S doliečením doma pomôžu agentúry (všetko dôležité o opatrovaní)

Pozrite si prehľad možností, ktoré majú dospelé deti, ak v rodine ochorie senior.

Imobilným pacientom domáce ošetrovanie hradí poisťovňa. Predpisuje ho lekár.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Opatrovanie a ošetrovanie nie je to isté. Pre pacienta ani pre toho, kto to financuje.

Mamka mi ochorela, potrebuje celodennú starostlivosť a ja musím do práce. Táto situácia si spravidla vyžaduje rýchle riešenie.

Naliehavosť sa zvyšuje spolu s krátiacim sa pobytom v nemocnici a zmenšujúcim sa počtom dní dovolenky.

„Áno. S touto situáciou sa stretávame pomerne často,“ hovorí hlavný geriater Štefan Krajčík. A nerieši sa ľahko.

Ak vyčerpajú vlastné možnosti, ľudia začínajú hľadať pomoc zvonka. Existuje celý rad foriem. Možnosť ich využitia však závisí od množstva faktorov – najčastejšie čo predpíše lekár, koľko preplatí zdravotná poisťovňa, aké možnosti má obec a či je dostupné voľné miesto v niektorom zo zariadení, kde netreba veľa platiť.

Dlhodobá starostlivosť o seniorov je závažný problém. „Pôvodne nebola náročná na vzdelanie pracovníkov, ktorí ju vykonávajú. No to sa mení,“ hovorí Krajčík. Ďalšou vecou je, kto to zaplatí.

Ošetrovanie a opatrovanie totiž neznamenajú to isté. Každé má svoje pravidlá i zdroje financovania. Často však vzniká morálna dilema.

„Ak ošetrovateľka príde podať injekciu a nájde pacienta v nečistote, svedomie jej káže pomôcť. No nik jej to nezaplatí,“ vraví Krajčík.

Domáce doliečenie

info
Seniori
Najčastejšie diagnózy
Ťažkosti, pri ktorých poisťovne najčastejšie hradili domáce ošetrovanie:
 • stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode,
 • vážne komplikácie cukrovky (diabetická sneť, poškodenie periférnych nervov a žíl),
 • chronické rany (vredy predkolenia, preležaniny),
 • choroby pohybového aparátu a po úrazoch,
 • onkologické choroby.

Na ošetrovanie – teda zdravotnú starostlivosť môžu ísť peniaze z verejného zdravotného poistenia. Domov tak chodia ošetrovať agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zamestnávajú zdravotné sestry, prípadne rehabilitačných pracovníkov.

Ak takúto starostlivosť predpíše lekár, dochádzajú v dohodnutom čase do domácnosti a v určenom rozsahu napríklad podávajú injekcie či infúzie, preväzujú a liečia rany, preležaniny, prípadne vykonávajú rehabilitačné cvičenia.

Všetky tri poisťovne vlani uhradili starostlivosť vo vyše 110­tisíc prípadoch.

Mohlo by ich byť aj viac. „Ľudia o nás stále nevedia,“ hovorí Božena Bušová z Harris Slovakia. Príbuzní sa snažia neodborne sami doliečovať rany a agentúru volajú, len keď to už nezvládajú alebo treba domácu rehabilitáciu.

„Pritom pre imobilných alebo čiastočne imobilných pacientov je ošetrovateľská starostlivosť plne hradená z poistenia,“ hovorí Bušová.

Domy ošetrovateľskej starostlivosti

Podobne z poistenia sú čiastočne hradené pobytové domy ošetrovateľskej starostlivosti. „Zdravotné poisťovne preplácajú zdravotnú starostlivosť. Klient či rodina hradia za služby spojené s pobytom,“ vraví Zuzana Fabianová z domu ošetrovateľskej starostlivosti v Humennom.

Najpočetnejšia je skupina bezvládnych, často dementných klientov. „Ich stav sa v dôsledku kombinácie viacerých vážnych ochorení zákonite zhoršuje, ak im nie je bezodkladne poskytovaná adekvátna ošetrovateľská starostlivosť,“ hovorí Fabianová.

Doplatok je v tomto zariadení od 270 do 330 eur mesačne. Nevýhodou je obmedzená dĺžka hospitalizácie – ráta sa na týždne.

Sociálne služby

Ďalšie možnosti ponúka a financuje samospráva – obec, mesto či župa. Domov chodí opatrovateľská služba, pre akútne prípady sú prioritne určené zariadenia opatrovateľskej služby.

O takéto služby sa však treba zaujímať, už keď je senior v nemocnici. Kapacity bývajú limitované.

Prvoradým cieľom týchto služieb je sociálna pomoc – so samoobsluhou, hygienou a podobne. Na ošetrovateľské úkony zariadenia musia zamestnávať zdravotnú sestru alebo v domácnosti opatrovateľku doplní ošetrovateľka.

ico

Ak ste pri deťoch, lekára dočasne vymeňte

Domácu ošetrovateľskú i opatrovateľskú starostlivosť môžno využívať aj vtedy, keď si deti chorého rodiča zoberú domov do iného mesta.

steto-120x90.jpgAk chorý otec býva v Košiciach a deti ho zoberú k sebe napríklad do Bratislavy, domácu ošetrovateľskú službu mu môže predpísať jeho košický lekár.

Ošetrovateľský plán však pripravuje agentúra ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá môže mať v mieste nového pobytu pacienta kapacitné obmedzenia, upozorňuje Monika Šimunová zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Bez kontrol to nepôjde

Judita Smatanová z Union zdravotnej poisťovne odporúča: v prípade, že sa poistenec dlhodobejšie nachádza mimo obvyklého miesta pobytu, je praktickejšie, ak sa prehlási k všeobecnému lekárovi v mieste tohto pobytu.

Je to lepšie aj pre predpisovanie liekov či zdravotníckych pomôcok. Tie môže predpisovať lekár v mieste trvalého aj prechodného pobytu, druhé riešenie je však flexibilnejšie.

Lieky, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícky materiál musí predpísať lekár, ktorý poistenca aktuálne vyšetril a zmenu či doplnenie liečby indikoval, vysvetľuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

Nájsť si všeobecného lekára v mieste prechodného bydliska je praktickejšie aj pri chronických ochoreniach.

Lieky či pomôcky totiž nejde ani v týchto prípadoch dlhodobo predpisovať bez kontroly zdravotného stavu.

Platby môžu byť iné

Aj opatrovateľskú službu môžete pre chorého seniora využiť u vás doma, hoci je z iného mesta. Posúdenie odkázanosti však vykonáva úrad v mieste trvalého bydliska.

Senior, ktorý má trvalé bydlisko v inej obci, potom môže požiadať samosprávu v mieste prechodného pobytu o poskytovanie sociálnej služby už s platným rozhodnutím.

„Úhrada by bola vo výške stanovenej v mieste trvalého bydliska detí, ktoré si seniora zobrali k sebe,“ píše Erika Grega z Mestského úradu Veľký Krtíš.

Cenníky však môžu značne rozlišovať medzi domácimi a nedomácimi. „Sociálne služby pre tých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Petržalka, sa od novembra budú poskytovať za úhradu ekonomicky oprávnených nákladov, vraví hovorkyňa Mária Grebeňová-Laczová.

To v tejto mestskej časti pri opatrovateľskej službe znamená 3,83 eura za hodinu. Občania s trvalým bydliskom v Petržalke platia euro za hodinu.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

ico

Kto čo robí

Kompetencie pracovníkov pri domácej starostlivosti.

Ošetrovateľka (sestra)

 • Robí odborné úkony podľa odporučenia lekára, musí mať zdravotnícke vzdelanie (vysoká škola plus špecializácia v komunitnom ošetrovateľstve).
 • K zdravotníckym výkonom patrí napríklad podávanie injekcií, infúzií, ošetrovanie rán, preležanín a ďalšie.
 • Nepohyblivým alebo čiastočne nepohyblivým pacientom takúto starostlivosť hradia poisťovne.

Opatrovateľka

 • Zabezpečí výkony sociálneho charakteru – napríklad pomoc pri obliekaní, prezliekaní, osobnej hygiene, úprave lôžka, príprave jedla. Klienta v domácnosti odprevadí k lekárovi a podobne.
 • Opatrovateľka si zvyšuje svoju odbornosť špeciálnym kurzom. Vybavíte ju na obecnom úrade.

Rehabilitačný pracovník

 • Odborný pracovník, fyzioterapeut, podľa odporučenia rehabilitačného lekára s pacientom cvičí po úrazoch, operáciách, mozgovo-cievnych ochoreniach a podobne.

(ht)

ico

Časté otázky a odpovede na ne

Môžeme sa na OČR­ke vždy po desiatich dňoch vystriedať?

Nie, nie je možné, aby pri trvajúcom ochorení rodiča dávku ošetrovné čerpali viaceré osoby po sebe. Nárok na ošetrovné vzniká v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi. Muselo by ísť o nové ochorenie.

Čo ak som živnostník?

Nárok na ošetrovné je podmienený nemocenským poistením alebo plynutím ochrannej lehoty. Tá trvá sedem dní po ukončení nemocenského poistenia.

Povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba musí tiež mať včas a v správnej výške zaplatené poistné (tolerancia je päť eur).

Koľko dostanem na OČR­ke z platu?

penizL-120x90.jpgVýška ošetrovného je spravidla 55 percent denného vymeriavacieho základu. Rozhodujúce obdobie na jeho zistenie je kalendárny rok predchádzajúci tomu, v ktorom vznikol nárok na ošetrovné.

Prípadne obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho kalendárneho roka alebo obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Ako sa to ráta?

 • Príklad: Zamestnanec je v pracovnom pomere od 1. januára 2012, hrubý príjem je mesačne 1200 eur. Nárok na ošetrovné vznikol od 30. septembra 2012.

Pri výpočte dávky ošetrovné sa do úvahy zoberie len suma maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je v období od 1. 1. 2012 vo výške 1153, 50 eura.

Rozhodujúce obdobie v tomto prípade bude obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol nárok na ošetrovne (teda od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012). V rozhodujúcom období bol počet dní 244.

Výpočet:

1153,50 x 8 mesiacov : 244 = 37,8197 (denný vymeriavací základ)

dávka ošetrovné na desať dní = 37,8197 x 55 % x 10 = 208 eur.

V prípade, ak živnostník odvádza poistné z maximálneho vymeriavacieho základu 1153,50 eura, výška ošetrovného je taká ako pri zamestnancovi.

(Sociálna poisťovňa, ht, ILUSTRAČNÉ FOTO FOTOLIA)

ico

Naliehavé prípady majú mať pri službách prednosť

V akútnych situáciách vedia niektoré samosprávy zabezpečiť posúdenie odkázanosti za niekoľko dní.

Prvým krokom na priznanie opatrovateľskej, no aj inej sociálnej služby je podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na ňu. Žiadosť sa predkladá na miestnom, obecnom či mestskom úrade.

info
Dokumenty
Opatrovanie
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.
 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch.
 • Rozhodnutie o odkázanosti (vypracuje samospráva).
 • Rozhodnutie o výške penzie.

O tejto možnosti príbuzných chorého seniora spravidla informujú už na oddelení pre dlhodobo chorých.

„Pri akútnych prípadoch posudzovanie riešime prednostne,“ vraví Marek Horňanský z bratislavského Miestneho úradu v Dúbravke.

Okamžite sa riešia prípady, keď žiadateľ nemá príbuzných. Vtedy je zo zákona možné poskytnúť sociálnu službu aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu, ak sú jeho život alebo zdravie vážne ohrozené.

V iných naliehavých prípadoch je proces posudzovania odkázanosti možné vykonať v priebehu niekoľkých pracovných dní, píšu samosprávy.

Opatrovateľská služba býva veľmi žiadaná. Samosprávy opatrovateľky zamestnávajú podľa možností, väčšie mestá mávajú ešte zmluvy s ďalšími poskytovateľmi.

(ht)

ico

Aké máte možnosti

Dočasné riešenia

OČR

 • Ak ste nemocensky poistený, na ošetrovné máte nárok aj pri celodennej starostlivosti o rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky).
 • O tom, že potrebujú ošetrovanie inou osobou, musí vydať potvrdenie lekár.
 • Počas celodennej starostlivosti môžete vykonávať aj činnosti, ktoré s ňou súvisia – napríklad ísť na nákup potravín, vybrať lieky a podobne.
 • Ošetrovné sa vypláca najviac desať dní.

Oddelenie, liečebňa pre dlhodobo chorých

 • Po zvládnutí akútnych ťažkostí. Zvyčajná dĺžka pobytu je 21 dní.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

 • Odborný personál poskytuje zdravotnú starostlivosť a rehabilitáciu v domácnosti. Imobilným a čiastočne imobilným pacientom ju hradí poisťovňa.
 • Predpisuje lekár, ďalšiu agendu rieši agentúra.

sm-1004-018f-dochodcoviaTB.rw-120x90.jpgDom ošetrovateľskej starostlivosti

 • Pobytové zariadenie, poisťovne hradia zdravotnícke úkony, za „hotelové“ služby sa platí.
 • Pre osoby, ktoré vyžadujú 24­hodinovú ošetrovateľskú starostlivosť.

Zariadenie opatrovateľskej služby

 • Pobytová sociálna služba na určitý čas (v mesiacoch). Žiada sa o ňu na obecnom, mestskom úrade, samosprávnom kraji.
 • Nemôžu v ňom byť umiestnení seniori, ktorí potrebujú systematickú zdravotnú starostlivosť.

Denný stacionár

 • Ak je dostupný, tak len pre mobilných pacientov. Žiada sa na mestskom, obecnom úrade.
 • Nevyužíva sa pri akútnych stavoch.

Sami na dlhší čas

Práca doma

 • Ak to charakter práce umožňuje; zmena musí nastať formou obojstrannej dohody, zamestnávateľ žiadosti nemusí vyhovieť.
 • Pracovný čas si budete rozvrhovať sami.
 • Nebudú sa na vás vzťahovať ustanovenia o rozvrhnutí týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku a odpočinku v týždni.
 • Nebude vám patriť náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci, ani mzda za prácu nadčas, ani mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, v noci, vo sviatok a za sťažený výkon práce.

Neplatené voľno

 • Pokiaľ sú splnené podmienky, že ide o chorého člena rodiny, ktorého budete ošetrovať, zamestnávateľ je povinný vám pracovné voľno bez náhrady mzdy poskytnúť.
 • Túto tzv. dôležitú prekážku v práci treba hodnoverne, najlepšie písomne preukázať.
 • Počas neplateného voľna je prerušené sociálne poistenie (nezaniká), keď sa za zamestnanca odvody neplatia.
 • Zdravotné poistenie zamestnanca naďalej pokračuje, zamestnávateľ však za vás neplatí, stávate sa samoplatiteľom.
 • Pracovnoprávny vzťah naďalej trvá, vraciate sa na rovnakú pracovnú pozíciu.

Peňažný príspevok na opatrovanie

 • Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje inú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie. Žiada sa na úrade práce.
 • Ak opatrujete jednu osobu a nepoberáte žiadnu z dôchodkových dávok, príspevok je v súčasnosti 216,61 eura.

S pomocou doma

Opatrovateľská služba

 • Žiada sa na obecnom, mestskom úrade.
 • Na jej poskytnutie treba posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Poplatok za hodinu v pracovnom čase môže byť od necelého eura po sumy do 2,50 eura. Komerčné služby sú napríklad v Bratislave okolo sedem eur/hodina.

Ďalšie služby

Domov dôchodcov (zariadenie pre seniorov)

 • Treba posudok o odkázanosti. Určený je pre dôchodcov odkázaných na pomoc inej osoby (stupeň odkázanosti najmenej IV.) alebo pre dôchodcov, ktorí poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
 • Ak je život alebo zdravie seniora ohrozené, ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na bývanie, ak je odkázaný na pomoc inej osoby, možno ho umiestniť bezodkladne.
 • Pri akútnych stavoch sa uprednostňuje zariadenie opatrovateľskej služby.

Hospic

 • Pre nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
 • Zdravotná starostlivosť je skôr nasmerovaná na potlačenie bolesti a iných príznakov ťažko chorého pacienta.
 • Úhrady zo zdravotných poisťovní, príspevok pacienta (rodinných príslušníkov), napríklad 15 eur/deň.

SOS služby

 • Signalizácia potreby pomoci cez elektronické zariadenie.
 • Platí sa napríklad 12 eur mesačne (Banská Bystrica).

(zdroj: mestá, úrady a zariadenia, neplatené voľno a práca doma bnt attorneys-at-law, ht, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 605
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 162
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 103
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 923
 5. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 817
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 514
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 499
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 474
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 464
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 994

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

O nezávislosti Katalánska nerozhodne referendum, ale ochota použiť násilie

Katalánsky boj za nezávislosť nebol nikdy násilný.

EKONOMIKA

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister predložil návrh na 30-ročnú koncesiu letiska.

SVET

Čoraz viac utečencov mieri na sever Európy cez Slovensko

V Rakúsku vojaci pomáhali pri klasickej policajnej činnosti.

Neprehliadnite tiež

Markíza má byť na predaj, hovorí sa aj o ďalších médiách

Majiteľ najsledovanejšej televízie na Slovensku, ako aj potenciálni záujemcovia o jej kúpu tvrdia, že špekulácie nekomentujú.

Kroksy sú späť. Ich miliardová stratégia? Byť škaredé

To, že sa kroksy vracajú, nie je žiadna náhoda.

Zákon chrániaci médiá je ľahké obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky, čo sú tretie najväčšie opravovne. Sľubuje si od toho úsporu na opravách lokomotív a tisícky vagónov.