Pribúdajú sťažnosti na násilie v školách a šikanovanie

Viete, čo prešetruje školská inšpekcia?

Polovica sťažností, ktoré prichádzajú na školskú inšpekciu sa ukáže ako opodstatnená.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SXC.HU)

V minulom školskom roku dostala inšpekcia 450 podaní, z nich bolo 277 klasifikovaných ako sťažnosť. Inšpektori pri prešetrovaní a vybavení všetkých sťažností strávili štyritisíc hodín.

Agresivita, násilie, bezcitnosť ba až brutalita detí v školách mala aj v minulom školskom roku stúpajúcu tendenciu. Štátnej školskej inšpekcii však pribudli aj sťažnosti týkajúce sa zneužívania moderných informačných technológií, internetu a mobilných telefónov, čím dochádza k porušovaniu práv učiteľov i žiakov.

„Rast násilia sa netýka konkrétne jedného roku, ale ide o postupný medziročný nárast prípadov agresívneho správania a bezcitnosti až brutality detí,“ povedal školský inšpektor Ľuboš Tužinský z kancelárie hlavného školského inšpektora.

Dodal, že ide nielen o šikanovanie, opakované, cielené ubližovanie, ale aj o jednorazové, napríklad aj náhodné, vopred nepripravované.

Inšpekcia tieto informácie získavala pri prešetrovaní sťažností, ktoré sa týkali ukladania výchovných opatrení a znížených známok zo správania, ale aj od učiteľov a riaditeľov škôl.

Bezmocní učitelia

Sťažnosti
Časté dôvody
 • Vlani viac ako dve tretiny podaní smerovalo proti riaditeľom škôl a školských zariadení, učiteľov sa týkala takmer tretina sťažností.
 • Deti inšpekcii adresovali desať percent podaní.
 • Najviac sťažností smeruje voči klasifikácii prospechu. Výhrady bývajú tiež ku klasifikácii správania a k ukladaniu výchovných opatrení.
 • Ďalšími dôvodmi podaní sú sťažnosti: na používanie fyzických trestov, na nepedagogické správanie (nadávky, zosmiešňovanie a podobne).
 • Takisto na odbornosť a úroveň vzdelávania, na zlú organizáciu vyučovania či na nerovnaký prístup k žiakom.
 • V menšej miere sa vyskytujú i sťažnosti na požívanie alkoholu učiteľmi, fajčenie v škole, obťažovanie žiakov.
 • Opodstatnenosť sťažností je dlhodobo okolo 50 percent, čo znamená, že raz má pravdu rodič, inokedy škola.

V Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, ktorú inšpekcia predložila ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi, sa hovorí aj o neochote škôl riešiť tento problém.

Inšpektor Tužinský povedal, že neochota riešiť prípady vychádza niekedy aj z bezmocnosti škôl. „Problémovým žiakom je v podstate jedno, akú známku budú mať z predmetu alebo zo správania, pretože stredné školy vrátane gymnázií a obchodných akadémií na nich čakajú s otvorenou náručou,“ vraví inšpektor.

Polovička sťažností býva opodstatnených

Štátna školská inšpekcia od januára roku 2000, keď vznikla, dostala od občanov približne 5000 podaní, z čoho asi 4000 bolo sťažností. Z nich prešetrila približne 3000. Dlhodobo sa ako opodstatnených ukazuje päťdesiat percent z prijatých sťažností.

V minulom školskom roku najviac sťažností prešetril Košický a Bratislavský kraj. Spomedzi škôl najviac sťažností smeruje na základné školy, nasledujú stredné školy a najmenej na materské.

Najviac si to odskáču riaditelia

Najviac podaní smerovalo proti riaditeľom škôl. Je to prirodzené, lebo riaditelia zodpovedajú priamo za veci, ktoré rodičovská verejnosť vníma veľmi citlivo, či je to už prijímanie do škôl, klasifikácia správania a podobne.

Jednou z príčin podávania sťažností na riaditeľov je aj neriešenie konfliktných situácií medzi učiteľmi a rodičmi či medzi učiteľmi a žiakmi.

Námietky proti učiteľom majú základ v neobjektívnej klasifikácii prospechu, v neodučených hodinách, ale aj vo vyberaní peňazí od žiakov.

Riaditelia po prešetrení a zistení opodstatnenosti sťažností prijali asi 300 opatrení, v rámci ktorých nastali pozitívne zmeny vo viacerých problémových oblastiach.

Niekde zmenili organizáciu vyučovania, inde vymenili vyučujúceho, zrušili výsledok komisionálnej skúšky a pri jej zopakovaní bol školský inšpektor a podobne.

grafJarka_res.jpg

Inšpekcia občas aj nepochodí

Niektoré sťažnosti pripomínajú inšpektorom boj s veternými mlynmi.

1. Falšoval len kópiu

Štátna školská inšpekcia dostala sťažnosť, že jeden pedagogický zamestnanec predložil falošný doklad o ukončení vysokoškolského štúdia.

Prešetrením sa zistilo, že učiteľ si zadovážil cudzí diplom, urobil si kópiu, tú naskenoval do Wordu a následne si tam doplnil svoje údaje.

Polícia prípad odložila, vraj nejde o falšovanie verejnej listiny, ale kópie.

2. Premlčaný podvod

Sťažovateľ uviedol konkrétnu osobu, ktorá absolvovala právnickú fakultu bez absolvovania strednej školy a maturitnej skúšky. Inšpekcia sa obrátila na uvedenú fakultu aj na políciu.

Fakulta odpovedala, že po ukončení štúdia odovzdáva všetky doklady absolventovi. Polícia dodala, že nebude konať, lebo prípad je už premlčaný.

3. Skúška pred komisiou

Žiačka zmaturovala vďaka nariadenému komisionálnemu preskúšaniu. V tom istom školskom roku ju prijali na vysokú školu. Inšpekciu potom pravidelne informovala o študijných výsledkoch, vysokú školu absolvovala s červeným diplomom.

Inšpektor, ktorý bol prítomný na skúške, spomína, že dievčine rozklepanej od strachu pomohol fakt, že vymenili predsedníčku predmetovej maturitnej komisie, ktorá pred začatím preskúšania robila cirkus a odmietala vykonať svoju funkciu.

(or)

Kedy a ako môže rodič alebo žiak podať sťažnosť Štátnej školskej inšpekcii?

1223589_notebook_wih_spiral_and_red_cover-120x90.jpgAk majú rodič alebo žiak výhrady k slabej kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, neodučeným hodinám, neobjektívnej klasifikácii, nevhodnej komunikácii učiteľov alebo k telesným trestom v škole či k porušovaniu práv žiaka v škole, môže sa so sťažnosťou obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu. Ako pri sťažnostiach postupovať, radí školský inšpektor ĽUBOŠ TUŽINSKÝ z kancelárie hlavného školského inšpektora.

Kedy sťažnosť podať

 • Problém sa rieši najlepšie tam, kde vznikol. Odporúčam dôkladne sa oboznámiť so školským poriadkom. Ak rodič nevyrieši problém s učiteľom a triednym učiteľom, ďalšia cesta by mala viesť za riaditeľom školy. V prípade, že sa problém na pôde školy nepodarí vyriešiť, pripadá do úvahy podanie sťažnosti.

Dôležitá zásada

 • Neveriť všetko svojmu dieťaťu ani jeho spolužiakom. Dieťa môže používať takzvanú účelovú lož, ktorou si chráni svoju kožu, a spolužiaci svojho kamaráta predsa neudajú.

Čo inšpekcia prešetrí

 • Štátna školská inšpekcia prešetruje sťažnosti v oblasti pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno-technického zabezpečenia.

Forma sťažnosti

 • Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
 • Sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou je potrebné do piatich pracovných dní písomne potvrdiť podpisom, inak sa odloží. Sťažnosti podané telefonicky sa neprijímajú.

Čo musí obsahovať

 • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa.
 • Musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a sťažovateľ ju musí podpísať.
 • Anonymné sťažnosti sa odkladajú, hoci v závažných prípadoch slúžia ako podnet na vykonanie kontroly.

Pozor na časový odstup

 • Sťažnosť treba podať v čase, keď problém existuje, nie po veľkom časovom odstupe, keď sa už nedá zistiť skutočný stav.
 • Nedostatky, na ktoré sťažnosť poukazuje, musia byť orgánom verejnej správy odstrániteľné.
 • Táto podmienka vo väčšine prípadov nie je splnená, ak rodič podá sťažnosť až vtedy, keď už dieťa odišlo zo školy.

Nemýľte si sťažnosť s odvolaním

 • Proti rozhodnutiam riaditeľa školy vydaným v správnom konaní sa podáva odvolanie, nie sťažnosť.

Kam sťažnosť adresovať

 • Sťažnosti na pedagogických zamestnancov prešetruje a vybavuje výlučne riaditeľ školy. (V prípade, že Štátna školská inšpekcia takúto sťažnosť dostane, je povinná ju odstúpiť riaditeľovi školy.)
 • Sťažnosti na riaditeľov škôl v oblasti výchovy a vzdelávania a pedagogického riadenia prešetruje a vybavuje výlučne Štátna školská inšpekcia. Takéto sťažnosti treba zasielať príslušným školským inšpekčným centrám, ktoré sa nachádzajú vo všetkých krajoch.
 • Sťažnosti na školských inšpektorov vybavuje riaditeľ príslušného školského inšpekčného centra, sťažnosti na riaditeľov školských inšpekčných centier vybavuje kancelária hlavného školského inšpektora.

Čo inšpekcia neprešetrí

 • Keďže sťažnosti podávajú aj učitelia na riaditeľov, pripomínam, že školská inšpekcia neprešetruje sťažnosti vo finančnej, v mzdovej, pracovnoprávnej oblasti a že v sporoch zamestnancov a zamestnávateľov o nárokoch z pracovnoprávnych vzťahov rozhodujú súdy.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Z archívu inšpekcie

Štátna školská inšpekcia eviduje aj výnimočných sťažovateľov a výnimočné sťažnosti. Niektoré z nich sa neskončili najlepšie.

Rukami školského inšpektora Ľuboša Tužinského za trinásť rokov práce prešlo takmer 5000 podaní rôznych sťažovateľov.

Hovorí, že za tie roky už má „nos“ na typy sťažovateľov. „Takzvaní chronickí sťažovatelia majú charakteristický podpis. Preto ak zbadám podpis vyšší ako štyri centimetre, ktorý má veľmi zložité ťahy, zbystrím pozornosť,“ hovorí Tužinský.

Rekordmankou medzi výnimočnými sťažovateľmi bola určite žena, ktorá v jednom roku od mája do decembra podala 41 sťažností a dve trestné oznámenia.

Päťky za úlohy

V archíve inšpekcie sú uložené aj výnimočné sťažnosti, ktoré vo svojej podstate nepatria školskej inšpekcii a predsa ich eviduje. Podľa Tužinského treba o nich hovoriť, lebo ich tragickým koncom sa dalo predísť.

V prvom prípade rodič podal inšpekcii sťažnosť na učiteľa, ktorý dáva žiakom neprimerané množstvo pätiek. Syn ich dostal naraz sedem a údajne za to, že si nenapísal domácu úlohu. Preto spáchal samovraždu.

Psychické týranie

Ďalší prípad sa odohral na strednej škole a inšpekcia sa o ňom dozvedala až po sedemnástich rokoch z listu bývalej žiačky.

Opísala v ňom peklo, ktoré prežívala s profesorkou chémie. Podľa nej to bola asi tá najnepríjemnejšia žena, akú kedy v živote stretla. Dodnes si nevie vysvetliť, prečo si vybrala práve ju, ale keď sa prvýkrát stretli, jej slová boli: „Ty túto školu neskončíš.“

Skúšala sa s tým vyrovnať a vydržala to skoro dva roky. Ale psychické týranie profesorky bolo také veľké, že to nevydržala, v druhom ročníku sa nervovo zrútila a bola odkázaná na lieky.

Prežila, ale podarilo sa jej to len vďaka rodičom, ktorí o jej probléme vedeli a pomohli jej doštudovať na inej škole.

Znásilnená a vylúčená

Orgány činné v trestnom konaní aj školská inšpekcia riešili aj ďalší smutný prípad. Opísala ho žiačka tretieho ročníka strednej školy, ktorá sa zúčastnila na turistickom kurze, kde ju podľa jej slov znásilnil dobrý známy vedúceho kurzu.

Vyučujúci odmietli kontaktovať políciu, tú zavolali až rodičia žiačky.

Polícia začala trestné stíhanie, neskôr dal prokurátor vypracovať znalecký posudok, ktorý spochybnil, že prišlo k znásilneniu. Údajným páchateľom (ktorý priznal dobrovoľný pohlavný styk so 17-ročnou žiačkou) bol podnikateľ.

Rodičia aj dievča sa po roku vyšetrovania vzdali, ako sa vyjadrila matka, už nemali síl. Škola dala žiačke trojku zo správania a podmienečné vylúčenie za to, že po večierke opustila budovu. Školská inšpekcia sankcie zrušila.

(or)

Rodičom sa nepáči, keď školy od nich chcú peniaze

Sťažnosti na klasifikáciu

 • Zákonný zástupca žiaka (plnoletý žiak) na základe nespokojnosti s klasifikáciou môže požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Školskí inšpektori pomerne často zisťujú, že úlohy na komisionálnej skúške predstavujú kumuláciu najnáročnejších javov a že stupnica je nevýhodná pre slabšieho žiaka.
 • Osobitným prípadom sťažností na klasifikáciu prospechu sú sťažnosti na maturitnú skúšku. Najčastejšie ide o ústnu formu internej časti maturitnej skúšky, pri ktorej dochádza k zhoršeniu známky o tri až štyri stupne oproti prospechu dosahovanému počas štyroch rokov.

peniaze-120x90.jpgVyberanie peňazí

 • Školám nič nebráni v tom, aby slušne požiadali rodičov o finančnú pomoc v rámci ich možností. V žiadnom prípade však prostredníctvom triednych učiteľov nemôžu rodičom určiť sumu, ktorou majú škole prispieť, a to ani vtedy, ak sa tak dohodol výbor združenia rodičov.
 • Je neprípustné, aby školy „dobrovoľne“ vyberali od rodičov finančné príspevky na platy učiteľov.

Poznámky nie sú trest

 • Rodičovská verejnosť nesprávne považuje za trest aj záznamy v žiackej knižke, pokiaľ ešte nebola nahradená elektronickou.
 • Tie však slúžia predovšetkým ako informácia pre zákonných zástupcov. Rodič má totiž právo vedieť, že žiak nemal domácu úlohu, prípadne že cez prestávku ublížil spolužiakovi.
 • Učitelia by si mali dávať pozor, čo píšu. Poznámky typu „Na školskom dvore prehadzoval susedovi ľadové gule“, „Zjedol pomôcky na výtvarnú výchovu“ či „Na hodine dejepisu naschvál uvádzal nesprávne letopočty,“ vyvolávajú skôr úsmev.

Nadávky a telesné tresty

 • Prešetrené sťažnosti dokazujú, že v školách tak žiaci, ako aj učitelia používajú nadávky obsahujúce najmä názvy zvierat (koza, krava, somár) a stupne mentálnej retardácie (debil, imbecil, idiot), prípadne ďalšie, mimoriadne vulgárne nadávky (špinavec, buzerant).
 • Pri fyzických trestoch ide o facky, kopance, šticovanie za vlasy, hádzanie predmetov a podobne. Z vyjadrení učiteľov vyplýva, že narastá počet žiakov, ktorí sú v škole pedagogickými prostriedkami nezvládnuteľní.

Sťažnosti na šikanovanie

 • V súčasnosti je šikanovanie vážnym problémom na všetkých školách. Prejavuje sa najmä fyzickými útokmi, nadávkami, posmechom, príkazmi vykonať určitú (aj ponižujúcu) vec proti vôli obete, odcudzením veci a podobne, prípadne v nepriamej podobe (napríklad prehliadaním a ignorovaním obete).
 • Prešetrovanie sťažností potvrdzuje, že agresori svoje obete často fyzicky napádajú, búchajú, kopú, nútia ich kľačať, stláčajú im krčnú žilu, ponižujú ich utieraním rúk do oblečenia, obmedzujú ich pohyb po triede.
 • Čoraz častejšie sa vyskytuje šikanovanie prostredníctvom mobilov a internetu.

Zneužívania webovej stránky školy

 • „Moderné“ predmety sťažností súvisia s používaním internetu a mobilov. Vyskytujú sa prípady zneužívania webovej stránky školy na vydieranie spolužiakov, na zverejňovanie vulgárností.
 • Začínajú sa objavovať prípady, keď žiaci zakladajú v mene svojich učiteľov stránky s erotickým či s vulgárnym textom.

Podania rozvedených rodičov

 • V poslednom čase pribúda podaní rozvádzajúcich sa, prípadne už rozvedených rodičov. Ide o to, že jeden rodič dá dieťa na jednu školu, druhý na inú. Jeden chce, aby dieťa išlo na osemročné gymnázium, druhý, aby zostalo na základnej škole.
 • Inšpekcia však upozorňuje, že takýmito podaniami sa nebude zaoberať, lebo jej to neprináleží. Ide o spory rodičov, kde v podstatných veciach rozhodujú súdy.

Je združenie rodičov povinné?

 • Nie je. V prípade, že rodič nesúhlasí s činnosťou združenia rodičov, môže sa dištancovať od jeho činnosti.
 • Tým nie je dotknuté jeho právo na informácie o prospechu, správaní či dochádzke.

Problém psychicky narušených pedagógov

 • Viaceré sťažnosti potvrdili, že v školách pracujú aj psychicky narušení pedagogickí zamestnanci.
 • Ide o citlivý problém, na ktorý reagoval aj zákon.
 • V praxi však právomoc riaditeľa poslať v prípade podozrenia učiteľa na vyšetrenie, nemá veľký význam.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 19 877
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 849
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 790
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 418
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 287
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 170
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 768
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 678
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 473
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 250

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.

SVET

Zomrela dedička L'Oréalu, najbohatšia žena sveta

Zásluhy Liliane Bettencourtovej sa ocitli v tieni afér.

DOMOV

Na smrti trojročného chlapca má podiel nemocnica, zle ho liečila

Úrad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

Neprehliadnite tiež

Bystrica má novú autobusovú stanicu. Pozrite sa, ako sa menila

Predchádzajúca stanica bola otvorená v 80. rokoch a nikdy nebola celkom dokončená, nový terminál je najmodernejší v krajine.

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu