Priznávanie štipendií bude prísnejšie

Od septembra platí nová vyhláška o priznávaní sociálnych štipendií pre vysokoškolákov. Hromadili sa prípady zneužívania.

Cez kalkulačku portálu študentské financie si mladí ľudia môžu overiť, či majú nárok na sociálne štipendium.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Počet študentov, ktorí dostávajú sociálne štipendium rastie. Rastie aj výška štipendia. Mnohí však peniaze brali aj neoprávnene.

Vysokoškoláci, ktorí budú v novom akademickom roku žiadať o priznanie sociálneho štipendia, mali by sa pripraviť na prísnejšie podmienky.

Od 1. septembra je v platnosti vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, ktorá pokrýva jej doterajšie medzery. „Sú v nej zakomponované úpravy, ktoré predpokladajú, že sociálne štipendiá budú adresnejšie a budú priznávané skutočne sociálne odkázaným študentom,“ povedal Michal Kaliňák, hovorca ministerstva školstva. Rezort tak ročne ušetrí asi 200-­tisíc eur.

Pre zmenu sa rezort školstva rozhodol na základe upozornení vysokých škôl. Počet žiadateľov o sociálne štipendium začal totiž neúmerne narastať. Nárokovali si ho napríklad aj študenti, ktorí len fiktívne nežili v spoločnej domácnosti s rodičmi.

„Kým v decembri 2010 podľa údajov zo škôl preukázalo inú domácnosť než rodičovskú 1 177 študentov, vlani to už bolo o 601 študentov viac,“ povedal Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl.

Zneužívanie už nebude

info
Fakty
Peniaze pre študentov
 • Vysoké školy

  K 31. decembru 2011 poberalo sociálne štipendiá 16 828 študentov vysokých škôl,

  priemerná výška štipendia bola 174,175 eura,

  prospech vysokoškoláka jeho priznanie alebo výšku nijako neovplyvňuje.

 • Stredné školy
  mesačne dostáva štipendium od 10­ do 12-tisíc stredoškolákov,

  celkovo im za minulý rok vyplateli vyše 3 milióny eur,

  v ich prípade prospech zaváži.

Ministerstvo v dôvodovej správe tvrdí, že veľa študentov nepreukázalo žiaden príjem, nemali upravené výživné a ani nepoberali dávku v hmotnej núdzi.

Na priznanie maximálnej výšky sociálneho štipendia im stačilo preukázať, že nežijú v spoločnej domácnosti s rodičmi.

„Títo študenti boli zvýhodnení napríklad oproti študentom obojstranným sirotám, ktorí dostávali sirotský dôchodok, čiže preukázali príjem a maximálna výška sociálneho štipendia im priznaná nebola,“ povedal Plavčan.

Zmeny vyšli z praxe

Na zmenu zákona sa rezort rozhodol aj pre problémy pri posudzovaní nároku na sociálne štipendium v prípade, ak bol rodič študenta nezamestnaný a uplynulo mu podporné obdobie, keď mal nárok na dávku.

Problematické bolo aj zohľadňovanie príjmu rodičov v prípade, ak mal študent od nich upravenú vyživovaciu povinnosť, ale rodičia nie sú rozvedení.

Vysoké školy dokázali, že aj toto ustanovenie študenti zneužívajú. Podľa ich údajov prudko narástol aj počet študentov, ktorí mali upravenú vyživovaciu povinnosť od svojich rodičov.

V decembri 2010 bolo takýchto študentov 296, o rok neskôr až 644, čo predstavuje nárast o 117 percent.

Stredoškoláci prísnejšie

Sociálne štipendium môžu získať aj stredoškoláci, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi alebo žijú v rodine, ktorej príjem za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahol výšku životného minima rodiny.

Podľa školského zákona ho žiak denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy môže dostať, ale nemá naň nárok automaticky.

O priznaní štipendia rozhoduje riaditeľ školy.

„Riaditelia škôl svoje rozhodnutia o priznaní štipendia podmieňujú najmä dodržiavaním vnútorného poriadku školy, teda môžu štipendium aj odňať – stáva sa to najmä pri väčšej neospravedlnenej absencii v danom mesiaci, hoci sociálny status rodiny sa nezmenil,“ vysvetľuje Ružena Grochová, vedúca oddelenia stredoškolských štipendií Ústavu informácií a prognóz školstva.

Dodáva, že riaditelia majú takto páku na zlepšenie najmä dochádzky.

Viac ako polovica poberateľov je zo stredných odborných škôl.

Počet poberateľov štipendií v jednotlivých regiónoch približne kopíruje mieru nezamestnanosti v krajoch.

ico

Oplatí sa vedieť

Výška najvyššieho sociálneho štipendia pre akademický rok 2012/2013 sa odvíja od sumy životného minima, ktorá sa každý rok k 1. júlu mení.

1. Rozhoduje príjem

Výška sociálneho štipendia závisí od rozhodujúceho príjmu, ktorým je jedna dvanástina súčtov príjmov okruhu spoločne posudzovaných osôb za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium.

2. Iba denné štúdium na Slovensku

Štipendium môže získať iba ten, kto študuje dennou formou na prvom alebo na druhom stupni vysokoškolského štúdia na Slovensku.

3. Pozor na dĺžku štúdia

Nárok naň nemajú tí, čo prekročia štandardnú dĺžku štúdia. Ak bolo štipendium poskytované napríklad v prvom roku štúdia bakalárskeho programu počas čo len jedného mesiaca, študent nemá nárok na sociálne štipendium v prvom roku štúdia iného bakalárskeho programu.

4. Siroty aj počas prázdnin

Študentovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo má upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka.

(or)

ico

Zistili sme

Kedy sa hovorí o životnom minime

 • Je to spoločensky uznaná hranica príjmov fyzickej osoby. Ak ju jednotlivec nedosahuje, dostáva sa do stavu hmotnej núdze.

Výška životného minima od 1. júla

 • 194,58 eura mesačne jedna neplnoletá osoba (predtým 189,83 eura), zvýšenie o 4,75 eura,
 • 135,74 eura mesačne ďalšia plnoletá osoba, zvýšenie o 3,32,
 • 88,82 eura mesačne ďalšie dieťa, zvýšenie o 2,17 eura.

Spolu posudzované osoby - príjem od 1. 7. 2012

 • Dospelý a 1 dieťa - 283,40
 • Dospelý a 2 deti - 372,22
 • Dvaja dospelí a 1 dieťa - 419,14
 • Dvaja dospelí a 2 deti - 507,96
 • Dvaja dospelí a 3 deti - 596,78

Motivačné štipendiá

 • Stredoškoláci stredných odborných škôl môžu získať aj motivačné štipendium.
 • Poskytnúť im ho môže fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú sa pripravuje na povolanie.
 • Jeho výška môže byť mesačne najviac do výšky 65 percent sumy životného minima, prihliada sa na prospech a dochádzku.
 • Motivačné štipendium môžu získať aj vysokoškoláci.
 • Priznáva ho príslušná vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, za výsledky vo výskume, vývoji, v umeleckej alebo v športovej činnosti.
 • Presné kritériá spolu s výškou štipendia si určuje v štipendijnom poriadku každá fakulta.

Odmena za produktívnu prácu

 • Takúto odmenu môžu získať žiaci, ak zhotovujú výrobky alebo poskytujú služby, ktoré sú v súlade s predmetom činnosti osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva.
 • Odmena sa poskytuje za každú hodinu vykonanej práce vo výške 50 až 100 percent z minimálnej hodinovej mzdy.

(or)

ico

Prepočet si môžete urobiť aj sami

Nie ste si istí, či máte nárok na sociálne štipendium? Na portáli študentské financie si to môžete skontrolovať cez kalkulačku.

sm-0905-023f-orez.rw-120x90.jpgVlani počas letných prázdnin začal fungovať portál Študentské financie http://studentskefinancie.sk/. Jeho cieľom bolo pomôcť študentom vysokých škôl alebo tým, čo sa na ne ešte len chystajú, pomôcť zorientovať sa v spleti paragrafov pri získavaní štipendií či študentských pôžičiek.

Od augusta minulého roku do tohtoročného septembra portál navštívilo podľa služby Google Analytics 133-tisíc ľudí. Autor stránky Patrik Lučan povedal, že tento počet je takmer o tretinu vyšší ako predpokladali pri jej spustení.

Tretina návštevníkov využila kalkulačku, ktorou si prepočítavali, či budú mať na vysokej škole nárok na sociálne štipendium.

Spomedzi 47-tisíc prepočtov bolo šesťdesiat percent pozitívnych, takmer tretina dosiahla štipendium vo výške 200 a viac eur.

„Na čo najpresnejší výsledok je dôležité do kalkulačky dosadiť správne údaje, čo nemusí byť vždy jednoduché,“ povedal Lučan. Dodal, že práve preto na stránke funguje aj online poradňa, kam môžu záujemcovia posielať otázky.

Poradňa je anonymná a bezplatná a doteraz do nej dostali 620 otázok. Najčastejšie sa týkajú nárokov na sociálne štipendium alebo možností, ako získať výhodnú študentskú pôžičku. Keďže sa mnohé otázky opakujú, poradňa ponúka podrobné a prehľadne spracované články na najčastejšie ťažkosti.

Patrik Lučan povedal, že viacerí študenti si na portáli porovnávajú informácie, ktoré im poskytli na študijných oddeleniach vysokých škôl. „A už sa stalo, že neúspešní žiadatelia napokon s našimi radami sociálne štipendium získali,“ povedal Lučan.

Dodal, že nešlo o žiadne bočné cesty. Títo žiadatelia doplatili na to, že im v škole nevenovali dostatočnú pozornosť.

(or)

ico

Brigáda neovplyvní výživné

Radí právnik

Sme rozvedení, a staršie dieťa, ktoré študuje na vysokej škole a ktorému platím výživné, mi odmieta oznámiť, či spravilo skúšky a či postupuje do ďalšieho ročníka.

Každý rodič by si mal byť vedomý toho, že dieťa študujúce na vysokej škole je plnoleté, plne spôsobilé na právne úkony. Podľa zákona takéto dieťa nemá povinnosť informovať rodiča o svojom študijnom postupe. V prípade, že sa nedokážete dohodnúť inou cestou, je možné sa obrátiť na súd, aby preveril dôvod platenia výživného a či sa v danom prípade nezmenili okolnosti do takej miery, napríklad že vaše dieťa doštudovalo a je schopné samo sa živiť, aby bolo ďalšie platenie výživného nedôvodné.

Môžem si to na študijnom oddelení zistiť sám?

Nie. Ako rodič plnoletého študenta vysokej školy nie ste oprávnený žiadať si od študijného oddelenia akýkoľvek doklad o návšteve školy. Ak by totiž vysoká škola takýto doklad vydala neoprávnenej osobe, teda inej osobe ako osobe študenta alebo ním oprávnenej a splnomocnenej osobe, dopustila by sa zneužitia jeho osobných údajov.

Musím synovi platiť výživné aj vtedy, keď opakuje ročník na vysokej škole a popri škole brigáduje na dohodu?

Zákon jasne uvádza, že rodič má vyživovaciu povinnosť voči svojmu dieťaťu dovtedy, kým nie je schopné samo sa živiť. A teda nie je rozhodujúce, či vaše dieťa ešte študuje, respektíve či opakuje ročník na vysokej škole, ale to, či je schopné samo sa živiť. Brigády popri štúdiu však vo väčšine prípadov nepredstavujú takú vysokú sumu a taký pravidelný príjem, aby bolo možné ich považovať za dostatočný zárobok na osamostatnenie dieťaťa.

(Dávid Štefanka, advokát)

ico

Čo sa zmenilo

Dôležité zmeny v priznávaní sociálneho štipendia pre vysokoškolákov od 1. septembra

Zmena č. 1

Rodič študenta je v evidencii nezamestnaných a po uplynutí podporného obdobia nemá nárok na peňažnú dávku.

 • Čo platilo: V prípade takéhoto rodiča sa na výpočet sociálneho štipendia zarátal príjem za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý však mohol byť veľmi odlišný od aktuálnej situácie a tej tak nemusela zodpovedať ani výška priznaného štipendia.
 • Nové riešenie od septembra: V prípade, ak je spolu posudzovaná osoba v evidencii uchádzačov o zamestnanie aj po skončení podporného obdobia, zohľadní sa podiel súčtu dávok a počtu mesiacov ich poberania.
 • Zdôvodnenie: Takto sa lepšie zohľadní aktuálna príjmová situácia žiadateľa a spolu posudzovaných osôb.

Zmena č. 2

Rodič študenta je dlhodobo dočasne pracovne neschopný.

 • Čo platilo: Na výpočet sociálneho štipendia sa u takéhoto študenta zarátal príjem rodiča za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý však mohol byť veľmi odlišný od aktuálnej situácie a tej tak nemusela zodpovedať ani výška priznaného štipendia.
 • Nové riešenie od septembra: Pri dlhšie trvajúcej dočasnej pracovnej neschopnosti (súvislo, najmenej štyri mesiace) sa zohľadní ako príjem 365­násobok denného nemocenského.

Zmena č. 3

Študenti zmenili trvalý pobyt, dokladovali skutočnosť, že nežijú s rodičmi v domácnosti a súčasne nepreukázali žiaden príjem, nemali upravené výživné a ani nepoberali dávku v hmotnej núdzi.

 • Čo platilo: V takomto prípade im často bola priznaná maximálna výška štipendia, na ktorú nemali nárok napríklad ani obojstranné siroty, keďže sa v ich prípade zohľadňoval ako príjem sirotský dôchodok.
 • Nové riešenie od septembra: Takíto študenti by sa posudzovali spolu s rodičmi bez ohľadu na to, či s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
 • Zdôvodnenie: Zmena trvalého pobytu bola najčastejšie účelovo zneužívaná.

Zmena č. 4

Študent má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, ktorí nie sú rozvedení.

 • Čo platilo: V takomto prípade sa pri výpočte výšky sociálneho štipendia nezohľadňoval príjem rodičov. Takíto študenti potom vďaka tomu dokladovali nižšie príjmy ako študenti, ktorých rodičia zarábajú minimálnu mzdu alebo obojstranné siroty.
 • Nové riešenie od septembra: V prípade, ak má študent upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, ktorí nie sú rozvedení, na účely výpočtu výšky štipendia sa bude zohľadňovať aj príjem rodičov.
 • Zdôvodnenie: Výrazne stúpal počet študentov, ktorí mali upravenú vyživovaciu povinnosť od svojich rodičov.

Zmena č. 5

O študenta - nezaopatrené dieťa – sa stará jeden z rozvedených rodičov, pričom druhý rodič stále žije v rovnakej/spoločnej domácnosti.

 • Čo platilo: Na výpočet výšky štipendia sa zarátavala okrem príjmu obidvoch rodičov aj ďalšia fiktívna osoba, čím študentovi vyšlo vyššie štipendium.
 • Nové riešenie od septembra: Do vzorca na výpočet sa už nebude zarátavať fiktívna osoba, keďže študent reálne žije v domácnosti s oboma rodičmi.
 • Zdôvodnenie: Fiktívna osoba bola pôvodne myslená ako kompenzácia chýbajúceho rodiča, zneužívalo sa to.

Zmena č. 6

Rozvedený študent sa stará o nezaopatrené dieťa, pričom druhý rodič tohto dieťaťa stále žije v rovnakej/spoločnej domácnosti.

Čo platilo: Na výpočet výšky štipendia sa zarátavala okrem príjmu rozvedených manželov aj ďalšia fiktívna osoba, čím študentovi vyšlo vyššie štipendium.

Nové riešenie od septembra: Zmena v tomto prípade nastáva v tom, že ak študent, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, žije v spoločnej domácnosti s rodičom tohto dieťaťa, tak sa zohľadňuje aj rodič tohto dieťaťa, bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu je študent s touto osobou.

Zdôvodnenie: Navrhuje sa nezarátavať do vzorca fiktívnu osobu.

Zdroj: ministerstvo školstva

spolu_res.jpg

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 745
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 772
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 052
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 437
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 416
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 381
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 444
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 720
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 342
 10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 190

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zoznam vecí, na ktorých chce ušetriť štátna zdravotná poisťovňa

Výber úsporných opatrení, ako ho navrhla Všeobecná zdravotná poisťovňa.

TECH

BlackBerry vstáva z mŕtvych, chystá novinku s klávesnicou

Klávesnica, touchpad, dobre čitateľný displej a kvalitné fotoaparáty.

KOMENTÁRE

Pozrime sa na pád predsedu Danka z výslnia

Aj keby výložky z pyžamy neodpáral, určite im už bozkami lásku neprejavuje.

Neprehliadnite tiež

Premiéri krajín V4 sa stretnú k téme nekvalitných výrobkov vo Varšave

Fico v Trnave zdôraznil, že chcú reagovať na niečo, čo nemôžeme akceptovať, aby z nás robili občanov 2. kategórie.

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby a ceny uprostred viazanosti, ľudia sa búria.

Briti budú múdri a ak budú ľudí potrebovať, pustia ich (rozhovor)

Analytik Next Finance Jiří Cihlář tvrdí, že Veľká Británia si po brexite bude zamestnancov z cudziny vyberať.

Medzi sto najatraktívnejších regiónov Únie patrí aj Bratislavský kraj

Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop