Výdavky na auto? Živnostníkom sa to môže oplatiť (Návod na výpočty)

Zaradiť automobil do majetku firmy je výhodné najmä pre tých živnostníkov, ktorí veľa jazdia

Paušál je pri výdavkoch za pohonné látky najjednoduchší.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - GABO KUCHTA)

Výhodou firemného vozidla je, že si odpočítate v rozumnej miere všetko, čo s ním súvisí. No pribudnú vám povinnosti.

Obmedzenie paušálnych výdavkov hornou hranicou núti mnohých živnostníkov, aby sa zamysleli, čo ďalej. Paušál síce ostáva 40 percent, no najviac sa bude dať uplatniť vo výške 420 eur mesačne.

Zmena môže postihnúť najmä živnostníkov, ktorých výška príjmu mesačne presahuje 1050 eur. Ak sa rozhodnú pre daňovú evidenciu alebo účtovníctvo, pre mnohých budú jediným väčším nákladom výdavky za motorové vozidlo a jeho prevádzku.

Strategické rozhodnutie

Vyvarujte sa chýb
 • Keď preradíte osobný automobil do obchodného majetku, musíte ho do 30 dní prihlásiť na daňový úrad.
 • Každý rok treba vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň uhradiť. Termín je 31. 1.
 • Vozidlo, za ktoré nie je uhradená daň, nie je možné vykazovať vo výdavkoch. To platí pre vozidlo zaradené v obchodnom majetku spoločnosti, ako aj pre súkromný automobil, používaný na firemne účely.
 • Hoci nie ste povinný zo zákona preukazovať bločky za tankovanie, prepočty náhrad za benzín musia byť vypočítané z ceny pohonných látok platných v čase tankovania.
 • Úžitkové vozidlo sa odporúča preradiť do obchodného majetku – právo na základnú náhradu za najazdené kilometre je len pri vlastnom osobnom vozidle.
 • Pri preradení vlastného motorového vozidla v roku 2012 obstaraného živnostníkom v roku 2008 nárok na jeho daňové odpisovanie nevzniká – už ubehla zákonná lehota na daňové odpisovanie motorových vozidiel, ktorá je štyri roky.
 • Pri vyradení auta z obchodného majetku nezabudnite, že príjem z jeho predaja bude od dane oslobodený až po uplynutí piatich rokov od jeho vyradenia.
(Zaúčtujeme.sk, ht)

Pre koho je vhodné zostať pri starom a používať na firemné účely vlastné auto a pre koho bude lepšie preradiť ho do obchodného majetku, si musí zvážiť každý sám. Pri rozhodnutí (no aj pri voľbe spôsobu účtovania) totiž zavážia ekonomické faktory i to, do akej miery ste ochotní venovať sa výkazom.

Ak sa rozhodnete nechať všetko pri starom a na podnikanie budete používať ďalej len vlastné auto bez preradenia do obchodného majetku, ako daňový výdavok si môže uplatniť náhradu za spotrebované pohonné látky. A to podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady 0,183 eura za každý kilometer jazdy.

V tejto sume sú zahrnuté všetky výdavky v súvislosti s prevádzkou vozidla. Okrem dane z motorových vozidiel a iných vedľajších výdavkov vynaložených na používanie osobného motorového vozidla počas pracovnej cesty. Napríklad parkovné, poplatky za diaľnicu a podobne.

Auto v majetku firmy

Podľa Zaúčtujeme.sk v zásade platí, že zaradiť automobil do majetku je výhodné predovšetkým pre podnikateľov, ktorí ho pri podnikaní ozaj aktívne využívajú, a preto najazdia značné množstvo kilometrov.

Ďalej pre podnikateľov, ktorí využívajú automobil priamo na podnikanie (napríklad preprava a podobne). A aj pre platiteľov DPH, ktorí si uplatňujú odpočet DPH z pohonných látok, opráv a údržby automobilu.

Výhodou zaradenia motorového vozidla do obchodného majetku je, že do daňovej evidencie alebo účtovníctva môžete v rozumnej miere zaradiť všetko, čo s autom súvisí.

To znamená výdavky na pohonné látky, servis a údržbu auta (napríklad umývanie), doplnkové výdavky, ako sú pneumatiky, autokozmetika, poistné, parkovné a podobne, vypočítava možné príklady Roman Konrád z poradenskej spoločnosti Profinam. Ak ide o auto v obchodnom majetku, môžete ho odpisovať.

„Pri motorovom vozidle do 3,5 tony štyri roky, respektíve počas trvania lízingu,“ hovorí Konrád.

S firemným autom vám však pribudnú nové povinnosti. Tie súvisia s vykazovaním kilometrov a nákladov na pohonné látky, no aj s daňami.

Takýto automobil musíte nahlásiť na daňový úrad. Každý rok treba vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a uhradiť daň.

Aká má byť kniha jázd

Ak budete hľadať v zákonoch, ako presne má vyzerať kniha jázd, nedozviete sa to.

Zákon o dani z príjmov ani iný zákon upravujúci osobitnú problematiku používania motorových vozidiel nedefinuje a ani nepoužíva vo svojich ustanoveniach pojem „kniha jázd“, píše Finančné riaditeľstvo.

1198014_motorway-120x90.jpgPreto pri evidencii jázd možno využiť tlačivá zo ŠEVT­u i rôzne programy voľne dostupné na internete. Prípadne si sami môžete vytvoriť vzor v tabuľkovom programe.

„Tak ako nie žiadnou právnou normou predpísaná forma nie je predpísaný ani obsah knihy jázd,“ píše Finančné riaditeľstvo. Evidovanie údajov však nemá byť samoúčelné. Mali by byť evidované také položky, ktoré preukazujú kto, kedy, odkiaľ – kam, z akého dôvodu použil motorové vozidlo a aký počet kilometrov odjazdil.

Vo všeobecnosti sa odporúča zaznamenávať údaje ako miesto začiatku a konca jednotlivých jázd spolu s uvedením počtu prejdených kilometrov, dôvod jazdy, údaj o tankovaní, časový údaj o začiatku a konci jázd.

A vzhľadom na rozdielnu spotrebu aj fakt, či sa jazda vykonávala v meste, alebo mimo mesta, prípadne kombinovane. Dôležité je prepočítavať priemernú spotrebu a porovnať ju s údajmi v technickom preukaze.

Evidenciu o používaní vozidla v súvislosti s podnikateľskou alebo samostatnou zárobkovou činnosťou („knihu jázd“) nemusí podľa Finančného riaditeľstva daňovník preukazovať, keď sa rozhodne uplatniť si výdavky najviac do výšky 80 percent z celkového preukázaného nákupu pohonných látok.

Ak si vaše záznamy pri daňovej kontrole neobhájite, daňová kontrola vám ich neuzná v celej výške alebo vôbec a vyrubia vám dane podľa výsledkov kontroly.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Čo je a nie je primerané

Zákon primeranosť počtu najazdených kilometrov nedefinuje. Daňová kontrola sa pozrie aj roky dozadu, koľko ste najazdili

 • Mám auto na lízing ako súkromná osoba. No lízing sa mi končí v polovici budúceho roka. Od 1. januára chcem prejsť z paušálu na jednoduchú daňovú evidenciu. Čo robiť? Má zmysel previesť auto do majetku alebo nie?

1287589_girl_pushes_the_car_taken_on_credit-120x90.jpgPri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku si treba vytvoriť fikciu odpisovania. To znamená: ak by sa auto odpisovalo u fyzickej osoby, aká zostatková cena by bola k dátumu preradenia do obchodného majetku.

Táto vypočítaná zostatková cena je vstupnou cenou auta pri jeho zaradení do obchodného majetku. Z tejto vstupnej ceny sa ďalej počítajú odpisy a auto sa odpisuje štyri roky.

Je preto možné, že vstupná cena bude nula, ale aj vtedy môže byť pre živnostníka výhodné preradiť auto do obchodného majetku a uplatňovať si skutočné výdavky na používanie tohto auta.

 • V prípade, že budem mať auto v obchodnom majetku, musím viesť účtovníctvo, alebo stačí iba jednoduchú evidenciu?

Stačí viesť daňovú evidenciu.

 • Dá sa počas zdaňovacieho obdobia meniť spôsoby uplatnenia výdavkov na spotrebované pohonné látky? Napríklad časť roka uplatňovať výdavky vo forme paušálnych výdavkov a časť roka prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze?

Zákon o dani z príjmov umožňuje uplatňovať spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 percent z celkového preukázateľného nákupu za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov.

Z toho vyplýva, že tento spôsob spotreby pohonných látok môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov len za celé zdaňovacie obdobie.

 • Čo znamená primeraný počet najazdených kilometrov pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na spotrebované pohonné látky a ako ho bude daňovník preukazovať na daňové účely?

Zákon definíciu pojmu primeraný počet najazdených kilometrov neobsahuje. Ak sa daňovník rozhodne uplatniť výdavky na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov, je povinný vychádzať z počtu najazdených kilometrov za príslušný rok, ktoré sa zistia zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Celkový počet najazdených kilometrov musí byť primeraný – správca dane má možnosť preveriť správnosť vykazovanej spotreby, napríklad môže skúmať, či vozidlo najazdilo taký počet kilometrov, ktorý po prepočte zodpovedá nákupu pohonných látok, ktorý deklaroval daňovník.

Prípadne bude skúmať počet najazdených kilometrov primerane k podnikateľskej činnosti daňovníka v nadväznosti na spotrebu vykazovanú v minulých zdaňovacích obdobiach a podobne.

Na otázky odpovedali Roman Konrád, Profinam (prvé dve)a Finančné riaditeľstvo, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU

Paušál na benzín dá najmenej práce

Pri firemnom aute máte na výber z troch možností, ako evidovať alebo účtovať pohonné látky.

Preradiť súkromný automobil do obchodného majetku spoločnosti znamená prehlásiť ho na príslušnom dopravnom inšpektoráte na IČO spoločnosti.

Podľa Prezídia Policajného zboru k tomu treba okrem žiadosti, technickej dokumentácie a originálu živnostenského listu doklad o povinnom zmluvnom poistení. Za prepis v rámci okresu platíte 33-eurový poplatok.

Ako evidovať majetok

kocky-120x90.jpgNový automobil obstaraný kúpou živnostník zaradí do obchodného majetku v nákupnej cene. Pri aute nadobudnutom inak ako kúpou sa vstupná cena auta určí cez reprodukčnú obstarávaciu cenu (napríklad stanovenej znaleckým posudkom).

Ak sa vozidlo stane obchodným majetkom, musíte ho tak aj vykázať. „Jednotlivý majetok sa vedie na inventárnych kartách respektíve na kartách majetku,“ hovorí Roman Konrád z poradenskej spoločnosti Profinam.

Na karte (neexistuje jednotné oficiálne tlačivo, môže byť založená napríklad aj v exceli) musíte uviesť dátum obstarania, cenu obstarania, výšku odpisov, uplatnené odpisy, zostatkovú hodnotu, dátum vyradenia prípadne iné súvisiace údaje, vymenováva Konrád.

Čo s výdavkami za benzín

Zákon o dani z príjmov dáva živnostníkom na výber z troch spôsobov preukazovania oprávnenosti výdavkov na pohonné látky.

Buď sa vedie kniha jázd, vtedy je živnostník oprávnený uplatniť v daňových výdavkoch sto percent zo sumy na blokoch z tankovania. Druhá možnosť je používanie systému GPS – ide o presné sledovanie prejdených trás spolu s prepočtom priemernej spotreby.

Pri tejto možnosti rovnako môže živnostník uplatniť do daňových výdavkov sto percent zo sumy na blokoch za tankovanie. Ide však o pomerne drahý systém. Najnižší poplatok pre osobné auto za satelitné sledovanie je 9,90 eura bez DPH plus k tomu sa hradia ešte ďalšie jednorazové poplatky.

Najjednoduchšou možnosťou je využitie „paušálu“, hovorí Konrád. Živnostník má pri tejto alternatíve iba povinnosť sledovať a viesť evidenciu o stave tachometra na začiatku a na konci roka.

Využitie tejto alternatívy ho oprávňuje uplatniť do daňových výdavkov najviac 80 percent zo sumy z blokov za pohonné látky. Avšak za podmienky primeranej spotreby v porovnaní so spotrebou uvedenou v technickom preukaze vozidla.

Či podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo, alebo vedie daňovú evidenciu, spôsob a možnosti preukazovania výdavkov na pohonné hmoty sú rovnaké.

Odpisy

Auto v obchodnom majetku možno odpisovať – to znamená postupne zahŕňať cenu vozidla do daňových výdavkov.

Odpisuje sa každý mesiac (pri rovnomernom opisovaní), motorové vozidlo do 3,5 tony najviac štyri roky (48 mesiacov). Pri lízingu sa odpisuje rovnomerne počas trvania nájomného vzťahu.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

Ako sa to počíta?

Príklady

1. Kúpa na úver a odpisy

Úžitkový automobil Citroën Jumper kúpený za sumu 18 525 eur bez DPH. Zaradenie do používania 1. júna 2012. Druhá odpisová skupina, rovnomerné odpisovanie:

 • Daňový odpis za rok 2012: 2702 eur

Ako sa to vypočítalo: (7 mesiacov x 386 eur), suma 386 je výsledkom výpočtu mesačných odpisov na štyri roky, to je 18 525/48mesiacov

 • Daňové odpisy v rokoch 2013 až 2015: 4632 eur(12 mesiacov x 386 eur)
 • Daňový odpis za rok 2016: 1927 eur (zvyšok: 18 525 – 2 702 – 3 * 4 632 = 1927)

Preradenie auta do obchodného majetku a odpisy

Pre rovnaký automobil - podnikateľ ho kúpil na úver ako súkromná osoba v roku 2010. Do obchodného majetku ho preradí od 1. januára 2013. Kúpna cena bola 18 525 eur. Auto bolo v súkromnom majetku tri roky (2010 až 2012).

Jeho vstupná cena pre zaradenie do obchodného majetku by bola:

 • ročný fiktívny odpis 18 525/4 = 4632 eur
 • celková suma fiktívnych odpisov 4632 * 3 = 13 896
 • vstupná cena pre zaradenie do obchodného majetku sa vypočíta 18 525 – 13 896 = 4629 eur
 • Zaradené auto sa bude v obchodnom majetku odpisovať štyri roky, s ročným odpisom (v prípade rovnomerného odpisovania) 1158 eur (4629/4 po zaokrúhlení na celé eurá nahor).

Poznámka: ak živnostník nie je platcom DPH bude vychádzať z ceny s DPH.

Príklady vypočítal Roman Konrád, Profinam

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 2. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 1. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami.
 2. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 3. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 4. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
 5. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 6. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 7. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 8. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 10. Cíťte sa v priestore príjemne
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 10 079
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 543
 3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 265
 4. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 4 079
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 952
 6. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 777
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 746
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 468
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 2 059
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 739

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mal za sebou kauzy, už keď sa stal členom vlády. Prečo by mal Plavčan odstúpiť

Aj keď ďalšie kauzy pribúdajú, odstúpiť zatiaľ neplánuje.

KOMENTÁRE

Keď už je trápne posmievať sa ministrovi školstva

Dôležité je ukázať, kto to celé vymyslel. A či to je riadená schéma.

EKONOMIKA

Flash končí, Tatra banka zmení internet banking

Flashové internetové bankovníctvo je bezpečné, uisťuje Tatra banka.

PRIMÁR

Antibiotiká netreba vždy dobrať, naznačuje nová analýza

Odborníci spochybnili odveké pravidlo pri užívaní antibiotík.

Neprehliadnite tiež

Chuť hranolčekov z ulice Únia nezmení

Zmenu v návrhu nariadenia vyrokovalo Belgicko, aby sa nezmenila výroba dvakrát smažených hranolčekov z pouličných stánkov.

Starbucks urobil miliardový obchod, získa ďalšie kaviarne v Číne

Reťazec získa zhruba 1300 prevádzok v mestách Šanghaj a Ťiang-su a v provincii Če-ťiang.

Predseda Európskej investičnej banky sa nezmení, opäť to bude Werner Hoyer

Hoyer je predsedom banky od začiatku roka 2012, teraz ho zvolili na ďalších šesť rokov.