je iba v prípade, že v dohode sú ako dôvod skončenia pracovného pomeru uvedené premiestnenie alebo zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti, alebo nadbytočnosť, alebo dlhodobá strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu.
 • V opačnom prípade nemáte nárok na odstupné.
 • Odstupné patrí zamestnancovi aj v prípade, že pracovný pomer vo firme trval kratšie ako dva roky a je odstupňované podľa dĺžky pracovného pomeru, ak ste boli u zamestnávateľa dlhšie ako dvadsať rokov, patrí vám päťnásobok priemernej mzdy.

Skorší koniec:

 • Deň skončenia pracovného pomeru sa určí v písomnej dohode o skončení pracovného pomeru na základe vzájomnej dohody zamestnanca a zamestnávateľa.
 • Ak by ste sa chceli dohodnúť na inom dni, je nevyhnutná vzájomná dohoda.
 • V období od podpisu dohody o skončení pracovného pomeru do určeného dňa skončenia pracovného pomeru ste povinný vykonávať prácu, za ktorú vám patrí mzda.
 • Odstupné dostanete ak spĺňate zákonné predpoklady, t. j. dôvodom skončenia pracovného pomeru je nadbytočnosť, zrušenie či premiestnenie zamestnávateľa, alebo jeho časti, resp. dlhodobé neschopnosť vykonávať prácu.

(jpa)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 7 805
 2. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 6 604
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 979
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 243
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 737
 6. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 020
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 800
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 798
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 372
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 301

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Geológ: Ochladili Zem a vyhubili ľudí. Našu planétu čaká supererupcia

Výbuch supervulkánu by bol aj dnes katastrofický, hovorí geochronológ Martin Danišík, ktorý publikoval v prestížnom vedeckom časopise.

ŠPORT

Slovanu kuriózny gól nepomohol, doma prehral s Kazaňou

Bratislavský klub v stretnutí aj vyhrával, napokon prehral o tri góly.

KOŠICE KORZÁR

Byty v Košiciach sa predávajú za rekordné ceny

Za trojizbový byt v paneláku na Terase sú ľudia ochotní zaplatiť 105 tisíc.

Neprehliadnite tiež

Slováci majú málo našetrené, veľa peňazí dajú do bývania

Veľkú časť našich príjmov investujeme do kúpy nehnuteľností. Napriek tomu kúpu bytu či domu uprednostňujeme pred prenájmom.

Farbám sa na sídliskách medze nekladú, ani nebudú

Pokus vniesť poriadok na slovenské sídliská nevyšiel. Zateplených je už viac než polovica bytových domov.

Piloti spoločnosti Ryanair odmietli navrhovaný systém odmien

Podľa írskych médií to zvyšuje pravdepodobnosť protestu pilotov, čo by výrazne zhoršilo aktuálne rušenie letov.