Viete, čo všetko môžu v škole zakázať vášmu dieťaťu?

Čítajte školské poriadky svojich detí. Nájdete v nich aj to, ako sa voči postupu školy brániť.

Čo zakážu si určujú školy samotné, prísnosť alebo benevolentnosť závisí od nich(Zdroj: ILUSTRAČNÉ ARCHÍV SME - MIRKA CIBULKOVÁ)

Ministerstvo školstva určuje iba legislatívny rámec školského poriadku. Čo jedna škola toleruje, to už druhá nemusí.

Deviatačka Monika si s maminým súhlasom dala urobiť piercing v pupku. V škole jej však pohrozili dvojkou zo správania, ak si ho neodstráni. Jej rodičia sa domnievajú sa, že škola nemá právo zakazovať niečo, čo jej povolili.

Ďalší rodičia sa pozastavujú nad tým, prečo by chlapci nemohli nosiť účesy a tetovanie ako ich futbalový idol Marek Hamšík?

Kto má teda pravdu, škola či rodičia?

Pravidlá si určujú školy

Ak školy podobné prípady nechcú tolerovať a trestajú ich dvojkou zo správania alebo naopak, neprekážajú im, je to v ich kompetencii.

Podľa slov hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka legislatíva určuje len nejaké rámce pravidiel správania žiakov v škole a mimo nej, konkrétne podmienky si stanovuje už každá škola sama v školskom poriadku.

Pravidlá spávania definuje vyhláška o základnej škole, podľa ktorej žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.

Výstrednosti špecifikujú jednotlivé školy najmä podľa toho, kto je ich zriaďovateľom.

Kaliňák dodal, že nie je účelné, aby ministerstvo centrálne a striktne určovalo presné pravidlá v takýchto špecifických situáciách, lebo školy fungujú v rozličnom prostredí a líšia sa aj prístupom zriaďovateľa, napríklad cirkvi.

Poriadok = školský režim

Školské poriadky vydávajú riaditelia škôl po prerokovaní v školskej samospráve a v pedagogickej rade.

Na začiatku školského roka sa s ním majú oboznámiť žiaci aj ich rodičia. Veľkú vážnosť mu však neprikladajú, väčšina si pamätá len zákazy okolo mobilov.

Pritom školský poriadok je pre žiakov záväzný školský režim. Riaditelia doň pravidelne dopĺňajú nové situácie, ktoré prináša doba.

Mantinely pre žiakov

Pedagógovia hovoria, že v školách musia existovať mantinely, aby žiaci vedeli, čo si môžu dovoliť a čo je už za hranicou únosnosti.

Veľa rodičov má napríklad stále výhrady k zákazu používania mobilov na vyučovaní. Vladimír Vajsík, riaditeľ Základnej školy vo Svätom Jure, hovorí, že vlani sa pre tresty za porušenie zákazu používať na vyučovaní mobil museli radiť s inšpekciou.

„Niektorým rodičom sa zdala zhoršená známka zo správania z tohto dôvodu ako prísny trest. Ibaže musia existovať isté mantinely,“ hovorí Vajsík. Dodáva, že učitelia nechcú žiakom kaziť vysvedčenie, ale pravidlá treba rešpektovať.

Zákaz citov

Na osemročnom Gymnáziu Javorka v Spišskej Novej Vsi pred časom študentská rada požiadala riaditeľa Petra Ivančáka, aby do školského poriadku zakomponoval aj upozornenie na nevhodné správanie sa zaľúbených študentských dvojíc.

„A tak na ich popud je v školskom poriadku aj zákaz verejne demonštrovať v priestoroch školy milostné citové prejavy,“ objasnil Ivančák.

oblecenieweb_res.jpg

ico

Mobil či notebook si žiak musí nabiť doma

Aj keď vyhláška o zákaze mobilov platí štyri roky, stále je čo objasňovať.

 • Môže škola žiakom zakázať napájať sa na elektrickú sieť školy a nabíjať si mobily či notebooky?

Môže. Používanie mobilov počas vyučovania upravuje vyhláška ministerstva školstva o základnej škole. Podľa nej počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.

Rovnaký postup sa následne dá uplatniť i na napájanie sa na elektrickú sieť školy, lebo žiak je povinný chrániť majetok školy pred poškodzovaním. Elektrická energia využívaná na prevádzku školy je hradená z jej finančných zdrojov.

Ak by sa žiaci napájali na elektrickú sieť školy, poškodzovali by nadmerným čerpaním elektrickej energie majetok školy bez priameho súvisu s vyučovacím procesom. Škole by vznikali zvýšené neopodstatnené finančné náklady.

 • Môžu učitelia žiakom na vyučovaní odobrať mobil alebo notebook s tým, že si ich musia prísť vyzdvihnúť ich rodičia?

V problematike návratnosti odobraných predmetov žiakom treba rozlišovať vek dieťaťa. Podľa zákona o rodine majetok neplnoletého dieťaťa spravuje jeho zákonný zástupca, prípadne iná, na tento účel súdne poverená osoba.

Ak však žiak dosiahol vekovú hranicu 18 rokov, je predmet odobraný na vyučovaní, spravidla jeho majetkom. Teda jedine on je oprávnený si ho vyzdvihnúť.

Podmienku vrátenia mobilného telefónu rodičovi by som vnímal ako krajné riešenie, spravidla spojené aj s upozornením na porušenie školského poriadku. Na niektorých školách sú deti povinné odovzdať mobilné telefóny na začiatku vyučovania a po skončení im ich vrátia. Tu sa, samozrejme, vyžaduje aj dôsledný postup školy, aby nedochádzalo k porušovaniu vlastníctva respektíve tajomstva prepravovaných správ či osobných údajov.

Na otázky odpovedal advokát Dávid Štefanka

ico

Čo by ste mali vedieť

Poznať školský poriadok má aj výhody. Rodičia sa z neho dozvedia veľa o svojich právach.

 1. Ak vášmu dieťaťu hrozí znížená známka zo správania z nejakého dôvodu, zistite si, či v školskom poriadku figuruje.
 2. Zníženú známku zo správania môže žiak dostať aj za správanie mimo vyučovania alebo počas voľných dní a prázdnin. Dôvodom môže byť porušenie zásad spolunažívania alebo spoločenských noriem správania.
 3. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania.
 4. Ak vaše dieťa dostalo riaditeľské pokarhanie za porušovanie vnútorného poriadku školy, môže voči nemu rodič alebo zákonný zástupca podať odvolanie v termíne uvedenom na rozhodnutí.
 5. Odvolať sa môžete aj pri zníženej známke dieťaťa zo správania.
 6. To isté platí aj pri pochybnostiam o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroku. Rodič môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať o prešetrenie správnosti postupu pri klasifikácii správania.

(or)

ico

Mobil môže byť kalkulačkou

Niektorým matematikárom by mobily na ich predmete neprekážali. Pri výučbe by využili ich viaceré aplikácie.

Ján Žabka učí na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave a mobily žiakov by mu na hodinách matematiky neprekážali. Verejne sa k tomu hlási aj na svojom blogu.

info
Stredoškoláci a mobil
 • Školský zákon ani vyhláška o strednej škole používanie mobilov neriešia.
 • Riaditelia stredných škôl však môžu citované ustanovenie o mobiloch prevziať do svojich školských poriadkov.
(Štátna školská inšpekcia)

„V mobiloch sú zaujímavé aplikácie: okrem kalkulačiek napríklad aj prevádzač jednotiek, časové pásma či generátor náhodných čísel. Je dobré, ak ich deti vedia používať,“ povedal. Zdôrazňuje, že k téme treba pristupovať citlivo, lebo nie každý má mobil a sú rôznych typov.

„Mobilné telefóny na mojich hodinách deti niekedy používajú, vždy však ide o zmysluplné používanie. Osvedčila sa mi aj forma tímovej práce, ak mobil nemajú všetci,“ ozrejmuje Žabka.

Dodáva, že deti sa, samozrejme, učia používať aj obyčajné kalkulačky. Úlohy, ktoré riešia s mobilmi, do písomiek nedáva, takže počas písomiek žiaci mobily nepoužívajú.

Ako to ustrážiť

S mobilnou kalkulačkou by na matematike nemal problém ani riaditeľ Pavol Petrovský z Gymnázia svätej Moniky v Prešove. „V našej škole sa pokúšame minimalizovať príkazy, zákazy a nariadenia, hoci určité pravidlá, mantinely platia aj u nás a ich porušenie musí byť potrestané,“ hovorí riaditeľ Petrovský.

Na hodinách gymnazisti musia mať mobily vypnuté, ale škola netrvá na tom, aby ich nepoužívali počas prestávok. „Zatiaľ som si neodskúšal, aké by to bolo, keby žiaci na matematike používali kalkulačku z mobilu, ale nebránim sa takémuto pokusu,“ povedal Petrovský. „Len či by sa to ustrážilo,“ zamýšľa sa vzápätí.

Riaditeľ Petrovský sa priznal, že ich škole rodičia občas vyčítajú, že nie je liberálnejšia v oblečení študentov. „Problém je trochu hlbší, študenti neprichádzajú s kultúrou obliekania z domu,“ objasňuje riaditeľ.

Potrestaný priestupok

Bratislavčan Ján Žabka hovorí, že pokiaľ mobily žiaci nepoužívajú na hodine, musia byť vypnuté. Týka sa to aj učiteľov.

Ak je zapnutý, hodnotí sa to u nich v škole ako priestupok. „Dávať za takýto priestupok dvojku zo správania sa mi nezdá, treba posudzovať správanie za celý polrok, takže iba zapnutý mobil iste nie je priestupok, za ktorý by ju mali dostať,“ uvažuje Žabka.

Na Gymnáziu Javorka v Spišskej Novej Vsi po troch opakovaných porušeniach zákazu manipulácie s mobilným telefónom počas vyučovania hrozí študentom znížená známka zo správania. Riaditeľ hovorí, že študenti hrozbu berú vážne.

(or)

ico

Učivo nech deti radšej nenahrávajú

Zvukové a obrazové nahrávky z triedy sú osobnými údajmi.

Ľuboš Tužinský z kancelárie hlavného školského inšpektora Štátnej školskej inšpekcie žiakom a študentom neodporúča, aby si učiteľov výklad látky nahrávali na diktafón bez jeho dovolenia.

Neobstál by podľa neho argument, že si zvukový záznam robili pre vlastnú potrebu. Zdôvodňuje to tým, že trieda nie je miesto prístupné verejnosti, a preto podľa Občianskeho zákonníka manipulovať s osobnými údajmi jednotlivých osôb možno iba s ich súhlasom.

„Osobnými údajmi sú v tomto prípade aj obrazové a zvukové nahrávky z triedy, týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov,“ objasňuje inšpektor. Obrazovú alebo zvukovú nahrávku možno v triede vyhotoviť alebo použiť iba so súhlasom osôb v triede.

Na zvukové záznamy z tried sú školy veľmi citlivé a každá na ich zneužitie v školskom poriadku pamätá. „Prísnosť alebo benevolentnosť škôl pri porušení školskej disciplíny závisí od úrovne konkrétnej školy, od tradícií,“ hovorí inšpektor Tužinský.

„Osobne by som rozlišoval, či ide o priestupky vyplývajúce z detskej hravosti, alebo o vážne a úmyselné činy,“ povedal Tužinský.

Za šikanovanie a vydieranie inej osoby prostredníctvom mobilu alebo internetu by inšpektor volil veľmi tvrdý trest – u osôb, ktoré dovŕšili vek 14 rokov, by mohlo ísť aj o trestný čin.

(or)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 11 055
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 153
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 6 109
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 279
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 105
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 4 800
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 115
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 3 043
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 195
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 026

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SME naživo: Ako sa zmenilo Slovensko rok po voľbách?

Diskusia začne o 18:00. Stala sa vláda dostatočnou hrádzou proti extrémizmu, ako sľubovala? Prečo fašisti stále rastú?

KOMENTÁRE

Najnebezpečnejší text na facebooku napísal jeho zakladateľ

Mark Zuckerberg by bol nebezpečným spasiteľom.

BLOG TRANSPARENCY

Ombudsmanka: Lajčák opakovane porušoval ústavu

V zdôvodnení vysvetľuje, čo ministerstvo nespravilo.

EKONOMIKA

Dodávateľ nemocníc dostal pokutu za biele kone z Cypru

Prvý postih za neprehľadnú vlastnícku štruktúru je právoplatný.

Neprehliadnite tiež

Marcinčin: Vidíme obrovský záujem o sociálne podniky

Vznik sociálnych podnikov má byť podporený z Európskeho sociálneho fondu.

V Berlíne otvorili prvé vegetariánske mäsiarstvo

Výrobky sú zložené prevažne zo sóje, korenia a ďalších rastlinných zložiek.

Za úplatky ide obvinený úradník do väzby

Za mrežami môže stráviť bývalý zamestnanec štátnej agentúry tri až osem rokov.

Lajčák porušil zákon aj ústavu, tvrdí ombudsmanka. Tranparency podáva žalobu

Po rozhodnutí ombudsmanky má ministerstvo zahraničných vecí dvadsať dní na to, aby dokumenty zverejnilo.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop