Chcete predať podielnické listy? Prečítajte si, čo by ste mali vedieť

Najskôr začnite vo vašom družstve. Môžete ušetriť na poplatkoch.

Družstiev, ktoré vyplácajú zisk aj podielnikom, je málo.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - JÁN KROŠLÁK)

Družstevné podielnické listy má doma približne tretina obyvateľov Slovenska. Tí, čo ich chcú predať, by sa mali najskôr obrátiť na svoje družstvo, či ich nevykupuje. Ako predať im poradia aj odborníci.

Takmer každý tretí človek u nás je vlastníkom družstevného podielnického listu (DPL) niektorého slovenského družstva.

Vydaných ich bolo vyše 10,5 milióna kusov. Z toho takmer šesťstotisíc bolo zadarmo prevedených na Fond národného majetku.

Vlastník podielnických listov má podľa Ľubomíra Čigáša, predsedu družstva Gazdovský spolok, štyri možnosti. „Môže požiadať o prijatie za člena družstva alebo premeniť podielnické listy na členský vklad v družstve,“ hovorí.

Ďalej bezodplatne previesť DPL na Fond národného majetku či zostať podielnikom družstva ako doteraz. DPL môže aj predať družstvu alebo inému kupcovi.

Pri likvidácii družstva má podielnik postavenie veriteľa, upozorňuje právnička poradenskej spoločnosti LawFarm Bronislava Kubišová. Rovnako je to podľa nej aj v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní.

Ako predať podielnický list

Tým, čo chcú svoje podielnické listy predať, odporúča Čigaš preveriť si, či ich nevykupuje družstvo.

„Mnohé družstvá totiž už začali s procesom premeny DPL alebo sú v prípravnom štádiu,“ hovorí. Vlastník tak môže ušetriť poplatky za vedenie účtu k podielnickým listom.

Fotolia_28282320_Subscription_XL-120x90.jpgTí tak nemajú podľa neho potom dôvod prevádzať svoje DPL na Fond národného majetku pre vysoké poplatky. Je to výhodné aj pre družstvá, keďže ich podielnické listy tak zostávajú „v rukách tých, ktorí sú spätí s družstvom“, vysvetľuje.

Majiteľom, čo chcú previesť svoje podielnické listy na inú osobu, odporúča Čigaš poradiť sa s odborníkmi. „Tí im budú garantovať zákonnosť tohto procesu a majú na túto činnosť oprávnenie,“ hovorí.

Na trhu pôsobí podľa neho niekoľko poradenských spoločností, ktoré sa na to špecializujú. Niektoré z nich sa výhradne zamerali na obchodovanie s týmito cennými papiermi, dodáva.

„DPL sa predávajú na základe dvojstranného právneho aktu - kúpnej zmluvy, ktorá musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti,“ hovorí Čigaš. Prihliada sa podľa neho na ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona o cenných papieroch.

Dôležité je pritom rozlišovať, či ide o predaj zaknihovaných, alebo listinných podielnických listov. „Predaj zaknihovaných DPL je zložitejší, časovo náročný a spojený s poplatkami za registráciu prevodu v Centrálnom depozitári cenných papierov,“ hovorí.

Oproti tomu je predaj listinných DPL jednoduchší, rýchlejší a bez akýchkoľvek poplatkov, dodáva.

Nároky na družstvo

Jedným z práv vlastníka DPL je podieľať sa na zisku družstva. A to aj v prípade, že nie je členom družstva. „Ak družstvo tvorí zisk a rozdeľuje ho medzi svojich členov, nemôže opomenúť ani podielnikov,“ hovorí Kubišová.

Ide však podľa nej skôr o výnimku. „Družstvá, ktoré vyplácajú zisk aj podielnikom, spočítame na prstoch jednej ruky,“ hovorí. Družstvá sa pasujú s nepriaznivou ekonomickou situáciou a len máloktoré družstvo si môže dovoliť rozdeľovať zisk medzi svojich členov, vysvetlila.

Vlastník podielnických listov má tiež každoročne nárok na informácie o stave obchodného majetku, záväzkov družstva a výsledkov hospodárenia, upozorňuje Kubišová. Musí však o ne družstvo požiadať a preukázať, že je vlastníkom DPL v menovitej hodnote vo výške základného členského vkladu.

Tú určujú stanovy konkrétneho družstva. Ak majiteľ DPL nespĺňa hranicu uvedenú v stanovách, na tieto informácie nemá nárok, dodala.

Majitelia podielnických listov v hodnote vyššej, ako je 10 percent obchodného majetku družstva, môžu zasiahnuť aj do členských schôdzí. „Prostredníctvom určených zástupcov môžu predkladať stanoviská a návrhy k otázkam, ktoré sa týkajú ich práv a oprávnených záujmov,“ povedala Kubišová.

Čo by ste mali vedieť

Družstevné podielnické listy:

 • vydávali družstvá ako osobitné cenné papiere podľa novely transformačného zákona z roku 1995. Ten upravuje aj nakladanie s nimi,
 • formu, podobu a náležitosti DPL upravuje zákon o cenných papieroch,
 • existujú len na Slovensku – žiadna iná krajina Únie neriešila transformáciu družstiev cez podielnické listy,
 • vlastní ich asi tretina občanov Slovenska – teda vyše 1,5 milióna ľudí,
 • vydaných bolo vyše 10,5 milióna kusov v celkovej hodnote takmer 350 miliónov eur,
 • na jedno družstvo pripadá v priemere viac ako dvetisíc vlastníkov DPL,
 • na Fond národného majetku previedli vlastníci DPL do septembra tohto roka bezodplatne takmer 600­tisíc kusov od 390 emitentov.

Družstevný podielnický list je:

 • cenným papierom na meno alebo na doručiteľa,
 • vydáva sa v zaknihovanej alebo v listinnej podobe,
 • vlastníctvo pomernej časti družstva podľa počtu DPL, ktoré družstvo vydalo, musí obsahovať:
 1. obchodné meno a sídlo družstva, ktoré podielnický list vydalo,
 2. menovitú hodnotu podielnického listu,
 3. označenie, či ide o podielnický list na meno, alebo na doručiteľa, pri podielnickom liste na meno aj meno majiteľa podielnického listu,
 4. dátum vydania podielnického listu.

Vlastník má podľa transformačného zákona právo:

 • podieľať sa na zisku družstva,
 • prevádzať podielnický list a inak s ním nakladať,
 • ponúknuť družstvu uzavretie zmluvy o spätnom prevode podielnického listu,
 • byť prijatý za člena družstva, ktorého podielnický list vlastní,
 • pri likvidácii družstva a v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní má podielnik postavenie veriteľa.

(zz)

Podiel v družstve sa dá dediť

Dedič má rovnaké práva ako predchádzajúci vlastník podielnických listov. Má nárok na podiel zo zisku družstva, zdedené listy môže aj predať.

FotoliaparaL-120x90.jpgAk ste zdedili družstevné podielnické listy (DPL) znamená to, že ste podielnikom konkrétneho družstva. „Dedič sa stáva novým vlastníkom a má rovnaké práva ako jeho predchodca – teda poručiteľ, po ktorom dedil,“ vysvetlila právnička poradenskej spoločnosti LawFarm Bronislava Kubišová.

Družstevné podielnické listy sú predmetom dedičského konania. V ňom sa určí, kto bude ich novým vlastníkom, dodala.

O dedenie DPL nie je podľa predsedu družstva Gazdovský Spolok Ľubomíra Čigáša veľký záujem pre daň z dedičstva: „Poplatky sú spravidla vyššie ako trhová hodnota DPL.“ Počítajú sa totiž z menovitej hodnoty, nie z trhovej. Pred zahrnutím DPL do dedičského konania sa tak oplatí zistiť ich cenu na trhu.

Kubišová upozorňuje, že je rozdiel, či sa dedia zaknihované, alebo listinné družstevné podielnické listy. „Ak sú listinné, je to jednoduché, pretože ako dedičstvo dostanete tento cenný papier priamo k rukám,“ povedala.

No ak ide o zaknihované podielnické listy, ktoré nie sú v papierovej podobe, dedič musí dať príkaz na prechod listov z účtu poručiteľa na svoj účet. A to buď na Centrálny depozitár cenných papierov, alebo v banke, ktorá spravuje jeho cenné papiere.

Inak nebude môcť s nimi ďalej nakladať, keďže nebude mať ako dokázať, že je ich vlastníkom, upozornila Kubišová.

Za vedenie účtu musí vlastník platiť každoročne poplatok. Ten závisí od počtu spravovaných listov.

Dedič sa môže rozhodnúť, že DPL predá. Môže ho ponúknuť na odkúpenie družstvu, ktoré ho vydalo. Tiež má právo podieľať sa na zisku družstva.

(zz, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Aké máte možnosti

Aké práva a povinnosti má vlastník družstevných podielnických listov, vysvetľuje právnička poradenskej spoločnosti LawFarm BRONISLAVA KUBIŠOVÁ.

 • Kam sa mám ako vlastník podielnických listov obrátiť, ak neviem, čo s nimi?

Uvedomelý vlastník by sa mal predovšetkým obrátiť na družstvo, ktoré jeho DPL emitovalo a pýtať sa, či DPL rieši napríklad ich nákupom, alebo inak. Vlastník má vždy právo s podielnickými listami voľne disponovať. Môže ich predať či darovať.

 • Ako sa dajú predať družstevné podielnické listy?

Listinné DPL sa predávajú kúpnou zmluvou a fyzickým odovzdaním kupujúcemu. Zaknihované DPL sa predávajú kúpnou zmluvou a vykonaním registrácie prevodu v Centrálnom depozitári CP, čo je spoplatnené podľa ich aktuálneho cenníka.

 • Za akú cenu ich môžem predať na trhu?

Treba rozlišovať menovitú hodnotu a trhovú hodnotu. Menovitá hodnota bola spravidla 1000 slovenských korún – teda 33,19 eura. Trhová hodnota sa dnes pohybuje od 5 do 30 percent ich menovitej hodnoty.

Sú aj prípady, keď sa DPL nakupujú za oveľa vyššiu sumu, aj za 100 percent menovitej hodnoty. No ide o prípady, kde je vehementný záujem o odkúpenie týchto podielnických listov.

 • Zaujímalo by ma, ako môžem zistiť, či podielnické listy, ktoré vlastním, majú nejakú hodnotu?

To je ako s hodnotou vášho auta. Ak ho chcete predať, musíte mať kupca a musíte sa o cene dohodnúť. Ak sa pýtate, v akých cenových reláciách sa nakupujú DPL na Slovensku, je to 10 až 30 percent ich menovitej hodnoty. Niekedy aj viac.

To je priemerná cena. V závislosti od výšky záujmu kupujúceho môže byť samozrejme oveľa vyššia. Je to vždy na dohode oboch strán.

 • Ak som si ako vlastník podielu z majetku družstva nezaložil účet v Centrálnom depozitári cenných papierov alebo v niektorej z bánk, mám nárok na dodatočné vydanie DPL?

Tým oprávneným osobám, ktoré si nesplnili v stanovenom čase svoju zákonnú povinnosť a nenahlásili si údaje do Centrálneho depozitára cenných papierov, družstvo podielnické listy vydať nemohlo.

Keďže sa nedali pripísať na majetkový účet oprávnenej osoby - teda budúceho vlastníka DPL. Zákonom bola daná lehota, dokedy mali družstvá DPL vydať, ak to neurobili dovtedy, teraz už nemajú ako.

Družstvo eviduje takýchto vlastníkov ako oprávnené osoby. To, ako družstvá riešia nároky takýchto vlastníkov, je na ich dobrej vôli – nie je to legislatívne doriešené.

 • Aký je poplatok za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov?

To možno zistiť priamo na stránke Centrálneho depozitára cenných papierov, kde je na výpočet určená kalkulačka. Presná výška poplatku sa dá zistiť priamo u depozitára.

(zz)

Cena je nízka, stanoví ju trh

Cenu podielnických listov určuje záujem o ne. To, za koľko ich môže vlastník predať, sa líši.

Fotolia_6993365_Subscription_XXL-120x90.jpgHoci družstevné podielnické listy (DPL) boli vydané na nominálnu hodnotu vyše tridsať eur, na trhu sa ich cena pohybuje maximálne v tretinových sumách.

Predseda družstva Gazdovský spolok Ľubomír Čigáš upozorňuje, že treba rozlišovať nominálnu hodnotu napísanú na samotnom podielnickom liste a jeho trhovú hodnotu.

„Trhová hodnota je vo väčšine prípadov omnoho nižšia ako nominálna hodnota uvedená na DPL,“ povedal. Pohybuje sa podľa neho okolo 1,65 eura až necelých piatich eur za jeden podielnický list. Výnimočne to môže byť aj viac.

Rozhoduje dopyt

Hodnota
Ako sa určuje
 • Družstevný podielnický list je jediný cenný papier, ktorý má stanovenú pevnú cenu,
 • menovitá hodnota DPL bola spravidla 1000 slovenských korún (33,19 eura). Družstvo pri emitovaní DPL vychádzalo z výšky majetkových podielov, ktorú zaokrúhľovalo na celé tisícky,
 • trhová hodnota DPL sa dnes na Slovensku pohybuje od päť do 30 percent menovitej hodnoty DPL ,
 • teda od 1,65 eura až 9,90 eura za jeden podielnický list.

Sumu, za ktorú sa dajú podielnické listy predať, zistí vlastník len prieskumom trhu. „Vlastník DPL môže zistiť ich hodnotu oslovením záujemcov o ich kúpu,“ vysvetľuje Čigáš.

Niektoré družstvá zaradili podľa neho DPL na burzu cenných papierov. Jej štatistiky ukážu, aké obchody so svojimi podielnickými listami spravili, dodal. Objem týchto obchodov je však podľa neho minimálny.

„V drvivej väčšine prípadov, hodnota závisí výlučne od záujmu a potrieb potenciálneho kupujúceho,“ hovorí Čigáš.

Rovnako to vidí aj Kubišová. Ide podľa nej o dohodu medzi majiteľom a kupcom. „Trhová hodnota sa dnes na Slovensku pohybuje od päť do 30 percent menovitej hodnoty,“ povedala právnička poradenskej spoločnosti LawFarm Bronislava Kubišová.

Len výnimočne sa dá podielnický list predať na trhu za sumu rovnajúcu sa jeho nominálnej hodnote. Ide však o prípady, kde je vehementný záujem o odkúpenie týchto cenných papierov, vysvetlila Kubišová.

Poplatky za DPL

Hodnotu DPL v očiach vlastníka znižujú aj poplatky za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov či v niektorej z bánk. „Poplatky za vedenie účtu sa odlišujú v závislosti od objemu cenných papierov, ktoré sú evidované na danom účte,“ hovorí Čigáš.

Faktúry z depozitára sa pri minimálnom počte podielnických listov pohybujú podľa neho okolo desať eur na rok. Ak si majiteľ podielnických listov zriadil účet v niektorej z komerčných bánk, môže ho vyjsť aj drahšie, dodal.

Družstvá, ktoré majú podielnické listy v zaknihovanej podobe, preto podľa Čigáša často pristupujú k ich premene na listinné. „Je to legálny spôsob, akým môžu družstvá zbaviť vlastníkov podielnických listov povinnosti platiť poplatky za vedenie účtu,“ vysvetlil.

(zz, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 824
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 280
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 531
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 862
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 729
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 248
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 470
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 025
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 175
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 160

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Film roka vyhlásili dvakrát, Oscara má Moonlight (minúta po minúte)

Muzikál La La Land vyhral šesť cien, ale na konci večera sa udial veľký trapas.

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. S tvrdou silou nemáme šancu.

KULTÚRA

Oscar nemá logiku. 5 dôvodov, prečo vyhral Moonlight

Mal šťastie, že nie je sci-fi.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

Neprehliadnite tiež

Boeing otvorí v Európe prvý závod, vybral si na to Britániu

Vyrábať sa tu majú ovládače vztlakových pristávacích klapiek na krídla.

Európa pumpuje do Grécka milióny, ale ľudia sú stále chudobnejší

Problémom sú škrty, ktoré krajina musela prijať, aby znížila napríklad obrovský dlh, pre ktorý jej stále hrozí bankrot.

Na letisku v Kráľovej prerušili prevádzku, na plochu vnikol bager

Incident na malom letisku 35 kilometrov od hlavného mesta pravdepodobne súvisí so sporom o pôdu.

Voľné ruky pre ministra Druckera už neplatia

Premiér Fico kritizoval šetriace opatrenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop