Peniaze v obálke dokážu rozhádať rodinu (Ako si zabezpečiť pohreb)

Najväčšie riziko je zaplatiť pohreb vopred. Hotovosť v obálke zasa môžu deti použiť inak.

Okrem pohrebu a rozlúčky treba myslieť aj na poplatky za nájom hrobového miesta.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Pribúdajú ľudia, ktorí ešte za života navštívia pohrebnú službu, zistia si ceny, prípadne dohodnú celý scenár smútočnej rozlúčky.

Najmenej 650 až 800 eur vyjde v súčasnosti pohreb s rozlúčkou. Aj tá najlacnejšia, takzvaná sociálna rakva z drevotriesky stojí okolo 90 eur. Ceny tých krajších sa pohybujú od 130, no bežnejšie okolo tristo či štyristo eur plus 50 až 60 eur treba prirátať na čalúnenie.

Platí sa za prevozy a manipuláciu s telom, obliekanie, rečníka, nájom, likvidáciu vencov, spopolnenie či výkop hrobovej jamy, nosičov a celý rad ďalších úkonov. V extrémnych prípadoch sa objavujú aj netradičné položky ako bezpečnostná služba.

Ľudia však zväčša nemajú na pohreb veľa peňazí, vraví predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

Tiež už prestávajú byť ojedinelé prípady, keď ľudia ešte za života navštívia pohrebnú službu, zistia si ceny, prípadne dohodnú celý scenár smútočnej rozlúčky a snažia sa blízkych na deň svojho odchodu finančne zabezpečiť.

Z ruky do ruky

Rozlúčka
 • Najlacnejšie riešenie na dlhší čas je kremácia pri použití sociálnej rakvy, bez rozlúčky s uložením urny doma (neplatí sa nájom za uloženie). No aj vtedy treba rátať s cenou niekoľko stoviek eur.
 • Nájomná zmluva sa podpisuje zvyčajne na 10 rokov a na celé obdobie sa aj platí. Dĺžka intervalu sa riadi takzvaným tlecím obdobím, keď sa s hrobom nesmie nič urobiť.
 • Nájomné môže byť rôzne za urnu a za hrob. Napríklad v Banskej Bystrici sa za jednohrob platí 100,03 eura,za urnu 73,32 eura na 10 rokov.
 • V Žiline je nájomné 16,60 eura za hrob na 10 rokov a rovnaká cena je za urnu na 20 rokov.

K tradičným spôsobom, ako prenechať deťom peniaze, je obálka. Necháva sa jednému z detí, aby boli peniaze k dispozícii hneď po smrti a nedostali sa do dedičského konania.

Podľa právnikov to však nie je najspoľahlivejší spôsob. Neexistuje totiž možnosť zaviazať deti, aby peniaze použili na pohreb. „Akákoľvek zmluva uzatvorená medzi deťmi či inými príbuznými a budúcim poručiteľom by v prípade smrti poručiteľa bola nevykonateľná,“ vraví advokát Dávid Štefanka.

Nejasnosti okolo obsahu obálky v rodinách navyše môžu vyvolať spory, či sa použili všetky peniaze a komu mali patriť.

Spoločný účet

Častým riešením býva spoločný účet. Ak totiž má dvoch spolumajiteľov – napríklad otca a syna – a otec zomrie, banka ho nezablokuje, syn môže vybrať peniaze a zaplatiť pohreb. Aj takýto účet však môže byť zahrnutý do dedičského konania v prípadoch, že sa dedičia nedohodnú na vyrovnaní.

Ak je len jeden majiteľ účtu a zomrie, tiež existuje možnosť narábať s peniazmi na zablokovanom účte. „Pred právoplatným skončením dedičského konania je banka oprávnená vyplatiť pozostalým peniaze, prípadne ich časť na základe právoplatného rozhodnutia súdu,“ vraví Alena Walterová z VÚB banky. Býva to však zriedkavo.

Najrizikovejším spôsobom je predplatiť si pohreb v pohrebnej službe. Nikdy nie je isté, či pohrebná služba nezanikne. Môže sa stať, že peniaze nebudú a nebude ani nikoho, kto by pohreb vykonal.

Najistejšou možnosťou je zrejme komerčné poistenie pohrebných nákladov. No aj tu niektoré poisťovne vyplatia peniaze určenej osobe bez toho, že by požadovali preukázanie použitia nadobudnutých peňazí z poistenia.

Výzvy zaberajú

Okrem pohrebu a rozlúčky tiež treba myslieť na poplatky za nájom hrobového miesta. Ak dlhodobo neplatíte a nereagujete na výzvy správcu, môžete oň prísť. Spravidla však výzvy a strach, že o miesto prídu, ľudí donútia zaplatiť.

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy ich vo väčšom počte rozposielalo prednedávnom. „Za posledné roky tak máme historicky najnižší počet neplatičov,“ povedal riaditeľ Miloslav Hrádek.

Závetom si všetky priania nezabezpečíte

Na otázky odpovedá advokát Dávid Štefanka

 • Môže mi správa cintorína zrušiť hrobové miesto? Dlhší čas som neplatil, no chcem ho zachovať aj pre seba.

Áno. Zrušenie hrobového miesta – výpoveď nájomnej zmluvy – upravuje zákon o pohrebníctve.

Prevádzkovateľ pohrebiska je však povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú má zaplatené, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

Taktiež je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

Ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, zákon túto situáciu uvádza ako jeden z dôvodov, keď prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie.

 • Peniaze na pohreb by som chcela nechať u notára alebo advokáta. Budú ich deti môcť použiť hneď, keď zomriem alebo až po ukončení dedičského konania?

sm-1012-019f-truhlaF.rw-120x90.jpgPeniaze, ak sú zložené do úschovy, ktorej jednou zmluvnou stranou ste vy, spadajú ako váš majetok do dedičského konania.

Samozrejme, nie je vylúčené, že peniaze vloží do úschovy niektorý z dedičov.

Podmienkou vyplatenia pritom bude predloženie úmrtného listu konkrétnej osoby.

Vlastníkom vkladaných peňazí je však už momentom ich vloženia dedič.

Ako sa za života k peniazom dostane, to záleží na dohode medzi dedičom a potenciálnym poručiteľom.

 • Môžem v závete odkázať svoj majetok družke (nemám, žiaľ, žiadne deti), no s podmienkou, že mi z časti peňazí usporiada dôstojný pohreb?

Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky.

Takýto záväzok síce v závete možno uviesť, no sám osebe nezaručuje, že sa naplní.

 • Mám predstavu o tom, ktoré pohrebníctvo by mali moje deti po mojej smrti poveriť pohrebom. Bol som sa tam už aj informovať o možnostiach. Ak zomriem v nemocnici, môžu mi pohrebnú službu určiť tam?

Podľa zákona o pohrebníctve (paragraf 5 odstavec 1 písmeno f) je zakázané ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť a tiež v zariadení sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje celoročný pobyt.

Pohrebnú službu pozostalým nemožno nanútiť, ide o ich slobodný výber.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

Náklady na pochovanie môže pokryť poistka

V niektorých poisťovniach budú od pozostalých pýtať aj doklady o tom, či peniaze použili, na čo mali.

Komerčné poisťovne majú desiatky tisíc klientov, ktorí sa rozhodli zabezpečiť si peniaze na pohreb poistením. V súčasnosti takýto produkt v rôznych obmenách ponúka päť poisťovní. Zväčša ako špecializované poistenie.

Iba Poisťovňa Slovenskej sporiteľne uzatvorila zmluvy s 38­tisíc klientmi. Poisťovňa Poštovej banky ich má 15­tisíc a poistenie nákladov na pohreb u nej patrí produktom, o ktoré je najväčší záujem. Poistná suma je najčastejšie stanovená od 1500 do 2500 eur.

Blízkym, farárovi či ústavu

Podstatou produktu je vytvorenie rezervy na úhradu nákladov spojených s pohrebom, a to do výšky dohodnutej poistnej sumy. Ak poistený zomrie, poisťovňa túto sumu vyplatí oprávnenej osobe.

„Poistenie môže byť dojednané na čas určitý alebo neurčitý. Podľa typu produktu,“ hovorí špecialistka Hypocentra finančné služby Lenka Trebunová.

Podstatou je, že peniaze sú k dispozícii hneď, sú vyňaté z dedičského konania. V závislosti od parametrov produktu môže byť oprávnená osoba vopred určená (blízky človek, pohrebná služba, no aj farár či zariadenie sociálnych služieb).

Pri niektorých produktoch (Wüstenrot poisťovňa, Uniqa) treba účelové využitie (pohreb) preukázať dokladmi.

Poistenie pohrebných nákladov je zvyčajne klasickým rizikovým poistením, vysvetľuje Trebunová. V niektorých prípadoch poisťovňa vypláca aj podiely na zisku a poistenie sa podobá na kapitálové.

Peniaze sa zhodnocujú minimálnou predpísanou technickou úrokovou mierou 2,5 percenta.

Aj hrob je majetok

Poisťovňa Generali podobný produkt Testament pred rokmi zrušila. V súčasnosti ako jediná poisťuje proti živelným udalostiam hroby, krypty a urny.

Poistenie miest posledného odpočinku je súčasťou poistenia majetku a je zahrnuté v rámci poistenia súboru vedľajších stavieb.

(ht)

sm-1012-019-tabulka_res.jpg

Staré poistky stále platia

Preukaz bývalého Spolku priateľov žehu netreba zahodiť.

Staré záväzky Spolku priateľov žehu prešli na Allianz – Slovenskú poisťovňu. Prípady poistenia pohrebu z päťdesiatych rokov sa podľa hovorkyne poisťovne Lucie Muthovej stále z času na čas riešia.

Pri uplatnení nároku treba neodkladne písomne oznámiť úmrtie poisteného a predložiť úmrtný list, členský preukaz spolku prípadne aj doklad o zaplatení/doplatení poistného. Ďalej originály faktúr z vystrojenia pohrebu (kremácia), ako aj originál dokladu o zaplatení pohrebu, píše poisťovňa.

Úhrada nákladov bude v sume, ktorú oznámili poistencom v roku 1959. Ak oznámenie nie je, uhradia náklady za jednoduché vystrojenie pohrebu (aj s rozlúčkou).

(ht)

Vedeli ste?

Darovanie tela

 • Na pitvu či výskumné účely napríklad študentom lekárskej fakulty.
 • Zákon túto možnosť neupravuje. V praxi je to tak, že počas života vystavíte písomný súhlas. Ide o dobrovoľný bezodplatný čin.
 • Vyhľadávať vaše telo po smrti nebudú. Treba pred úmrtím nahlásiť napríklad nemocnici, že ste telo darovali. Obdarovaná inštitúcia zariadi prevoz.
 • Po pitve sa uchovajú kosti, ktoré slúžia na študijné účely. Zvyšok inštitúcia nechá na vlastné náklady spopolniť.
 • Ako pamiatka a poďakovanie slúži napríklad v anatomickom ústave v Bratislave pamätná tabuľa.

Ako pomník strom

 • Zákon o pohrebníctve stanovuje, že popol po kremácii sa môže uložiť aj na inom mieste, ako je pohrebisko.
 • Najčastejšie si ľudia brávajú urnu domov, no existuje aj možnosť popol rozptýliť či uložiť v zemi. Aj v záhrade ku koreňom stromu.
 • Napríklad v Nemecku existuje možnosť uložiť popol pod strom v lesoparku, ktorý slúži ako cintorín.
 • Miesto uloženia označuje malá tabuľka a ku každému stromu možno uložiť štyri ekourny (po čase sa v zemi biologicky rozložia, predávajú sa aj na Slovensku).

Opustení ľudia

 • sm-1012-019f-orez.rw-120x90.jpgKeď zomrie opustený človek, obec má povinnosťou pochovať ho na vlastné náklady. Rozhoduje miesto úmrtia, nie trvalé bydlisko.
 • Ak sa počas dedičského konania alebo neskôr zistí, že občan mal príbuzných (samosprávy pri zisťovaní spolupracujú s políciou), obec si uplatňuje pohľadávku v dedičskom konaní.
 • Pozostatky zosnulého idú na kremáciu do krematória. Ak sa do roka nenájdu príbuzní, vykoná sa pohreb bez obradu na rozptylovej lúke.
 • Ak bola spáchaná trestná činnosť, telo pochovajú v tradičnom hrobe.

Smrť a pracovný úraz

 • Ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom človeka zosnulého v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má nárok na ich náhradu.
 • Dávku úrazového poistenia vypláca Sociálna poisťovňa.
 • Blízke osoby majú nárok aj na úhradu výdavkov spojených s pohrebom (smútočné ošatenie, cestovné a pod.)
 • Najviac poisťovňa môže vyplatiť 2444,40 eura (osobitne pre každú z nich).

Príspevok na pohreb

 • Osoba, ktorá zariaďuje pohreb, žiada oň na úrade práce. Ide o jednorazovú štátnu dávku vo výške 79,67 eura.

(ht)

Kamenári sú za žulu

Príslušenstvo sa kupuje nové. To zo zrušených hrobov je nepoužiteľné.

Tak ako pohreb nie je lacnou záležitosťou, lacné nie je ani príslušenstvo.

Podstatným kritériom výberu materiálov pomníka či krycej dosky je trvácnosť. Kamenári odporúčajú žulu. „Je odolná voči vplyvom počasia,“ vraví Miroslav Pleško z firmy Náhrobné kamene v Považskej Bystrici.

„Svetlejšie žuly, ktoré sa používajú na cintorínsku architektúru, sú o niečo lacnejšie ako čierne alebo farebné,“ vraví kamenár Jiří Kratochvíla z Bratislavy.

Ceny od malých urnových hrobov po dvojhroby sa môžu pohybovať od 500 až po pár tisíc eur v celožulovom vyhotovení. Bývajú už vrátane osadenia.

Menej často sa už používa cenovo výhodnejší umelý kameň. Vyrába sa z cementu, kameninovej a mramorovej drviny. Napríklad krycia doska z umelého kameňa sa dá kúpiť od 200 eur, z prírodného kameňa je to od 500 eur.

Výber skúseného kamenára je dôležitý. Ak si prenajímate hrobové miesto, ste zodpovedný za jeho udržiavanie. Ak napríklad pomník na niekoho padne, zodpovedný budete vy ako nájomca hrobového miesta.

Vyrovnanie sa s následnými problémami bude na vás a kamenárskej firme, vraví predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

Správcovia cintorínov priebežne likvidujú niektoré hroby. „Dôvody sú rôzne, no v poslednom období sú to najmä tie ekonomické,“ hovorí vedúci prevádzky krematória a cintorínov v Banskej Bystrici Pavol Bielik.

Rušia sa hroby, o ktoré nik nejaví záujem, no aj po neplatičoch. Ale aj v prípadoch, keď sa pozostalí sťahujú a mŕtvych berú so sebou – po skončení tlecieho obdobia sa pozostatky exhumujú, spopolnia a uložia na cintoríne v mieste nového bydliska.

Obnovené hrobové miesto sa rýchlo obsadí, o pôvodné príslušenstvo však nie je záujem. Dražby, ktoré pôvodne správcom cintorínov prikazoval zákon, boli zrušené.

Teraz sa staré príslušenstvo stáva ako opustená vec majetkom štátu, ktorý oň zatiaľ nejaví záujem, hovorí Miloslav Hrádek z bratislavského pohrebníctva Marianum.

Často býva v dezolátnom stave, vraví hovorkyňa Prešova Veronika Kmetóny Gazdová.

(ht)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 22 045
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 051
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 854
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 489
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 394
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 173
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 546
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 413
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 368
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 110

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.