Asistentom pridajú, stále je to málo

Štát zvýšil hodinovú sadzbu príspevku, ktorý majú ťažko zdravotne postihnutí ľudia pre pomocníkov. Zmenilo sa životné minimum.

Počty priznaných hodín na osobnú asistenciu bývajú podhodnotené.

Prvýkrát v auguste úrad práce pošle ťažko zdravotne postihnutým ľuďom o niečo viac peňazí na odmenu pre ich osobných asistentov. Príspevok vďaka valorizácii životného minima bude 2,71 eura na každú priznanú hodinu asistencie.

Osobného asistenta zo zákona môže mať človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je odkázaný na pomoc v činnostiach stanovených zákonom. Bez ohľadu na to, či je doma, alebo pracuje.

Štát limituje vek postihnutého žiadateľa, cez posudok lekára a sociálneho pracovníka sa určí rozsah hodín. Zákon vymenúva, aké činnosti môže asistent vykonávať a príspevok od určitej hranice závisí aj od príjmu hendikepovaného človeka a spolu posudzovaných osôb – napríklad manžela či manželky.

Asistentom môže byť v zásade každý, netreba na to mať špeciálne vzdelanie. Jeden asistent však nesmie prekročiť desať hodín asistencie denne. Zdravotné aj dôchodkové poistenie (s obmedzeniami) za asistentov platí štát. Z príjmu sa platia dane.

Luxus?

Hoci to na prvý pohľad vyzerá nadštandardne, pravda tam, kde ide o pomoc pri základných potrebách, býva celkom iná.

Aby štát platil osobnému asistentovi dôchodkové poistenie, musí vykonávať asistenciu 140 hodín mesačne, teda zhruba sedem hodín denne (ak rátame pracovné dni). Klient mu za to vyplatí príspevok približne 380 eur mesačne.

Z toho treba odviesť daň, a keďže nejde o zamestnanie, asistent nemá nárok na dovolenku, péenku a ani na príplatok za sviatky či za nadčasy.

Ak asistent pracuje pre človeka, ktorý je na vozíku, čaká ho premiestňovanie imobilného klienta, jeho vyzliekanie a obliekanie, pomáhanie s osobnou hygienou, na WC, prípadne ho treba prebaliť, cievkovať a podobne. Mechanické vozíky samy osebe vážia aj do 20 kilogramov.

Zodpovedajúca odmena pre asistentov by podľa Ľudmily Gričovej z Centra samostatného života mala zodpovedať priemernému platu. „A asistencia by mala mať štatút zamestnania,“ dodáva Gričová. Podobný názor má aj Matúš Grega z občianskeho združenia ZOM Prešov.

Študenti i dôchodcovia

Ústredie práce nevedie o asistentoch štatistiku. Centrum samostatného života teda urobilo vlastný prieskum. Podľa neho pred rokom malo osobného asistenta zhruba 7780 z 397 700 ťažko zdravotne postihnutých ľudí. Iba 38 malo potrebu asistencie stanovenú na 20 hodín, čo je najvyšší možný rozsah.

Najčastejšie asistentov robia študenti, no aj ľudia popri zamestnaní a dôchodcovia. Asistent môže pracovať aj pre mentálne postihnutú osobu (napríklad s Downovým syndrómom), nevidiacu či sluchovo postihnutú osobu.

V zozname činností je napríklad predčítanie slepým ľuďom.

Hoci je príspevok nízky, osobnú asistenciu robia ľudia väčšinou pre peniaze. To, či postihnutí priplácajú asistentom zo svojho, neviem vylúčiť, dodáva Grega.

V praxi je bežné, že dodatočné výdavky na dopravu či na lístky na kultúrne podujatie si asistenti pýtajú ihneď preplatiť. Takéto náklady si pritom môžu zohľadniť napríklad ako paušálne výdavky v daňovom priznaní.

Potreba hodín asistencie je veľmi individuálna. Schválený rozsah býva podhodnotený. „Napríklad sa zabúda na tradičnú úlohu ženy v domácnosti, ktorá potrebuje viac hodín na pomoc napríklad pri varení alebo pri praní,“ vraví Gričová.

Sociálni pracovníci automaticky predpokladajú, že tieto činnosti preberie hoci aj zamestnaný manžel. Na druhej strane sa podľa nej možno stretnúť s priznávaním asistencie napríklad výlučne len na sprievod na spoločenské či na iné podujatia, pretože inú pomoc netreba.

„Sme za zmenu priznávania. V prvom rade by sa zvýšený rozsah hodín mal priznávať ľuďom, u ktorých od pomoci asistentov závisí každodenné prežitie,“ vraví.

Ak má ťažko zdravotne postihnutý človek asistenta, neznamená to, že nemá nárok na kompenzačné pomôcky.

ico

Pravidlá určuje zákon a zmluva

Ak má na odmenu asistenta slúžiť štátny príspevok, platia obmedzenia.

Vek

 • Príspevok môže dostať postihnutý človek od šesť do 65 rokov.
 • Človeku nad 65 rokov ho môžu priznať, ak ho dostával pred dovŕšením tohto veku.

Príbuzenstvo a opatera

 • Limitované je poskytovanie príspevku, ak má robiť asistenciu niekto z rodiny – štát určuje rozsah činností (spomedzi zoznamu tie intímneho charakteru) a povoľuje len štyri hodiny z príspevku hradenej asistencie denne.
 • Príspevok na osobnú asistenciu nedostane žiadateľ, ktorému už obec zabezpečuje opatrovateľskú službu alebo štát vypláca príspevok na jeho opatrovanie.

Zmluva

Musí v nej byť najmä:

 • druh a rozsah vykonávaných činností,
 • miesto výkonu osobnej asistencie môže byť uvedené ako „doma aj mimo domova“. Nie na pracovisku. Na pomoc ťažko zdravotne postihnutému človeku na pracovisku sú určení pracovní asistenti. Príspevok na časť ich mzdy môže dostať zamestnávateľ aj postihnutý samostatne zárobkovo činný človek v rámci podpory služieb zamestnanosti. Žiada sa na úrade práce, vlani schválili 369 žiadostí,
 • obdobie výkonu osobnej asistencie (zvyčajne na neurčitý čas),
 • práva a povinnosti osobného asistenta,
 • odmena a spôsob vyplácania,
 • dôvody odstúpenia od zmluvy (napríklad nedochvíľnosť, alkohol a podobne).

(ht)

ico

Koľko hodín?

Kým požiadate o príspevok na osobnú asistenciu, premyslite si, koľko hodín pomoci budete potrebovať.

info
7300
hodín ročne - to je maximum na poskytnutie príspevku. Zahŕňa aj víkendy či polohovanie ľudí (aj v noci), ak sa nedokážu sami hýbať.

Jednoduchú tabuľku na výpočet počtu potrebných hodín osobnej asistencie si viete vypracovať aj sami. V prvom stĺpci do riadkov zapíšete činnosti osobného asistenta, ktoré vymenúva zákon. V druhom stĺpci na riadok ku každej činnosti napíšete, koľko hodín potrebujete denne.

Len umývanie s prípravou môže zabrať aj takmer hodinu času. Záleží na tom, do akej miery ovládate svoje telo a či bude mať asistent k dispozícii účinnú pomôcku – napríklad stropný zdvihák.

V ďalších stĺpcoch a riadkoch už potom ľahko zrátate, koľko by to malo byť za týždeň, mesiac a za celý rok.

Premyslieť si a spočítať, koľko hodín pomoci zhruba budete na ktoré činnosti potrebovať, sa odporúča predtým, ako požiadate o peňažný príspevok. Aby ste potom vedeli dobre argumentovať o svojich potrebách pri posudzovaní a určovaní potrebného rozsahu osobnej asistencie, na ktorý vám prispeje štát.

Najvyšší počet hodín je stanovený na 7300 za rok, to vychádza 20 hodín denne.

K najčastejším chybám pri určovaní počtu hodín asistencie patrí napríklad podhodnotenie zvýšenej pomoci v čase choroby alebo zohľadnenie sezónnosti (napríklad v lete sa treba častejšie sprchovať).

(ht)

ico

Čo pre vás smú robiť

Druhy činností osobného asistenta upravuje zákon.

voziky-120x90.jpgOsobný asistent má pomáhať s tým, čo nedokáže človek pre postihnutie urobiť sám a pri tom sa má podporovať jeho samostatnosť.

Napríklad človekovi na vozíku pomôže sa obliecť, dopraví ho autobusom či autom do predajne, naloží tovar do košíka, vyloží ho na pokladničný pás a po zaplatení (to zvládne človek na vozíku aj sám) naloží nákup do tašiek a všetko spolu prepravia domov.

Je to preto, že človek na vozíku sa dokáže rozhodovať, čo dať do košíka, no ak má napríklad svalovú dystrofiu, v ruke nemusí udržať ani len liter mlieka.

Zákon umožňuje pomoc pri týchto činnostiach:

 • vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, príprava, podávanie jedla, podávanie liekov,
 • nakupovanie, pomoc pri domácich prácach, starostlivosť o pomôcku (napríklad vozík, auto),
 • dorozumievanie (napríklad tlmočenie sluchovo postihnutým či predčítanie zrakovo postihnutým),
 • dohľad, pomoc pri akútnom ochorení, počas dovolenky,
 • sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z neho, ak je rodič alebo náhradný rodič človek s ťažkým zdravotným postihnutím, pomoc nepočujúcemu či nevidiacemu rodičovi dieťaťa od jedného do deviatich rokov,
 • preprava alebo premiestňovanie pri rôznych aktivitách.

Kompletné informácie sú na webovej stránke employment.gov.sk či na stránkach neziskoviek.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU)

ico

Deti môžu mať len cudzieho

Rodičia môžu robiť štátom plateného asistenta len dospelým deťom.

info
18 rokov

musí mať vaše dieťa, aby ste mu mohli sami robiť pri niektorých činnostiach osobného asistenta.

Čo sa týka rodičov aj iných príbuzných (manžel, vnuk, súrodenec, nevesta a podobne), pri výkone osobnej asistencie hradenej zo štátneho príspevku zákon nedáva na výber. Rodič môže vykonávať osobnú asistenciu len svojmu plnoletému dieťaťu. Teda až od jeho osemnástych narodenín pri vymedzených, zákonom stanovených činnostiach.

No aj potom je jeho účasť na osobnej asistencii podobne ako u iných rodinných príslušníkov limitovaná. Vo výkaze úrad práce uzná pre potreby príspevku len štyri hodiny a len niektoré činnosti. A to navyše len v rozsahu hodín uvedenom v posudku. To znamená, že ak má zdravotne postihnutý na povolené činnosti, ktoré môže robiť rodina, priznaných menej hodín ako 1460 hodín ročne (štyri hodiny denne), tak musí v mesačnom výkaze uvádzať len toľko hodín, koľko má priznaných v posudku.

Čo sa môže a čo nie

K činnostiam, ktoré zo zákona môžu ako asistenti vykonávať rodičia či iní rodinní príslušníci, patrí vstávanie, líhanie, polohovanie (aby nevznikali preležaniny a cievne komplikácie). Ďalej obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov a pomoc pri akútnom ochorení.

„Sú to činnosti intímneho charakteru a osobnejšie veci, pri ktorých je prítomnosť rodinného príslušníka prirodzenejšia,“ hovorí Matúš Grega z občianskeho združenia ZOM Prešov.

Všetkým rodičom sa to nepáči. Najradšej by sa o dieťa starali sami. Možno sa na mňa budú viacerí rodičia hnevať, no osobná asistencia má slúžiť na odbremenenie rodiny a na to, aby rodičia mohli chodiť do práce a podobne, vraví Ľudmila Gričová z Centra samostatného života.

Niekedy sa totiž stáva, že rodičia pre svoje predsudky nedovolia, aby asistenta mala ich dospelá postihnutá dcéra. Nesúhlasia, aby niekto cudzí chodil do domácnosti. Asistent nerodič je dôležitým predpokladom osamostatnenia sa dieťaťa – napríklad tínedžera.

Pomoc v škole

Skúsenosti s osobnými asistentmi detí pritom nemajú len rodiny, kde je dieťa na vozíku. Pomáhajú napríklad autistickým deťom.

V košickom združení Nádej pre autistov majú skúsenosti s asistentmi, ktorí takto postihnuté deti vozia do školy a zo školy. „Prípadne pomáhajú aj vtedy, keď dieťa nie je schopné počas vyučovania ísť samostatne na toaletu a podobne,“ hovorí Iveta Petíková zo združenia. Záleží tiež na dohode s konkrétnou školou.

(ht)

ico

Pozor na dôverné informácie

Keď asistenta ešte len hľadáte, nezverejňujte telefón či presnú adresu.

info
Asistencia
Kto vám poradí
Skúste kontakty z webových stránok neziskoviek, napríklad:
1225930_mobile_phone_1-120x90.jpg
Foto: ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU

Pri hľadaní osobného asistenta sa ťažko zdravotne postihnutí ľudia musia spoľahnúť na seba. Zákon o sociálnych službách síce ráta s činnosťou agentúr, s ktorými by mal hendikepovaný človek zmluvu a tie by mu poskytovali asistentov.

V praxi však nefungujú. Nik neprispeje na to, aby sme zamestnávali tím profesionálov a ľudí potrebných pre agendu, hovorí Ľudmila Gričová z Centra samostatného života.

Neziskové organizácie teda pomáhajú tak, ako im systém dobrovoľníctva umožňuje. Ak sa prihlási záujemca, pozvú si ho na pohovor a v prípade dopytu odporučia alebo neodporučia.

Postihnutí ľudia si najčastejšie hľadajú asistentov sami v okolí, prípadne na inzerát či cez výzvu na sociálnych sieťach. „Nie je vhodné hneď písať telefón alebo presnú adresu,“ radí Gričová.

Je to prevencia pred zneužitím. Pre prvý kontakt stačí e­mail a stretnutie na neutrálnom mieste. Nezabudnite sa hneď opýtať, či záujemcovi neprekáža pomoc pri osobnej hygiene.

Mnohí si totiž činnosť asistenta predstavujú len ako sprievodcovstvo do kina či na večerné prechádzky.

(ht)

1100-big-opatrovanie_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 2. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 3. Detské zúbky sú veda
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 8. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 10 561
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 5 041
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 842
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 339
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 574
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 290
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 057
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 897
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 810
 10. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 757

Hlavné správy zo Sme.sk

PRIMÁR

Päťdesiatnici a stres: Po päťdesiatke začne stres zabíjať

Nikto nie je stavaný na to, aby prežíval dlhodobý stres.

SVET

Po páde z mosta do Vltavy zomrel český herec Jan Tříska

Okolnosti pádu vyšetruje polícia.

ŠPORT

Expert: Sagan je ako rocková hviezda cyklistiky

MS môže pokojne vyhrať aj sedemkrát, myslí si.

Neprehliadnite tiež

Železnice ukázali zmodernizované Pendolino. Pozrite sa, ako vyzerá

Jednotku prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko s Českými dráhami na linke medzi Košicami a Prahou

Pozrite sa, koľko rokov pracovného života môžete ako Európan očakávať (Eurostat)

Za uplynulú dekádu stúpla očakávaná dĺžka pracovného života v priemere o 1,8 roka, zistil európsky štatistický úrad.

Škoda nestíha vyrábať Superb, časť výroby presunie do Nemecka

Automobilka v súčasnosti nedokáže uspokojiť veľký dopyt zákazníkov po vozidlách.