Exekútor vezme najskôr peniaze (Čo môže exekútor zabaviť a čo nie)

Zoznam vecí, ktoré vám musia aj pri veľkých dlhoch nechať, nie je dlhý. Ostať vám musí posteľ, obrúčka, domáci miláčik či sto eur.

V praxi sa veľká časť exekučných titulov vydáva na základe zmlúv o úvere.V praxi sa veľká časť exekučných titulov vydáva na základe zmlúv o úvere.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

O tom, či siahne najskôr na úspory v banke, výplatu, či strechu nad hlavou, rozhoduje exekútor sám.

Štandardný obraz klienta, ktorý sa dopracuje až k exekúcii, je človek s rýchlou pôžičkou od nebankovej spoločnosti, ktorý po istom čase nevládze svoje dlhy splácať.

Nie je to však pravidlo.

Omyl je to len zriedka

O exekúcii sa môžete dozvedieť napríklad tak, že vám bankomat nevydá peniaze, hoci je tesne po výplate. Keď sa v pobočke pýtate na dôvod, nechcete veriť vlastným ušiam.

Hoci výnimočne možno k exekúcii dospieť aj omylom, nedopatrením či zmenou adresy, najčastejším problémom je strata príjmu. „Či už z dôvodu straty zamestnania, alebo rodinnej tragédie,“ hovorí Ján Porázik, hlavný analytik spoločnosti Fincentrum.

Ak človek nie je dostatočne zabezpečený na takéto nepredvídateľné situácie a správne nezareaguje, môže to dospieť až k exekúcii, čo mu situáciu ešte viac skomplikuje, dodáva Porázik.

Zákon postup neurčuje

Exekučný poriadok neurčuje poradie spôsobov, akým sa exekúcia vykonáva. Exekútor zvolí, na čo siahne ako prvé. Zvyčajne to býva to najjednoduchšie, teda blokácia účtu a hotovosť na vkladných knižkách či termínovaných vkladoch. Dá sa tak získať naraz celá suma bez nutnosti mesačných zrážok z príjmu.

„Bežne exekútor postihuje aj mzdu alebo iné príjmy,“ vysvetľuje súdny exekútor Martin Hermanovský. Často až potom, ak to výška dlhu vyžaduje, sa siaha na hnuteľný či nehnuteľný majetok.

Čo musí ostať

Exekútor však nemôže zobrať úplne všetko, nech by boli dlhy akokoľvek vysoké. Podľa zákona sú z exekúcie niektoré veci vylúčené.

Zobrať vám nesmú napríklad oblečenie a obuv, posteľ, stôl a stoličky podľa počtu členov domácnosti, chladničku, sporák, varič, práčku, periny a posteľnú bielizeň, bežný kuchynský riad či rádio. Ostať vám musia aj domáci miláčik, hračky pre deti, obrúčka či hotovosť zhruba do sto eur.

Po rozsudku už výzvy nie sú

 • Niektorí ľudia tvrdia, že kým im nepríde výzva na exekúciu, tak o nej vôbec nevedia. Je niečo také vôbec možné?

Vymáhanie pohľadávok má viac fáz. V prvej fáze sa veriteľ spravidla snaží vymôcť pohľadávku od dlžníka mimosúdne – zaslaním predžalobnej výzvy na úhradu dlhu, v ktorej dlžníkovi väčšinou určí primeranú lehotu na zaplatenie s tým, že v prípade, ak k úhrade dlhu nedôjde, bude pokračovať vo vymáhaní pohľadávky súdnou cestou. V prípade, že dlžník dobrovoľne svoj dlh nezaplatí, veriteľ sa môže domáhať svojho práva žalobou na súde. V prípade, že bol veriteľ úspešný v súdnom uplatnení svojej dlžnej pohľadávky a má k dispozícii právoplatný a vykonateľný rozsudok (tzv. exekučný titul), nemusí už viac vyzývať dlžníka na úhradu dlhu a môže sa s vymáhaním pohľadávky obrátiť rovno na exekútora. Exekúcia je poslednou fázou vymáhania pohľadávky a výsledkom toho, že iné prostriedky vymáhania dlhu zostali neúspešné.

To, či sa proti určitému subjektu vedie exekúcia, tento zistí doručením upovedomenia o začatí exekúcie, ktoré sa povinnému doručuje do vlastných rúk. Vo všeobecnosti platí, že povinný má vedomosť o tom, že má veriteľa, ktorému je povinný plniť.

(Na otázku odpovedal Martin Provazník, advokát bnt attorneys-at-law)

Keď dlh rastie prirýchlo

Ak dlhujete stovku, na úrokoch a poplatkoch sa pokojne nazbiera ďalšia, možno aj viac. Má to však svoje pravidlá.

sita5004587-120x90.jpgV prípade exekúcie sa treba pripraviť na ďalšie výdavky, ktoré dlžníkovi vzniknú. „Okrem istiny, teda dlžnej sumy, je to aj príslušenstvo a náklady spojené s jej uplatnením,“ hovorí Martin Provazník, advokát bnt attorneys–at–law.

Príslušenstvo tvoria napríklad zmluvné pokuty či úroky, ktoré časom rastú. „Čím dlhšie je dlžník s úhradou dlhu v omeškaní, tým viac úrokov z omeškania musí platiť,“ hovorí advokát.

Ďalej sú to náklady na advokáta pre toho, komu dlhujete, ak sa tento nechá zastupovať aj v exekučnom konaní, a súdne trovy a trovy exekúcie.

Na čo má nárok exekútor

Dlžníci bývajú nespokojní najmä s tým, že prirýchlo nerastú len dlžné úroky, ale aj odmena pre exekútora. Advokát hovorí, že exekútor má podľa zákona nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

„Trovy exekúcie sa skladajú z odmeny exekútora, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času pri vykonaní exekúcie plus daň z pridanej hodnoty,“ vysvetľuje Provazník.

Predbežné trovy exekúcie určuje exekútor v upovedomení o začatí exekúcie. Zároveň upozorní, že ak dlh nesplatí do štrnástich dní, tak trovy exekúcie môžu byť vyššie a predbežne ich vyčísli.

Existuje horný limit

Ak dlžník vyrovná dlhy do štrnástich dní, exekútor má nárok na zákonnú odmenu vo výške desať percent z celkovej vymáhanej sumy, teda zo súčtu istiny, úrokov z omeškania a trov spojených s vymáhaním pohľadávky. Ak dlh nevyrovná do dvoch týždňov, zvyšuje sa odmena exekútora na dvadsať percent.

Výška odmeny exekútora bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky nesmie presiahnuť sumu 33 193,92 eura,“ upozorňuje advokát.

Súčasťou náhrady hotových výdavkov sú napríklad cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Horný limit v tomto prípade stanovený nie je.

Proti trovám exekúcie možno podať námietku, rozhoduje o nej súd.

(jpa, ILUSTRAČNÉ FOTO - SITA)

Aj vrátený list je doručený

Listy od úradov sa považujú za doručené, aj keď si ich na pošte nevyzdvihnete.

Dlžníci to v minulosti mali o niečo jednoduchšie. Ak sa chceli vyhnúť firmám, ktoré sa im stále pripomínali, aby konečne uhradili svoj dlh, stačilo neotvárať poštárovi a nepreberať poštu.

sm-1102-018f-schrankaJK.rw-120x90.jpgSúčasné zákony to už neumožňujú. Písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, treba doručiť do vlastných rúk. Vtedy platí, že ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho upovedomí, že príde znovu.

Ak sa doručenie nepodarí ani na druhý pokus, uloží sa zásielka na pošte. Ak si ju v stanovenom čase nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola vrátená súdu, za deň doručenia.

(jpa, ILUSTRAČNÉ SME - JÁN KROŠLÁK)

Z príjmu berú po tretinách

Po odpočítaní základnej sumy vám z príjmu môžu zraziť tretinu alebo dve. Závisí od toho, komu dlhujete.

Mesačná suma, ktorú možno z príjmu zraziť, závisí od viacerých faktorov – od sumy životného minima, od mesačného príjmu, počtu vyživovaných osôb, celkovej sumy vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom, od toho, či ide o neprednostnú, alebo o prednostnú pohľadávku.

Pri dôchodcoch sa zohľadňuje napríklad aj suma, za ktorú sa im poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

Na minimum sa nesiaha

Vziať vám nemôžu všetko, základná suma vám musí ostať na živobytie.

Z príjmu sa najprv odpočíta takzvaná nepostihnuteľná časť vo výške 60 percent životného minima, momentálne teda 116,75 eura, keďže životné minimum je od 1. júla stanovené na sumu 194,58 eura.

Ak má dlžník na starosti aj ďalšie osoby, ktoré musí živiť, na každú sa pripočíta suma 25 percent životného minima, teda 48,64 eura.

Výnimkou je, ak dlhuje výživné maloletému dieťaťu, vtedy si z nezraziteľnej sumy môže uplatniť len 70 percent, teda za seba 80,71 eura a za každú ďalšiu vyživovanú osobu 34,04 eura.

Výživné a dane majú prednosť

Potom sa všetky sumy, ktoré sa nemôžu z príjmu zraziť, odpočítajú z výplaty a ostatných príjmov a tento zvyšok sa ešte rozdelí na tri tretiny.

Ak má dlžník uhradiť takzvané prednostné pohľadávky (napríklad dane, clo, výživné, náhrada škody spôsobenej ublížením na zdraví a podobne), vezmú mu z príjmu dve tretiny zvyšku.

Pri neprednostných pohľadávkach prichádza dlžník o jednu tretinu zvyšku.

(jpa)

Koľko vám môžu zobrať

Príklad

 • 1259849_calculator_2-120x90.jpgOd typu pohľadávky závisí, či sa na jej úhradu bude z príjmu po odpočítaní základnej sumy zrážať jedna tretina, alebo dve tretiny.
 • Dve tretiny možno zrážať, ak sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky.
 • Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky daní, poplatkov a ciel a podobne.

Neprednostná pohľadávka

 • Ako príklad uvádzame dôchodcu, platí to však aj pre iné skupiny ľudí.
 • Starobný dôchodok sa vypláca v sume 375,03 eura mesačne.
 1. Od sumy 375,03 eura sa odráta nepostihnuteľná časť, teda 60 percent z životného minima: 375,03 - 116,75 = 258,28 eura.
 2. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol, na sumu deliteľnú tromi – 258,27 eura.
 3. Exekútor mesačne zrazí jednu tretinu – 86,09 €

Prednostná pohľadávka

 • Starobný dôchodok sa vypláca v sume 375,03 eura mesačne.
 1. Od sumy 375,03 eur sa odráta nepostihnuteľná časť, teda 60 percent z životného minima – 375,03 - 116,75 = 258,28 eura.
 2. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty nadol, na sumu deliteľnú tromi.
 3. Exekútor mesačne zrazí dve tretiny – 172,18 €

Príklady prepočítal Martin Hermanovský, súdny exekútor, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU

Kedy sa váš dlh dostane k exekútorovi

Spotrebný úver

 • Na to, že ste banke neuhradili splátku za spotrebný úver, banka príde hneď a hneď vás začne upomínať. Prvú SMS či upomienku môžete dostať už do týždňa. Podľa toho, akú banku máte, dostanete dve či tri upomienky, zhruba počas troch mesiacov. Za upomienky sa platí, od troch až do 50 eur. Zvyčajne po štyroch mesiacoch posiela banka výzvu na predčasnú splatnosť celého úveru. Ak klient nereaguje, banka poverí vymáhaním súdneho exekútora.

Kreditná karta

 • Veľmi podobne ako pri spotrebnom úvere sa postupuje aj v prípade, že neuhradíte ani dlh na kreditnej karte. Banky majú stanovené povinné minimum, ktoré treba každý mesiac vrátiť, ide o päť, niekde desať percent z aktuálnej výšky dlhu. Najprv dostanete upomienky, potom výzvu na predčasné splatenie celého dlhu. K podaniu návrhu na exekúciu banka pristúpi potom, ako získa právoplatný a vykonateľný rozhodcovský rozsudok, resp. platobný rozkaz zo súdu.

Hypotéka

 • Začiatok vymáhania dlhu je pri všetkých bankových úveroch rovnaký, aj v prípade hypotéky banka najprv zašle niekoľko upomienok a potom výzvu na predčasné splatenie celého úveru.
 • Záver je však odlišný. Ak sa už nepredpokladá ďalšie splácanie, banka pristúpi k dražbe založenej nehnuteľnosti. Preto je lepšie, ak dlžník s bankou komunikuje, ak aj má prísť k predaju nehnuteľnosti, je lepšie, ak si dlžník nájde kupca sám. Príde tak o menej.

Stavebný úver

 • S prvým upomínaním začne stavebná sporiteľňa zhruba po mesiaci po nezaplatení splátky stavebného úveru. Dostanete zvyčajne tri upomienky, vždy po mesiaci, posledná je predžalobná. Za upomienky sa platí. Prvá fáza upomínania trvá zhruba štyri mesiace, po nej sporiteľňa odstupuje od úverovej zmluvy a ešte istý čas (najviac ďalšie štyri mesiace) sa snaží o mimosúdnu dohodu. Ak sporiteľňa nie je úspešná, nastupuje súd, verejná dražba a exekúcia.

Nákup na splátky

 • Zo splátkovej spoločnosti posielajú SMS a volajú už po niekoľkých dňoch meškania. Ak nereagujete, príde upomienka poštou. Môže byť ešte bez poplatku, ale môže sa vyšplhať aj na 17 eur. Zvyčajne prídu najviac dve. Podobne ako pri úvere od banky, aj tu v prípade, že klient nereaguje, dochádza po niekoľkých mesiacoch k tomu, že splátková spoločnosť chce späť celú výšku dlhu naraz. Ak ani vtedy dlžník nereaguje, môže dlh skončiť u exekútora.

Dane

 • Ak daň nie je zaplatená v stanovenom termíne v správnej výške, závisí ďalší postup hlavne od výšky nedoplatku. Rieši sa to interným predpisom. Nedoplatok do troch eur sa zvyčajne eviduje, ale výzva sa nezasiela. Pri dlžnej sume do 170 eur daňový úrad zašle výzvu na úhradu a zvyčajne počká – zúčtuje ho s prípadným preplatkom v budúcnosti. Nedoplatky nad 170 eur sú zvyčajne po uplynutí výzvy na úhradu odstúpené na vymáhanie oddeleniu exekučného konania.

Zdravotné poistenie

 • Ak máte podlžnosti voči zdravotnej poisťovni, dostanete upomienku. Ešte bez poplatku. Ak nereagujete, vystaví sa výkaz nedoplatkov, ktorý je priamo exekučným titulom. Vystavuje sa do vlastných rúk, platí sa už aj poplatok a úrok z omeškania. Ak to nepomôže, nasleduje exekučná výzva, po nej sa pohľadávka postupuje na vymáhanie súdnemu exekútorovi. Ak ste neplatičom v zdravotnej poisťovni, môžete mať problém s ošetrením u lekára.

Sociálne poistenie

 • Ak niekto neplatí odvody do Sociálnej poisťovne alebo ich neplatí v správnej výške, nedostane klasickú upomienku, ale list, takzvané rozhodnutie, v ktorom poisťovňa predpíše dlžnú sumu poistného. Po prevzatí zásielky je 15 dní na odvolanie alebo úhradu dlhu. Ak ju neprevezmete na pošte, po troch dňoch sa považuje za doručenú. V oboch prípadoch platí, že ak dlh neuhradíte, pohľadávka sa začne vymáhať prostredníctvom exekútora alebo mandátnej správy.

Elektrina

 • Upomínanie, že neplatíte za elektrickú energiu, príde rýchlo, už zhruba za týždeň po neuhradení faktúry dostanete SMS, e­mail alebo vám niekto zatelefonuje. Zhruba do desiatich dní dostanete doporučenú upomienku (platí sa za ňu poplatok), je v nej uvedený aj dátum, v ktorom vám hrozí odpojenie. Zhruba po mesiaci po splatnosti faktúry je vystavený príkaz na odpojenie. Peniaze sa vymáhajú ďalej, buď súdne, alebo cez externé firmy, nasleduje aj exekúcia.

Plyn

 • Po tom, ako dostanete bežnú faktúru na úhradu, máte zhruba dva týždne na zaplatenie. Ak tak neurobíte, plynárne sa začnú pripomínať a posielajú SMS alebo upomienky, sú spojené s poplatkom. Počítať treba aj so sankčným úrokom, ten môže byť aj okolo desať percent. V upomienke vám dajú náhradný termín na úhradu a upozornenie, že ak nezaplatíte, odpoja vás. Váš prípad odovzdajú na vymáhanie externej firme, ak neuspeje ani tá, príde na rad exekútor.

Voda

 • Ak meškáte s platbou za vodné a stočné, vodárne zvyknú počkať zhruba desať dní po splatnosti, kým vám zašlú prvú pripomienku. Niekde sa za ňu platí, inde nie. Ak nezaplatíte ani po 20 až 30 dňoch, dostanete druhú upomienku, tá sa už posiela doporučene aj s upozornením na odstavenie od dodávky vody. Ani po odpojení vám však dlh nikto neodpustí, zhruba po dvoch mesiacoch po splatnosti začne firma peniaze vymáhať súdne a následne dochádza k exekúcii.

Telefón

 • Mobilní operátori sa ozvývajú rýchlo, už po dvoch až štyroch dňoch po splatnosti dostanete prvú SMS s upozornením, že faktúra nie je zaplatená. Po siedmich až desiatich dňoch už dostanete spoplatnenú SMS alebo upomienku. Ak nereagujete, po 17 až 29 dňoch vám operátori obmedzia služby. Dostupné sú iba prichádzajúce hovory a správy, vy už volať nemôžete. Ak ani potom nezaplatíte, po 29 až 35 dňoch vás odpoja. Nasleduje súdne konanie a exekúcia.

(jpa)

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Štefánka by Pulitzer
 2. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 4. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 6. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 8. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 10. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 1. Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov
 2. Prihlásili ste sa ako dobrovoľník na Olympiádu v Tokiu?
 3. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 4. Štefánka by Pulitzer
 5. Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?
 6. Konferencia - EU support for research
 7. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
 8. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
 9. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 10. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 24 660
 2. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 19 697
 3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 7 110
 4. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 6 965
 5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 6 618
 6. Štefánka by Pulitzer 5 479
 7. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri? 5 343
 8. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 428
 9. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a. 3 369
 10. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 2 956

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Grécko zaznamenalo rekordný rok v turizme, príjmy prekonali 16 miliárd

Výrazne sa zvýšil počet nemeckých návštevníkov.

Atény.

Nemecko a Francúzsko sa dohodli na koncepcii rozpočtu pre eurozónu

Osobitným rozpočtom sa majú vyrovnávať rozdiely.

Mário Centeno

Vo Francúzsku sa po prvýkrát podarilo postaviť švajčiarsku banku pred súd

Peňažné tresty dostala nielen banka, ale aj päť manažérov.

Ilustračné foto
Farmári protestovali od utorka Bratislave.

Je ľahká, farebná a škodí životnému prostrediu. PVC etiketa sa ťažko recykluje

Chystajú nové pravidlá – menej šetrné fľaše by mali stáť výrobcov viac peňazí.

Skládka nebola zistená – konštatovanie z úradného záznamu OU-BJ-OSZP-2015/004978-002.   Na obrázku zdokumentovaný stav k 06.05.2016.