SME
Štvrtok, 27. január, 2022 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Pribúdajú sťažnosti na násilie v školách a šikanovanie

Viete, čo prešetruje školská inšpekcia?

Polovica sťažností, ktoré prichádzajú na školskú inšpekciu sa ukáže ako opodstatnená.Polovica sťažností, ktoré prichádzajú na školskú inšpekciu sa ukáže ako opodstatnená. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SXC.HU)

V minulom školskom roku dostala inšpekcia 450 podaní, z nich bolo 277 klasifikovaných ako sťažnosť. Inšpektori pri prešetrovaní a vybavení všetkých sťažností strávili štyritisíc hodín.

Agresivita, násilie, bezcitnosť ba až brutalita detí v školách mala aj v minulom školskom roku stúpajúcu tendenciu. Štátnej školskej inšpekcii však pribudli aj sťažnosti týkajúce sa zneužívania moderných informačných technológií, internetu a mobilných telefónov, čím dochádza k porušovaniu práv učiteľov i žiakov.

„Rast násilia sa netýka konkrétne jedného roku, ale ide o postupný medziročný nárast prípadov agresívneho správania a bezcitnosti až brutality detí,“ povedal školský inšpektor Ľuboš Tužinský z kancelárie hlavného školského inšpektora.

Dodal, že ide nielen o šikanovanie, opakované, cielené ubližovanie, ale aj o jednorazové, napríklad aj náhodné, vopred nepripravované.

Inšpekcia tieto informácie získavala pri prešetrovaní sťažností, ktoré sa týkali ukladania výchovných opatrení a znížených známok zo správania, ale aj od učiteľov a riaditeľov škôl.

Bezmocní učitelia

Sťažnosti
Časté dôvody
 • Vlani viac ako dve tretiny podaní smerovalo proti riaditeľom škôl a školských zariadení, učiteľov sa týkala takmer tretina sťažností.
 • Deti inšpekcii adresovali desať percent podaní.
 • Najviac sťažností smeruje voči klasifikácii prospechu. Výhrady bývajú tiež ku klasifikácii správania a k ukladaniu výchovných opatrení.
 • Ďalšími dôvodmi podaní sú sťažnosti: na používanie fyzických trestov, na nepedagogické správanie (nadávky, zosmiešňovanie a podobne).
 • Takisto na odbornosť a úroveň vzdelávania, na zlú organizáciu vyučovania či na nerovnaký prístup k žiakom.
 • V menšej miere sa vyskytujú i sťažnosti na požívanie alkoholu učiteľmi, fajčenie v škole, obťažovanie žiakov.
 • Opodstatnenosť sťažností je dlhodobo okolo 50 percent, čo znamená, že raz má pravdu rodič, inokedy škola.

V Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, ktorú inšpekcia predložila ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi, sa hovorí aj o neochote škôl riešiť tento problém.

Inšpektor Tužinský povedal, že neochota riešiť prípady vychádza niekedy aj z bezmocnosti škôl. „Problémovým žiakom je v podstate jedno, akú známku budú mať z predmetu alebo zo správania, pretože stredné školy vrátane gymnázií a obchodných akadémií na nich čakajú s otvorenou náručou,“ vraví inšpektor.

Polovička sťažností býva opodstatnených

Štátna školská inšpekcia od januára roku 2000, keď vznikla, dostala od občanov približne 5000 podaní, z čoho asi 4000 bolo sťažností. Z nich prešetrila približne 3000. Dlhodobo sa ako opodstatnených ukazuje päťdesiat percent z prijatých sťažností.

V minulom školskom roku najviac sťažností prešetril Košický a Bratislavský kraj. Spomedzi škôl najviac sťažností smeruje na základné školy, nasledujú stredné školy a najmenej na materské.

Najviac si to odskáču riaditelia

Najviac podaní smerovalo proti riaditeľom škôl. Je to prirodzené, lebo riaditelia zodpovedajú priamo za veci, ktoré rodičovská verejnosť vníma veľmi citlivo, či je to už prijímanie do škôl, klasifikácia správania a podobne.

Jednou z príčin podávania sťažností na riaditeľov je aj neriešenie konfliktných situácií medzi učiteľmi a rodičmi či medzi učiteľmi a žiakmi.

Námietky proti učiteľom majú základ v neobjektívnej klasifikácii prospechu, v neodučených hodinách, ale aj vo vyberaní peňazí od žiakov.

Riaditelia po prešetrení a zistení opodstatnenosti sťažností prijali asi 300 opatrení, v rámci ktorých nastali pozitívne zmeny vo viacerých problémových oblastiach.

Niekde zmenili organizáciu vyučovania, inde vymenili vyučujúceho, zrušili výsledok komisionálnej skúšky a pri jej zopakovaní bol školský inšpektor a podobne.

grafJarka_res.jpg

Inšpekcia občas aj nepochodí

Niektoré sťažnosti pripomínajú inšpektorom boj s veternými mlynmi.

1. Falšoval len kópiu

Štátna školská inšpekcia dostala sťažnosť, že jeden pedagogický zamestnanec predložil falošný doklad o ukončení vysokoškolského štúdia.

Prešetrením sa zistilo, že učiteľ si zadovážil cudzí diplom, urobil si kópiu, tú naskenoval do Wordu a následne si tam doplnil svoje údaje.

Polícia prípad odložila, vraj nejde o falšovanie verejnej listiny, ale kópie.

2. Premlčaný podvod

Sťažovateľ uviedol konkrétnu osobu, ktorá absolvovala právnickú fakultu bez absolvovania strednej školy a maturitnej skúšky. Inšpekcia sa obrátila na uvedenú fakultu aj na políciu.

Fakulta odpovedala, že po ukončení štúdia odovzdáva všetky doklady absolventovi. Polícia dodala, že nebude konať, lebo prípad je už premlčaný.

3. Skúška pred komisiou

Žiačka zmaturovala vďaka nariadenému komisionálnemu preskúšaniu. V tom istom školskom roku ju prijali na vysokú školu. Inšpekciu potom pravidelne informovala o študijných výsledkoch, vysokú školu absolvovala s červeným diplomom.

Inšpektor, ktorý bol prítomný na skúške, spomína, že dievčine rozklepanej od strachu pomohol fakt, že vymenili predsedníčku predmetovej maturitnej komisie, ktorá pred začatím preskúšania robila cirkus a odmietala vykonať svoju funkciu.

(or)

Kedy a ako môže rodič alebo žiak podať sťažnosť Štátnej školskej inšpekcii?

1223589_notebook_wih_spiral_and_red_cover-120x90.jpgAk majú rodič alebo žiak výhrady k slabej kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, neodučeným hodinám, neobjektívnej klasifikácii, nevhodnej komunikácii učiteľov alebo k telesným trestom v škole či k porušovaniu práv žiaka v škole, môže sa so sťažnosťou obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu. Ako pri sťažnostiach postupovať, radí školský inšpektor ĽUBOŠ TUŽINSKÝ z kancelárie hlavného školského inšpektora.

Kedy sťažnosť podať

 • Problém sa rieši najlepšie tam, kde vznikol. Odporúčam dôkladne sa oboznámiť so školským poriadkom. Ak rodič nevyrieši problém s učiteľom a triednym učiteľom, ďalšia cesta by mala viesť za riaditeľom školy. V prípade, že sa problém na pôde školy nepodarí vyriešiť, pripadá do úvahy podanie sťažnosti.

Dôležitá zásada

 • Neveriť všetko svojmu dieťaťu ani jeho spolužiakom. Dieťa môže používať takzvanú účelovú lož, ktorou si chráni svoju kožu, a spolužiaci svojho kamaráta predsa neudajú.

Čo inšpekcia prešetrí

 • Štátna školská inšpekcia prešetruje sťažnosti v oblasti pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno-technického zabezpečenia.

Forma sťažnosti

 • Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
 • Sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou je potrebné do piatich pracovných dní písomne potvrdiť podpisom, inak sa odloží. Sťažnosti podané telefonicky sa neprijímajú.

Čo musí obsahovať

 • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa.
 • Musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a sťažovateľ ju musí podpísať.
 • Anonymné sťažnosti sa odkladajú, hoci v závažných prípadoch slúžia ako podnet na vykonanie kontroly.

Pozor na časový odstup

 • Sťažnosť treba podať v čase, keď problém existuje, nie po veľkom časovom odstupe, keď sa už nedá zistiť skutočný stav.
 • Nedostatky, na ktoré sťažnosť poukazuje, musia byť orgánom verejnej správy odstrániteľné.
 • Táto podmienka vo väčšine prípadov nie je splnená, ak rodič podá sťažnosť až vtedy, keď už dieťa odišlo zo školy.

Nemýľte si sťažnosť s odvolaním

 • Proti rozhodnutiam riaditeľa školy vydaným v správnom konaní sa podáva odvolanie, nie sťažnosť.

Kam sťažnosť adresovať

 • Sťažnosti na pedagogických zamestnancov prešetruje a vybavuje výlučne riaditeľ školy. (V prípade, že Štátna školská inšpekcia takúto sťažnosť dostane, je povinná ju odstúpiť riaditeľovi školy.)
 • Sťažnosti na riaditeľov škôl v oblasti výchovy a vzdelávania a pedagogického riadenia prešetruje a vybavuje výlučne Štátna školská inšpekcia. Takéto sťažnosti treba zasielať príslušným školským inšpekčným centrám, ktoré sa nachádzajú vo všetkých krajoch.
 • Sťažnosti na školských inšpektorov vybavuje riaditeľ príslušného školského inšpekčného centra, sťažnosti na riaditeľov školských inšpekčných centier vybavuje kancelária hlavného školského inšpektora.

Čo inšpekcia neprešetrí

 • Keďže sťažnosti podávajú aj učitelia na riaditeľov, pripomínam, že školská inšpekcia neprešetruje sťažnosti vo finančnej, v mzdovej, pracovnoprávnej oblasti a že v sporoch zamestnancov a zamestnávateľov o nárokoch z pracovnoprávnych vzťahov rozhodujú súdy.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Z archívu inšpekcie

Štátna školská inšpekcia eviduje aj výnimočných sťažovateľov a výnimočné sťažnosti. Niektoré z nich sa neskončili najlepšie.

Rukami školského inšpektora Ľuboša Tužinského za trinásť rokov práce prešlo takmer 5000 podaní rôznych sťažovateľov.

Hovorí, že za tie roky už má „nos“ na typy sťažovateľov. „Takzvaní chronickí sťažovatelia majú charakteristický podpis. Preto ak zbadám podpis vyšší ako štyri centimetre, ktorý má veľmi zložité ťahy, zbystrím pozornosť,“ hovorí Tužinský.

Rekordmankou medzi výnimočnými sťažovateľmi bola určite žena, ktorá v jednom roku od mája do decembra podala 41 sťažností a dve trestné oznámenia.

Päťky za úlohy

V archíve inšpekcie sú uložené aj výnimočné sťažnosti, ktoré vo svojej podstate nepatria školskej inšpekcii a predsa ich eviduje. Podľa Tužinského treba o nich hovoriť, lebo ich tragickým koncom sa dalo predísť.

V prvom prípade rodič podal inšpekcii sťažnosť na učiteľa, ktorý dáva žiakom neprimerané množstvo pätiek. Syn ich dostal naraz sedem a údajne za to, že si nenapísal domácu úlohu. Preto spáchal samovraždu.

Psychické týranie

Ďalší prípad sa odohral na strednej škole a inšpekcia sa o ňom dozvedala až po sedemnástich rokoch z listu bývalej žiačky.

Opísala v ňom peklo, ktoré prežívala s profesorkou chémie. Podľa nej to bola asi tá najnepríjemnejšia žena, akú kedy v živote stretla. Dodnes si nevie vysvetliť, prečo si vybrala práve ju, ale keď sa prvýkrát stretli, jej slová boli: „Ty túto školu neskončíš.“

Skúšala sa s tým vyrovnať a vydržala to skoro dva roky. Ale psychické týranie profesorky bolo také veľké, že to nevydržala, v druhom ročníku sa nervovo zrútila a bola odkázaná na lieky.

Prežila, ale podarilo sa jej to len vďaka rodičom, ktorí o jej probléme vedeli a pomohli jej doštudovať na inej škole.

Znásilnená a vylúčená

Orgány činné v trestnom konaní aj školská inšpekcia riešili aj ďalší smutný prípad. Opísala ho žiačka tretieho ročníka strednej školy, ktorá sa zúčastnila na turistickom kurze, kde ju podľa jej slov znásilnil dobrý známy vedúceho kurzu.

Vyučujúci odmietli kontaktovať políciu, tú zavolali až rodičia žiačky.

Polícia začala trestné stíhanie, neskôr dal prokurátor vypracovať znalecký posudok, ktorý spochybnil, že prišlo k znásilneniu. Údajným páchateľom (ktorý priznal dobrovoľný pohlavný styk so 17-ročnou žiačkou) bol podnikateľ.

Rodičia aj dievča sa po roku vyšetrovania vzdali, ako sa vyjadrila matka, už nemali síl. Škola dala žiačke trojku zo správania a podmienečné vylúčenie za to, že po večierke opustila budovu. Školská inšpekcia sankcie zrušila.

(or)

Rodičom sa nepáči, keď školy od nich chcú peniaze

Sťažnosti na klasifikáciu

 • Zákonný zástupca žiaka (plnoletý žiak) na základe nespokojnosti s klasifikáciou môže požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Školskí inšpektori pomerne často zisťujú, že úlohy na komisionálnej skúške predstavujú kumuláciu najnáročnejších javov a že stupnica je nevýhodná pre slabšieho žiaka.
 • Osobitným prípadom sťažností na klasifikáciu prospechu sú sťažnosti na maturitnú skúšku. Najčastejšie ide o ústnu formu internej časti maturitnej skúšky, pri ktorej dochádza k zhoršeniu známky o tri až štyri stupne oproti prospechu dosahovanému počas štyroch rokov.

peniaze-120x90.jpgVyberanie peňazí

 • Školám nič nebráni v tom, aby slušne požiadali rodičov o finančnú pomoc v rámci ich možností. V žiadnom prípade však prostredníctvom triednych učiteľov nemôžu rodičom určiť sumu, ktorou majú škole prispieť, a to ani vtedy, ak sa tak dohodol výbor združenia rodičov.
 • Je neprípustné, aby školy „dobrovoľne“ vyberali od rodičov finančné príspevky na platy učiteľov.

Poznámky nie sú trest

 • Rodičovská verejnosť nesprávne považuje za trest aj záznamy v žiackej knižke, pokiaľ ešte nebola nahradená elektronickou.
 • Tie však slúžia predovšetkým ako informácia pre zákonných zástupcov. Rodič má totiž právo vedieť, že žiak nemal domácu úlohu, prípadne že cez prestávku ublížil spolužiakovi.
 • Učitelia by si mali dávať pozor, čo píšu. Poznámky typu „Na školskom dvore prehadzoval susedovi ľadové gule“, „Zjedol pomôcky na výtvarnú výchovu“ či „Na hodine dejepisu naschvál uvádzal nesprávne letopočty,“ vyvolávajú skôr úsmev.

Nadávky a telesné tresty

 • Prešetrené sťažnosti dokazujú, že v školách tak žiaci, ako aj učitelia používajú nadávky obsahujúce najmä názvy zvierat (koza, krava, somár) a stupne mentálnej retardácie (debil, imbecil, idiot), prípadne ďalšie, mimoriadne vulgárne nadávky (špinavec, buzerant).
 • Pri fyzických trestoch ide o facky, kopance, šticovanie za vlasy, hádzanie predmetov a podobne. Z vyjadrení učiteľov vyplýva, že narastá počet žiakov, ktorí sú v škole pedagogickými prostriedkami nezvládnuteľní.

Sťažnosti na šikanovanie

 • V súčasnosti je šikanovanie vážnym problémom na všetkých školách. Prejavuje sa najmä fyzickými útokmi, nadávkami, posmechom, príkazmi vykonať určitú (aj ponižujúcu) vec proti vôli obete, odcudzením veci a podobne, prípadne v nepriamej podobe (napríklad prehliadaním a ignorovaním obete).
 • Prešetrovanie sťažností potvrdzuje, že agresori svoje obete často fyzicky napádajú, búchajú, kopú, nútia ich kľačať, stláčajú im krčnú žilu, ponižujú ich utieraním rúk do oblečenia, obmedzujú ich pohyb po triede.
 • Čoraz častejšie sa vyskytuje šikanovanie prostredníctvom mobilov a internetu.

Zneužívania webovej stránky školy

 • „Moderné“ predmety sťažností súvisia s používaním internetu a mobilov. Vyskytujú sa prípady zneužívania webovej stránky školy na vydieranie spolužiakov, na zverejňovanie vulgárností.
 • Začínajú sa objavovať prípady, keď žiaci zakladajú v mene svojich učiteľov stránky s erotickým či s vulgárnym textom.

Podania rozvedených rodičov

 • V poslednom čase pribúda podaní rozvádzajúcich sa, prípadne už rozvedených rodičov. Ide o to, že jeden rodič dá dieťa na jednu školu, druhý na inú. Jeden chce, aby dieťa išlo na osemročné gymnázium, druhý, aby zostalo na základnej škole.
 • Inšpekcia však upozorňuje, že takýmito podaniami sa nebude zaoberať, lebo jej to neprináleží. Ide o spory rodičov, kde v podstatných veciach rozhodujú súdy.

Je združenie rodičov povinné?

 • Nie je. V prípade, že rodič nesúhlasí s činnosťou združenia rodičov, môže sa dištancovať od jeho činnosti.
 • Tým nie je dotknuté jeho právo na informácie o prospechu, správaní či dochádzke.

Problém psychicky narušených pedagógov

 • Viaceré sťažnosti potvrdili, že v školách pracujú aj psychicky narušení pedagogickí zamestnanci.
 • Ide o citlivý problém, na ktorý reagoval aj zákon.
 • V praxi však právomoc riaditeľa poslať v prípade podozrenia učiteľa na vyšetrenie, nemá veľký význam.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 2. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 3. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 4. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 5. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 6. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Mecom ide na zelenú
 1. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 2. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 8. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 9. Developer Mint Investments získal prvenstvo v CIJ Awards 2021
 10. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 7 069
 2. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 570
 3. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 4 121
 4. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 3 660
 5. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 571
 6. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 2 901
 7. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 2 501
 8. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 278
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 2 232
 10. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 2 131
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Očkovanie detí proti covidu.

Slovensko, tak ako Rakúsko, na vlastnú päsť povolí doočkovať tínedžerov


7 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Omikron zvyšuje počty nakazených.


a 2 ďalší 5 h

Neprehliadnite tiež

Nateraz ponechal úrokové sadzby blízko nuly.


TASR 7 h
Na snímke ťahač na LNG vystavený počas podujatia Deň ekomobility v Bratislave 21. septembra 2019.

Katar by mohol dodať do Európy časť voľného objemu. Nemá ho však veľa.


TASR 7 h
Zálohovaná plastová fľaša sa vkladá do automatu.

Predajne s plochou nad 300 štvorcových metrov musia mať povinne automat.


TASR 8 h
Ilustračné foto

Dopyt po realitách je jednou z príčin rýchleho rastu cien.


SITA 10 h

Blogy SME

 1. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 4. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 5. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 6. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
 7. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
 8. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 12 798
 2. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 9 263
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 038
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 427
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 4 613
 6. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 064
 7. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 932
 8. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 3 127
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 5. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Zatvoriť reklamu