Každý doklad o vzdelaní treba overiť

Od nášho vstupu do Únie sa uznávanie dokladov rozlišuje na akademické a profesijné.

BRATISLAVA. Monika Lehocká vlani skončila Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, od septembra začne pracovať v jednej pražskej lekárni. Hovorí, že u susedov bude mať nielen lepší plat, ale aj pracovné možnosti.

Aby sa v Česku mohla zamestnať, musela si dať na ministerstve školstva overiť pravosť svojho vysokoškolského diplomu.

Odtiaľ jej kroky viedli na ministerstvo zdravotníctva, kde jej do dvoch týždňov potvrdia rovnocennosť vzdelania.

Pravosť potvrdí pečiatka

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní ministerstva školstva dostáva ročne okolo 12-tisíc žiadostí. „Týkajú sa posúdenia štúdia v zahraničí, prevodu známok do slovenskej klasifikačnej stupnice, potvrdení o pedagogickej spôsobilosti, ale aj uznania ukončeného vzdelania,“ vymenúva jeho riaditeľka Eva Kaczová.

info
Aký titul bude v občianskom preukaze
 • v rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní budete mať uvedený akademický titul v takej podobe a v takom jazyku, ako je uvedený na vašom zahraničnom doklade o vzdelaní,
 • v takej podobe ho môžete oficiálne používať,
 • ak na vašom zahraničnom doklade o vzdelaní nie je uvedený žiadny titul, nebude uvedený ani v rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní.

Tým, že počet študentov v zahraničí neustále stúpa, stredisko nepozná uhorkovú sezónu. Na konci školského roka, v mesiacoch máj až august má zvýšený počet žiadostí o ekvivalenciu a uznanie ukončeného vzdelania.

V septembri až decembri, keď študenti nastupujú na zahraničné štúdiá, najviac žiadostí súvisí s posúdením štúdia.

Rodičia vtedy potrebujú pre zamestnávateľov, pre zdravotné poisťovne aj Sociálnu poisťovňu doklad o štatúte študenta, aby mohli dostávať štátne dávky na deti.

Teraz cez prázdniny sem chodia najmä absolventi zahraničných vysokých škôl a stredoškoláci vracajúci sa z ročných či kratších pobytov.

Celosvetový trend sa uberá zvyšovaním počtu študentov, ktorí získavajú vzdelanie mimo svojho materského štátu. Tento trend platí aj v slovenskom prostredí.

„Kým naši stredoškoláci uprednostňujú na zahraničnej škole časť štúdia, v prípade vysokoškolského štúdia je väčší záujem absolvovať ucelenú časť,“ dodáva Kaczová.

Dá sa povedať, že od roku 2001 sa počet slovenských študentov v zahraničí strojnásobil. Najviac, takmer dvadsaťtisíc, je ich v Česku.

Uznávaní pribudlo

Od nášho vstupu do Únie výrazne viac práce pribudlo stredisku pri uznávaní odbornej kvalifikácie na výkon regulovaných povolaní.

Kým v roku kým v roku 2004 bolo podaných na stredisku 28 žiadostí, v roku 2008 už 840. „Vlani už rukami pracovníkov prešlo 1396 podaných žiadostí,“ spresnila riaditeľka strediska na uznávanie dokladov.

Najviac žiadostí sa týka výkonu zdravotníckych povolaní (lekár, zubný lekár a sestra) a pedagogickí zamestnanci (učitelia).

ico

Čo by ste mali vedieť

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelávaní má na vybavenie žiadostí 30 až 60 dní.

1. Žiadosti o posúdenie štúdia v zahraničí, prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice alebo overenie pravosti slovenských dokladov o vzdelaní vydaných v pôsobnosti rezortu slovenského ministerstva školstva nie je možné urýchliť poplatkom.

2. Ak si budete chcieť dať uznať doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, rátajte s lehotou dvoch mesiacov od prijatia žiadosti.

3. Stredisko žiadosti neprijíma e-mailom. Poslať ich môžete poštou, priniesť osobne alebo podať v podateľni.

4. Tí, čo začnú v zahraničí študovať od nového školského roka, by si čím skôr mali vybaviť potvrdenie o návšteve školy doplnené o stanovisko ministerstva školstva, ktoré treba odovzdať do zdravotnej a sociálnej poisťovne aj zamestnávateľovi rodiča. To, že ste študentom na zahraničnej škole, budú rodičia potrebovať doložiť aj k daňovému priznaniu.

5. Aby mal rodič na Slovensku nárok na prídavok na dieťa či daňový bonus, musí dieťa spĺňať kritérium veku, najvyššieho dosiahnutého vzdelania a musí navštevovať štátom uznanú vzdelávaciu ustanovizeň.

6. Za tieto potvrdenia sa neplatí žiaden poplatok.

7. Stredisko netrvá na súdnom preklade predložených dokladov, ako to bolo pôvodne. Žiadateľ si ich môže preložiť aj sám z týchto jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. Súdny doklad by stredisko požadovalo iba v prípade pochybností súvisiacich s prekladom.

8. Správny poplatok vo forme kolku, ktorý treba k žiadosti priložiť, sa nedá kúpiť na ministerstve, po novom ho môžete uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice alebo zaplatiť šekom.

9. Žiadateľ sa proti negatívnemu rozhodnutiu môže odvolať, poučenie je súčasťou rozhodnutia.

ico

Čeština sa neprekladá

Ak ste sa rozhodli absolvovať časť štúdia v zahraničí, musíte dbať na niektoré odborné záležitosti, ktoré vám môžu znepríjemniť život po návrate na Slovensko.

Aké najčastejšie chyby robia záujemcovia, ktorí sa obracajú na stredisko?

Nepreštudujú si dostatočne dostupné informácie na webovej stránke ministerstva školstva, dôsledkom čoho nejasne formulujú svoje žiadosti a nedostatočne vypĺňajú žiadosti. Výrazne to komplikuje a predlžuje našu prácu, lebo musíme pátrať po informáciách, čo bol zámer žiadateľa, keď sa obrátil na ministerstvo.

Musia sa dávať prekladať aj doklady v českom jazyku?

Nie, podľa zákona o štátnom jazyku SR možno používať v úradnom styku jazyk, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.

Veľa študentov sa v septembri chystá absolvovať časť štúdia na strednej alebo základnej škole v zahraničí. Čo si musia bezpodmienečne vybaviť pred odchodom?

Ak im zahraničná škola ponúka možnosť vybrať si predmety štúdia, mali by si učebný plán zostaviť tak, aby pozostával minimálne zo šiestich akademických predmetov a obsahoval predmety humanitného aj prírodovedného zamerania. V prípade odborných kmeňových škôl treba zahrnúť do učebného plánu aj odborné predmety.

Ako sa riešia prípady, keď študent z niektorého predmetu, ktorý študoval v zahraničí, neobstál?

Je to v kompetencii riaditeľa kmeňovej školy (základnej alebo strednej), aby sa rozhodol, či študenta pustí do ďalšieho ročníka, alebo mu predpíše rozdielovú skúšku aj z menovaného predmetu.

Patrí do vašej kompetencie aj uznávanie maturity získanej v zahraničí?

Uznanie maturity je v kompetencii príslušného krajského školského úradu. Ten predpisuje v tomto prípade aj predmety, z ktorých sa vykonajú doplňujúce skúšky. Ministerstvo školstva vydáva pre krajský školský úrad stanovisko, ktoré má charakter odporúčania, a prevádza hodnotenie štúdia do slovenskej klasifikačnej stupnice.

Ak študent neabsolvoval všetky ročníky kmeňovej strednej školy vrátane ročníkov absolvovaných v zahraničí a nesplnil jej celý učebný plán, ministerstvo neodporučí uznať záverečný doklad o vzdelaní zo zahraničnej strednej ako rovnocenný nášmu vysvedčeniu o maturitnej skúške.

Aké rozdielové skúšky treba vykonať po návrate zo štúdia v zahraničí?

Ak bola v zahraničí absolvovaná len časť štúdia základnej alebo strednej školy, doplňujúce skúšky predpisuje riaditeľ kmeňovej školy. Ak študent v zahraničí ukončil základné alebo stredoškolské štúdium, o doplňujúcich skúškach rozhoduje krajský školský úrad.

V prípade vysokej školy predpisuje doplňujúce skúšky príslušná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje štúdium v rovnakom alebo v príbuznom študijnom odbore.

Musí každý povinne absolvovať skúšku zo slovenského jazyka a literatúry?

Skúška zo slovenského jazyka a literatúry je pre štátneho občana SR povinná, ak nebol tento predmet absolvovaný v zahraničí.

Odpovedala EVA KACZOVÁ, riaditeľka Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní ministerstva školstva

ico

Lekárov zahraničie láka

Lekárske povolanie chcú Slováci najčastejšie vykonávať v Nemecku, Česku, vo Veľkej Británii a v Írsku.

V minulom roku opäť stúpol počet vydaných potvrdení o rovnocennosti vzdelania získaného na výkon lekára, ktoré absolventi lekárskych fakúlt získali na Slovensku.

Kým v roku 2009 ministerstvo zdravotníctva o takéto potvrdenie požiadalo 217 lekárov, vlani ich vydali 340 a za prvý polrok tohto roku 129.

ico

Regulované povolania

 • Ak chcú absolventi stredných alebo vysokých škôl vykonávať regulované povolanie v zahraničí, potrebujú si dať uznať svoju odbornú kvalifikáciu v štáte, kam migrujú.
 • To isté platí aj opačne, ak chcú Slováci, ktorí získali vzdelanie či odbornosť v zahraničí, povolanie vykonávať na Slovensku.
 • Na ministerstvo školstva treba predložiť doklady o vzdelaní a požiadať o ich uznanie.
 • Proces uznania je dvojstupňový, najprv sa uzná doklad o vzdelaní a v druhom stupni sa uznáva odborná kvalifikácia (napríklad prax alebo iné osobitné znalosti).
 • Odbornú kvalifikáciu pedagogického pracovníka uznáva ministerstvo školstva.
 • Zdravotníckemu pracovníkovi odbornosť uznáva ministerstvo zdravotníctva.
 • Remeselné živnosti uznáva živnostenský úrad, stavebné povolania príslušné komory a podobne .
ico

Čo všetko potrebujete na overenie dokladov

Návrat zo zahraničia na Slovensko

Kto a kde dokumenty overí: Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Stromová ulica 1, Bratislava

Spôsob doručenia dokumentov: osobne, poštou alebo cez podateľňu

Overovacie hodiny: na overenie pravosti slovenských verejných listín vydaných v pôsobnosti slovenského ministerstva školstva

Pondelok 9.00 hod. - 11.30 hod.

Streda 9.00 hod. - 11.30 hod.

Štvrtok 9.00 hod. - 11.30 hod.

1. Posúdenie štúdia v zahraničí

Potvrdenie o posúdení štúdia v zahraničí je potrebné na to, aby zákonný zástupca študenta alebo študent mohol dostávať niektoré štátne dávky. Na jeho základe rodič dostáva rodinné prídavky, môže si uplatniť daňový bonus, je zdravotne a sociálne poistený.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí,
 • potvrdenie o návšteve školy s pečiatkou a podpisom školy (originál alebo notárom overenú kópiu),
 • je možné predložiť aj vlastný preklad dokladov o vzdelaní, a to v týchto jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský.
 • v prípade, ak dôjde k pochybnostiam súvisiacich s prekladom, stredisko má právo dožiadať si súdny preklad,
 • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (kópia).

Lehota: 30 dní

2. Ekvivalencia štúdia v zahraničí

Ekvivalenciou sa uznáva časť štúdia a zjednotenie s príslušným ročníkom základnej alebo strednej na Slovensku a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o ekvivalenciu štúdia v zahraničí,
 • vysvedčenie (notárom overenú kópiu a jej preklad v slovenskom jazyku),
 • je možné predložiť vlastný preklad dokladov o vzdelaní v týchto jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský,
 • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a posledné ročníkové vysvedčenie z kmeňovej školy (kópie),
 • občiansky preukaz/pas študenta (kópiu).

Lehota: 30 dní

Odchod zo Slovenska do zahraničia

1. Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti

Potrebujú ho tí, ktorí chcú pedagogicky pôsobiť v zahraničí.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o potvrdenie pedagogickej spôsobilosti,
 • doklady o ukončenom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti, vysvedčenie o maturitnej skúške), originál alebo notárom overenú kópiu,
 • občiansky preukaz/pas študenta (kópiu),
 • iné doklady, ak sú potrebné na posúdenie.

Lehota: 30 dní

2. Apostila/Superlegalizácia

Overenie pravosti slovenských dokladov o vzdelaní vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pre potreby zahraničných úradov (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl, policajných škôl, vojenských škôl a atestácií/špecializácií).

Potrebné doklady:

 • žiadosť o apostilu/superlegalizáciu,
 • originál dokladu o vzdelaní vydaný vzdelávacou ustanovizňou s okrúhlou pečiatkou a podpisom vyššieho funkcionára školy (rektor, prorektor, dekan, prodekan, riaditeľ školy),
 • dokumenty predložené na overenie pozostávajúce z viacerých strán, na ktorých je len jeden podpis, musia byť riadne zviazané a opečiatkované príslušnou inštitúciou,
 • žiadateľ o overenie dokladov, ktoré nie sú jeho dokladmi, predloží spolu s potrebnými dokladmi aj doklad totožnosti, t. j. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Ako sa postupuje pri regulovaných povolaniach

Ak chcú absolventi stredných alebo vysokých škôl vykonávať regulované povolanie v zahraničí potrebujú si dať uznať svoju odbornú kvalifikáciu. To isté sa týka aj opačného prípadu, ak chcú Slováci, ktorí získali vzdelanie či odbornosť v zahraničí, povolanie vykonávať doma.

1. Na ministerstvo školstva musia predložiť doklady o vzdelaní a odbornej kvalifikácii, ktoré získali v zahraničí alebo na Slovensku a požiadať o ich uznanie

2. Pri vzdelaní získanom na Slovensku výnimku tvoria doklady, ktoré boli udelené na inštitúciách, ktoré nespadajú pod ministerstvo školstva, a to stredné a vysoké zdravotnícke školy, policajné a vojenské stredné a vysoké školy. Tie uznávajú ministerstvá zdravotníctva alebo vnútra.

3. Okrem toho si musí dať každý uznať odbornú kvalifikáciu, tú už udeľujú viaceré inštitúcie.

4. Pedagogický pracovník tak robí na ministerstve školstva.

5. Zdravotníckemu pracovníkovi odbornosť uznáva ministerstvo zdravotníctva, remeselné živnosti uznáva živnostenský úrad, stavebné povolania, príslušné komory, rovnako aj v prípade ekonomických a právnických komôr.

Koľko zaplatíte (platí pre všetko)

 • Správny poplatok (kolok) za overenie dokladov: 6,50 eura, na každý doklad, za každý odtlačok s podpisom.
 • Uznávanie dokladov na výkon regulovaných povolaní: 99,5 eura.
 • Overovanie známok: bez poplatku.

Upozornenie: Všetky žiadosti sa dajú vytlačiť z internetovej stránky ministerstva školstva

Zdroj: Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní ministerstva školstva

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 4. Zlatá minca 2016 priniesla pre mBank sedem ocenení
 5. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 8. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 10. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 066
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 218
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 7 185
 4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 6 427
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 310
 6. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 5 232
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 642
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 972
 9. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 2 699
 10. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 826

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vedci sa naňho hnevajú, jeden zvláštny trik, ktorým opravil klímu

Zdá sa vám svet zlý? Skutočnú hĺbku cynizmu doby oceníte, až keď pochopíte, ako funguje veda.

EKONOMIKA

Fico sa chváli ekonomickými výsledkami. Oprávnene?

Prvého mája zverejníme súbor opatrení pre pracujúcich, tvrdí premiér.

KOMENTÁRE

Fico sa chváli dobrým počasím

Keď mal Peter Kažimír dosť vlahy.

DOMOV

Café Európa: Zo školskej lavice k extrémnej pravici?

Ako súvisí extrémizmus so vzdelávaním? Sledujte diskusiu.

Neprehliadnite tiež

Na zmenu dlhovej brzdy budeme musieť možno rezignovať, naznačil Kažimír

Podľa Kažimíra sa totiž "rozumní ľudia v niektorých opozičných stranách minuli".

Fico sa chváli ekonomickými výsledkami, lepší ako my sú Česi aj Bulhari

Symbolicky 1. mája zverejníme súbor opatrení pre pracujúcich, tvrdí premiér Robert Fico.

Zisk Caterpillaru začiatkom roka klesol

Zisk za tri mesiace do konca marca 2017 klesol na 192 miliónov dolárov.

Česká ekonomika tento rok vzrastie

Motorom rastu hospodárstva bude tento aj budúci rok spotreba domácností.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop