Viete, čo všetko môžu v škole zakázať vášmu dieťaťu?

Čítajte školské poriadky svojich detí. Nájdete v nich aj to, ako sa voči postupu školy brániť.

Čo zakážu si určujú školy samotné, prísnosť alebo benevolentnosť závisí od nich(Zdroj: ILUSTRAČNÉ ARCHÍV SME - MIRKA CIBULKOVÁ)

Ministerstvo školstva určuje iba legislatívny rámec školského poriadku. Čo jedna škola toleruje, to už druhá nemusí.

Deviatačka Monika si s maminým súhlasom dala urobiť piercing v pupku. V škole jej však pohrozili dvojkou zo správania, ak si ho neodstráni. Jej rodičia sa domnievajú sa, že škola nemá právo zakazovať niečo, čo jej povolili.

Ďalší rodičia sa pozastavujú nad tým, prečo by chlapci nemohli nosiť účesy a tetovanie ako ich futbalový idol Marek Hamšík?

Kto má teda pravdu, škola či rodičia?

Pravidlá si určujú školy

Ak školy podobné prípady nechcú tolerovať a trestajú ich dvojkou zo správania alebo naopak, neprekážajú im, je to v ich kompetencii.

Podľa slov hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka legislatíva určuje len nejaké rámce pravidiel správania žiakov v škole a mimo nej, konkrétne podmienky si stanovuje už každá škola sama v školskom poriadku.

Pravidlá spávania definuje vyhláška o základnej škole, podľa ktorej žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.

Výstrednosti špecifikujú jednotlivé školy najmä podľa toho, kto je ich zriaďovateľom.

Kaliňák dodal, že nie je účelné, aby ministerstvo centrálne a striktne určovalo presné pravidlá v takýchto špecifických situáciách, lebo školy fungujú v rozličnom prostredí a líšia sa aj prístupom zriaďovateľa, napríklad cirkvi.

Poriadok = školský režim

Školské poriadky vydávajú riaditelia škôl po prerokovaní v školskej samospráve a v pedagogickej rade.

Na začiatku školského roka sa s ním majú oboznámiť žiaci aj ich rodičia. Veľkú vážnosť mu však neprikladajú, väčšina si pamätá len zákazy okolo mobilov.

Pritom školský poriadok je pre žiakov záväzný školský režim. Riaditelia doň pravidelne dopĺňajú nové situácie, ktoré prináša doba.

Mantinely pre žiakov

Pedagógovia hovoria, že v školách musia existovať mantinely, aby žiaci vedeli, čo si môžu dovoliť a čo je už za hranicou únosnosti.

Veľa rodičov má napríklad stále výhrady k zákazu používania mobilov na vyučovaní. Vladimír Vajsík, riaditeľ Základnej školy vo Svätom Jure, hovorí, že vlani sa pre tresty za porušenie zákazu používať na vyučovaní mobil museli radiť s inšpekciou.

„Niektorým rodičom sa zdala zhoršená známka zo správania z tohto dôvodu ako prísny trest. Ibaže musia existovať isté mantinely,“ hovorí Vajsík. Dodáva, že učitelia nechcú žiakom kaziť vysvedčenie, ale pravidlá treba rešpektovať.

Zákaz citov

Na osemročnom Gymnáziu Javorka v Spišskej Novej Vsi pred časom študentská rada požiadala riaditeľa Petra Ivančáka, aby do školského poriadku zakomponoval aj upozornenie na nevhodné správanie sa zaľúbených študentských dvojíc.

„A tak na ich popud je v školskom poriadku aj zákaz verejne demonštrovať v priestoroch školy milostné citové prejavy,“ objasnil Ivančák.

oblecenieweb_res.jpg

ico

Mobil či notebook si žiak musí nabiť doma

Aj keď vyhláška o zákaze mobilov platí štyri roky, stále je čo objasňovať.

 • Môže škola žiakom zakázať napájať sa na elektrickú sieť školy a nabíjať si mobily či notebooky?

Môže. Používanie mobilov počas vyučovania upravuje vyhláška ministerstva školstva o základnej škole. Podľa nej počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.

Rovnaký postup sa následne dá uplatniť i na napájanie sa na elektrickú sieť školy, lebo žiak je povinný chrániť majetok školy pred poškodzovaním. Elektrická energia využívaná na prevádzku školy je hradená z jej finančných zdrojov.

Ak by sa žiaci napájali na elektrickú sieť školy, poškodzovali by nadmerným čerpaním elektrickej energie majetok školy bez priameho súvisu s vyučovacím procesom. Škole by vznikali zvýšené neopodstatnené finančné náklady.

 • Môžu učitelia žiakom na vyučovaní odobrať mobil alebo notebook s tým, že si ich musia prísť vyzdvihnúť ich rodičia?

V problematike návratnosti odobraných predmetov žiakom treba rozlišovať vek dieťaťa. Podľa zákona o rodine majetok neplnoletého dieťaťa spravuje jeho zákonný zástupca, prípadne iná, na tento účel súdne poverená osoba.

Ak však žiak dosiahol vekovú hranicu 18 rokov, je predmet odobraný na vyučovaní, spravidla jeho majetkom. Teda jedine on je oprávnený si ho vyzdvihnúť.

Podmienku vrátenia mobilného telefónu rodičovi by som vnímal ako krajné riešenie, spravidla spojené aj s upozornením na porušenie školského poriadku. Na niektorých školách sú deti povinné odovzdať mobilné telefóny na začiatku vyučovania a po skončení im ich vrátia. Tu sa, samozrejme, vyžaduje aj dôsledný postup školy, aby nedochádzalo k porušovaniu vlastníctva respektíve tajomstva prepravovaných správ či osobných údajov.

Na otázky odpovedal advokát Dávid Štefanka

ico

Čo by ste mali vedieť

Poznať školský poriadok má aj výhody. Rodičia sa z neho dozvedia veľa o svojich právach.

 1. Ak vášmu dieťaťu hrozí znížená známka zo správania z nejakého dôvodu, zistite si, či v školskom poriadku figuruje.
 2. Zníženú známku zo správania môže žiak dostať aj za správanie mimo vyučovania alebo počas voľných dní a prázdnin. Dôvodom môže byť porušenie zásad spolunažívania alebo spoločenských noriem správania.
 3. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania.
 4. Ak vaše dieťa dostalo riaditeľské pokarhanie za porušovanie vnútorného poriadku školy, môže voči nemu rodič alebo zákonný zástupca podať odvolanie v termíne uvedenom na rozhodnutí.
 5. Odvolať sa môžete aj pri zníženej známke dieťaťa zo správania.
 6. To isté platí aj pri pochybnostiam o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroku. Rodič môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať o prešetrenie správnosti postupu pri klasifikácii správania.

(or)

ico

Mobil môže byť kalkulačkou

Niektorým matematikárom by mobily na ich predmete neprekážali. Pri výučbe by využili ich viaceré aplikácie.

Ján Žabka učí na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave a mobily žiakov by mu na hodinách matematiky neprekážali. Verejne sa k tomu hlási aj na svojom blogu.

info
Stredoškoláci a mobil
 • Školský zákon ani vyhláška o strednej škole používanie mobilov neriešia.
 • Riaditelia stredných škôl však môžu citované ustanovenie o mobiloch prevziať do svojich školských poriadkov.
(Štátna školská inšpekcia)

„V mobiloch sú zaujímavé aplikácie: okrem kalkulačiek napríklad aj prevádzač jednotiek, časové pásma či generátor náhodných čísel. Je dobré, ak ich deti vedia používať,“ povedal. Zdôrazňuje, že k téme treba pristupovať citlivo, lebo nie každý má mobil a sú rôznych typov.

„Mobilné telefóny na mojich hodinách deti niekedy používajú, vždy však ide o zmysluplné používanie. Osvedčila sa mi aj forma tímovej práce, ak mobil nemajú všetci,“ ozrejmuje Žabka.

Dodáva, že deti sa, samozrejme, učia používať aj obyčajné kalkulačky. Úlohy, ktoré riešia s mobilmi, do písomiek nedáva, takže počas písomiek žiaci mobily nepoužívajú.

Ako to ustrážiť

S mobilnou kalkulačkou by na matematike nemal problém ani riaditeľ Pavol Petrovský z Gymnázia svätej Moniky v Prešove. „V našej škole sa pokúšame minimalizovať príkazy, zákazy a nariadenia, hoci určité pravidlá, mantinely platia aj u nás a ich porušenie musí byť potrestané,“ hovorí riaditeľ Petrovský.

Na hodinách gymnazisti musia mať mobily vypnuté, ale škola netrvá na tom, aby ich nepoužívali počas prestávok. „Zatiaľ som si neodskúšal, aké by to bolo, keby žiaci na matematike používali kalkulačku z mobilu, ale nebránim sa takémuto pokusu,“ povedal Petrovský. „Len či by sa to ustrážilo,“ zamýšľa sa vzápätí.

Riaditeľ Petrovský sa priznal, že ich škole rodičia občas vyčítajú, že nie je liberálnejšia v oblečení študentov. „Problém je trochu hlbší, študenti neprichádzajú s kultúrou obliekania z domu,“ objasňuje riaditeľ.

Potrestaný priestupok

Bratislavčan Ján Žabka hovorí, že pokiaľ mobily žiaci nepoužívajú na hodine, musia byť vypnuté. Týka sa to aj učiteľov.

Ak je zapnutý, hodnotí sa to u nich v škole ako priestupok. „Dávať za takýto priestupok dvojku zo správania sa mi nezdá, treba posudzovať správanie za celý polrok, takže iba zapnutý mobil iste nie je priestupok, za ktorý by ju mali dostať,“ uvažuje Žabka.

Na Gymnáziu Javorka v Spišskej Novej Vsi po troch opakovaných porušeniach zákazu manipulácie s mobilným telefónom počas vyučovania hrozí študentom znížená známka zo správania. Riaditeľ hovorí, že študenti hrozbu berú vážne.

(or)

ico

Učivo nech deti radšej nenahrávajú

Zvukové a obrazové nahrávky z triedy sú osobnými údajmi.

Ľuboš Tužinský z kancelárie hlavného školského inšpektora Štátnej školskej inšpekcie žiakom a študentom neodporúča, aby si učiteľov výklad látky nahrávali na diktafón bez jeho dovolenia.

Neobstál by podľa neho argument, že si zvukový záznam robili pre vlastnú potrebu. Zdôvodňuje to tým, že trieda nie je miesto prístupné verejnosti, a preto podľa Občianskeho zákonníka manipulovať s osobnými údajmi jednotlivých osôb možno iba s ich súhlasom.

„Osobnými údajmi sú v tomto prípade aj obrazové a zvukové nahrávky z triedy, týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov,“ objasňuje inšpektor. Obrazovú alebo zvukovú nahrávku možno v triede vyhotoviť alebo použiť iba so súhlasom osôb v triede.

Na zvukové záznamy z tried sú školy veľmi citlivé a každá na ich zneužitie v školskom poriadku pamätá. „Prísnosť alebo benevolentnosť škôl pri porušení školskej disciplíny závisí od úrovne konkrétnej školy, od tradícií,“ hovorí inšpektor Tužinský.

„Osobne by som rozlišoval, či ide o priestupky vyplývajúce z detskej hravosti, alebo o vážne a úmyselné činy,“ povedal Tužinský.

Za šikanovanie a vydieranie inej osoby prostredníctvom mobilu alebo internetu by inšpektor volil veľmi tvrdý trest – u osôb, ktoré dovŕšili vek 14 rokov, by mohlo ísť aj o trestný čin.

(or)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 855
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 172
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 142
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 927
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 080
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 898
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 440
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 186
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 451
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 189

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o Mečiarových amnestiách má Ústavný súd posledné dni. Nájomný vrah Roháč dostal doživotie. Pri vražde Sýkoru sa spomína SIS.

DOMOV

Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Ak by zmena zákona prešla, nové pravidlá začnú platiť od 15. októbra 2017.

KULTÚRA

Podivné príbehy a Instagram 19. storočia. Aký bol seriál 1890?

Historická detektívka sa pokúsila priniesť na obrazovky niečo iné.

Neprehliadnite tiež

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.