Čo sa mení tento rok pre študentov, zamestnancov, firmy a dôchodcov

Konsolidácia verejných financií dolieha na všetkých bez rozdielu. Niektoré opatrenia môžu mať zlý vplyv aj na zamestnanosť.

Drobný podnikateľ bude nútený obracať sa, aby zvládol nárast odvodového zaťaženia.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Nezamestnanosť rastie a práce môže ubudnúť. Firmy s predstihom reagujú na zmeny v legislatíve. Aký bude rok 2013 pre vás?


Zamestnanci

1. Výpoveď je drahšia

 • Zákonník práce sa vrátil do podoby spred dvoch rokov. Hoci nie úplne. Nárok na viac platov nemajú všetci zamestnanci. Výška odstupného je limitovaná časom, ktorý zamestnanec odrobil pre daného zamestnávateľa.
 • Odstupné zároveň s výpovednou lehotou dostane zamestnanec, ktorý pre jedného zamestnávateľa odpracuje aspoň dva roky.
 • Kto odpracuje u jedného zamestnávateľa dva až päť rokov, má popri výpovednej lehote nárok na jeden priemerný mesačný plat navyše ako odstupné. Pri odpracovaných piatich až desiatich rokoch je nárok na dva priemerné mesačné platy. Tri platy dostáva ten, kto u jedného zamestnávateľa odpracuje desať až dvadsať rokov. Štyri výplaty navyše musí vyplatiť firma tomu zamestnancovi, ktorý v nej odpracuje dvadsať a viac rokov.
 • Osobitný režim majú zamestnanci napríklad so zdravotnými problémami. Ak prepustí firma zamestnanca zo zdravotných dôvodov alebo sa s ním dohodne na ukončení pracovného pomeru k istému dátumu, musí vyplatiť vyššie odstupné.
 • Ak zamestnanec pracoval v jednej firme menej ako dva roky, má nárok na odstupné vo výške jedného priemerného mesačného platu. Ak pracoval vo firme dva až päť rokov, dostáva dva priemerné platy.
 • Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa musí firma prerokovať so zástupcami zamestnancov. Inak bude výpoveď neplatná. Odbory sa musia vyjadriť do dvoch dní.

2. Minimálna mzda je vyššia

 • Týka sa aj ľudí pracujúcich na dohodu. Najnižšia mesačná mzda je 337,70 eura. Zamestnávateľom sa zvýšili náklady na mzdy a na odvody.

3. Zamestnanci na dohodu majú nový režim

 • Bežní dohodári s pravidelným príjmom zaplatia plné odvody do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne 13,4 percenta z hrubého príjmu.
 • Vyššie náklady na zamestnancov majú firmy - na úrazové poistenie a garančný fond odvádzajú do poisťovní 35,2 percenta.
 • Dohodári s nepravidelným príjmom neodvádzajú odvody na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
 • Na dohodu napokon môžu pracovať všetci, teda aj nezamestnaní. Po novom sa im však aj tak neoplatí byť evidovanými na úrade práce. Budú totiž musieť platiť plné odvody, ale zárobok je pritom obmedzený (145,94 eura mesačne).
 • Práca na dohodu sa započíta do dôchodku, dohodári s pravidelným majú nárok na nemocenskú, materskú či na podporu v nezamestnanosti, prestávky v práci, na voľno pri návšteve lekára aj na výplatnú pásku.

4. Daň z príjmov inak

 • Sadzba dane je progresívna. Všetci budú platiť z príjmu, ktorého základ dane bude do 176,8–násobku životného minima (v roku 2013 pri hrubom príjme 3310,40 eura), zaplatia z neho 19-percentnú daň. Zo všetkých príjmov navyše sa bude platiť 25 percent.
 • Zmena pre daňové priznanie až za rok 2013: nezdaniteľnú časť základu dane na manžela alebo manželku si už partner nebude môcť uplatniť tak ako doteraz.
 • Odrátať si ich budú môcť len manželia za partnerov, ktorí sa starajú o malé deti do troch, prípadne do šiestich rokov veku (ak má nepriaznivý zdravotný stav). Tiež si budú môcť odpočítať čiastku z daní na nezamestnaného manžela evidovaného na úrade práce, na invalidného partnera alebo toho, ktorý poberá príspevok na opatrovanie.
 • Môžete si prispievať do druhého piliera nad rámec povinných štyroch percent. Kto to využije, si v roku 2014 môže odčítať dobrovoľné odvody do výšky dvoch percent zo základu dane, najviac do 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov.

Čo sa zmenilo v Zákonníku práce

 • Vypadla možnosť, aby si firma so zamestnancom mohla dohodnúť dlhšiu skúšobnú lehotu.
 • Uzatvoriť zmluvu na určitý čas je možné iba dvakrát a najviac v priebehu dvoch rokov. Netýka sa to agentúr dočasného zamestnávania.
 • Za nočnú prácu sa považuje práca od 22. hodiny večer do 6. hodiny ráno.
 • Flexikonto skončilo.Nahrádza ho konto pracovného času. Priemerný týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín za najviac 12 mesiacov.
 • Je zrušená možnosť dohodnúť v kolektívnej zmluve nadčasy nad 400 hodín ročne.
 • Zamestnávateľovi ostáva možnosť nariadiť 150 hodín nadčasov bez súhlasu zamestnanca. Výnimkou je zdravotnícky personál, ten môže odpracovať až 250 hodín nariadených zamestnávateľom.
 • Vypadla možnosť, aby sa v kolektívnej zmluve mohli dohodnúť pracovné podmienky nevýhodnejšie, než ich ustanovuje zákon.
 • Opätovne platí povinnosť prerokovať či dohodnúť sa so zástupcami zamestnancov.
 • Zmenila sa definícia závislej práce. Zamestnancom je každý, kto pracuje v mene zamestnávateľa, za mzdu, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, osobne a vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti.

Katarína Ragáčová

Späť na začiatok článku

Živnostníci

ucto-120x90.jpg1. Odvádzajú viac peňazí

 • Väčšina živnostníkov platí minimálne odvody do Sociálnej poisťovne. Po prvom januári sú nútení odvádzať viac. „Živnostník po odchode na dôchodok nebude odkázaný na sociálne dávky,“ tvrdí minister práce Ján Richter (Smer). Prvé zmeny vstúpia do života už v januári.
 • Minimálny vymeriavací základ sa zvýšil na 50 percent. Od tejto sumy závisí výška odvodov.
 • Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá platila 112,66 eura, bude platiť 130,27 eura. Prvé vyššie poistné treba uhradiť do 8. februára. Treba zmeniť trvalý príkaz v banke.
 • Ďalšie zvýšenie odvodov príde v polovici roka. Suma, z ktorej sa vymeriavajú, sa vypočíta nevýhodným spôsobom.
 • Základ dane z príjmov sa sčíta s odvodmi a pomerná časť tejto sumy sa vydelí nižšou živnostenskou konštantou. Tento rok bude 1,9 a postupne klesne na 1,486.
 • Pozitívnou zmenou je vzdialenie povinnosti platiť odvody do sociálky. Táto povinnosť vznikala, keď zdanené príjmy presiahli 12–násobok najnižšieho vymeriavacieho základu. Od júla, keď začne záležať na príjme za rok 2012, musí ísť o viac ako 4716 eur.

2. Preddavky povie poisťovňa

 • Výpočet sumy, z ktorej sa vymeriavajú odvody do zdravotnej poisťovne, sa mení už v januári. Poisťovne vypočítajú preddavok a oznámia ho klientom do 31. januára.
 • Minimálny preddavok sa v januári zvýši o 7,44 eura. Prvý raz ho treba uhradiť do 8. februára.

3. Paušálne alebo reálne? Vyberte si

 • Paušálne výdavky dostali limit 420 eur mesačne – to je 5040 eur za rok. Limit sa uplatní až v daňovom priznaní za rok 2013. No živnostník si musí už teraz zvážiť, či sa mu neoplatí vykazovať reálne výdavky.
 • Kto určite nemá na výber, sú prenajímatelia nehnuteľností. Zákon ruší možnosť paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu.

4. Priznanie odloží málokto

 • Odklad daňového priznania bude možný iba v prípade príjmov zo zahraničia. Všetci ostatní musia priznanie podať do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda do konca marca. V roku 2013 tento deň pripadne na nedeľu a nasledujúci deň bude Veľkonočný pondelok. Termín na priznanie uplynie 2. apríla.

5. Autori si vyberú formu zdanenia

 • autori-120x90.jpgZmeny v daniach sa týkajú aj autorov príspevkov do novín či televízie. Majú na výber dva spôsoby zdanenia: zdanenie zrážkou (no príjem si neznížia o paušálne výdavky) alebo daňové priznanie (autor si môže uplatniť paušálne výdavky, aj iné veci, hrozí mu však, že od júla bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne).
 • Odvodom podliehajú len aktívne príjmy – na základe zmluvy o vytvorení diela a za umelecký výkon.

Zmena odvodov

 • Minimálny základ na sociálne a zdravotné poistenie je totožný. Odvody z neho sa menia v januári.
 • Každý vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa mení v januári a platí celý rok.
 • Odvody do Sociálnej poisťovne sa menia aj v júli.

Jozef Čavojec

Späť na začiatok článku

Študenti

1. Určitý príjem z jednej brigádnickej dohody majú oslobodený od odvodov

 • Študenti si ako jediní vydobyli úľavy z odvodov z dohôd. Z istej sumy neplatia vôbec nič.
 • Žiaci do dosiahnutia 18 rokov môžu pri jednej brigádnickej dohode zarobiť 66 eur mesačne, ktoré nepodliehajú odvodom.
 • studenti-120x90.jpgStarší študenti – do 26 rokov – majú ešte vyššiu úľavu. Na jednu dohodu môžu zarobiť až 155 eur, z ktorých neplatia odvody.
 • V prípade, že budú mať príjem z ďalšej brigádnickej dohody, platia odvody od prvého zarobeného eura.
 • No študenti neplatia ani tak plné odvody, na rozdiel od ostatných dohodárov. Zaplatia iba sedem percent z hrubej mzdy, a to bez ohľadu na to, či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem.
 • Ak nebude mať študent či žiak pravidelný príjem, bude platiť odvody spätne po ukončení dohody. Všetky príjmy si potom spriemeruje a iba ak priemerný mesačný príjem presiahne hranicu 66 alebo 155 eur, bude platiť odvody. Musí tak urobiť do ôsmich dní druhého kalendárneho mesiaca od ukončenia dohody.

2. Pôžičky môžu byť vyššie

 • Od januára vysokoškoláci dostávajú vyššiu dotáciu na jedlo, a to o 20 centov.
 • Pôžičky vysokoškolákom a pedagógom už nespravujú dva fondy, ich právnym nástupcom je Fond pre podporu vzdelávania.
 • Menia sa podmienky poskytovania pôžičiek. Maximálny strop neplatí, fond môže udeliť aj vyššie pôžičky. Výška úroku každoročne upraví s tým, že jeho maximálna výška je zákonom stanovená na 4,5 percenta.

3. Externé štúdium bude dlhšie

 • V januári vstupuje do platnosti novela zákona o vysokých školách. Predlžuje externistom dĺžku štúdia. Vzhľadom na to, že v roku 2014 vstupujú prvé vysoké školy do druhého kola komplexných akreditácií, budú môcť v čase komplexnej akreditácie ešte prijímať študentov na doterajšie „krátke“ študijné programy.
 • Tí, ktorí využijú možnosť byť prijatí na „krátke“ študijné programy ich aj dokončia v doterajšej štandardnej dĺžke štúdia.
 • Ak by študent stihol získať kredity aj za kratšie ako štvorročné obdobie, zákon mu to umožní. Ak získa potrebných 180 kreditov aj v priebehu troch rokov, štúdium bude môcť riadne skončiť skôr.

4. Známky majú väčšiu váhu

 • Žiaci, ktorí si budú podávať prihlášky na gymnáziá a študijné odbory stredných odborných škôl, sa budú musieť na celoslovenské testovanie deviatakov pripraviť dôkladne.
 • Ak budú chcieť byť prijatí do týchto škôl, musia po novom dosiahnuť v každom predmete úspešnosť najmenej 90 percent.
 • Maturanti už nebudú môcť rátať s tým, že ak pobabrú písomnú časť zo slovenského jazyka a literatúry alebo z cudzieho jazyka, vytiahnu konečnú známku pri maturite odpoveďou na ústnej časti. Pri maturitnej skúške sa bude dávať dôraz na obe skúšky.
 • Ak žiak z ústnej časti dostane 1, 2 alebo 3, musí splniť aj podmienku percentuálnej úspešnosti na písomnej skúške.

Katarína Ragáčová, Jarmila Horáková

Späť na začiatok článku

Dôchodcovia

1. Rozdiely v penziách sa zmrazia

 • doch-120x90.jpgV januári sa zmení spôsob zvyšovania dôchodkov. Dávky jedného druhu vzrastú o rovnakú sumu.
 • Bez ohľadu na to, či (sólo) starobný dôchodok je 100 eur, alebo 500 eur, suma zvýšenia bude 11,20 eura. O zvýšenie dôchodku nie je treba žiadať, poisťovňa ho vykoná automaticky.
 • Novela zákona o sociálnom poistení z 10. augusta vlaňajšieho roka robí rozdiel medzi jednotlivými druhmi penzií. Okrem sólo dávok ide aj o také, ktoré sa krátia pre súbeh s iným dôchodkom.
 • Napríklad vdovec zvyčajne dostáva celú starobnú penziu a polovicu pozostalostnej dávky. Starobný dôchodok sa tomuto poistencovi zvýši o 11,20 eura a vdovecký dôchodok iba o 3,20 eura.

2. Predčasný dôchodok alebo zárobok

 • Poberatelia predčasného dôchodku prišli o možnosť pracovať na dohodu. Dohodári sú povinní platiť dôchodkové poistenie.
 • Nadobudnutím statusu zamestnancov im zaniká nárok na výplatu predčasného dôchodku.
 • Kto nedovŕši dôchodkový vek do 28. februára 2013, musí sa rozhodnúť, čo urobí po tomto dátume. Ak uprednostní zárobok, v marci prestane dostávať dôchodok.
 • Druhou možnosťou je ukončenie práce na dohodu. Odporúča sa, aby zamestnávatelia podali odhlášku niekedy v polovici februára.
 • Ľuďom, ktorých sa tieto veci týkajú, poisťovňa v januári napíše, aké možnosti majú.
 • Komu priznali predčasný dôchodok, nemá invalidné ani poistenie v nezamestnanosti. V prípade nepravidelného príjmu z dohody nie je povinné ani nemocenské poistenie.
 • Poberateľ starobného alebo výsluhového dôchodku v penzijnom veku prispieva iba na starobné a invalidný dôchodca ešte na invalidné poistenie.

3. Aké sú možnosti?

 • Dohodár, ktorému zastavili predčasný dôchodok má dve možnosti, ako sa dostať k penzii.
 • Prvou je ukončenie práce na dohodu. Keď zamestnávateľ podá odhlášku zo Sociálnej poisťovne, môže podať žiadosť o uvoľnenie výplaty predčasného dôchodku. Nárok vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia.
 • Druhým možným prípadom je dovŕšenie penzijného veku. Predčasný dôchodok sa automaticky zmení na starobný. Výhodou je možnosť pracovať ďalej, a to akýmkoľvek spôsobom. Opäť stačí požiadať o uvoľnenie výplaty, len s tým rozdielom, že už ide o starobný dôchodok.
 • Po ukončení zárobkovej činnosti môžete požiadať o prepočet penzie. Dohodárovi sa zohľadní príjem a odpracované obdobie od 1. januára 2013.

Jozef Čavojec

Späť na začiatok článku

Expresne o tom, čo sa môže týkať každého

Elektrina

 • peniazeteplo.rw-120x90.jpgZa elektrinu by sme mali platiť menej – v priemere o 3,28 percenta.
 • Štvorčlenná rodina v byte s rozlohou 70 štvorcových metrov, ktorá za elektrinu platí do 50 eur mesačne, by mesačne mohla ušetriť jeden a pol eura. Výraznejšie zmeny pocítia tí, ktorí elektrinou aj kúria.

Voda

 • Kým za elektrinu domácnosť tento rok ušetrí, na vodné a stočné si ročne priplatí dve eurá.

Plyn

 • Plynári pôvodne žiadali, aby sme za plyn platili o 25 percent viac, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví napokon rozhodol, že to bude len o 0,46 percenta viac.
 • Zmeny v cenách si medzi klientmi zrejme všimnú len tí, ktorí plynom aj kúria. Ročne si priplatia asi osem eur.

Teplo

 • Viac ako plyn by malo ísť hore teplo. Ako informoval Zväz výrobcov tepla, zhruba o dve percentá.
 • Pri ročnej cene tepla v trojizbovom byte v nezateplenej bytovke vo výške asi 850 eur to predstavuje necelých 20 eur ročne.

Štátna prémia

 • Na jednu zmluvu o stavebnom sporení bude aj tento rok možné získať štátnu prémiu najviac vo výške 66,39 eura za rok.
 • Jej výška sa oproti roku 2012 nemení. Nasporiť však počas roka stačí o 86 eur menej, spolu 577,30 eura za rok. Kto chce sporiť pravidelne každý mesiac, vyjde ho to na 48,10 eura mesačne.

Diaľničná známka

 • Za jazdu po diaľniciach zaplatíme tento rok toľko čo minulý. Ceny diaľničných známok sa meniť nebudú, ročná bude stáť 50 eur, mesačná 14 eur a 10-dňová 10 eur. Diaľničnú známku za rok 2012 budete môcť využívať mesiac navyše – do 31. januára 2013. Potom už budete potrebovať známku na rok 2013.

Na deti trocha pridajú

 • rodina-120x90.jpgPrídavok na jedno dieťa je od januára 23,10 eura mesačne. Rodič nezaopatreného dieťaťa si tak polepší o 56 centov.
 • Prídavky sa valorizujú podľa toho, ako sa pol roka predtým zvýšilo životné minimum. Na základe údajov štatistického úradu vzrástlo o 2,5 percenta.
 • Príplatok k prídavku na jedno dieťa je 10,83 eura. Dávka určená nepracujúcemu rodičovi v dôchodku sa zvýši o 26 centov.
 • Rodičovský príspevok sa valorizuje rovnakým spôsobom. Od januára je 199,60 eura mesačne. Rodič dieťaťa do troch alebo šiestich rokov si polepší o 4,90 eura.
 • Na druhé z dvojčiat alebo druhé a tretie z trojčiat sa príspevok zvyšuje o 25 percent.
 • Prídavky aj rodičovský sa vyplácajú mesačne pozadu. Prvú vyššiu sumu dostanete vo februárovom termíne výplaty.

Vernostné zľavy už nebudú

 • Vernostné systémy, ktoré pacientom ponúkali niektoré lekárne, už nebudú fungovať. Lekárne však môžu na úkor svojej marže znížiť doplatok na lieky, a to najviac o polovicu.
 • Celá zľava ide pacientovi, poisťovňa už peniaze z nej nezíska.

Vakcíny opäť v lekárňach

 • Lekári už nemusia mať vakcíny v ambulancii ako doteraz.
 • Ak pacient potrebuje vakcínu, lekár mu ju v ambulancii len predpíše a pacient alebo sestra ju vyberú v lekárni.

Lieky nás vraj budú stáť menej

 • Ceny liekov, ktoré preplácajú poisťovne, sa už nemajú určovať ako druhá najnižšia cena v Únii, ale ako priemer troch najnižších cien.

Poradovníky tu budú ešte roky

 • Človek odkázaný na fyzickú pomoc v živote nebude mať istotu, že ju dostane do 60 dní od doručenia žiadosti o sociálnu službu.
 • Parlament rozhodol, že to bude platiť až od roku 2016. V poradovníkoch zariadení môže byť takmer 10–tisíc ľudí.

Dedičom sa uľaví

 • Centrálny depozitár cenných papierov nespoplatní účty zosnulých. Dedičia nemusia cenné papiere previesť na Fond národného majetku.
 • Ostatných majiteľov akcií čaká faktúra za vedenie účtu v roku 2012. Minimálna výška poplatku je 12 eur. Kto zaplatí, môže získať peniaze naspäť, ale už má na prevod akcií iba rok.

Za stavby sa platí opäť inak

 • Poplatky na stavebnom úrade sa od januára znova zmenia. Niektoré sa tak od januára znižujú, iné zvyšujú.Pri viacerých sa úrady vrátia k osvedčenému spôsobu ich výpočtu alebo k jednotnej sume. Niekoľko poplatkov pribudne.
 • Pri stavebných povoleniach sa upúšťa od stanovovania poplatkov podľa objemu stavby.
 • Žiadateľ o stavebné povolenie na rodinný dom platí 50 eur, pri bytovom dome 200 eur a pri výstavbe rekreačnej nehnuteľnosti (napríklad chaty) 25 eur (prípadne 50 eur, ak bude jej plocha väčšia ako 25 štvorcových metrov).
 • dom-120x90.jpgNamiesto stoeurového poplatku pri zmenách v rodinných domoch a stavbách na rekreáciu sa platí 35 eur. Ľudia v bytovkách pri prestavbách, na ktoré treba stavebné povolenie (zásah do nosnej steny), namiesto 750 eur platia stovku.
 • Menej sa bude platiť za stavebné povolenie na takzvané neuvedené stavby a zmeny na nich. Patria k nim napríklad výrobné prevádzky. Tieto sa budú opäť platiť podľa výšky plánovaného rozpočtu. Odstupňované budú od 100 do 1000 eur.
 • Ohlásenie jednoduchej stavby stojí po novom fyzickú osobu 20 eur – ide o nový poplatok. Právnická osoba zaplatí 50 eur (viac ako doteraz). Za ohlásenie drobnej stavby či stavebných úprav pribudol nový 30­eurový poplatok pre právnickú osobu.
 • Nový poplatok – 30 eur – pribudol fyzickým osobám pri žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia. Ďalším novým je poplatok za žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby. Desať eur budú platiť fyzické i právnické osoby.
 • Zmeny sa týkajú ešte ďalších poplatkov vrátane tých za kolaudačné rozhodnutie.

Vodičské preukazy a prehliadky po novom

 • Pre seniorov za volantom sa menia zdravotné prehliadky, pre vodičov autobusov či veľkých motoriek vekový limit na získanie vodičského oprávnenia.
 • Vodičské preukazy, ktoré vám vydajú po 19. januári 2013, nebudú mať platnosť dlhšiu ako 15 rokov.
 • auto-120x90.jpgAk ste vodičský preukaz dostali v čase od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, bude platiť do 31. decembra 2023.
 • Preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.
 • Seniori získajú preukaz len na päť rokov.
 • Vodiči nad 65 rokov už nemusia absolvovať povinnú zdravotnú prehliadku každé dva roky, lehota sa predlžuje na každých 5 rokov.
 • Ak však budú šoférovať nákladné auto, autobus, taxík, či vozidlo s právom prednostnej jazdy, k lekárovi budú musieť chodiť naďalej každé dva roky.
 • O tri roky sa posúva hranica minimálneho veku šoférovania nákladiakov a autobusov. Vodičský skupín C a CE (nákladné vozidlá nad 7,5 tony) získate až vo veku 21 rokov.
 • Až 24 rokov budete musieť mať na to, aby ste mohli začať šoférovať autobusy určené na prepravu viac ako 16 osôb či veľké motorky.

sm-1227-020f-danTB.rw-120x90.jpgMiestne dane s novým tlačivom

 • Daňové priznanie sa podáva na spoločnom priznaní k dani z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.
 • Daň vypočíta správca dane v rozhodnutí, ktoré doručí daňovníkovi a nie občan v priznaní.
 • Zrušená je oznamovacia povinnosť do 30 dní odo dňa nadobudnutia alebo zrušenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Zavádza sa čiastkové daňové priznanie.

Jozef Čavojec, Halka Tytykalová, Jana Hvozdovičová, Tomáš Novotný

Späť na začiatok článku

ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA, PROFIMEDIA, SME

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 2. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 5. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 9. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 930
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 7 361
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 536
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 166
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 807
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 721
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 530
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 896
 9. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 875
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 811

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

V súťaži Anasoft litera zvíťazil príbeh zo súčasnosti Som Paula

Román Som Paula presvedčil porotu túžbou po autentickosti.

SVET

Kiska v OSN: Agresívny sused podkopáva suverenitu Ukrajiny

Lajčák vedie Valné zhromaždenie OSN.

KULTÚRA

Ondrej Štefánik: Nerobme chyby našich rodičov, robme nové

Víťaz Anasoft litery vníma choroby sveta na tvárach detí.

Neprehliadnite tiež

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník, meškanie môže byť nakoniec aj rok.

Mladé páry zaskočila správa o zrušení lacných hypoték, VÚB už núka riešenie

Od januára mladí ľudia nedostanú nižšiu splátku, zľavu si budú môcť vybaviť inak.

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

ŽSR oznámili, že odstupujú od zmluvy s firmou Transprojekt.

Guvernér Wisconsinu odobril finančnú injekciu pre taiwanský Foxconn

Taiwanský výrobca elektroniky Foxconn Technology Group získa v hotovosti takmer tri miliardy dolárov.