Na druhý pilier sa už toľko nespoliehajte

Parlament má na stole niekoľko zmien, ktoré ovplyvnia výšku nasporených peňazí v II. pilieri.

Dobrovoľné odvody do druhého piliera

Odvody do druhého piliera sa znížia z 9 na 4 percentá zo mzdy. Vláda však uvažuje o tom, že umožní dobrovoľne si vkladať do druhého piliera ďalšie dve percentá.

Motiváciou dobrovoľných odvodov má byť daňovo odpočítateľná položka. Z daní si však nebudeme môcť odpočítať celú sumu, ktorú sme do druhého piliera vložili. Najviac do výšky dvoch percent zo základu dane.

Ak niekto zarába v hrubom tisíc eur mesačne, dvojpercentný dobrovoľný odvod by bol vo výške 20 eur mesačne. Z daní si však bude môcť odpočítať iba 11 eur za mesiac, teda za rok 132 eur.

Maximum, čo sa bude dať odpočítať, bude suma zodpovedajúca dvom percentám zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. Pre rok 2013 to bude suma 943,2 eura (v roku 2011 bola priemerná mzda 786 eura).

Dobrovoľné odvody nemusia byť výhodné aj z iného dôvodu. „Možné politické zásahy do regulácie znižujú atraktivitu dobrovoľného platenia odvodov do druhého piliera,“ myslí si Peter Goliaš z INEKO.

Oplatilo by sa uvažovať nad tým, že si tieto dve percentá uložíte radšej v treťom pilieri?

„Tretí pilier podlieha voľnejšej regulácii, čo umožňuje zvoliť vhodnejšiu skladbu investície z peňažných, dlhopisových a akciových fondov,“ konštatuje Goliaš. Rovnako sa dajú odpisovať príspevky na tretí pilier z daní. Dnes si ich môže odpísať zamestnávateľ, po novom by sa mala vrátiť táto možnosť aj zamestnancom do výšky približne 120 eur za rok.

Goliaš upozorňuje aj na to, že nevýhodou tretieho piliera sú vyššie poplatky, ktoré si účtujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Dobrovoľný vstup mladých

V súčasnosti musia mladí, ktorí vstúpia do pracovného procesu, automaticky vstúpiť do druhého piliera, do dvoch rokov potom môžu vystúpiť. Ficova vláda chce vstup zdobrovoľniť pre mladých do 35 rokov.

„Zdobrovoľnenie vstupu ovplyvní najmä mladých, ktorí po štúdiu nemyslia na dôchodok a môžu tak prísť o šancu vstúpiť do druhého piliera, aj keď sa lehota pre vstup predĺžila,“ myslí si Alena Fábryová, manažérka pre dôchodky ING DSS.

Nedá sa však jednoznačne mladým odporučiť, či do druhého piliera majú vstúpiť, alebo nie. A to z niekoľkých dôvodov. Druhý pilier prešiel od svojho vzniku v roku 2005 21 novelami. Nikto nevie, či a ako naň bude vláda siahať v budúcnosti.

Okrem toho vláda plánuje v prvom pilieri posilňovať solidaritu, druhý pilier sa oplatí viac lepšie zarábajúcim.

Dnes je podľa Goliaša hranica, komu sa druhý pilier oplatí a komu nie, priemerná mzda v hospodárstve. Tá bola vlani na úrovni 786 eur za mesiac. Ak teda mladí ľudia očakávajú zárobky nad touto hranicou, druhý pilier môže ich dôchodok zvýšiť.

Ak však napríklad z dôvodu nižšieho vzdelania očakávajú nižšie príjmy, oplatí sa im skôr platiť iba do priebežného prvého piliera.

Za druhý pilier však hovoria pozitíva ako napríklad možnosť dedenia úspor. A istota nasporených peňazí v dôchodku, keďže peniaze v druhom pilieri sú pod drobnohľadom Národnej banky Slovenska.

Popritom treba dodať, ekonómovia upozorňujú, že štát v budúcnosti nebude mať dostatok peňazí na financovania dôchodkov zo Sociálnej poisťovne.

Otvorenie druhého piliera

Ficova vláda opäť dá možnosť vystúpiť z druhého piliera. Ľudia, ktorí sa tak rozhodnú, to budú môcť urobiť od októbra do konca roka 2012.

Dôchodkové spoločnosti nepredpokladajú, že by vystúpilo veľa ľudí . „Veríme, že otvorenie druhého piliera je len technicko­právnou záležitosťou a nebude sprevádzané žiadnou kampaňou namierenou proti druhému pilieru,“ hovorí Jozef Paška, predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej DSS.

Vyššie poplatky pre dôchodkové správcovské spoločnosti

Vláda chce umožniť správcovským spoločnostiam účtovať niektoré poplatky vyššie ako v súčasnosti. Za správu vo fondoch bez garancií to bude namiesto súčasných 0,3 až 0,6 percenta z majetku vo fonde.

Výnosový poplatok pre DSS vo všetkých fondoch stúpne z 5,6 percenta na 10 percent z dosiahnutého zhodnotenia.

Vláda tiež zníži dva poplatky, ale z menších finančných objemov. Dnes si DSS môže z každého príspevku sporiteľa zobrať jedno percento, po novom si budú účtovať 0,75 percenta. Sociálna poisťovňa si z príspevku sporiteľa strhne 0,25 percenta, dnes je to pol percenta.

ico

Dôchodky sa nedajú vypočítať

Vláda v predloženej novele nerieši vyplácanie dôchodkov z druhého piliera. Zmeniť vzorec na výpočet dôchodku musí do roku 2015, keď by sa mali začať vyplácať prvé dôchodky z druhého piliera.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorou sa má zmeniť výška odvodov do druhého piliera, zďaleka nie je posledná.

Ministerstvo práce plánuje na budúci rok predložiť ďalšie, tentoraz však nevyhnutné zmeny, bez ktorých by nemohli dôchodkové spoločnosti vyplácať dôchodky z druhého piliera.

„Poisťovne, ktoré by mali v budúcnosti (od roku 2015) ponúkať produkt, ktorý spĺňa charakteristiku doživotného starobného dôchodku, taký produkt zatiaľ nemajú,“ vysvetľuje Alena Fábryová, manažérka pre dôchodky ING DSS.

Dôvodom je nesprávny kalkulačný vzorec pre výpočet starobného dôchodku v prílohe zákona o starobnom dôchodkovom sporení. „Nezohľadňuje náklady poisťovní na správu poistenia,“ dodáva Fábryová.

Práve toto má riešiť budúcoročná novela. „Zákon, ktorý by komplexne nanovo upravoval podmienky vyplácania dôchodkov z druhého piliera, ministerstvo začne pripravovať v najbližších týždňoch,“ vysvetlil Michal Stuška, hovorca rezortu práce.

ico

Kde si môžeme od októbra sporiť

Kým dnes si môžeme vybrať zo štyroch fondov, kde si môžeme sporiť, od januára si budeme môcť voliť z dvoch povinných alebo z ďalších, ktoré si budú môcť dôchodkové spoločnosti samy namodelovať.

1. Súčasný indexový, akciový a zmiešaný fond sa zlúči do jedného akciového negarantovaného fondu. Dlhopisový fond sa zmení na dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Dôchodkové správcovské spoločnosti budú musieť tieto dva fondy povinne ponúkať. Môžu však vytvoriť aj ďalšie dôchodkové fondy s vlastným názvom a s rôznou investičnou stratégiou. Ich počet zákon nelimituje.

„V názve však bude musieť byť uvedené, či je daný fond garantovaný, alebo negarantovaný,“ konštatuje hovorca rezortu práce Michal Stuška.

2. Tí, ktorí si v súčasnosti sporia v niektorom z negarantovaných fondov, budú musieť do 31. marca budúceho roku doručiť svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásenie, že chcú aj naďalej zotrvať v negarantovanom fonde.

3. Ak sporitelia v negarantovaných fondoch nevyjadria svoju vôľu ostať v negarantovanom fonde včas alebo vôbec, budú automaticky k 30. aprílu 2013 zaradení do dlhopisového garantovaného fondu.

4. Aby sa nestalo, že vás proti vôli preradia do garantovaného fondu, sledujte svoju poštovú schránku. Tlačivo vyhlásenia bude dôchodková správcovská spoločnosť posielať každému sporiteľovi poštou.

5. Sporitelia však aj po tomto dátume budú môcť prestúpiť kedykoľvek bezplatne naspäť do negarantovaného fondu. Podľa Jozefa Pašku z Allianz – Slovenskej DSS bude v strednodobom horizonte v negarantovanom fonde 20 až 30 percent majetku. Zvyšok bude uložený v garantovanom fonde.

„V negarantovanom budú mať majetok len takí sporitelia, ktorí si budú vedomí rizík s tým súvisiacich,“ myslí si Paška. Správcovské spoločnosti sa tešia na to, že budú mať rozviazané ruky pre napĺňanie rizikových investičných stratégií v negarantovanom fonde.

6. Od 50 rokov veku sa peniaze postupne presúvajú do dlhopisového garantovaného fondu. Každý rok 10 percent zo stavu na účte až do dovŕšenia 59 rokov veku, keď bude mať sporiteľ v dlhopisovom dôchodkovom fonde všetok majetok.

ico

Čo ste možno nevedeli

Ak si ešte sporíte v DSS

Sporenie v druhom pilieri nemá vplyv na výšku pozostalostných dôchodkov, ako je sirotský a vdovský (vdovecký) dôchodok, ak ešte sporiteľ nezačal poberať dôchodok z druhého piliera.

„Ak zomrie sporiteľ vo veku nižšom, ako je jeho dôchodkový vek (napríklad vo veku 53 rokov), suma pozostalostného dôchodku sa určuje zo sumy invalidného dôchodku, na ktorý by mal sporiteľ nárok ku dňu smrti,“ vysvetľuje Jana Ďuriačová, hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

Suma invalidného dôchodku sa neznižuje za obdobie, počas ktorého je sporiteľom. Sociálna poisťovňa totiž postupuje DSS len časť poistného na starobné poistenie, nie na invalidné poistenie, z ktorého je nárok na invalidný dôchodok.

Suma vdovského a sirotského dôchodku bude preto rovnaká, či zosnulý bol, alebo nebol sporiteľom v II. pilieri.

Ten, kto už dôchodok má

Ak zomrie človek, ktorý už bude poberať starobný dôchodok z prvého aj druhého piliera (od roku 2015), Sociálna poisťovňa bude platiť pozostalostný dôchodok vdove 60 percent a sirote 40 percent zo sumy starobného dôchodku z prvého piliera.

Sirota alebo vdova (vdovec) by tiež dostali časť peňazí z poisťovne, ktorá by vyplácala doživotný dôchodok z úspor z druhého piliera.

Ako klesnú úspory v druhom pilieri

Ponúkame orientačné prepočty, koľko by zarobili ľudia v II. pilieri, ak by si po celý čas sporili 9 % a koľko môžu zarobiť, ak si od októbra budú sporiť len 4 % z hrubej mzdy.

Vysvetlivky:

 • *Konzervatívne fondy dosiahli v priemere 2,6% zhodnotenie za rok
 • ** Počítame so zvýšeným vekom odchodu do dôchodku, pre jednoduchosť sme stanovili jednotný vek 65 rokov
 • *** rátame s priemerným vekom dožitia 75 rokov
 • Zdroj: Výpočty boli robené podľa kalkulačky OKS
 • Pozn.: Ide len o veľmi orientačné prepočty z viacerých dôvodov. Nedá sa reálne nasimulovať, ako sa budú vyvíjať trhy v budúcnosti, tiež závisí od rozloženia úspor do fondov, či už garantovaného alebo negarantovaného.
 • Rovnako je málo pravdepodobné, že by sa II. pilier už nemenil.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 938
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 535
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 504
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 320
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 979
 6. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 765
 7. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 468
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 267
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 525
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 3 043

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Zelenina z Lidla pohorela v amatérskom teste. Dá sa veriť meračom?

Internetom sa šíri video, v ktorom niekto meria dusičnany v zelenine a ovocí.

KULTÚRA

Dán o knižnom trhu: S mafiánskymi praktikami som sa nestretol

Spisovateľ má s podnikateľmi zlú skúsenosť.

KULTÚRA

Existoval len jeden James Bond, ktorý mohol hrať sám seba

Roger Moore stvárňoval agenta 007 najdlhšie.

Neprehliadnite tiež

Zelenina z Lidla pohorela v amatérskom teste. Dá sa veriť domácim meračom?

Internetom sa šíri video, v ktorom neznámy muž meria dusičnany v zelenine a ovocí.

Vláda chce rodinám zaplatiť sťahovanie sa za prácou

Niekoľkotisícový príspevok by mal ľudí motivovať, aby opustili svoje domovy a za prácou sa presťahovali tam, kde je.

Francúzsky miliardár dostal zelenú na prevzatie značky Christian Dior

LVMH je najväčším výrobcom luxusného tovaru na svete.

Vyhlásili tender na obnovu Gabčíkova

Celý projekt obnovy si vyžiada celkovo vyše 144 miliónov eur.