Nechcú vám uznať pracovný úraz? Rozhodne až súd

Ak sa firma zbaví zodpovednosti za vaše nešťastie v práci, je to medzi ňou a vami. Ak to nezmení súd, dávku nedostanete.

Najviac úrazov býva v priemysle, no nehody neobchádzajú ani zamestnancov v kanceláriách.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Sociálna poisťovňa nerozhoduje o tom, čo je a nie je pracovný úraz. To je medzi firmou a poškodeným zamestnancom.

Dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa pri pracovných úrazoch alebo pri chorobách z povolania, nie je oproti iným čo do počtu veľa. Patria však k najvyšším. Napríklad ako náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia vlani poisťovňa vyplatila viac ako 14,3 milióna eur.

Žiadostí o túto dávku vybavili zhruba desať a pol tisíca. Na všetky dávky úrazového poistenia vlani išlo 41,3 milióna eur.

Sama poisťovňa nerozhoduje o tom, čo je a nie je pracovný úraz. To je medzi zamestnávateľom a zamestnancom. O sporoch medzi nimi rozhodne súd.

Nie sú veľmi ochotní

Zamestnávatelia majú často snahu zbaviť sa zodpovednosti za vznik pracovného úrazu. Ak by sa totiž preukázalo, že ho zapríčinilo ich pochybenie, stálo by ich to veľa peňazí.

Okrem náhrad Sociálnej a zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi môže uložiť sankcie inšpektorát práce, ktorý prešetruje nahlásené prípady závažných pracovných úrazov. „V prípade nedodržania povinností zo strany zamestnávateľa často pristupuje k finančným postihom v správnom konaní,“ hovorí Eva Wlachová zo spoločnosti BE-SOFT, ktorá sa špecializuje na služby v oblasti bezpečnosti práce.

Ďalšou motiváciou pre malú ochotu priznať zodpovednosť môže podľa nej byť negatívna medializácia zamestnávateľa a sledovanie vývoja úrazovosti v rámci korporátnych spoločností.

Ak sa zamestnávateľ alebo právnická osoba celkom zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného, nárok na dávku úrazového poistenia a ďalšie náhrady poškodenému nevznikajú.

Napríklad ak zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy, pil alkohol v práci a podobne. Úrazové poistenie je totiž poistením zamestnávateľa a nie zamestnanca.

Inšpektoráty práce zo zákona vyšetrujú príčiny vzniku každého pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví. Ostatné len podľa potreby.

Na čo sa ľudia sťažujú

Najviac úrazov sa stáva v priemysle, v odvetví obchodu v doprave či v stavebníctve. Podľa štatistík Národného inšpektorátu práce vlani došlo k takmer siedmim tisícom registrovaných pracovných úrazov.

V zhruba 440 prípadoch si bol na vine postihnutý a v približne 490 prípadoch sa preukázalo zavinenie zamestnávateľom. Zvyšok tvorili iné či nezistené príčiny.

Ak sa ľudia na inšpektoráte práce sťažujú alebo mu adresujú podnety na prešetrenie, v oblasti bezpečnosti práce je to najčastejšie na to, že ich zamestnávateľ neoboznámil s predpismi.

Upozorňujú tiež, že pracoviská nie sú dostatočne zabezpečené, nepozdáva sa im usporiadanie pracovných miest či pracovné postupy a pracovné prostriedky.

Sťažujú sa, že zamestnávatelia nezabezpečujú údržbu či opravy, prípadne kontrolu predpisov. Zistenia inšpektorátov práce zasa poukazujú na zanedbanú kontrolu technických zariadení, nevykonávanie odborných skúšok, prehliadok.

ico

O čo ide

Úraz a choroba

 • vykrivnikL-120x90.jpgPracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť zamestnanca spôsobené nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré súvisia s prácou (zjednodušená definícia).
 • Choroba musí byť uznaná určeným zdravotníckym zariadením (nie vaším lekárom) a zaradená do zoznamu v prílohe zákona o sociálnom poistení. Zároveň musí vzniknúť u zamestnávateľa, kde poškodený pracoval za podmienok, za ktorých choroba z povolania vzniká.

Nárok na dávku

 • Nárok na úrazovú dávku nezávisí od toho, či zamestnávateľ platí povinné poistenie. Nevzniká však, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví zodpovednosti za úraz či smrť. Ak sa jej zbaví sčasti, poškodený až na výnimky má nárok na úrazovú dávku zníženú podľa jeho zavinenia.
 • Nárok nevzniká pri úraze na ceste do práce a späť, ak úraz vznikol pri stravovaní alebo pri ceste na stravovanie a späť. Tiež ak vznikol pri lekárskom ošetrení alebo vyšetrení v zdravotníckom zariadení alebo pri ceste na ne a späť (opäť platia výnimky).

(ht)

ico

Inšpektor odporúča, neprikáže

Spory vo veci pracovného úrazu môže preveriť inšpekcia. No aj tá len odporúča.

info
Inšpektorát
Ako správne napísať podnet
 • Musí byť z neho zrejmé, akej veci sa týka a proti komu smeruje.
 • Ak neuvediete meno, priezvisko a adresu, ide o anonymný podnet (aj keď je známa mailová adresa odosielateľa).
 • O šetrení anonymného podnetu rozhoduje hlavný inšpektor práce podľa závažnosti.
 • Inšpektori musia zachovávať mlčanlivosť.
 • Ak uvediete adresu, výsledok šetrenia vám pošlú.

Ak zamestnávateľ tvrdí, že úraz nebol pracovný, môžete sa obrátiť na inšpektorát práce.

Ten bezplatne preveruje podnety, vrátane anonymných, ak posúdi, že sú závažné.

Keď inšpekcia zistí, že bol porušený zákon, uloží zamestnávateľovi povinnosti. Ak stanoví, že ide o pracovný úraz, navrhne, aby bol zaevidovaný, vraví Slavěna Vorobelová z Národného inšpektorátu práce. O tom, či išlo o pracovný úraz, alebo nie, však môže rozhodnúť len súd. Stanovisko inšpekcie môže zavážiť.

„Takýto spor je relatívne dlhý a náročný. Preukazovať sa musia všetky skutočnosti, vrátane porušenia zdravia,“ hovorí advokátka Katarína Babiaková z bnt attorneys-at-law.

Súdny spor sa nezaobíde bez znaleckých lekárskych posudkov, lekárskych správ, zabezpečenia svedeckých výpovedí a podobne.

Zamestnanec za určitých okolností môže byť oslobodený od súdneho poplatku – vtedy, ak si uplatňuje náhradu škody z pracovného úrazu. Poplatkom za advokáta či vyhotovenie dôkazov, napríklad za znalecké posudky, sa však nevyhne.

(ht)

ico

Pošta, kopírka či auto. Záleží na situácii

1. Zamestnankyňa sa zranila, keď išla z obeda, avšak zobrala to po ceste pracovne cez poštu.

Ak do náplne práce zamestnankyne patrí aj návšteva pošty, cesta na poštu je v priamej súvislosti s plnením jej pracovných úloh – ide o zvyčajný úkon počas práce zamestnankyne. Pokiaľ sa preukáže, že pracovný úraz sa stal naozaj až počas cesty za plnením jej pracovných úloh – teda cestou na poštu, môže ísť o pracovný úraz.

2. Zamestnanec sa zranil na pracovisku a v pracovnom čase – pri chôdzi po chodbe ku kopírke sa mu zatočila hlava a spadol. Lekár zistil, že príčinou pádu bol vysoký krvný tlak.

Tu treba preukázať dôvod vysokého krvného tlaku zamestnanca. Ak to bolo v dôsledku nadmerného vyčerpania, náhlej námahy či neobvyklého vypätia pri práci, na ktorú nie je zvyknutý a ktorá je neprimeraná jeho telesným možnostiam, môže ísť o pracovný úraz.

3. Traja zamestnanci išli služobným autom na pracovnú cestu. Havarovali – pri nehode bol šofér vinníkom dopravnej nehody. Ako to bude s uznaním pracovného úrazu jemu a zvyšným kolegom, ktorí išli s ním?

Pokiaľ k nehode došlo pri plnení pracovných úloh respektíve v priamej súvislosti s nimi, ide o pracovný úraz bez ohľadu na zavinenie. Ak jedinou príčinou nehody bolo, že šofér-zamestnanec porušil dopravné predpisy a všetky ostatné bezpečnostné predpisy vo vzťahu k práci boli dodržané, zamestnávateľ sa voči šoférovi-zamestnancovi zbaví zodpovednosti za škodu spôsobenú pracovným úrazom v plnej miere.

Tento zamestnanec nebude mať nárok na dávky úrazového poistenia. Ostatní zamestnanci utrpeli rovnako pracovný úraz, za ktorý sa však zamestnávateľ nemôže zbaviť zodpovednosti, lebo ho nezavinili. Ich nároky na dávky úrazového poistenia od Sociálnej poisťovne zostávajú nedotknuté.

(Odpovedali právnici z bnt attorneys-at-law, ht)

ico

Čo musí nasledovať po úraze

Ak sa stal úraz, treba vykonať obhliadku miesta a spísať o tom podrobný protokol.

1. Bezodkladne

Poškodený alebo svedkovia

 • Po vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne úraz nahlásiť, najčastejšie priamemu nadriadenému alebo vedúcemu pracoviska.

Vedúci zamestnanec

 • Musí zabezpečiť poškodenému primeranú prvú pomoc, zistiť všetky okolnosti vzniku úrazu, vrátane príčiny a zapísať úraz do evidencie pracovných úrazov.

Zamestnávateľ

 • Po oznámení je povinný bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Pokiaľ je to možné, nemení stav pracoviska. Ak ho mení, vyhotoví o tom dokumentáciu.
 • Ak ide o registrovaný pracovný úraz, zamestnávateľ ho musí oznámiť zástupcom zamestnancov. Tiež polícii, ak okolnosti nasvedčujú, že bol spáchaný trestný čin. A príslušnému inšpektorátu práce, ak ide o závažný pracovný úraz (smrteľný pracovný úraz alebo ťažkú ujmu na zdraví).

Definícia: registrovaný pracovný úraz je úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť trvajúca viac ako tri dni alebo smrť, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu.

2. Do troch dní

 • Ak si pracovný úraz vyžiada lekárske ošetrenie alebo práceneschopnosť, musí zamestnávateľ (dni sa rátajú, odkedy sa o úraze dozvedel) nahlásiť vec Sociálnej poisťovni. Urobí to na určenom tlačive oznámenie o poistnej udalosti.
 • Pracovné úrazy zamestnávateľ eviduje v knihe úrazov, ak by bolo neskôr treba spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze.

3. Do štyroch dní

 • Zamestnávateľ spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze (od termínu, keď sa dozvedel, že ide o pracovný úraz, ktorý podlieha registrácii, nielen evidencii).
 • Tiež prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu.

4. Do ôsmich dní

 • Ak zamestnanec je v dôsledku pracovného úrazu práceneschopný viac ako tri dni alebo zomrel, zamestnávateľ je povinný úraz registrovať. Záznam pošle na inšpektorát práce, Sociálnej poisťovni i zamestnancovi (prípadne pozostalým).
 • Zamestnávateľ zistí príčinu a všetky okolnosti vzniku úrazu za účasti poškodeného (ak je to možné vzhľadom na jeho zdravotný stav) a za účasti zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.
 • V prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví treba prizvať aj autorizovaného bezpečnostného technika.

5. Do 30 dní

 • Ak ide o závažný pracovný úraz, zamestnávateľ inšpektorátu práce pošle správu o vyšetrení príčin a okolností jeho vzniku a o prijatých opatreniach.
 • Lehota sa ráta od termínu, keď sa zamestnávateľ o závažnom pracovnom úraze dozvedel.

Definícia: od tohto roku k závažným pracovným úrazom patrí smrteľný úraz alebo úraz, ktorý spôsobil ťažkú ujmu na zdraví.

(Zdroj: BE-SOFT, bnt attorneys-at-law, Národný inšpektorát práce, ht)

ico

Úrazové dávky

Kto má nárok?

 • sluchadla-120x90.jpgZamestnanec. Aj ten, kto pracuje na dohodu.
 • Žiak strednej školy alebo študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania počas praxe.
 • Špecifické skupiny ľudí: napríklad požiarnici, členovia banského záchranného zboru, dobrovoľní zdravotníci Červeného kríža, ľudia, ktorí podľa pokynov kompetentných pomáhajú pri haváriách či záchranných akciách.
 • Ak poškodený zomrel, tak manžel (manželka), nezaopatrené dieťa, osoba, voči ktorej mal poškodený vyživovaciu povinnosť a podobne.

Druhy dávok:

 • úrazový príplatok,
 • úrazová renta,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • pozostalostná úrazová renta,
 • jednorazové odškodnenie,
 • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné,
 • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Kde a ako žiadať

 • O úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého bydliska zamestnanca.
 • O ostatné úrazové dávky v pobočke podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd.
 • Na určenom tlačive s výnimkou úrazového príplatku, kde je žiadosťou potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, diel II.

Konanie

 • O úrazovej a pozostalostnej úrazovej rente rozhoduje ústredie Sociálnej poisťovne. O ostatných úrazových dávkach pobočky.
 • Poisťovňa musí rozhodnúť do 60 dní od začatia konania, v mimoriadne zložitých prípadoch môže využiť ďalších 60 dní.

Vstupné údaje

 • Pozostalostná úrazová renta – právoplatné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti a jej sumy.
 • Náhrada za bolesť, za sťaženie spoločenského uplatnenia – hodnota bodu určená ministerstvom práce: v roku 2012 dosahuje 15,72 eura.
 • Náhrada nákladov spojených s liečením, s pohrebom – doklady o výdavkoch, ktoré sa neuhrádzajú zo zdravotného poistenia, nehradí sa nadštandard.
 • Úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, jednorazové odškodnenie, rehabilitačné a rekvalifikačné – neobmedzený denný vymeriavací základ poškodeného zamestnanca.

Limit v roku 2012

 • jednorazové odškodnenie – 48 883,90 eura,
 • náhrada nákladov na liečenie – 24 442 eur,
 • náhrada nákladov na pohreb – 2444,40 eura.

(Zdroj: Sociálna poisťovňa, ht)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
 2. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
 3. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 4. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 5. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 6. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 7. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 8. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 9. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 10. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 513
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 099
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 8 173
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 293
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 094
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 654
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 268
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 101
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 792
 10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 2 823

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Šéfa ÚPN Krajňáka považovali za cuciaka, teraz je pre koalíciu diktátor

Šéf Ústavu pamäti národa viedol spor s českým ministrom financií Andrejom Babišom a zamestnancami, ktorí mali blízko k extrémizmu.

Neprehliadnite tiež

Nemecko zakázalo prespávanie v kamiónoch, vodičom za to hrozia pokuty

Európska komisia chce v najbližších dňoch ukázať nové pravidlá, ktoré sa týkajú uplatňovania predpisov pre vyslaných pracovníkov v oblasti cestnej dopravy.

British Airways môže pre výpadky stratiť sto miliónov eur

Zrušenie a meškanie letov vyvolalo chaos a frustráciu.

Samsung Electronics uvažuje o zvýšení kapacity v Číne

Dôvodom je veľký dopyt po pamäťových čipoch a rekordné tržby z ich predaja.

Diaľnica D1 v úseku Turany - Hubová povedie cez tunel

Štát vydal záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.