Čo povedala Rozpočtová rada o reálnosti Kažimírovho rozpočtu

Rizík je podľa Rozpočtovej rady dosť na to, aby už teraz počítala s tým, že Fico bude musieť cez rok urobiť na dodržanie plánu ďalšie špeciálne opatrenia.

(Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

BRATISLAVA. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v utorok vydala prvé hodnotenie krokov vlády.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je nový od vlády nezávislý orgán, ktorý vznikol tento rok a jeho úlohou je analyzovať a informovať o tom, ako sa vyvíjajú verejné financie.

Čo rada chváli

Rada považuje za dobré, že sa vláda zaviazala znížiť deficit verejných financií v budúcom roku pod tri percentá HDP. V tomto roku by mal schodok dosiahnuť 4,6 percenta.

Vláda nemá ani veľmi na výber, ak nechce stratiť dôveru investorov a vystaviť sa pokute vo výške 0,2 percenta HDP, čo je asi 140 miliónov eur.

Riziko sankcie vyplýva z toho, že Slovensko je podobne ako viaceré krajiny Európskej únie v takzvanej procedúre nadmerného deficitu.

Aby sme sa z nej dostali, musíme Brusel presvedčiť, že vieme znížiť deficit aj v ďalších rokoch aspoň o pol percenta HDP ročne.

Európsku komisiu tiež zaujíma, či opatrenia v rozpočte vrátane zmien v druhom pilieri prispievajú k dlhodobej udržateľnosti našich verejných financií. Podľa rady sa dá povedať, že dochádza k jej celkovému zlepšeniu.

Budú potrebné dodatočné opatrenia?

Rada si na druhej strane myslí, že opatrenia, ktoré prijala Ficova vláda, nemusia v roku 2013 stačiť na zníženie deficitu pod tri percentá. Okrem rizika, že sa zhorší vývoj na finančných trhoch, má navrhovaný rozpočet viacero rizík na príjmovej aj výdavkovej strane.

Rozpočet síce počíta s rezervou na prípadný horší vývoj ekonomiky vo výške 313 miliónov eur, no tá nemusí stačiť, ak sa naplnia viaceré riziká.

Vláda by mohla znížiť deficit aj tak, že odsunie verejné investície do ďalších rokov alebo nevyčerpá zdroje z EÚ. Tým by však iba presunula deficity do ďalších rokov, preto to rada neodporúča.

Vládny kabinet sa tak podľa rady zrejme nevyhne tomu, že bude prijímať dodatočné opatrenia.

V rozpočte sa kalkuluje aj s rezervou vo výške 229 miliónov eur. Tá sa naplní za predpokladu, že z druhého piliera vystúpi dostatočný počet sporiteľov. Prvé dva mesiace otvorenia druhého piliera to nepotvrdili.

Rozpočet má podľa rady viacero rizík

Vláda postavila balík na zníženie deficitu tak, že dve tretiny z neho tvoria opatrenia na príjmovej strane. Celkový balík je podľa rozpočtu vo výške troch percent HDP, čo je zhruba 2,2 miliardy eur. Rezerva vo výške 0,7 percenta HDP je nad rámec balíka. Ak ju vláda minie na bežné výdavky, podiel príjmových opatrení na celkovej konsolidácii sa ešte zvýši. To rada neodporúča.

Rada však nepovažuje všetky kroky vlády za konsolidačné. Príkladom je zníženie príspevku do druhého piliera z deviatich na štyri percentá z hrubej mzdy.

Rada pripúšťa, že v súčasnosti je ťažké odhadnúť, ako budú živnostníci, dohodári, aj niektorí zamestnanci a firmy reagovať na výrazné zvýšenie daňového zaťaženia.

Podnikatelia môžu viac optimalizovať svoje účtovníctvo. Môže sa uzatvárať menší počet dohôd, alebo sa odmeny budú vyplácať na ruku. Očakávaný príjem z priamych daní a odvodov sa preto nemusí naplniť.

Za jedno z hlavných rizík rozpočtu označila zníženie výdavkov samospráv. Návrh rozpočtu počíta s poklesom výdavkov obcí na mzdy, tovary a služby o 145 miliónov eur a v prípade VÚC o 45 miliónov eur.

Združenia zastupujúce samosprávy síce podpisom memoránd deklarovali svoj záujem prispieť k zníženiu deficitu, vláda však nemá v rukách mechanizmy, ako ich k tomu efektívne donútiť. Okrem toho samosprávy sú pred koncom volebného cyklu.

Rozpočet tiež nepočíta s ďalším zadlžovaním zdravotníckych zariadení. Dostatočne tiež nevysvetľuje pokles poistencov štátu o 200-tisíc v roku 2013. Rada preto predpokladá, že náklady na financovanie zdravotníctva sa v porovnaní s rozpočtom zvýšia o sto miliónov eur.

Návrh rozpočtu tiež nepočíta so zvýšením platov v školstve minimálne o päť percent. Minister financií Peter Kažimír už avizoval, že sa to uhradí z rozpočtovej rezervy.

Rada vidí riziko aj v rozpočtovaní predaja hmotných rezerv. Rovnako v tom, že príjmy z predaja emisných kvót sa nevyužijú na zníženie deficitu, alebo že vláda bude zachraňovať verejné financie na úkor štátnych firiem Cargo a Javys.

Rada tiež upozornila, že návrh rozpočtu neobsahuje vierohodný scenár, ako dosiahnuť rozpočtové ciele v nasledujúcich dvoch až troch rokoch. Nebolo tomu tak ani doteraz Predpokladá však, že od roku 2014 sa zavedú výdavkové limity.

Rada tiež negatívne hodnotí, že vláda nedodržala termín zverejnenia júnovej daňovej prognózy.

Ako nám rastie dlh

Za varovný signál rada označila, že verejný dlh Slovenska má postupne narásť až na úroveň 56 percent HDP v roku 2015. Vlani ešte dosiahol 43,3 percenta. Najväčší nárast dlhu a to o 8,9 percenta HDP je v roku 2012.

Dlh rastie, lebo vláda hospodári s deficitom, pre naše záväzky v eurovale a tiež preto, že sme si už požičali viac, ako v tomto roku potrebujeme na financovanie nášho dlhu.

Pre vládu z toho plynú sankcie, ktoré vyplývajú zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ak sa naplní rozpočtový scenár, vláda bude v roku 2015 viazať výdavky vo výške troch percent. Návrh rozpočtu na rok 2016 nemôže počítať s nominálnym nárastom výdavkov.

Z analýzy rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 vyberáme najdôležitejšie pasáže (medzititulky SME):

O tri roky bude treba zo zákona viazať výdavky

Hodnotenie návrhu rozpočtu z pohľadu dodržiavania fiškálnych pravidiel v roku 2013 je priaznivý.(...) Alarmujúci je však vývoj verejného dlhu na strednodobom horizonte. Pokiaľ by sa naplnil načrtnutý scenár v rozpočte, tak v roku 2015 by už malo dôjsť k viazaniu výdavkov v štátnom rozpočte vo výške 3% a návrh rozpočtu na rok 2016 by už nemal obsahovať nominálny nárast výdavkov (vrátane fondov sociálneho zabezpečenia).

Z dlhodobého pohľadu sa zlepšujeme

Ak sa na rozpočet pozeráme z dlhodobého hľadiska je možné skonštatovať, že spolu so zmenami v dôchodkovom systéme dochádza k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií na Slovensku, čo je v obdobiach neistoty na finančných trhoch veľmi dôležité.

Problémy budú, ale deficit sa zníži

Ak nedôjde k významnému zhoršeniu externého prostredia, rozpočtový cieľ pre rok 2013 je dosiahnuteľný, avšak podľa názoru RRZ bude potrebné na elimináciu identifikovaných rizík prijať ďalšie operatívne alebo systémové opatrenia.

Za štyri roky sa dlh zvýši o tretinu

Rozpočet predpokladá pri splnení stanovených cieľov nárast dlhu z úrovne 43,3% HDP v roku 2011 na úroveň 56% HDP v roku 2015, čo je zvýšenie ukazovateľa o takmer 30%.

Splátky dlhu nás nemajú ako prekvapiť

Každoročne je potrebné na prefinancovanie starého a novznikajúceho dlhu emitovať dlhové nástroje vo výške približne 11% HDP. (...) Súčasná štruktúra dlhu nepredstavuje pre rozpočet zvýšené riziko.

Rezerva 300 miliónov je potrebná

Pri najbližšej aktualizácii predpokladov rozpočtu existuje väčšia pravdepodobnosť revízie smerom k zhoršeniu prognózy s negatívnym vplyvom na rozpočet. Vytvorená rezerva v rozpočte v sume viac ako 300 mil. Eur na prípadne zhoršenie makroekonomického vývoja je preto vnímaná za veľmi vhodný nástroj na eliminovanie týchto rizík pre rozpočet.

Či ľudia neprestanú platiť dane? Nič o tom nevieme

Množstvo legislatívnych zmien zapracovaných v prognóze bude mať vplyv na správanie daňovníkov, pričom konečný odhad vplyvu na daňové príjmy je ťažké odhadnúť. Samotný rozpočet priznáva, že pre daňovú prognózu je najväčším rizikom práve vplyv prijímaných opatrení, najmä ak dôjde k ďalšiemu zhoršeniu makroekonomického vývoja.

Konsolidácia: Príjmy/výdavky - 2/1 (ak sa neminú rezervy)

Konsolidácia bude prebiehať najmä na strane príjmov rozpočtu (približne 2/3). Pokiaľ by v krajnom prípade boli vytvorené rezervy použité na financovanie bežných výdavkov, podiel opatrení na strane príjmov by dosiahol úroveň 83%.

Čo chystá vláda s ropnými rezervami? Nedá sa tomu rozumieť

V prípade nedaňových príjmov štátneho rozpočtu sa očakávajú príjmy z odpredaja ropy a ropných produktov Štátnych hmotných rezerv (100 mil. eur), pričom nie je zrejmý spôsob ako sa to dosiahne.

Niet prečo veriť, že samosprávy budú šetriť

V prípade samospráv sa očakáva, že v roku 2013 sa ušetrí na výdavkoch približne 427 mil. EUR, čo je takmer polovica všetkých úspor na strane výdavkov. (...) Nezávislosť samospráv v rozhodovaní neumožňuje efektívnym spôsobom zaistiť dosiahnutie úspor na strane výdavkov. Bez špecifikovania konkrétnych opatrení patria očakávané úspory u samospráv medzi hlavné riziká rozpočtu.

Rušenie výnimiek pre živnostníkov je dobrá vec

Z hľadiska formy zvýšenia daní išlo okrem zvyšovania samotných sadzieb daní aj o odstraňovanie existujúcich výnimiek a úľav pre vybrané skupiny, najmä SZČO a „dohodárov“. Dlhodobo pretrvávajúci rozdiel vo výške daňového zaťaženia týchto skupín v porovnaní so zamestnancami vytvoril nezdravú motiváciu viac preferovať tieto formy pracovnej činnosti. Z tohto pohľadu je možné vnímať rozširovanie daňových základní pomocou odstraňovania výnimiek u SZČO a prác na dohody za dobrý krok.

Rok 2014 nebude pre vládu oveľa jednoduchší

V roku 2013 sa očakáva zníženie deficitu verejnej správy medziročne o 1,7% HDP. Skutočné konsolidačné úsilie dosahuje úroveň 1,3% HDP. Podobne ako v roku 2012 aj v roku 2013 majú negatívny príspevok hospodársky cyklus, platené úroky a výstavba diaľnic vo výške 0,5% HDP. Tieto sú kompenzované kladným vplyvom jednorazových opatrení (0,5% HDP) a medziročným vplyvom zníženia príspevkov do kapitalizačného piliera (0,4% HDP) .

Nereálny rozpočet zdravotníctva

Z hľadiska sektorových politík sa vynárajú otázniky najmä v súvislosti s reálnosťou predpokladov v oblasti zdravotníctva.

Čím menej ľudí vystúpi z druhého piliera, tým lepšie

Rozpočet obsahuje príjmy v súvislosti s výstupom ľudí z kapitalizačného piliera. Ide o aktíva, ktoré sporitelia naakumulovali do dátumu výstupu. Použiť tieto finančné prostriedky na bežnú spotrebu jednoznačne zhoršuje čisté bohatstvo krajiny, a preto považuje rada za dôležité nevyužívať tieto prostriedky na krytie výdavkov. V tejto súvislosti sa dá pozitívne hodnotiť existencia rezervy v rovnakej výške.

Vláda nemá plán, čo chce robiť o rok - o dva

Návrh rozpočtu – podobne ako v uplynulých rokoch – neobsahuje vierohodný scenár ako dosiahnuť rozpočtové ciele v horizonte 2-3 rokov. Špecifikované opatrenia sú jasné len v oblasti daňovo-odvodových príjmov (s výnimkou neistoty ohľadom zníženia sadzby DPH po dosiahnutí cieľa v roku 2013).

Zdroj: Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015

Medzitituly: SME

Hodnotenie rozpoctu RRZ

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 2. Od septembra opäť po starom
 3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 4. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 5. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 8. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 1. 10 vecí, ktoré môžete dostať od zdravotnej poisťovne zadarmo
 2. Úspech na Majstrovstvách sveta v Quadrathlone
 3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 4. Od septembra opäť po starom
 5. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 6. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 7. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 8. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 9. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 10. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 7 007
 2. Od septembra opäť po starom 5 893
 3. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 4 664
 4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom? 3 073
 5. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 840
 6. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 749
 7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 200
 8. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš? 1 115
 9. Ako sme jazdili v socializme 1 096
 10. Leto nekončí! 1 031

Téma: Rozpočet 2013


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Odchod z koalície? Názory sú pol na pol, hovorí poslanec SNS

Fico ustúpil Dankovi a vláda v stredu nerokovala. Mandát premiéra do Salzburgu ministri nakoniec odsúhlasili na diaľku, Fico neprišiel na ohlásenú tlačovú besedu.

KOMENTÁRE

Podomový šmejd s jadrom Únie

Žiadna „super EÚ“ s jedným pevným jadrom sa nechystá.

ŠPORT

Ramsaymu premiéra vyšla. Vie, že musíme hrať ešte lepšie

Slovenskí hokejisti porazili Česko.

Neprehliadnite tiež

Volkswagen hľadá v Bratislave stovky ľudí, pripúšťa aj nábor cudzincov

V automobilovom závode by mohlo do konca roka pracovať takmer 14-tisíc ľudí.

Volkswagen vyrobil o tisíce áut menej. Aké sú škody po štrajku

Slovenské automobilové závody podľa analytika opäť prekonajú ročný výrobný rekord, napriek štrajku vo Volkswagene.

Obchvat Ružomberka: už mal byť hotový, nakoniec bude meškať roky

Úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou, ktorého súčasťou je aj obchvat mesta s 27-tisíc obyvateľmi, plánujú dokončiť až v roku 2021.

Babiš má prísť o eurofondy, znie z europarlamentu

Politici si musia vybrať, či budú sedieť vo vláde, alebo budú ich firmy čerpať eurofondy, tvrdí nemecká europoslankyňa.