Ak neplatíte účty, exekútor si vás nájde

Na dávky v hmotnej núdzi či príspevok pri narodení dieťaťa exekútor siahnuť nemôže.

BRATISLAVA. Jana Krupová si pred časom chcela vybrať peniaze z bankomatu. Nešlo to. Až v banke zistila, že má účty zablokované exekútorom.

Spôsobila to zabudnutá pokuta od dopravného podniku a sťahovanie do iného bytu na novej adrese.

Najskôr peniaze

„Exekučný poriadok umožňuje, aby exekútor najprv zablokoval vymáhanú pohľadávku, teda zabezpečil vymáhanú sumu na účte v banke a až potom poslal upovedomenie o začatí exekúcie dlžníkovi,“ hovorí o podobných prípadoch súdny exekútor a hovorca Slovenskej komory exekútorov Martin Hermanovský.

info
Keď máme problémy
 • Ľudia prestanú splácať ako prvé takzvané drahé rýchle pôžičky (napríklad aj pôžičky cez SMS) alebo spotrebné úvery od banky, pod ktorými môžeme rozumieť napríklad kreditné karty, kontokorentné úvery alebo klasické spotrebné úvery.
 • Pokiaľ sa situácia zhoršuje, prestávajú platiť telekomunikačným operátorom a energetickým spoločnostiam.
 • Ako posledné prestávajú platiť úvery na bývanie.
Zdroj: EOS KSI Slovensko

Je to podľa neho z praktických dôvodov, keďže pri opačnom postupe sa často stáva, že sa dlžníci snažia peniaze z banky rýchlo vybrať a použiť inak, ako na úhradu dlhu.

O dlhoch ľudia vedia

Nie vždy však ide o zábudlivcov. O svojich dlhoch ľudia zvyčajne vedia a výrazné problémy si spôsobia aj sami, tým, že nič neurobia. Kým príde rad na exekútora, dostanú upomienku či výzvu na uhradenie dlhu.

Upomienky pritom nie sú lacné, ak napríklad ignorujete banku a upomienky za splácanie spotrebného či hypotekárneho úveru hádžete do koša, za jednu si banka zaúčtuje ku koncu upomínania aj 50 eur.

Kto nič neurobí a nesnaží sa s veriteľom dohodnúť, toho skôr či neskôr navštívi exekútor.

„Najčastejšie je exekúcia vedená na bankové účty, mzdu, dôchodok, nehnuteľnosti a hnuteľné veci,“ vyratúva Hermanovský.

Exekučný poriadok presne určuje, čo možno exekúciou postihnúť. Niektoré veci naopak z nej výslovne vylučuje. Ide napríklad o nevyhnutné vybavenie domácnosti, zdravotnícke pomôcky alebo veci, na ktoré sa poskytli dávky sociálnej pomoci.

„Vylúčené sú aj niektoré pohľadávky dlžníka, napríklad pohľadávka na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa alebo na dávku v hmotnej núdzi,“ hovorí exekútor.

Existujú pravidlá

Zákon určuje aj spôsob výpočtu zrážky zo mzdy alebo dôchodku. Zobrať vám nemôže všetko, časť vám musí nechať.

„Nepostihnuteľnú časť tvorí 60 percent životného minima na osobu dlžníka a 25 percent na každú vyživovanú osobu vrátane manželky,“ hovorí Hermanovský.

Z postihnuteľnej časti mzdy sa uplatní zrážka vo výške jednej tretiny. Ak po odpočítaní nepostihnuteľných položiek zostane suma vyššia než 150 percent životného minima, prevyšujúca suma sa zrazí celá.

Najhoršie je vari za nami

Slováci sa v minulosti výrazne zadlžovali najmä v čase hospodárskeho rastu.

„Zvyšovala sa ich životná úroveň, mohli si viac dovoliť, mnohokrát aj na dlh v domnienke, že to tak bude stále a bez problémov svoje dlhy splatia,“ hovorí prezident Asociácie slovenských inkasných spoločností Michal Šoltes.

Bohužiaľ, potom prišla kríza a výrazne narástol počet nesplácaných záväzkov. „Časom sa situácia stabilizovala a momentálne je to lepšie,“ dodáva Šoltes.

ico

Oplatí sa vedieť

Neplatenie daní a odvodov už nie je trestným činom len pre firmy. Stíhať môžu aj živnostníkov.

1. Nepreberanie pošty nič nerieši

Ak budete tvrdiť, že vám upozornenie na nedoplatok neprišlo alebo poštárovi niekoľkokrát za sebou neotvoríte dvere, nepomôže vám to. „Legislatíva rieši aj takúto situáciu,“ uviedla Dana Gašparíková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Ak si zásielku s doručenkou do vlastných rúk adresát neprevzal, považuje sa za doručenú dňom, keď sa vrátila zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak ide o neprevzatú zásielku zo Sociálnej poisťovne, tá sa považuje na tretí deň od uloženia za doručenú.

2. Neplatenie môže skončiť väzením

Ak neplatíte dane a poistné na zdravotné či sociálne poistenie včas a v správnej výške, môže ísť aj o trestný čin. Hovorí o tom Trestný zákon a začína sa na sume nad 2660 eur, trestná sadzba je znova podľa výšky škody od jedného až do ôsmich rokov odňatia slobody.

Stíhaní pritom nemusia byť len zamestnávatelia. „V tomto prípade sa trestného činu môžu dopúšťať aj samostatne zárobkovo činné osoby alebo dobrovoľne poistené osoby,“ upozornila Jana Hrabková zo Sociálnej poisťovne.

3. Ste dlžníkom? Kazíte si meno

Ak neplatíte, dostanete sa na zoznamy dlžníkov, ktoré zdravotné poisťovne i Sociálna poisťovňa musia zverejňovať. Káže im to zákon, pozrieť sa na ne môže na internete ktokoľvek.

Ako hovorí Jana Hrabková zo Sociálnej poisťovne, uverejnenie v zozname dlžníkov mnoho napovie aj o finančnej situácii a platobnej disciplíne obchodných partnerov. Zamestnanec si môže skontrolovať, či zaňho zamestnávateľ platí odvody a platitelia, ktorí si chcú udržať dobré meno, sú aj takýmto nepriamym spôsobom nútení platiť odvody včas.

ico

Neplatíte, čo máte?

Zdravotná a Sociálna poisťovňa posielajú výkaz nedoplatkov, rozhodnutie, predexekučnú výzvu. O tom, že im dlhujete, by ste mali vedieť.

Zdravotné poistenie

Po neuhradení dlhu posiela zdravotná poisťovňa dlžníkovi výzvu, prípadne upomienku. „Za upomienku poistenec neplatí,“ hovorí Monika Šimunová z Dôvery. Ak dlžnú sumu nezaplatí, prípadne sa nedohodne o vyriešení dlhu, vystaví sa výkaz nedoplatkov, ktorý je priamo exekučným titulom.

Výkaz sa vystavuje na doručenku, do vlastných rúk, okrem dlžného poistného je vo výkaze nedoplatkov vyčíslený aj poplatok za jeho vystavenie vo výške desať eur a úrok z omeškania.

Ak ani potom dlžník nereaguje, pošle poisťovňa predexekučnú výzvu, ktorá predstavuje poslednú možnosť úhrady (bez zvýšenia nákladov pohľadávky).

„Potom sa pohľadávka postúpi na vymáhanie súdnemu exekútorovi,“ hovorí Dana Gašparíková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak dlžník zaplatí až počas exekúcie, musí uhradiť nielen dlh zo zdravotného poistenia, ale aj trovy exekúcie, čím sa jeho záväzok zvyšuje o viac ako 20 percent.

Sociálne poistenie

Platenie poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO) kontroluje Sociálna poisťovňa v štvrťročných intervaloch. „Za obdobie od 1. júla do 30. septembra 2012 budeme túto kontrolu robiť do 30. novembra 2012,“ hovorí Jana Hrabková z komunikačného odboru.

Ak niekto neplatí odvody, zákon o sociálnom poistení nepozná pojem „upomienka“, ako je bežné napríklad pri platbách od energetických či vodárenských spoločností. Ak SZČO neplatí poistné, respektíve ho neplatí v správnej výške, pobočka Sociálnej poisťovne jej listom, takzvaným rozhodnutím, predpíše dlžnú sumu poistného.

„V rozhodnutí klientovi napíšeme, aby v určenej lehote dlžné poistné zaplatil, má pritom možnosť sa proti rozhodnutiu odvolať,“ povedala Hrabková.

Rozhodnutie o predpísaní poistného sa podľa zákona posiela do vlastných rúk vtedy, ak je dlžné poistné vyššie ako 3,32 eura.

Ak si zásielku prevezmete, dňom prevzatia plynie 15­dňová lehota na podanie odvolania alebo na úhradu predpísanej sumy.

Ak si ju neprevezmete, na tretí deň od uloženia zásielky na pošte sa rozhodnutie považuje za doručené, ako keby ste ho prevzali a týmto dňom plynie 15­dňová lehota na odvolanie alebo úhradu predpísanej sumy.

„V oboch prípadoch, ak dlžné poistné klient nezaplatí, Sociálna poisťovňa začne pohľadávku vymáhať, a to prostredníctvom exekútora alebo mandátnej správy. Rozhodnutia o predpísaní poistného opakovane neposielame,“ upozornila Hrabková.

Zároveň platí, že pokiaľ ešte nie je pohľadávka uplatnená v mandátnej správe alebo na exekúcii, dlžníci môžu požiadať o splácanie dlhu formou splátkového kalendára.

Splátkový kalendár však Sociálna poisťovňa povolí len tým žiadateľom, ktorí už v čase rozhodovania o splátkovom kalendári platia bežné poistné včas a v správnej výške. Splátky pritom môžu byť rozložené najviac na obdobie 18 mesiacov.

Daňové nedoplatky

Ak ste nezaplatili dane, vzťahuje sa na vás zákon o správe daní. Ten hovorí, že kto nezaplatil daň, alebo neodviedol vybranú alebo zrazenú daň, správca dane ho môže vyzvať, aby daňový nedoplatok odviedol alebo zaplatil v ním určenej náhradnej lehote.

„Ak daň nie je zaplatená v ustanovenej lehote alebo ustanovenej výške, postup daňového úradu záleží na výške daňového nedoplatku a ďalších skutočnostiach, pričom postup sa rieši interným predpisom,“ hovorí Gabriela Dianová z Finančného riaditeľstva SR.

Ak ide o nedoplatok do výšky troch eur, ten sa len eviduje, výzva na zaplatenie sa nezasiela. Neznamená to, že vám ho odpustia. Ak napríklad budete mať v budúcnosti preplatok, dlžobu vám z neho strnú a vyplatia len zvyšok.

Zvyčajne pri nedoplatkoch do 170 eur, po uplynutí lehoty stanovenej vo výzve a v prípade, že nemáte žiadny iný nedoplatok, daňový úrad neodstupuje nedoplatok na vymáhanie, ale počká a zúčtuje si ho s prípadným preplatkom v budúcnosti.

Ak však ani v náhradnej lehote nie je uhradený nedoplatok nad 170 eur, odstupuje sa na vymáhanie oddeleniu exekučného konania.

„Za poslanie výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku sa poplatok neúčtuje,“ dodáva Dianová.

ico

Slová dražba a exekútor ľudí zobudia

Väčšina dlžníkov reaguje až na poslednú výzvu, keď ich banka upozorní na dôsledky.

To, že ste banke neuhradili splátku spotrebného úveru alebo nevyrovnali dlh na kreditnej karte, zistí banka hneď. A hneď sa aj začne pripomínať.

Môžete dostať SMS­správu či prvú upomienku už do troch dní po termíne, v ktorom ste mali splátku uhradiť.

„Už od prvého dňa omeškania so splátkou sa klientovi úročí jeho záväzok aj úrokmi z omeškania, čím sa klientovi záväzok predražuje,“ uviedla UniCredit Bank.

Ak nereagujete, banka chce všetko späť. A hneď

Bez ohľadu na to, o aký úver ide, banky najprv posielajú upomienky – dve alebo tri, telefonujú, posielajú SMS­správy, e­maily. Trvá to približne tri mesiace.

„V prípade, že klient nereaguje, zhruba po štyroch mesiacoch banka posiela výzvu na predčasnú splatnosť celého úveru,“ hovorí Alena Walterová z VÚB banky.

Veľká časť dlžníkov podľa bánk reaguje až na túto poslednú výzvu preto, že ich v nej upozornia na možné riziká – napríklad dražbu nehnuteľnosti či postúpenie pohľadávky exekútorovi.

Niektorí dlžníci zájdu tak ďaleko schválne, iní len preto, že nevedia, čo robiť, a pritom si neuvedomujú, že nerobiť nič, je to najhoršie.

Veľmi drahá je však aj obyčajná zábudlivosť. Lacné totiž nie sú ani upomienky. Pri kreditných kartách bývajú lacnejšie – za prvú zaplatíte napríklad vo VÚB tri eurá, za ďalšie 17 eur.

Pri spotrebných či hypotekárnych úveroch vás však zábudlivosť vyjde drahšie – za prvé upomienky si banky pýtajú 10 až 17 eur, za ďalšie aj 40 či 50 eur.

Postup je rovnaký, len koniec nie

Proces pri vymáhaní rôznych druhov úverov, či už ide o kreditnú kartu, spotrebný, alebo hypotekárny úver, je rovnaký. Rozdiel je však v tom, ako sa zostatok úveru bude vymáhať.

„Ak ide o také významné omeškanie, že sa nepredpokladá ďalšie splácanie, tak platí, že v prípade hypotéky banka pristúpi k dražbe konkrétnej založenej nehnuteľnosti,“ uvádza UniCredit Bank.

Pri spotrebnom úvere a kreditnej karte vymáhaním poveria súdneho exekútora, ktorý je oprávnený v prípade nezaplatenia úveru speňažiť akýkoľvek majetok dlžníka a využiť ďalšie spôsoby vymáhania pohľadávky.

Dávame si pozor

Banky tvrdia, že Slováci sa k svojim dlhom správajú relatívne zodpovedne. Najmä k takým, ktorých splácanie zaručili vlastnou nehnuteľnosťou. Dražby nehnuteľností preto u nás nebývajú časté. Banky ich považujú za poslednú možnosť.

Ak však dlžník komunikuje a nehnuteľnosť sa musí odpredať, banka zvyčajne umožní, aby si dlžník našiel kupca sám.

„Z výnosu z predaja si môže kúpiť lacnejšiu nehnuteľnosť a zvyšok sumy použiť na čiastočné splatenie úveru, čím sa mu zníži mesačná splátka, prípadne môže vyplatiť celý úver,“ dodáva hovorkyňa VÚB Walterová.

ico

Ako z toho von

 • Na preklenutie krátkodobých finančných problémov je najvhodnejšie dočasne odložiť niekoľko splátok.
 • Pri zachovaní pôvodnej splatnosti úveru, teda po odklade a úprave dočasnej situácie sa zvyšné splátky zvýšia.
 • V prípade vážnych, dlhodobých problémov možno požiadať o predĺženie celkovej splatnosti úveru, čím sa znížia mesačné splátky.
 • Banka akceptuje aj pristúpenie k záväzku inou bonitnou osobou.

Zdroj: UniCredit Bank

ico

Dlžník u lekára nepochodí

Ak neplatíte zdravotné odvody, musíte si byť vedomí aj toho, že vás u lekára možno nevyšetria.

Ak sa chystáte do kúpeľov, ale máte dlhy v zdravotnej poisťovni, budete si musieť celý pobyt aj s procedúrami uhradiť sami.

Poistencov, ktorí nezaplatili preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku alebo nevyrovnali nedoplatok z ročného zúčtovania, automaticky zaradia do zoznamu neplatičov na webe.

„Takisto platí, že majú nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, teda akútne stavy, ktoré by mohli ohroziť poistenca na živote alebo nezvratne zhoršiť jeho zdravotný stav,“ hovorí Judita Smatanová z Union zdravotnej poisťovne. Ide napríklad o úraz, mozgovú príhodu, infarkt, vážnu chrípku a podobne.

Plánovanú zdravotnú starostlivosť – plánované ošetrenie v ambulancii, plánované operácie, kúpele – teda ošetrenia a operácie, na ktoré sa dá objednať – výmena bedrového kĺbu, operácia očí, kŕčových žíl a podobne, je neplatič poistného povinný uhradiť v plnej výške na vlastné náklady.

„Toto neplatí v prípade zamestnanca, za ktorého neodviedol poistné do zdravotného poistenia jeho zamestnávateľ,“ hovorí Smatanová.

Zamestnávateľ zanedbaním tejto povinnosti porušuje zákon, zamestnanec však nemôže priamo ovplyvniť konanie svojho zamestnávateľa.

ico

Ako rýchlo vás odpoja

O elektrinu či vodu prídete do mesiaca. Mobilní operátori najskôr obmedzia služby.

Voda

1. Prvá upomienka

 • posiela sa 9 dní po splatnosti faktúry,
 • poplatok: 0 eur

2. Druhá upomienka

 • posiela sa 20 dní po splatnosti,
 • posiela sa doporučene,
 • zákazníka upozornia na možnosť prerušenia dodávky vody,
 • poplatok: 0 eur

3. Odpojenie

 • ak po 30 dňoch dlžník stále nezaplatí, môžu ho odpojiť od dodávky vody,
 • pred odstávkou vody spravidla kontaktujú klienta ešte telefonicky,
 • pohľadávka sa ďalej právne vymáha

4. Znovupripojenie

 • do 2 pracovných dní po uhradení všetkých pohľadávok,
 • poplatok je 33,46 eura + náklady za dopravu podľa počtu kilometrov

Elektrina

1. Výzva

 • 5 dní po splatnosti faktúry posiela spoločnosť sms-správu alebo e-mail,
 • pri splatnosti faktúry 14 kalendárnych dní má teda zákazník zhruba 15 až 17 dní na to, aby zaplatil zálohovú faktúru odvtedy, ako mu príde do poštovej schránky,
 • poplatok: 0 eur

2. Upomienka

 • 9 dní po splatnosti faktúry sa posiela poštou, doporučene,
 • uvádza sa v nej dátum možného odpojenia od elektriny,
 • poplatok: 3 eurá

3. Odpojenie

 • po 23 dňoch od splatnosti faktúry sa firma snaží ešte o telefonický kontakt, bez poplatku
 • po 30 dňoch po splatnosti automatický systém upomínania vydá príkaz na odpojenie,
 • pohľadávka sa ďalej vymáha – súdne alebo cez externé firmy, podľa výšky pohľadávky

4. Znovupripojenie

 • ak sú splnené podmienky, tak do dvoch pracovných dní,
 • poplatok: 54,49 eura

Plyn

1. Upomienka

 • firma zasiela písomnú výzvu na uhradenie pohľadávky zvyčajne po 15 dňoch po splatnosti vyúčtovacej faktúry alebo preddavku,
 • zákazníka upozornia na možnosť odpojenia,
 • poplatok: 2 eurá

2. Odpojenie

 • ak zákazník nezaplatí ani v náhradnom termíne, dochádza k odpojeniu od dodávok plynu,
 • následne dochádza k odstúpeniu od zmluvy,
 • dlh sa ďalej vymáha súdnou cestou.

3. Znovuzapojenie

 • ak dlžník zaplatí predtým, ako s ním firma vypovie zmluvu, pripoja ho znova do 5 pracovných dní,
 • ak dlžník zaplatí až po výpovedi zmluvy, musí uzatvoriť novú zmluvu, pripoja ho potom do 5 pracovných dní,
 • ak došlo k prerušeniu dodávok plynu na viac ako 6 mesiacov, musí odberateľ predložiť aj revíznu správu,
 • poplatok: 76,28 eura (255 eur za zrýchlené pripojenie).

Mobilný telefón

1. Prvé upozornenie

 • mobilní operátori zvyčajne posielajú sms-správu,
 • býva to 2 dni (O2) až 4 dni (Orange) po splatnosti faktúry,
 • poplatok: 0 eur

2. Upomienka

 • niektorí operátori pošlú ďalšiu SMS-správu, od iného dostanete písomnú upomienku,
 • posielajú sa po 7. až 10. dňoch po splatnosti faktúry
 • poplatok: 1,33 eura (Orange), 4,99 eura (Slovak Telekom), 6 eur (O2)

3. Oznámenie

 • Orange posiela ďalšiu SMS-správu s oznámením, že dôjde k obmedzeniu služieb,
 • SMS-správa obsahuje presný dátum, kedy k obmedzeniu služieb príde,
 • poplatok: 0 eur

4. Obmedzenie služieb

 • dochádza k nemu na 29. deň po splatnosti,
 • zákazník môže prijímať hovory, ale nemôže ich uskutočňovať, ani posielať SMS, či MMS správy
 • poplatok: 19,80 eura (Slovak Telekom), 10 eur (O2)

5. Odpojenie

 • po 6. dňoch od obmedzenia služieb, teda po 35. dňoch po splatnosti faktúry (Orange) alebo 29. deň po splatnosti faktúry (O2),
 • pohľadávka sa ďalej vymáha – súdne alebo mimosúdne
 • poplatok: 19,80 eura (Slovak Telekom), 29 eur (O2)

6. Znovupripojenie

 • do 24 až 48 hodín

Poznámka: Pri iných dodávateľoch môžu byť termíny, postup či poplatky iné, takisto sa inak pristupuje pri zákazníkovi, ktorý nezaplatí výnimočne a pri chronickom neplatičovi.

Zdroj: Veolia, ZSE, SPP, Orange, Slovak Telekom, O2

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 223
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 025
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 2 546
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 515
 5. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 231
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 205
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 086
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 1 921
 9. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 574
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 561

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Galkova kauza odpočúvania trvá roky, súdy ju nechcú riešiť

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

PRIMÁR

Mužské semeno môže preniesť desiatky vírusov

HIV, Zika a Ebola sú iba začiatok. Semeno môže obsahovať až 27 typov vírusov.

Neprehliadnite tiež

Bystrica má novú autobusovú stanicu. Pozrite sa, ako sa menila

Predchádzajúca stanica bola otvorená v 80. rokoch a nikdy nebola celkom dokončená, nový terminál je najmodernejší v krajine.

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu