Chcete predať podielnické listy? Prečítajte si, čo by ste mali vedieť

Najskôr začnite vo vašom družstve. Môžete ušetriť na poplatkoch.

Družstiev, ktoré vyplácajú zisk aj podielnikom, je málo.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - JÁN KROŠLÁK)

Družstevné podielnické listy má doma približne tretina obyvateľov Slovenska. Tí, čo ich chcú predať, by sa mali najskôr obrátiť na svoje družstvo, či ich nevykupuje. Ako predať im poradia aj odborníci.

Takmer každý tretí človek u nás je vlastníkom družstevného podielnického listu (DPL) niektorého slovenského družstva.

Vydaných ich bolo vyše 10,5 milióna kusov. Z toho takmer šesťstotisíc bolo zadarmo prevedených na Fond národného majetku.

Vlastník podielnických listov má podľa Ľubomíra Čigáša, predsedu družstva Gazdovský spolok, štyri možnosti. „Môže požiadať o prijatie za člena družstva alebo premeniť podielnické listy na členský vklad v družstve,“ hovorí.

Ďalej bezodplatne previesť DPL na Fond národného majetku či zostať podielnikom družstva ako doteraz. DPL môže aj predať družstvu alebo inému kupcovi.

Pri likvidácii družstva má podielnik postavenie veriteľa, upozorňuje právnička poradenskej spoločnosti LawFarm Bronislava Kubišová. Rovnako je to podľa nej aj v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní.

Ako predať podielnický list

Tým, čo chcú svoje podielnické listy predať, odporúča Čigaš preveriť si, či ich nevykupuje družstvo.

„Mnohé družstvá totiž už začali s procesom premeny DPL alebo sú v prípravnom štádiu,“ hovorí. Vlastník tak môže ušetriť poplatky za vedenie účtu k podielnickým listom.

Fotolia_28282320_Subscription_XL-120x90.jpgTí tak nemajú podľa neho potom dôvod prevádzať svoje DPL na Fond národného majetku pre vysoké poplatky. Je to výhodné aj pre družstvá, keďže ich podielnické listy tak zostávajú „v rukách tých, ktorí sú spätí s družstvom“, vysvetľuje.

Majiteľom, čo chcú previesť svoje podielnické listy na inú osobu, odporúča Čigaš poradiť sa s odborníkmi. „Tí im budú garantovať zákonnosť tohto procesu a majú na túto činnosť oprávnenie,“ hovorí.

Na trhu pôsobí podľa neho niekoľko poradenských spoločností, ktoré sa na to špecializujú. Niektoré z nich sa výhradne zamerali na obchodovanie s týmito cennými papiermi, dodáva.

„DPL sa predávajú na základe dvojstranného právneho aktu - kúpnej zmluvy, ktorá musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti,“ hovorí Čigaš. Prihliada sa podľa neho na ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona o cenných papieroch.

Dôležité je pritom rozlišovať, či ide o predaj zaknihovaných, alebo listinných podielnických listov. „Predaj zaknihovaných DPL je zložitejší, časovo náročný a spojený s poplatkami za registráciu prevodu v Centrálnom depozitári cenných papierov,“ hovorí.

Oproti tomu je predaj listinných DPL jednoduchší, rýchlejší a bez akýchkoľvek poplatkov, dodáva.

Nároky na družstvo

Jedným z práv vlastníka DPL je podieľať sa na zisku družstva. A to aj v prípade, že nie je členom družstva. „Ak družstvo tvorí zisk a rozdeľuje ho medzi svojich členov, nemôže opomenúť ani podielnikov,“ hovorí Kubišová.

Ide však podľa nej skôr o výnimku. „Družstvá, ktoré vyplácajú zisk aj podielnikom, spočítame na prstoch jednej ruky,“ hovorí. Družstvá sa pasujú s nepriaznivou ekonomickou situáciou a len máloktoré družstvo si môže dovoliť rozdeľovať zisk medzi svojich členov, vysvetlila.

Vlastník podielnických listov má tiež každoročne nárok na informácie o stave obchodného majetku, záväzkov družstva a výsledkov hospodárenia, upozorňuje Kubišová. Musí však o ne družstvo požiadať a preukázať, že je vlastníkom DPL v menovitej hodnote vo výške základného členského vkladu.

Tú určujú stanovy konkrétneho družstva. Ak majiteľ DPL nespĺňa hranicu uvedenú v stanovách, na tieto informácie nemá nárok, dodala.

Majitelia podielnických listov v hodnote vyššej, ako je 10 percent obchodného majetku družstva, môžu zasiahnuť aj do členských schôdzí. „Prostredníctvom určených zástupcov môžu predkladať stanoviská a návrhy k otázkam, ktoré sa týkajú ich práv a oprávnených záujmov,“ povedala Kubišová.

Čo by ste mali vedieť

Družstevné podielnické listy:

 • vydávali družstvá ako osobitné cenné papiere podľa novely transformačného zákona z roku 1995. Ten upravuje aj nakladanie s nimi,
 • formu, podobu a náležitosti DPL upravuje zákon o cenných papieroch,
 • existujú len na Slovensku – žiadna iná krajina Únie neriešila transformáciu družstiev cez podielnické listy,
 • vlastní ich asi tretina občanov Slovenska – teda vyše 1,5 milióna ľudí,
 • vydaných bolo vyše 10,5 milióna kusov v celkovej hodnote takmer 350 miliónov eur,
 • na jedno družstvo pripadá v priemere viac ako dvetisíc vlastníkov DPL,
 • na Fond národného majetku previedli vlastníci DPL do septembra tohto roka bezodplatne takmer 600­tisíc kusov od 390 emitentov.

Družstevný podielnický list je:

 • cenným papierom na meno alebo na doručiteľa,
 • vydáva sa v zaknihovanej alebo v listinnej podobe,
 • vlastníctvo pomernej časti družstva podľa počtu DPL, ktoré družstvo vydalo, musí obsahovať:
 1. obchodné meno a sídlo družstva, ktoré podielnický list vydalo,
 2. menovitú hodnotu podielnického listu,
 3. označenie, či ide o podielnický list na meno, alebo na doručiteľa, pri podielnickom liste na meno aj meno majiteľa podielnického listu,
 4. dátum vydania podielnického listu.

Vlastník má podľa transformačného zákona právo:

 • podieľať sa na zisku družstva,
 • prevádzať podielnický list a inak s ním nakladať,
 • ponúknuť družstvu uzavretie zmluvy o spätnom prevode podielnického listu,
 • byť prijatý za člena družstva, ktorého podielnický list vlastní,
 • pri likvidácii družstva a v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní má podielnik postavenie veriteľa.

(zz)

Podiel v družstve sa dá dediť

Dedič má rovnaké práva ako predchádzajúci vlastník podielnických listov. Má nárok na podiel zo zisku družstva, zdedené listy môže aj predať.

FotoliaparaL-120x90.jpgAk ste zdedili družstevné podielnické listy (DPL) znamená to, že ste podielnikom konkrétneho družstva. „Dedič sa stáva novým vlastníkom a má rovnaké práva ako jeho predchodca – teda poručiteľ, po ktorom dedil,“ vysvetlila právnička poradenskej spoločnosti LawFarm Bronislava Kubišová.

Družstevné podielnické listy sú predmetom dedičského konania. V ňom sa určí, kto bude ich novým vlastníkom, dodala.

O dedenie DPL nie je podľa predsedu družstva Gazdovský Spolok Ľubomíra Čigáša veľký záujem pre daň z dedičstva: „Poplatky sú spravidla vyššie ako trhová hodnota DPL.“ Počítajú sa totiž z menovitej hodnoty, nie z trhovej. Pred zahrnutím DPL do dedičského konania sa tak oplatí zistiť ich cenu na trhu.

Kubišová upozorňuje, že je rozdiel, či sa dedia zaknihované, alebo listinné družstevné podielnické listy. „Ak sú listinné, je to jednoduché, pretože ako dedičstvo dostanete tento cenný papier priamo k rukám,“ povedala.

No ak ide o zaknihované podielnické listy, ktoré nie sú v papierovej podobe, dedič musí dať príkaz na prechod listov z účtu poručiteľa na svoj účet. A to buď na Centrálny depozitár cenných papierov, alebo v banke, ktorá spravuje jeho cenné papiere.

Inak nebude môcť s nimi ďalej nakladať, keďže nebude mať ako dokázať, že je ich vlastníkom, upozornila Kubišová.

Za vedenie účtu musí vlastník platiť každoročne poplatok. Ten závisí od počtu spravovaných listov.

Dedič sa môže rozhodnúť, že DPL predá. Môže ho ponúknuť na odkúpenie družstvu, ktoré ho vydalo. Tiež má právo podieľať sa na zisku družstva.

(zz, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Aké máte možnosti

Aké práva a povinnosti má vlastník družstevných podielnických listov, vysvetľuje právnička poradenskej spoločnosti LawFarm BRONISLAVA KUBIŠOVÁ.

 • Kam sa mám ako vlastník podielnických listov obrátiť, ak neviem, čo s nimi?

Uvedomelý vlastník by sa mal predovšetkým obrátiť na družstvo, ktoré jeho DPL emitovalo a pýtať sa, či DPL rieši napríklad ich nákupom, alebo inak. Vlastník má vždy právo s podielnickými listami voľne disponovať. Môže ich predať či darovať.

 • Ako sa dajú predať družstevné podielnické listy?

Listinné DPL sa predávajú kúpnou zmluvou a fyzickým odovzdaním kupujúcemu. Zaknihované DPL sa predávajú kúpnou zmluvou a vykonaním registrácie prevodu v Centrálnom depozitári CP, čo je spoplatnené podľa ich aktuálneho cenníka.

 • Za akú cenu ich môžem predať na trhu?

Treba rozlišovať menovitú hodnotu a trhovú hodnotu. Menovitá hodnota bola spravidla 1000 slovenských korún – teda 33,19 eura. Trhová hodnota sa dnes pohybuje od 5 do 30 percent ich menovitej hodnoty.

Sú aj prípady, keď sa DPL nakupujú za oveľa vyššiu sumu, aj za 100 percent menovitej hodnoty. No ide o prípady, kde je vehementný záujem o odkúpenie týchto podielnických listov.

 • Zaujímalo by ma, ako môžem zistiť, či podielnické listy, ktoré vlastním, majú nejakú hodnotu?

To je ako s hodnotou vášho auta. Ak ho chcete predať, musíte mať kupca a musíte sa o cene dohodnúť. Ak sa pýtate, v akých cenových reláciách sa nakupujú DPL na Slovensku, je to 10 až 30 percent ich menovitej hodnoty. Niekedy aj viac.

To je priemerná cena. V závislosti od výšky záujmu kupujúceho môže byť samozrejme oveľa vyššia. Je to vždy na dohode oboch strán.

 • Ak som si ako vlastník podielu z majetku družstva nezaložil účet v Centrálnom depozitári cenných papierov alebo v niektorej z bánk, mám nárok na dodatočné vydanie DPL?

Tým oprávneným osobám, ktoré si nesplnili v stanovenom čase svoju zákonnú povinnosť a nenahlásili si údaje do Centrálneho depozitára cenných papierov, družstvo podielnické listy vydať nemohlo.

Keďže sa nedali pripísať na majetkový účet oprávnenej osoby - teda budúceho vlastníka DPL. Zákonom bola daná lehota, dokedy mali družstvá DPL vydať, ak to neurobili dovtedy, teraz už nemajú ako.

Družstvo eviduje takýchto vlastníkov ako oprávnené osoby. To, ako družstvá riešia nároky takýchto vlastníkov, je na ich dobrej vôli – nie je to legislatívne doriešené.

 • Aký je poplatok za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov?

To možno zistiť priamo na stránke Centrálneho depozitára cenných papierov, kde je na výpočet určená kalkulačka. Presná výška poplatku sa dá zistiť priamo u depozitára.

(zz)

Cena je nízka, stanoví ju trh

Cenu podielnických listov určuje záujem o ne. To, za koľko ich môže vlastník predať, sa líši.

Fotolia_6993365_Subscription_XXL-120x90.jpgHoci družstevné podielnické listy (DPL) boli vydané na nominálnu hodnotu vyše tridsať eur, na trhu sa ich cena pohybuje maximálne v tretinových sumách.

Predseda družstva Gazdovský spolok Ľubomír Čigáš upozorňuje, že treba rozlišovať nominálnu hodnotu napísanú na samotnom podielnickom liste a jeho trhovú hodnotu.

„Trhová hodnota je vo väčšine prípadov omnoho nižšia ako nominálna hodnota uvedená na DPL,“ povedal. Pohybuje sa podľa neho okolo 1,65 eura až necelých piatich eur za jeden podielnický list. Výnimočne to môže byť aj viac.

Rozhoduje dopyt

Hodnota
Ako sa určuje
 • Družstevný podielnický list je jediný cenný papier, ktorý má stanovenú pevnú cenu,
 • menovitá hodnota DPL bola spravidla 1000 slovenských korún (33,19 eura). Družstvo pri emitovaní DPL vychádzalo z výšky majetkových podielov, ktorú zaokrúhľovalo na celé tisícky,
 • trhová hodnota DPL sa dnes na Slovensku pohybuje od päť do 30 percent menovitej hodnoty DPL ,
 • teda od 1,65 eura až 9,90 eura za jeden podielnický list.

Sumu, za ktorú sa dajú podielnické listy predať, zistí vlastník len prieskumom trhu. „Vlastník DPL môže zistiť ich hodnotu oslovením záujemcov o ich kúpu,“ vysvetľuje Čigáš.

Niektoré družstvá zaradili podľa neho DPL na burzu cenných papierov. Jej štatistiky ukážu, aké obchody so svojimi podielnickými listami spravili, dodal. Objem týchto obchodov je však podľa neho minimálny.

„V drvivej väčšine prípadov, hodnota závisí výlučne od záujmu a potrieb potenciálneho kupujúceho,“ hovorí Čigáš.

Rovnako to vidí aj Kubišová. Ide podľa nej o dohodu medzi majiteľom a kupcom. „Trhová hodnota sa dnes na Slovensku pohybuje od päť do 30 percent menovitej hodnoty,“ povedala právnička poradenskej spoločnosti LawFarm Bronislava Kubišová.

Len výnimočne sa dá podielnický list predať na trhu za sumu rovnajúcu sa jeho nominálnej hodnote. Ide však o prípady, kde je vehementný záujem o odkúpenie týchto cenných papierov, vysvetlila Kubišová.

Poplatky za DPL

Hodnotu DPL v očiach vlastníka znižujú aj poplatky za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov či v niektorej z bánk. „Poplatky za vedenie účtu sa odlišujú v závislosti od objemu cenných papierov, ktoré sú evidované na danom účte,“ hovorí Čigáš.

Faktúry z depozitára sa pri minimálnom počte podielnických listov pohybujú podľa neho okolo desať eur na rok. Ak si majiteľ podielnických listov zriadil účet v niektorej z komerčných bánk, môže ho vyjsť aj drahšie, dodal.

Družstvá, ktoré majú podielnické listy v zaknihovanej podobe, preto podľa Čigáša často pristupujú k ich premene na listinné. „Je to legálny spôsob, akým môžu družstvá zbaviť vlastníkov podielnických listov povinnosti platiť poplatky za vedenie účtu,“ vysvetlil.

(zz, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 205
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 682
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 632
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 569
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 930
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 883
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 774
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 594
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 578
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 456

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Zapíše sa Sagan do dejín? Rozhodnúť môže jedna vec

Vlani nebol najväčším favoritom, ale aj tak vyhral.

DOMOV

Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest

Súd odsúdil bývalého poslanca Lipšica.

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

SVET

Orbán sa modlí za Merkelovej víťazstvo v nemeckých voľbách

Maďarský premiér sa obáva o eurofondy, ak by voľby vyhralo SPD.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.

Čoskoro prijme Slovensko eurosmernicu ATAD, ktorá má prispieť k férovému zdaneniu

Cieľom smernice je aj uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní podozrivých transakcií.