Nechcú vám dať cez sviatky dovolenku zo dňa na deň? Ani nemusia

Ako dlho vopred treba o dovolenku žiadať, sa v zákone nepíše. Záleží na vnútrofiremných predpisoch – teda zamestnávateľovi.

Medzi sviatkami sa do práce nikomu nechce.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PROFIMEDIA)

Zastupovať kolegov, ak vám to nariadia, musíte. No len vtedy, ak robia rovnakú prácu ako vy.

Medzi sviatkami zostanete trčať v práci. Hoci ste pýtali, dovolenku, vám ju už nedali, lebo ju mali nahlásenú iní. Robíte za troch a zrejme ani nestihnete všetko zabezpečiť počas pracovného času. S neistou vyhliadkou, či vám hodiny navyše vôbec zaplatia.

Čo v takejto situácii o vašich právach hovorí zákon?

Ako to je s dovolenkou

Limity pre dovolenku
Zamestnávateľ je povinný určiť čerpanie dovolenky:
 • aspoň štyroch týždňov v kalendárnom roku,
 • ak sa poskytuje dovolenka po častiach, aspoň jedna časť musí byť najmenej dva týždne, ak sa nedohodnú inak.
 • Hromadné čerpanie dovolenky môže byť určené najviac na dva týždne.
 • Pri vážnych prevádzkových dôvodoch, ktoré sa oznámia zamestnancom aspoň šesť týždňov vopred, najviac tri týždne.

Zákon neupravuje lehotu, ako dlho vopred musíte o dovolenku žiadať, aby ste ju určite dostali.

Píše sa v ňom len toľko, že zamestnávateľ pri určení čerpania dovolenky prihliada na svoje úlohy a je tiež povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

Vyplýva z toho, že ak žiadate o dovolenku akokoľvek dlho vopred, zamestnávateľ má právo vám čerpanie dovolenky v termíne, v ktorom o jej čerpanie žiadate, neurčiť, hovorí advokátka Katarína Babiaková z právnickej kancelárie bnt attorneys-at-law.

Zákonník práce stanovuje len to, že zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi čerpanie aspoň 14 dní vopred (obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca). Toto opatrenie sa týka najmä ľudí vo výrobe a hromadných dovoleniek.

Legislatíva dokonca nepozná ani pojem dovolenkový lístok. „Povinnosť vyplniť ho zákon nedáva,“ vraví advokátka. Slúži však na evidenčné účely najmä pre mzdárky a tiež ako ochrana zamestnávateľa.

Napríklad ak v čase dovolenky utrpíte úraz, má dôkaz, že nebol pracovný a teda zaň nenesie zodpovednosť.

Kedy a ako o dovolenku žiadať, či a ako treba dovolenkový lístok vyplniť, spravidla určujú pracovné poriadky zamestnávateľov. Zamestnanec, ak existujú, ich je povinný dodržiavať ako súčasť pracovnej disciplíny.

Práca za iných

Pokiaľ práce, ktoré vykonávajú bežne vaši kolegovia a vy ich zastupujete, zodpovedajú aj vašej pracovnej náplni, ste povinní ich na príkaz vykonať. To však neplatí pre iné práce, ako máte dohodnuté v pracovnej zmluve.

Ak by ste mali a chceli vykonávať aj iné práce ako podľa svojej pracovnej zmluvy, išlo by o dohodu o zmene pracovných podmienok, vysvetľuje Babiaková.

Prípadné nadčasy vám zamestnávateľ môže nariadiť v rozsahu 150 hodín ročne. Ďalších 250 hodín môže s vami len dohodnúť. Nariadený nadčas musíte odpracovať. No zákon vám vtedy priznáva mzdu a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas alebo náhradné voľno.

Jedna nadčasová hodina rovná sa jedna hodina náhradného voľna. Zamestnávateľ vám síce môže dať za prácu za kolegov aj mimoriadnu odmenu. Zo zákona mu však táto povinnosť nevyplýva.

Nazad do roboty

Tak ako vám zamestnávateľ nemusí dať dovolenku, môže vás aj z dovolenky prakticky kedykoľvek odvolať.

Mal by však mať na to dôvod – napríklad mimoriadne udalosti, vážne prevádzkové dôvody a podobne. Je však povinný nahradiť vám náklady.

Čo s dňami, ktoré zostali

Dovolenku by ste mali čerpať v danom roku. Celú. No nie vždy je to možné.

Stará dovolenka
Príklad
Zamestnanec bude mať v roku 2013 týždeň dovolenky z roku 2012.
 • Ak mu zamestnávateľ najneskôr do 30. 6. 2013 neurčí, kedy ju má čerpať, môže písomne oznámiť zamestnávateľovi, že ju chce napríklad od 14. 10. 2013 do 18. 10. 2013.
 • Zamestnávateľ mu musí vyhovieť.
 • Písomné oznámenie by v tomto prípade musel zamestnanec doručiť zamestnávateľovi najneskôr 13. 9. 2013.

(Zdroj: bnt attorneys-at-law)

kalendar.rw-120x90.jpgPrenášanie dovolenky je zo zákona možné len v prípade, že vám zamestnávateľ neumožnil jej čerpanie v danom roku. „Alebo v prípade, že zamestnanec nemôže dovolenku čerpať pre prekážky na jeho strane,“ vraví advokátka Katarína Babiaková.

To znamená, že ak zamestnávateľ je schopný zamestnancovi umožniť čerpanie celej dovolenky počas príslušného roku, môže vnútorným predpisom limitovať, že sa stará dovolenka nebude prenášať. Alebo len v povolenom rozsahu (napríklad päť dní).

„Od januára budúceho roka si bude môcť zamestnanec určiť čerpanie zostatkovej dovolenky z minulého roka sám,“ hovorí advokátka. Avšak len vtedy, ak mu ju neurčí čerpať zamestnávateľ do konca júna.

Termín čerpania starej dovolenky musí zamestnanec písomne oznámiť 30 dní vopred. Časť starej dovolenky (nad základnú výmeru štyri týždne) možno aj preplatiť – vtedy, keď ju zamestnanec nedokáže vyčerpať ani po dvoch rokoch.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Výpovedná lehota doba v práci alibi nezaistí

(Opravené 7.1.2013, pozn.)

Aj vo výpovednej lehote dobe cez sviatky do roboty musíte, ak vám to v odôvodnených prípadoch nariadia. Stále vás majú ako potrestať za porušenie disciplíny. Nezaplatia vám a v čase absencie vás odhlásia z poistenia.

 • Zamestnávateľ mi zrušil týždeň pred odchodom na zahraničný pobyt dovolenku. Chystali sme sa na lyžovačku a už sme uhradili cenu. Musí mi poskytnúť nejakú kompenzáciu? Nemáme poistené storno. Mám pýtať od cestovky nejaké potvrdenia a predložiť mu ich?

Ak ste mali čerpanie dovolenky zo strany zamestnávateľa riadne určené a zamestnávateľ vám zmenil respektíve zrušil jej čerpanie, je povinný vám nahradiť náklady, ktoré vznikli v dôsledku tejto zmeny.

Za určitých okolností by to mohlo znamenať dokonca aj náhradu za celý zaplatený zájazd. V cestovnej kancelárii si treba vyžiadať doklad o nákladoch, ktoré vám v dôsledku zrušenia cesty vznikli. Tento doklad predložte zamestnávateľovi.

 • Som vo výpovednej lehote dobe. Dovolenku už nemám a zamestnávateľ odo mňa chce, aby som robil ešte aj počas sviatkov. Môžem odmietnuť? Čo mi hrozí, ak neprídem vtedy do roboty? Veď aj tak si už hľadám inú prácu.

Aj počas plynutia výpovednej lehoty doby je zamestnanec povinný riadne vykonávať prácu podľa pokynov zamestnávateľa. Ak vám zamestnávateľ prácu nariadi (a ide o práce, ktoré je možné vo sviatok nariadiť) ste povinný prácu vykonávať aj počas sviatkov bez ohľadu na to, že ste vo výpovednej lehote dobe.

V opačnom prípade porušíte pracovnú disciplínu s možnými disciplinárnymi dôsledkami. Ak sa bezdôvodne nedostavíte na pracovnú zmenu, pôjde zrejme o neospravedlnenú absenciu v práci.

Za tento deň vám zamestnávateľ nevyplatí mzdu a odhlási vás z príslušných poisťovní. Ak mu spôsobíte nedostavením sa do práce škodu (musel zabezpečiť iného zamestnanca, napríklad stroj, za ktorým pracujete, zostal stáť), môže si ju od vás vymáhať.

Môže tiež s vami okamžite skončiť pracovný pomer, lebo v tejto situácii spravidla pôjde o závažné porušenie pracovnej disciplíny.

 • Zamestnávateľ chce, aby som cez sviatky (december aj 1. januára) dobehol resty v administratíve nahromadené nie vlastnou vinou z minulého obdobia. Môžem to spraviť, no chcem vtedy pracovať doma a nie v kancelárii. Tam by som len prišiel odovzdať prácu po sviatkoch druhého januára. Je to možné? Treba takúto dohodu nejako formálne upraviť? Musí mi nejako zaplatiť takúto prácu počas sviatkov?

Vo vašom prípade by išlo o príležitostnú zmenu miesta výkonu práce. Avšak aj tú je možné vykonávať len so súhlasom zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je povinný vám svoj súhlas poskytnúť.

Z dôvodov právnej istoty odporúčame písomnú dohodu so zamestnávateľom, v ktorej budú upravené podrobnosti. To znamená najmä rozvrh práce a jej odmeňovanie počas takejto situácie.

(Odpovedala advokátka Katarína Babiaková, bnt attorneys-at-law)

Za prácu cez sviatky vám musia priplatiť

peniz.rw-120x90.jpgKoľko peňazí najmenej vám musí zamestnávateľ za prácu počas sviatkov pridať, určuje zákon.

Prácu počas sviatkov vám môže síce zamestnávateľ nariadiť, musí však ísť len o výnimočné situácie.

A musí to prerokovať so zástupcami zamestnancov.

Ktoré to sú

Vyplatí sa?
 • Sviatok je deň pracovného pokoja.
 • Akúkoľvek prácu v tento deň je možné dohodnúť s výnimkou práce v maloobchodnom predaji dňa 1. 1., vo Veľkonočnú nedeľu, 24. 12. po 12.00 hod. a 25. 12.
 • Práca vo sviatok: mzda + mzdové zvýhodnenie 50 percent priemerného zárobku alebo náhradné voľno (1 hodina práce vo sviatok = 1 hodina voľna)
 • Práca nadčas: mzda + mzdové zvýhodnenie 25 percent priemerného zárobku alebo náhradné voľno (1 hodina práce = 1 hodina voľna)
 • Práca nadčas vo sviatok: mzda + mzdové zvýhodnenie 25 percent priemerného zárobku + 50 percent priemerného zárobku.

Zákon vymenováva, ktoré práce možno počas sviatku nariadiť.

Sú to práce naliehavé opravárske, nakladacie a vykladacie, inventúrne a uzávierkové.

Ďalej práce v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, či práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva.

Pracovať cez sviatky môžu nariadiť zamestnancom pri kŕmení a ošetrovaní hospodárskych zvierat, tiež pri naliehavých prácach v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe (pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín) a pri spracovaní potravinárskych surovín.

A ešte to môže byť pri práci v nepretržitej prevádzke a práci potrebnej pri strážení objektov zamestnávateľa.

Ak už z akéhokoľvek z uvedených dôvodov musíte počas sviatku do zamestnania, pre pracovný čas a čas odpočinku platia štandardné pravidlá. Možné sú teda aj nadčasy.

Dohodári

Pre „dohodárov“ ustanovenia Zákonníka práce ohľadom práce vo sviatok ani práce nadčas tento rok ešte neplatia. Od januára budúceho roka sa však na nich budú vzťahovať ustanovenia o pracovnom čase a čase odpočinku a tiež o práci vo sviatok.

Ale len časti zákona ohľadne pracovného času a prác, ktoré je možné kedy vykonávať (nie odmeňovanie). Nebude s nimi možné dohodnúť ani im nariadiť prácu nadčas.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

paska_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 2. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 1. Equadiff 2017 – svetová konferencia o diferenciálnych rovniciach
 2. Priemerné ceny bytov v júni boli vyššie ako pred rokom
 3. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 4. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 5. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 6. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
 7. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 8. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 9. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 10. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 10 497
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 744
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 4 354
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 122
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 850
 6. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 692
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 672
 8. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku 2 413
 9. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 198
 10. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 2 098

Téma: Chyby a opravy v SME


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ľutujem, že som vám zabil brata

Aké ponaučenia sa dajú odniesť zo straty blízkeho?

KOŠICE KORZÁR

Vodárne predali pozemky developerovi. Ich šéf tam kúpil 24 bytov

Hreha: Byty sú moja súkromná vec.

TV

Slovensko sa rozlúčilo s profesorom Štefanom Nosáľom

Choreograf zomrel vo veku 90 rokov.

DOMOV

Policajti koncerty neonacistov nezastavili, lebo je to ťažké

Nabehnúť na koncert extrémistov nie je jednoduché.

Neprehliadnite tiež

Cestujete do Chorvátska? Cesta sa vám môže predĺžiť kvôli prázdninám

Začínajúce a končiace prázdniny v niektorých nemeckých spolkových krajinách môžu skomplikovať cestu k moru.

Operátor O2 môže naďalej používať svoje meno, zaplatil za to milióny

Pôvodný majiteľ dovolil českému a slovenskému operátorovi O2, aby svoj názov používal ďalšie roky.

Bratislavskí taxikári idú štrajkovať, podporia ich aj kolegovia z Prahy

Taxikári chcú upozorniť na ignorovanie zákonov v oblasti taxi služieb.

Situácia s lykožrútom je kritická, lesníci evidujú rekordné odchyty

Podmienky v smrekových porastoch sa stávajú kritické.