Posudok lekára nemusí byť o vás bez vás

Ak chcete byť na konaní u posudkového lekára, požiadajte vopred. Sám vás predvolať nemusí.

BRATISLAVA. Zažiadali ste o pomôcku alebo o sociálnu službu a ste prekvapení, že o vás posudkový lekár rozhodol bez toho, aby vás čo len videl?

Postupoval podľa zákona. Legislatíva hovorí, že ak chcete byť osobne napríklad na konaní u posudkového lekára úradu práce, musíte o to vopred písomne požiadať.

Výnimkou je konanie o invalidnom dôchodku v Sociálnej poisťovni, kde musí byť žiadateľ vždy prítomný. Tu však zasa málokto vie, že so sebou môže zobrať napríklad advokáta.

Inak je to pri sociálnom posudku, ak je pre rozhodnutie vašej žiadosti potrebný. Avšak aj tu sa môže stať (no nemusí), že si vás sociálny pracovník len predvolá. Ak by mal prísť ku vám domov, opäť musíte požiadať.

Ak sa chcete vyjadriť k úradom navrhovaným druhom príspevkov na kompenzáciu, tiež musíte písomne požiadať.

Nemilé prekvapenia

„Väčšina ľudí nevie, že sa môžu na posudzovacom procese zúčastniť, a sú prekvapení, že nie sú predvolávaní,“ hovorí Ľudmila Gričová z Centra samostatného života.

info
Úrady riešia tisícky sporov
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vlani riešilo 7258 odvolaní proti rozhodnutiam o peňažných príspevkoch na kompenzáciu a rozhodnutiam o preukaze ŤZP a parkovacom preukaze.
 • V Sociálnej poisťovni bolo vlani ukončených 3670 sporov (opravné prostriedky) ohľadne posúdenia zdravotného stavu na účely invalidity.

Proces posudzovania je iný pri priznávaní invalidných dôchodkov, iný pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a úplne iný pri sociálnych službách. Ľudí to mýli a nerozumejú, prečo, ak je niekto uznaný za invalidného, mu nepriznajú napríklad sociálnu službu, vraví Gričová.

Proti rozhodnutiam sa dá odvolať či súdiť sa, ale ľudia vôbec alebo len málo využívajú pomoc právnikov z obavy, že ich nemajú z čoho zaplatiť.

Právnici zasa neponúkajú služby tak, ako by bolo treba a málokto sa touto oblasťou zaoberá. Väčšinu sporov preto vyhráva štát. „Aj keď si myslíme, že často neprávom,“ dodáva Gričová.

Na čo to slúži?

No nielen žiadatelia bojujú s nedostačujúcimi vedomosťami. „Úradníci nepoznajú význam niektorých kompenzačných pomôcok,“ opisuje skúsenosti Simona Šípová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Ide o rôzne počítačové programy alebo indikátory, ktoré potrebujú nevidiaci. Napríklad indikátor farieb či hladiny.

Hoci únia roky vedie osvetu v tejto oblasti, ešte stále sa stáva, že pracovníci úradov hovoria so sprievodcom slepého človeka namiesto, aby hovorili s ním, keďže je prítomný a môže komunikovať.

Nespravodlivé sú aj regionálne rozdiely. Veľký rozdiel je medzi východom a západom krajiny. Napríklad „v Medzilaborciach sa posudzuje odlišne ako v Bratislave,“ vraví Zuzana Michalková zo Slovenskej únie sluchovo postihnutých.

Tieto a im podobné organizácie vedia pri žiadostiach o pomoc napríklad pri kompenzáciách poradiť. Odporúčajú to urobiť ešte predtým, ako človek s hendikepom podá žiadosť.

Zmena leží na stole

O potrebe zjednodušenia posudkovej činnosti hovoria nielen postihnutí, no aj politici. Záležitosť sa však naťahuje.

Reformu pripravil exminister Jozef Mihál (SaS), o zjednodušení začala hovoriť už Viera Tomanová (Smer). Súčasný minister sociálnych vecí Ján Richter sa chystá predložiť návrh na spojenie lekárskej a posudkovej činnosti vláde.

„Materiál vyhodnocujeme, potom rozhodneme o ďalšom postupe,“ povedal Richterov hovorca Michal Stuška. Podstatou má byť, že napríklad ak bude chcieť postihnutý človek vybaviť preukaz ZŤP a invalidný dôchodok, nebude musieť ísť k dvom posudkovým lekárom, ale postačí jediný (podľa Mihálovej reformy).

ico

Kto pomôže?

Spory napríklad o invalidný dôchodok sa môžu ťahať roky. Súdy vrátia vec Sociálnej poisťovni pre formálne nedostatky. Tá znova rozhodne a žiadateľ sa opäť obráti na súd.

Kancelária verejného ochrancu práv

Ombudsman síce nie je účastníkom súdneho konania a nemôže vás zastupovať ani za vás podať návrh či opravný prostriedok, je však oprávnený napríklad preskúmať plynulosť konania.

Prekážkou býva rozhodnutie súdu – ak už raz rozhodol, musí ho rešpektovať. Nepomôže ani vtedy, ak sa cítite oklamaní, no úrady dodržali zákony.

Ak sa rozhodnete podať podnet k ombudsmanovi, pretože pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti boli podľa vás porušené vaše základné práva a slobody, dá sa to písomne i osobne. Adresa je Kancelária verejného ochrancu práv, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24, či sekretariat@vop.gov.sk.

Centrum právnej pomoci

Je nováčikom v pomoci v správnom konaní. Ľuďom dotknutým rozhodnutím správneho orgánu na úseku sociálneho zabezpečenia môže centrum pomôcť dvoma spôsobmi, hovorí Erika Kováčová.

Základnú právnu radu žiadatelia dostanú na predbežnej konzultácii. Poplatok za najviac hodinové sedenie je 4,50 eura. Právnik vám odporučí, ako podať odvolanie, poučí vás o jeho náležitostiach a podobne.

Ak ste už vyčerpali opravné prostriedky, dozviete sa o možnosti podať žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia či postupu správneho orgánu, prípadne vám poskytnú vzorovú žalobu. Poučia vás o postupe na odstránenie prieťahov v konaní.

Druhou možnosťou je priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc. Pridelený advokát vás napríklad môže zastupovať v súdnom konaní. Žiadateľ o právnu pomoc však musí splniť limity ohľadne príjmu a ďalšie podmienky. Podrobnosti sú na www.legalaid.sk.

ico

Čo sa smie a čo už nie

Staršie potvrdenia od lekára alebo naopak, nové lekárske nálezy. Či vôbec a ak áno, tak kedy ich smú zobrať do úvahy, úradom predpisuje zákon.

Môžem počas posudzovacieho konania na úrade práce (žiadam o preukaz ZŤP) dať dodatočne ďalšie potvrdenia od lekára?

Áno. Ak žiadateľ počas konania vo veciach kompenzácie, preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby či parkovacieho preukazu predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár ju zváži a zohľadní v svojom posudku. Lekársky nález nesmie byť v zásade starší, ako šesť mesiacov.

Môj zdravotný stav sa nemení. Môžem aspoň v tomto prípade doniesť so žiadosťou na úrad práce aj starší posudok ako pol roka?

Je to možné. Posudkový lekár môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov.

Je to vtedy, ak je podľa neho váš zdravotný stav chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a ak od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie.

Čo sa stane, keď súd vo veci invalidného dôchodku rozhodne v môj prospech?

V prípade, že súd zruší rozhodnutie Sociálnej poisťovne vo veci nároku na invalidný dôchodok, vráti ho Sociálnej poisťovni na nové konanie a rozhodnutie. Poisťovňa teda musí zabezpečiť opätovné posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom.

V novom konaní je však posudkový lekár viazaný právnym názorom súdu – musí ho rešpektovať a je jeho povinnosťou prihliadnuť aj na prípadné nové lekárske správy. Ak má posudzovaný človek pochybnosti o nezaujatosti posudkového lekára, môžu lekára vylúčiť z prípadu. Musí to však na pobočke poisťovne ústne povedať do zápisnice, alebo to musí písomne oznámiť. O vylúčení rozhoduje riaditeľ pobočky.

O účasť na posudkovom konaní na úrade práce nestojím. Môžu ma tam aj tak zavolať?

Posudkový lekár môže predvolať žiadateľa na posúdenie jeho zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru, ktorý vyplýva z lekárskeho nálezu. Alebo ak treba overiť objektívnosť či úplnosť tohto záveru.

Žiadam o opatrovateľskú službu na mestskom úrade. Má prísť sociálny pracovník. Čo ho bude zaujímať?

Posudzovať bude vaše individuálne predpoklady a napríklad to, v akom rodinnom prostredí žijete. V posudku uvedie, v čom ste znevýhodnený – pri sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia.

Mám viaceré postihnutia. Ako to zohľadní posudkový lekár pri určovaní nároku na invalidný dôchodok?

Príloha zákona o sociálnom poistení uvádza zdravotné postihnutia a ich percentuálne ohodnotenia. Pri viacerých zdravotných postihnutiach sa percentá pri stanovení miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nesčítavajú. Rozhoduje najzávažnejšie postihnutie. Ak ostatné postihnutia ovplyvňujú schopnosť pracovať, mieru poklesu možno zvýšiť najviac o desať percent.

podľa odpovedí príslušných inštitúcií Halka Tytykalová

ico

Čo vás čaká na úradoch

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevky na kompenzáciu (napríklad na pomôcky, opatrovanie, osobnú asistenciu a podobne), preukaz ZŤP a parkovací preukaz.

1. Aké potvrdenia musím priložiť k žiadosti

Závisí od druhu žiadosti. Súčasťou býva aj potvrdenie o príjme (pri opatrovaní aj opatrovaného), vyhlásenie o majetku, odôvodnenie žiadosti. Na výzvu ste povinní predložiť iné doklady. Prikladá sa lekársky nález – vypĺňa ho váš lekár. Vhodné je doložiť fotokópie nálezov z odborných vyšetrení.

2. Posudzuje sa:

Lekársky posudok – miera funkčnej poruchy, či je žiadateľ osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanosť na sprievodcu, na individuálnu prepravu, pomoc druhej osoby, pomôcku a podobne. Sociálny posudok (okrem preukazov) – sociálne dôsledky postihnutia a návrhy riešení vo všetkých oblastiach.

3. Moja prítomnosť pri posudzovaní

Posudkový lekár vás musí predvolať, ak písomne požiadate. Na sociálnom posúdení sa zúčastníte, máte právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy. Či vás predvolajú na úrad, alebo prídu domov, je na zvážení sociálneho pracovníka. Spravidla pracovník príde domov, ak ide o úpravu bývania.

Návštevu zamestnanca úradu ste povinní umožniť a poskytnúť mu informácie a vysvetlenie. Sociálny posudok sa môže vykonať aj za prítomnosti ďalšej osoby, ktorú si postihnutý človek určí. Kým úrad vypracuje konečný – komplexný posudok a požiadali ste o to, musí ho s vami prerokovať.

4. Dokedy musia rozhodnúť

Ak je potrebný komplexný posudok, úrad má 60 dní na jeho vypracovanie a 30 dní na rozhodnutie po jeho vypracovaní. Ak stačí len lekársky posudok, lehota na rozhodnutie je 30 dní na posudok a 15 dní od jeho vypracovania na vyhotovenie rozhodnutia.

Pri parkovacom preukaze je lehota pre rozhodnutie 15 dní od komplexného posudku. Predĺženie je možné o 30 dní. O konaní sa môžete priebežne informovať.

5. Čo môžem robiť, ak nesúhlasím

Odvolať sa môžete na úrade práce proti rozhodnutiu do 15 dní od doručenia. Ak sa nič nezmení, váš zdravotný stav posúdi ústredie práce. K odvolaniu možno dodať ďalšie lekárske nálezy. Potom súd.

(Zákon o kompenzáciách)

Sociálna poisťovňa

Invalidný dôchodok

1. Aké potvrdenia musím priložiť k žiadosti

Zdravia sa týka tlačivo Prehliadka Zisťovacia – kontrolná, vypĺňa ho a potvrdí ošetrujúci lekár. Ďalšie doklady sa týkajú vykázania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia plus občiansky preukaz.

2. Ohľadom zdravotného stavu sa posudzuje:

miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Lekár sociálneho poistenia vychádza z lekárskych správ a zo zdravotnej dokumentácie (vyžiada si od ošetrujúceho lekára).

3. Moja prítomnosť pri posudzovaní

Lekárske posúdenie sa vykonáva za vašej účasti. Poučia vás o podmienkach uznania invalidity. Po posúdení zdravotného stavu sa dozviete výsledok, podpisom potvrdzujete priebeh. So sebou si môžete zobrať ďalšie osoby, aj advokáta. Ak sa objednáte, spísanie žiadosti aj posúdenie sa dá vykonať za jeden deň.

4. Dokedy musia rozhodnúť

O žiadosti poisťovňa rozhoduje do 60 dní (možno predĺžiť). Priemerná lehota v tomto roku je zatiaľ 40 dní.

5. Čo môžem robiť, ak nesúhlasím

Vyjadriť sa (aj k posudkovému záveru) môžete už počas ústneho pojednávania. Námietky či návrhy musia byť uvedené v zápisnici a posudkový lekár je povinný ich vyhodnotiť a svoj záver zdôvodniť. Môžete sa vyjadriť aj k obsahu zápisnice, na vyžiadanie vám musia dať jej kópiu.

Po doručení rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku môžete podať návrh na jeho preskúmanie krajskému súdu do 30 dní od doručenia, alebo ústrediu. Môžete doložiť ďalšie lekárske nálezy. Opätovne vás posúdi lekár pobočky a následne lekár ústredia. Konanie o opravnom prostriedku ukončí Krajský alebo Najvyšší súd.

(Zákon o sociálnom poistení)

Obecný, mestský úrad, župa

Napríklad: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov), domovy sociálnych služieb.

1. Aké potvrdenia musím priložiť k žiadosti

Prikladajú sa lekárske nálezy nie staršie ako pol roka (výpis zo zdravotnej dokumentácie, prepúšťacie správy z nemocnice a ďalšie nálezy z odborných vyšetrení).

Majetok sa skúma neskôr – pri žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

2. Posudzuje sa:

odkázanosť na konkrétnu sociálnu službu.

3. Moja prítomnosť pri posudzovaní

Posudkový lekár prípad posudzuje spravidla bez osobnej prítomnosti žiadateľa. Ak však o to písomne požiadate, je povinný vás na posudkové konanie prizvať.

Sociálny pracovník žiadateľa predvolá na úrad alebo pri zdravotných ťažkostiach možno požiadať o to, aby pracovník prišiel domov (prípadne do nemocnice a podobne).

Pri konaní máte právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy. Počas sociálnej posudkovej činnosti môže byť prítomná ďalšia fyzická osoba, ktorú si sami určíte.

4. Dokedy musia rozhodnúť

Úrad rozhodne o odkázanosti na sociálnu službu do 30 dní od podania žiadosti, 60–dňová lehota platí v „zvlášť zložitých prípadoch“

Posudok sa doručuje do vlastných rúk.

5. Čo môžem robiť, ak nesúhlasím

Môžete podať novú žiadosť o posúdenie alebo môžete dať rozhodnutie preskúmať v súdnom konaní na krajskom súde do 30 dní od doručenia rozhodnutia.

(Zdroj: Sociálna poisťovňa, ústredie práce, mestský úrad Banská Bystrica, web BSK, ht)

(Zákon o sociálnych službách)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 4. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 5. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 6. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 8. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 9. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 10. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 276
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 419
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 183
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 319
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 171
 6. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 829
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 720
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 457
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 371
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 3 974

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

KOMENTÁRE

Ťapákovci uvažujú o lapaní kotlebovcov

Kotlebovcom vraj percentá porastú. Tak radšej seďme a buďme.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.

Neprehliadnite tiež

Legendárne Hviezdne vojny majú 40 rokov. Pozrite sa, koľko zarobili

Prvý diel kultovej série Star Wars mal premiéru pred 40-timi rokmi. Vtedy stál 11 miliónov dolárov

Môžete si doma otestovať zeleninu na dusičnany? A čo tým získate?

Prístroje na meranie dusičnanov si na internete bez problémov kúpite, ale ich výsledky sú otázne.

Autododávatelia tlačia, aby štát zjednodušil prijímanie cudzincov

Na Slovensku pôsobí asi tristo dodávateľských firiem. Svoje výrobky dodávajú aj pre automobilky v samotnom regióne

Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú

Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018.