Paušál pre živnostníkov má dostať strop. Čo ďalej?

Plánovaná zmena môže vyjsť draho najmä živnostníkov, ktorých príjem mesačne presahuje 1050 eur.

Ak nechcú prerobiť, pohodlný život sa skončil. Mnohí živnostníci zrejme začnú účtovať.

Plánované zavedenie stropu pre paušálne výdavky mnohých živnostníkov prinúti zamyslieť sa nad ich preukázateľnými výdavkami.

Štyridsať percent, ktoré si v súčasnosti môžu odpočítať z príjmov zo živnosti, zrejme zostane. Pribudnúť však má horný limit – najviac si bude môcť živnostník v daňovom priznaní pri zohľadnení paušálnych výdavkov odpočítať 5040 eur (okrem zaplateného poistného a povinných príspevkov) za rok.

To je 420 eur mesačne. Zatiaľ ide o zámer, ktorý má upraviť samostatná novela zákona o dani z príjmov. Podľa ministerstva financií paušálne výdavky využíva zhruba 133–tisíc živnostníkov.

„Päť zo šiestich živnostníkov využívajúcich paušálne výdavky zmeny nepocíti,“ tvrdí poradca ministra financií Radko Kuruc.

Každý sám

Komu to však ako vyjde si musí každý spočítať sám. Zmena môže postihnúť najmä živnostníkov, ktorých výška príjmu mesačne presahuje 1050 eur a v súčasnosti si výdavky uplatňujú paušálne,“ vraví Peter Pašek zo spoločnosti Accace, ktorá sa zaoberá účtovníctvom, mzdami a daňovým poradenstvom.

Príklad na porovnanie: živnostník, ktorý podniká celý rok 2012, dosiahne zdaniteľné príjmy 20 000 eur a uplatňuje si paušálne výdavky 40 percent, si za daňový výdavok okrem zaplatenej sumy povinného poistného a príspevkov uplatní daňový výdavok vo výške 8000 eur.

Ak by tento príjem mal aj v roku 2013, po schválení zmien by však výška jeho daňových výdavkov pri použití paušálnych výdavkov bez platieb za povinné poistné alebo príspevky mohla byť len 5040 eur.

„Základ dane by sa pre zavedenie limitu na paušálne výdavky zvýšil medziročne o 2960 eur,“ dodáva Pašek.

Evidencia či účtovníctvo?

Keď sa ocitnete v podobnej situácii, ako ukazuje príklad, výhodnejšie pre vás zrejme bude začať sa venovať svojim skutočným výdavkom (ktoré to zo zákona sú a v akej výške ich máte) a rozhodnúť sa pre niektorú z foriem uplatňovania preukázateľných výdavkov.

To znamená medzi vedením daňovej evidencie alebo účtovníctvom.

Pokiaľ živnostník plánuje vykonávať svoju činnosť bez zamestnancov a jeho príjem za predchádzajúci rok nepresahuje sumu 170–tisíc eur, je daňová evidencia vo väčšine prípadov výhodnejšia ako jednoduché účtovníctvo, radí Pašek.

Stačí si viesť napríklad prehľadnú tabuľku v exceli alebo obyčajnom zošite s údajmi Dátum – Doklad číslo – Text – Suma daňových výdavkov. To živnostník v jednoduchých prípadoch zvládne aj sám a nemusí napríklad platiť za účtovnícke služby.

ico

Zvážte

Každý výdavok sa odpočítať nedá. Niečo sa píše priamo v zákone, zvyšok je na vás.

 • Skutočné daňové výdavky sú preukázateľné výdavky, ktoré súvisia s podnikaním a boli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podnikateľa.
 • Za touto definíciou sa môžu ukrývať výdavky na spotrebovaný materiál, nákup tovaru, telefón, internet, poštovné, nájomné, cestovné, stravné, odpisy auta a podobne.
 • Zákon o dani z príjmov podrobne vymenúva len výdavky, ktoré budú daňovo uznané až na základe splnenia ďalších podmienok alebo nie sú vôbec daňovo uznané (paragraf 21).
 • K uplatneniu niektorých výdavkov boli vydané rôzne usmernenia (napríklad Finančného riaditeľstva, nájdete ich na drsr.sk). Pri sporných výdavkoch je vhodné poradiť sa s daňovým poradcom.
 • Niektoré výdavky limitujú iné zákony (pri cestovných náhradách, či stravných lístkoch a podobne). Daňový výdavok musí byť preukázateľný dokladom (výpisom z pokladnice - bločkom, faktúrou, kúpnou zmluvou) a musí byť zaznamenaný v účtovníctve alebo v daňovej evidencii.
 • Daňovým výdavkom môže byť aj to, čo zaplatíte za účtovníctvo. Účtovné firmy sa zvyčajne platia mesačným paušálom (dohodou, pri jednoduchom účtovníctve najmenej od 30 do 70 eur). Alebo sa dá platiť základná mesačná platba s dohodnutým počtom položiek – plus napríklad 33 či 50 centov za každú položku či vystavený doklad navyše.
 • Zverejnené cenníky sú spravidla len orientačné.

(ht)

ico

Peniaze na kávu pre klienta neprejdú

Čo sa smie a čo nie? Živnostník, ktorý robí poradenstvo, spracováva analýzy, texty (nie podľa autorského zákona).

Fotolia_kava-120x90.jpgAk cestujem k potenciálnemu klientovi mimo mesta (prezentácie služby), môžem dať do nákladov cestovné, či peniaze za kávu?

 • Zákon upravuje možnosť uznania daňových výdavkov v prípade pracovnej cesty, ak živnostník preukáže, že daná činnosť tam bola vykonaná. Výdavky napríklad na spotrebu pohonných látok osobného vozidla nezahrnutého do obchodného majetku, stravovanie, ubytovanie, a tak ďalej, sú u živnostníka daňovo uznateľné najviac v rozsahu ako je upravený rozsah cestovných náhrad pre zamestnancov.
 • Odporúčame spracovať o stretnutí zápis, či zabezpečiť inú formu dôkazov. Výdavky za kávu nie sú daňovým výdavkom.
info
Najčastejšie výdavky
Napríklad
 • kancelársky papier, písacie potreby,
 • reklamné predmety (do výšky určenej zákonom),
 • nábytok do kancelárie,
 • telefón, pripojenie na internet,
 • počítač,
 • cestovné, pohonné látky.

Môžem si dať do nákladov gastrolístky?

 • Môžete si uplatniť výdavky na stravovanie, pre rok 2012 vo výške 3,80 eura za každý odpracovaný deň. Takto uplatnené daňové výdavky musíte preukázať, a to napríklad dokladom o nákupe stravných lístkov, gastrolístkov alebo dokladom o nákupe teplého hlavného jedla.
 • Takýto daňový výdavok nie je možné paušalizovať. Na uvedenú sumu nemáte nárok za pracovný deň, ak ste súčasne zamestnaný a váš zamestnávateľ vám zabezpečuje stravovanie v súlade so Zákonníkom práce, alebo v pracovný deň, v ktorý si ako živnostník uplatňujete stravné počas vašej pracovnej cesty.
ico

Viac počítačov v kaderníctve musíte obhájiť

Čo sa smie a čo nie? Živnostníčka – poradenstvo v oblasti vizáže, nechtová modeláž, kaderníctvo.

kaderfot-120x90.jpgOchrannú pokrývku pre zákazníčky ušijem sama, no materiál musím kúpiť. Je možné bločky za takýto materiál považovať za daňovo uznateľný výdavok a dá sa zohľadniť použitie súkromného šijacieho stroja?

 • Ak sú takéto pokrývky potrebné na výkon vašej podnikateľskej činnosti a bločky ste zaúčtovali alebo zaevidovali, výdavok spĺňa všeobecnú definíciu daňového výdavku. Čo sa týka amortizácie súkromného šijacieho stroja zákon upravuje možnosť uznania za daňový výdavok len daňové odpisy dlhodobého majetku, o ktorom by ste ako živnostníčka účtovala, respektíve by ste ho evidovala v daňovej evidencii.
info
Najčastejšie výdavky
Napríklad
 • pracovný odev, obuv, ochranné rukavice,
 • materiál, počítač, telefón, pripojenie na internet,
 • cestovné,
 • vybavenie prevádzky,
 • výdavky na reklamu, na vzdelávanie (novinky, trendy).

V rámci propagácie robím bezplatné ukážky. Spotrebujem materiál, zaplatím prenájom v obchodnom centre, cestujem tam. Čo si môžem dať do nákladov?

 • Za daňový výdavok sa považujú aj výdavky na reklamu vynaložené za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti, ktorou môžu byť aj vami poskytované služby. Takto vykonanú propagáciu, možno považovať za reklamu, a teda s ňou spojené výdavky možno považovať za daňové.

Ako často si môžem ako živnostník prevádzkujúci kaderníctvo kupovať počítač na účely podnikania?

 • Zákon neupravuje limit kedy a ako často si daňovník môže kúpiť počítač. No vzhľadom na váš predmet činnosti je ťažko preukázateľné použitie dvoch či viacerých počítačov súčasne. Daňový odpis či jednorazové zahrnutie obstarávacej ceny do nákladov (v prípade vstupnej ceny počítača do 1700 eur, ak sa ho živnostník súčasne nerozhodne odpisovať) by mohlo byť zo strany daňovej kontroly spochybnené. Je na vás preukázať potrebu viacerých počítačov.

(Accace, ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)

ico

Kontrola vás šetriť nebude

Súvislosť zdokladovaných výdavkov s vaším podnikaním musíte preukázať sami.

Správca dane pri kontrole hodnotí dôkazy o tom, či výdavok súvisí s vašimi podnikateľskými príjmami podľa svojej úvahy, píše Finančné riaditeľstvo. Pýtať sa bude dôkladne. „Daňovník musí opodstatnenosť výdavku odôvodňovať v každom prípade individuálne, v kontexte s ostatnými skúsenosťami,“ vraví Miroslava Slemenská z komunikačného odboru.

To znamená nielen v nadväznosti na charakter podnikania, no aj na množstvo či skladbu majetku, či na charakter príjmov a ostatných výdavkov, ktoré v evidencii či účtovníctve uviedol.

Pokiaľ daňová kontrola nájde v evidencii či v účtovníctve doklad, ktorý považuje za neopodstatnený, vylúči ho z výdavkov. Proti rozhodnutiu o vyrubení dane na základe výsledkov daňovej kontroly môžete podať odvolanie – písomne alebo ústne do zápisnice. Odvolacím orgánom je Finančné riaditeľstvo.

Ďalšou možnosťou je žaloba na súd, prípadne využitie mimoriadnych opravných prostriedkov (obnova konania či preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania). V tomto roku eviduje finančná správa 95 odvolaní a 25 žalôb.

Aké obdobie spätne bude kontrola posudzovať, závisí od správcu dane. Vo všeobecnosti nie však viac ako päť rokov (pri strate sedem rokov od roka, v ktorom bola strata vykázaná).

(ht)

ico

Kniha i percentá

Veľkou položkou v účtovníctve môžu byť náklady na auto a benzín. Zákon dáva možnosti.

0070424benzin2_TASR-120x90.jpgAk má živnostník auto v obchodnom majetku, ako daňové si môže uplatniť celý rad výdavkov vrátane napríklad odpisov. Keď využíva na cestovanie vlastné osobné auto, ako daňový výdavok si môže uplatniť náhradu za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady 0,183 eura za každý kilometer jazdy.

info
Auto
Uplatnenie výdavkov
Ak máte auto v obchodnom majetku, môžete si uplatniť napríklad:
 • daňové odpisy,
 • opravy a udržiavanie,
 • diaľničné známky,
 • daň z motorových vozidiel,
 • pohonné látky.

V tejto sume sú zahrnuté všetky výdavky v súvislosti s prevádzkou vozidla, okrem dane z motorových vozidiel a iných vedľajších výdavkov vynaložených na používanie osobného motorového vozidla počas pracovnej cesty. Napríklad parkovné, poplatky za diaľnicu a podobne, upozorňuje Peter Pašek z Accace.

Čo sa týka uplatnenia výdavkov na pohonné látky, má živnostník v podstate tri možnosti. Môže viesť knihu jázd. Z nej sa výška daňových výdavkov vypočíta s ohľadom na počet najazdených kilometrov na podnikateľské účely, cien pohonných látok v čase ich nákupu a podľa spotreby platnej pre dané motorové vozidlo uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze.

Druhou možnosťou je využitie paušálnych výdavkov do výšky 80 percent z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a konci príslušného zdaňovacieho obdobia.

Treťou možnosťou je uznanie daňových výdavkov na pohonné látky na podnikateľské účely na základe dokladov o ich kúpe, najviac do výšky vykázanej satelitným sledovaním.

Najnižší poplatok pre osobné auto za satelitné sledovanie je od 9,90 eura bez DPH plus jednorazové poplatky.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO- TASR)

1100-big_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 2. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 8. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 1. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 2. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 3. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 4. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 6. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 7. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 10. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 302
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 286
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 580
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 320
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 189
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 044
 7. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 1 885
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 298
 9. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 248
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 067

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Tomanová používa jednostranné stanoviská, súdy ju rešpektujú

Súdneho znalca odvolávajúceho sa na komisárku pre deti Vieru Tomanovú stiahli z prípadu.

KOMENTÁRE

Veď sú to iba deti

Zdá sa, akoby Tomanová nastúpila v čase, keď sa nepredpokladalo, že bude musieť niečo významné urobiť.

SVET

OSN zverejnila plán na zníženie počtu ľudí, je to hoax

Sedemnásť rokov stará správa a množstvo nepodložených komentárov zaujali aj stranu Borisa Kollára.

KOMENTÁRE

Dúfajme, že Duda to pochopil. Nie sú dve Poľská, iba jedno

Predkladané zákony berú Poľsko všetkým Poliakom.

Neprehliadnite tiež

Každá nová bytovka má byť pripravená na elektromobily

Developeri by podľa návrhu museli po roku 2020 do projektov kresliť šachty na kabeláž pre nabíjačky. Elektrizačná sústava na to nie je pripravená.

Štát chce prudšie zvyšovať dôchodky, ale tri veci pri tom nedomyslel

Nikde sa nepíše, koľko bude zvyšovanie dôchodkov stáť a ako dlho to štát utiahne.

Opozícia kritizuje Jahnátka, vlastnú nomináciu nedala

Vláda vymenovala Jahnátka za predsedu energetického regulačného úradu.

Grécka vláda sa rozhodla vrátiť na kapitálový trh

Predaj cenných papierov zabezpečí konzorcium popredných medzinárodných bánk.