Peniaze v obálke dokážu rozhádať rodinu (Ako si zabezpečiť pohreb)

Najväčšie riziko je zaplatiť pohreb vopred. Hotovosť v obálke zasa môžu deti použiť inak.

Okrem pohrebu a rozlúčky treba myslieť aj na poplatky za nájom hrobového miesta.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Pribúdajú ľudia, ktorí ešte za života navštívia pohrebnú službu, zistia si ceny, prípadne dohodnú celý scenár smútočnej rozlúčky.

Najmenej 650 až 800 eur vyjde v súčasnosti pohreb s rozlúčkou. Aj tá najlacnejšia, takzvaná sociálna rakva z drevotriesky stojí okolo 90 eur. Ceny tých krajších sa pohybujú od 130, no bežnejšie okolo tristo či štyristo eur plus 50 až 60 eur treba prirátať na čalúnenie.

Platí sa za prevozy a manipuláciu s telom, obliekanie, rečníka, nájom, likvidáciu vencov, spopolnenie či výkop hrobovej jamy, nosičov a celý rad ďalších úkonov. V extrémnych prípadoch sa objavujú aj netradičné položky ako bezpečnostná služba.

Ľudia však zväčša nemajú na pohreb veľa peňazí, vraví predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

Tiež už prestávajú byť ojedinelé prípady, keď ľudia ešte za života navštívia pohrebnú službu, zistia si ceny, prípadne dohodnú celý scenár smútočnej rozlúčky a snažia sa blízkych na deň svojho odchodu finančne zabezpečiť.

Z ruky do ruky

Rozlúčka
 • Najlacnejšie riešenie na dlhší čas je kremácia pri použití sociálnej rakvy, bez rozlúčky s uložením urny doma (neplatí sa nájom za uloženie). No aj vtedy treba rátať s cenou niekoľko stoviek eur.
 • Nájomná zmluva sa podpisuje zvyčajne na 10 rokov a na celé obdobie sa aj platí. Dĺžka intervalu sa riadi takzvaným tlecím obdobím, keď sa s hrobom nesmie nič urobiť.
 • Nájomné môže byť rôzne za urnu a za hrob. Napríklad v Banskej Bystrici sa za jednohrob platí 100,03 eura,za urnu 73,32 eura na 10 rokov.
 • V Žiline je nájomné 16,60 eura za hrob na 10 rokov a rovnaká cena je za urnu na 20 rokov.

K tradičným spôsobom, ako prenechať deťom peniaze, je obálka. Necháva sa jednému z detí, aby boli peniaze k dispozícii hneď po smrti a nedostali sa do dedičského konania.

Podľa právnikov to však nie je najspoľahlivejší spôsob. Neexistuje totiž možnosť zaviazať deti, aby peniaze použili na pohreb. „Akákoľvek zmluva uzatvorená medzi deťmi či inými príbuznými a budúcim poručiteľom by v prípade smrti poručiteľa bola nevykonateľná,“ vraví advokát Dávid Štefanka.

Nejasnosti okolo obsahu obálky v rodinách navyše môžu vyvolať spory, či sa použili všetky peniaze a komu mali patriť.

Spoločný účet

Častým riešením býva spoločný účet. Ak totiž má dvoch spolumajiteľov – napríklad otca a syna – a otec zomrie, banka ho nezablokuje, syn môže vybrať peniaze a zaplatiť pohreb. Aj takýto účet však môže byť zahrnutý do dedičského konania v prípadoch, že sa dedičia nedohodnú na vyrovnaní.

Ak je len jeden majiteľ účtu a zomrie, tiež existuje možnosť narábať s peniazmi na zablokovanom účte. „Pred právoplatným skončením dedičského konania je banka oprávnená vyplatiť pozostalým peniaze, prípadne ich časť na základe právoplatného rozhodnutia súdu,“ vraví Alena Walterová z VÚB banky. Býva to však zriedkavo.

Najrizikovejším spôsobom je predplatiť si pohreb v pohrebnej službe. Nikdy nie je isté, či pohrebná služba nezanikne. Môže sa stať, že peniaze nebudú a nebude ani nikoho, kto by pohreb vykonal.

Najistejšou možnosťou je zrejme komerčné poistenie pohrebných nákladov. No aj tu niektoré poisťovne vyplatia peniaze určenej osobe bez toho, že by požadovali preukázanie použitia nadobudnutých peňazí z poistenia.

Výzvy zaberajú

Okrem pohrebu a rozlúčky tiež treba myslieť na poplatky za nájom hrobového miesta. Ak dlhodobo neplatíte a nereagujete na výzvy správcu, môžete oň prísť. Spravidla však výzvy a strach, že o miesto prídu, ľudí donútia zaplatiť.

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy ich vo väčšom počte rozposielalo prednedávnom. „Za posledné roky tak máme historicky najnižší počet neplatičov,“ povedal riaditeľ Miloslav Hrádek.

Závetom si všetky priania nezabezpečíte

Na otázky odpovedá advokát Dávid Štefanka

 • Môže mi správa cintorína zrušiť hrobové miesto? Dlhší čas som neplatil, no chcem ho zachovať aj pre seba.

Áno. Zrušenie hrobového miesta – výpoveď nájomnej zmluvy – upravuje zákon o pohrebníctve.

Prevádzkovateľ pohrebiska je však povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú má zaplatené, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

Taktiež je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

Ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, zákon túto situáciu uvádza ako jeden z dôvodov, keď prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie.

 • Peniaze na pohreb by som chcela nechať u notára alebo advokáta. Budú ich deti môcť použiť hneď, keď zomriem alebo až po ukončení dedičského konania?

sm-1012-019f-truhlaF.rw-120x90.jpgPeniaze, ak sú zložené do úschovy, ktorej jednou zmluvnou stranou ste vy, spadajú ako váš majetok do dedičského konania.

Samozrejme, nie je vylúčené, že peniaze vloží do úschovy niektorý z dedičov.

Podmienkou vyplatenia pritom bude predloženie úmrtného listu konkrétnej osoby.

Vlastníkom vkladaných peňazí je však už momentom ich vloženia dedič.

Ako sa za života k peniazom dostane, to záleží na dohode medzi dedičom a potenciálnym poručiteľom.

 • Môžem v závete odkázať svoj majetok družke (nemám, žiaľ, žiadne deti), no s podmienkou, že mi z časti peňazí usporiada dôstojný pohreb?

Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky.

Takýto záväzok síce v závete možno uviesť, no sám osebe nezaručuje, že sa naplní.

 • Mám predstavu o tom, ktoré pohrebníctvo by mali moje deti po mojej smrti poveriť pohrebom. Bol som sa tam už aj informovať o možnostiach. Ak zomriem v nemocnici, môžu mi pohrebnú službu určiť tam?

Podľa zákona o pohrebníctve (paragraf 5 odstavec 1 písmeno f) je zakázané ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť a tiež v zariadení sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje celoročný pobyt.

Pohrebnú službu pozostalým nemožno nanútiť, ide o ich slobodný výber.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Náklady na pochovanie môže pokryť poistka

V niektorých poisťovniach budú od pozostalých pýtať aj doklady o tom, či peniaze použili, na čo mali.

Komerčné poisťovne majú desiatky tisíc klientov, ktorí sa rozhodli zabezpečiť si peniaze na pohreb poistením. V súčasnosti takýto produkt v rôznych obmenách ponúka päť poisťovní. Zväčša ako špecializované poistenie.

Iba Poisťovňa Slovenskej sporiteľne uzatvorila zmluvy s 38­tisíc klientmi. Poisťovňa Poštovej banky ich má 15­tisíc a poistenie nákladov na pohreb u nej patrí produktom, o ktoré je najväčší záujem. Poistná suma je najčastejšie stanovená od 1500 do 2500 eur.

Blízkym, farárovi či ústavu

Podstatou produktu je vytvorenie rezervy na úhradu nákladov spojených s pohrebom, a to do výšky dohodnutej poistnej sumy. Ak poistený zomrie, poisťovňa túto sumu vyplatí oprávnenej osobe.

„Poistenie môže byť dojednané na čas určitý alebo neurčitý. Podľa typu produktu,“ hovorí špecialistka Hypocentra finančné služby Lenka Trebunová.

Podstatou je, že peniaze sú k dispozícii hneď, sú vyňaté z dedičského konania. V závislosti od parametrov produktu môže byť oprávnená osoba vopred určená (blízky človek, pohrebná služba, no aj farár či zariadenie sociálnych služieb).

Pri niektorých produktoch (Wüstenrot poisťovňa, Uniqa) treba účelové využitie (pohreb) preukázať dokladmi.

Poistenie pohrebných nákladov je zvyčajne klasickým rizikovým poistením, vysvetľuje Trebunová. V niektorých prípadoch poisťovňa vypláca aj podiely na zisku a poistenie sa podobá na kapitálové.

Peniaze sa zhodnocujú minimálnou predpísanou technickou úrokovou mierou 2,5 percenta.

Aj hrob je majetok

Poisťovňa Generali podobný produkt Testament pred rokmi zrušila. V súčasnosti ako jediná poisťuje proti živelným udalostiam hroby, krypty a urny.

Poistenie miest posledného odpočinku je súčasťou poistenia majetku a je zahrnuté v rámci poistenia súboru vedľajších stavieb.

(ht)

sm-1012-019-tabulka_res.jpg

Staré poistky stále platia

Preukaz bývalého Spolku priateľov žehu netreba zahodiť.

Staré záväzky Spolku priateľov žehu prešli na Allianz – Slovenskú poisťovňu. Prípady poistenia pohrebu z päťdesiatych rokov sa podľa hovorkyne poisťovne Lucie Muthovej stále z času na čas riešia.

Pri uplatnení nároku treba neodkladne písomne oznámiť úmrtie poisteného a predložiť úmrtný list, členský preukaz spolku prípadne aj doklad o zaplatení/doplatení poistného. Ďalej originály faktúr z vystrojenia pohrebu (kremácia), ako aj originál dokladu o zaplatení pohrebu, píše poisťovňa.

Úhrada nákladov bude v sume, ktorú oznámili poistencom v roku 1959. Ak oznámenie nie je, uhradia náklady za jednoduché vystrojenie pohrebu (aj s rozlúčkou).

(ht)

Vedeli ste?

Darovanie tela

 • Na pitvu či výskumné účely napríklad študentom lekárskej fakulty.
 • Zákon túto možnosť neupravuje. V praxi je to tak, že počas života vystavíte písomný súhlas. Ide o dobrovoľný bezodplatný čin.
 • Vyhľadávať vaše telo po smrti nebudú. Treba pred úmrtím nahlásiť napríklad nemocnici, že ste telo darovali. Obdarovaná inštitúcia zariadi prevoz.
 • Po pitve sa uchovajú kosti, ktoré slúžia na študijné účely. Zvyšok inštitúcia nechá na vlastné náklady spopolniť.
 • Ako pamiatka a poďakovanie slúži napríklad v anatomickom ústave v Bratislave pamätná tabuľa.

Ako pomník strom

 • Zákon o pohrebníctve stanovuje, že popol po kremácii sa môže uložiť aj na inom mieste, ako je pohrebisko.
 • Najčastejšie si ľudia brávajú urnu domov, no existuje aj možnosť popol rozptýliť či uložiť v zemi. Aj v záhrade ku koreňom stromu.
 • Napríklad v Nemecku existuje možnosť uložiť popol pod strom v lesoparku, ktorý slúži ako cintorín.
 • Miesto uloženia označuje malá tabuľka a ku každému stromu možno uložiť štyri ekourny (po čase sa v zemi biologicky rozložia, predávajú sa aj na Slovensku).

Opustení ľudia

 • sm-1012-019f-orez.rw-120x90.jpgKeď zomrie opustený človek, obec má povinnosťou pochovať ho na vlastné náklady. Rozhoduje miesto úmrtia, nie trvalé bydlisko.
 • Ak sa počas dedičského konania alebo neskôr zistí, že občan mal príbuzných (samosprávy pri zisťovaní spolupracujú s políciou), obec si uplatňuje pohľadávku v dedičskom konaní.
 • Pozostatky zosnulého idú na kremáciu do krematória. Ak sa do roka nenájdu príbuzní, vykoná sa pohreb bez obradu na rozptylovej lúke.
 • Ak bola spáchaná trestná činnosť, telo pochovajú v tradičnom hrobe.

Smrť a pracovný úraz

 • Ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom človeka zosnulého v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má nárok na ich náhradu.
 • Dávku úrazového poistenia vypláca Sociálna poisťovňa.
 • Blízke osoby majú nárok aj na úhradu výdavkov spojených s pohrebom (smútočné ošatenie, cestovné a pod.)
 • Najviac poisťovňa môže vyplatiť 2444,40 eura (osobitne pre každú z nich).

Príspevok na pohreb

 • Osoba, ktorá zariaďuje pohreb, žiada oň na úrade práce. Ide o jednorazovú štátnu dávku vo výške 79,67 eura.

(ht)

Kamenári sú za žulu

Príslušenstvo sa kupuje nové. To zo zrušených hrobov je nepoužiteľné.

Tak ako pohreb nie je lacnou záležitosťou, lacné nie je ani príslušenstvo.

Podstatným kritériom výberu materiálov pomníka či krycej dosky je trvácnosť. Kamenári odporúčajú žulu. „Je odolná voči vplyvom počasia,“ vraví Miroslav Pleško z firmy Náhrobné kamene v Považskej Bystrici.

„Svetlejšie žuly, ktoré sa používajú na cintorínsku architektúru, sú o niečo lacnejšie ako čierne alebo farebné,“ vraví kamenár Jiří Kratochvíla z Bratislavy.

Ceny od malých urnových hrobov po dvojhroby sa môžu pohybovať od 500 až po pár tisíc eur v celožulovom vyhotovení. Bývajú už vrátane osadenia.

Menej často sa už používa cenovo výhodnejší umelý kameň. Vyrába sa z cementu, kameninovej a mramorovej drviny. Napríklad krycia doska z umelého kameňa sa dá kúpiť od 200 eur, z prírodného kameňa je to od 500 eur.

Výber skúseného kamenára je dôležitý. Ak si prenajímate hrobové miesto, ste zodpovedný za jeho udržiavanie. Ak napríklad pomník na niekoho padne, zodpovedný budete vy ako nájomca hrobového miesta.

Vyrovnanie sa s následnými problémami bude na vás a kamenárskej firme, vraví predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

Správcovia cintorínov priebežne likvidujú niektoré hroby. „Dôvody sú rôzne, no v poslednom období sú to najmä tie ekonomické,“ hovorí vedúci prevádzky krematória a cintorínov v Banskej Bystrici Pavol Bielik.

Rušia sa hroby, o ktoré nik nejaví záujem, no aj po neplatičoch. Ale aj v prípadoch, keď sa pozostalí sťahujú a mŕtvych berú so sebou – po skončení tlecieho obdobia sa pozostatky exhumujú, spopolnia a uložia na cintoríne v mieste nového bydliska.

Obnovené hrobové miesto sa rýchlo obsadí, o pôvodné príslušenstvo však nie je záujem. Dražby, ktoré pôvodne správcom cintorínov prikazoval zákon, boli zrušené.

Teraz sa staré príslušenstvo stáva ako opustená vec majetkom štátu, ktorý oň zatiaľ nejaví záujem, hovorí Miloslav Hrádek z bratislavského pohrebníctva Marianum.

Často býva v dezolátnom stave, vraví hovorkyňa Prešova Veronika Kmetóny Gazdová.

(ht)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 323
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 088
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 083
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 144
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 024
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 965
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 418
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 136
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 404
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 185

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o Mečiarových amnestiách má Ústavný súd posledné dni. Nájomný vrah Roháč dostal doživotie. Pri vražde Sýkoru sa spomína SIS.

DOMOV

Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Ak by zmena zákona prešla, nové pravidlá začnú platiť od 15. októbra 2017.

KULTÚRA

Podivné príbehy a Instagram 19. storočia. Aký bol seriál 1890?

Historická detektívka sa pokúsila priniesť na obrazovky niečo iné.

Neprehliadnite tiež

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.