Pri dedičskom konaní ľudí strašia dlhy

Dedí sa majetok aj dlhy. Po výzve notára platíte len tie prihlásené a lén do výšky toho, čo ste dedili

Prenechať dedičstvo veriteľom sa dá vtedy, ak majetok tvoria peniaze. Ďalšou možnosťou je likvidácia, spraví ju notár.

Dlho to trvá a stojí to veľa peňazí. Tak zhrnul dedičské konanie Ivan z Bratislavy. Hoci notárovi na prvé stretnutie s otcom ako jediní dedičia doniesli kompletný zoznam úspor v bankách a listy vlastníctva k nehnuteľnostiam, trvalo štyri mesiace, kým sa dočkali osvedčenia.

Potvrdiť právoplatnosť vraj majú ísť až o dva mesiace, kým bude mať súd spis. Pri úsporách, trojizbovom byte a garáži v okresnom meste notárovi zaplatili zo zákona takmer šesťsto eur, až stovka z toho išla na DPH. Súdu zaplatia ďalších zhruba sto eur.

Ako to urýchliť

info
Pomôžte si
 • Pre úsporu ďalších poplatkov za dedičské konanie je výhodnejšie, ak sa pozostalý rodič zriekne majetku v prospech detí a nie naopak.
 • Darovanie nehnuteľností pred smrťou sa niekedy využíva ako možnosť úspory na odmenách a poplatkoch v dedičskom konaní. Najmä ak si darca a obdarovaný napíšu zmluvu sami a nechajú si len overiť podpisy. Rizikom sú možné spory medzi dedičmi o zahrnutí daru do dedičstva.
 • K notárovi zoberte len kópie listov vlastníctva. Za originály by ste na katastri platili, notár ich dostane bez poplatku.
 • Čím väčší budete mať prehľad o tom, v ktorých bankách mal zomretý peniaze, tým menej sa bude musieť notár pýtať bánk. Poplatky za takéto dopytovanie sú vysoké a notár vám ich vyúčtuje v rámci oprávnených nákladov.

Mnohé veci na dedičskom konaní pozostalí neurýchlia. Čas ušetrí, ak dedičia prídu už na prvé predbežné konanie s čo najviac údajmi o majetku a okruhu dedičov.

Konanie urýchli, ak prinesú potrebné listiny. „Najmä listy vlastníctva k nehnuteľnostiam, zostatok na účtoch, výpis z účtu majiteľa cenných papierov, technický preukaz auta a podobne,“ vymenováva notárka Katarína Valová.

Pomôže, ak sú dedičia jednotní pri stanovení hodnoty nehnuteľnosti. Znalecké posudky a spory konanie predlžujú a predražujú.

Zablokované účty

Ak nebol pozostalý manžel spolumajiteľom účtu, musí rátať s tým, že mu ho banka rýchlo zablokuje.

Urobí to hneď, ako sa dozvie o úmrtí majiteľa – napríklad na základe notárskeho dožiadania údajov o účte nebohého či z potvrdenia matriky o úmrtí. Ak pozostalí stihnú peniaze vybrať, údaje sa evidujú. Po zablokovaní nezostáva nič iné, ako presmerovať platby (napríklad dôchodok) na iný účet, čo istý čas potrvá.

Peniaze na tom pôvodnom sa naďalej úročia, úroky tvoria vlastníctvo dedičov. Vedenie účtu je bez poplatku až do ukončenia dedičského konania.

Ak bola k účtu vydaná karta, tá sa tiež zablokuje a banka ju zruší. Ak mal zosnulý úver, tento sa „zmrazí“ - prestane sa úročiť a spoplatňovať a stane sa súčasťou dedičského konania.

Veritelia, hláste sa

Práve pre obavy z dlhov sa stáva, že dedičia chcú odmietnuť dedičstvo. „Nie je to nutné. Za poručiteľove dlhy dedič zodpovedá len do výšky nadobudnutého dedičstva,“ vysvetľuje Valová.

Pri podozrení, že dlhy budú väčšie ako majetok, dedičia môžu požiadať o vykonanie výzvy veriteľom. Známym veriteľom sa pošle poštou, aby oznámili pohľadávky a pre neznámych sa táto výzva vyvesí na úradnej tabuli súdu. Uspokojujú sa len prihlásené pohľadávky.

Dedičia sa môžu s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov – to býva najmä vtedy, ak sú predmetom dedičstva peniaze.

Ďalšou možnosťou je, že likvidáciu vykoná notár. Dedičia zo svojho doterajšieho majetku na dlhy nemusia zo zákona prispieť ničím. A to ani vtedy, ak zosnulý narobil dlhy väčšie, ako je majetok pri vykonávaní živnosti.

ico

Čo sa dostáva do dedičstva a čo sa delí aj inak

Peniaze na účte

Pri zmluvách o zriadení bežného alebo vkladového účtu nemožno určiť osobu oprávnenú na finančné plnenie z nich vyplývajúce. Po smrti majiteľa účtu prechádzajú peniaze do dedičského konania. Podobne je to pri stavebnom sporení.

Poistka

Pri zmluve o životnom poistení možno pri jej podpise, no aj neskôr, určiť osobu, ktorá má v prípade smrti poisteného právo na vyplatenie peňazí. Ak nie je určená, právo nadobúdajú postupne manžel, deti alebo rodičia poisteného.

Ak ich niet, právo na výplatu vzniká osobám, ktoré žili s poisteným najmenej rok pred smrťou v spoločnej domácnosti a starali sa o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poisteného. Až vtedy, ak takýchto osôb niet, právo na peniaze nadobúdajú dedičia.

Úspory v II. a III. pilieri

Ak sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku zomrel a niet osôb, ktorým by sa vyplácal vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok, vyplatí sa hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého fyzickej alebo právnickej osobe, ktorú určil zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak takáto osoba nie je, nadobúdajú právo na vyplatenie peňazí manžel a ak ho niet, deti zomretého.

Ak ani ich niet, tak rodičia zomretého, a ak ani takých niet, osoby, ktoré žili so zomretým počas najmenej jedného roka pred smrťou v spoločnej domácnosti, starali sa o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na zomretého.

Ak niet ani osôb určených v zmluve, ani osôb uvedených v zákone o dôchodkovom sporení, právo na vyplatenie peňazí sa stane predmetom dedičského konania.

Čo sa týka úspor v III. pilieri, vypláca sa aktuálna hodnota osobného účtu účastníka tomu, koho zomretý určil v zmluve. Ak nikoho neurčil, právo na vyplatenie peňazí je predmetom dedičstva.

Dávky sociálneho poistenia

Peňažné nároky z nemocenského, dôchodkového, úrazového, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti splatné ku dňu smrti poručiteľa sa tiež môžu dediť.

Po zomretom, ktorý splnil podmienky na výplatu niektorej z dávok a nárok na výplatu si pred smrťou uplatnil, prechádzajú nároky na vyplatenie súm splatných ku dňu smrti postupne na manžela (manželku), deti a rodičov. Ak ich niet, nárok na vyplatenie dávok sa dostáva do dedičského konania.

bnt attorneys-at-law, ht

ico

Malé výmery sú na ťarchu

Kto bude aký majetok dediť – to býva najväčším úskalím dohody dedičov. Najmä ak ide o nedeliteľnú poľnohospodársku pôdu či lesné pozemky.

1382003_63022620-120x90.jpgPravidlá pre podiely pri dedení sú jasné. No zo zákona sa poľnohospodárska pôda alebo lesné pozemky nesmú drobiť, vraví Peter Jurík z firmy Bakoš Jurík, ktorá sa špecializuje na majetkové vysporiadanie nehnuteľností.

info
2000
štvorcových metrov
 • Pod tento limit sa už poľnohospodárska pôda nesmie deliť.

Ako sa dohodnúť?

Pre poľnohospodársku pôdu platí, že ju nemožno drobiť pod dvetisíc štvorcových metrov, pri lesných pozemkoch je hranica päťtisíc štvorcových metrov. Dedičia chcú hlavne byt v meste alebo stavebný pozemok, vraví Jurík. V prípade nedeliteľnej pôdy sa musia dohodnúť.

Celú výmeru potom dedí najčastejšie ten, kto k nej má vzťah alebo predpoklady starať sa o ňu. Záujmy zvyšných dedičov sú zvyčajne chránené formulou o tom, že dedič – nový vlastník je v osvedčení o dedičstve viazaný vyplatiť zákonný podiel ostatným dedičom, ak pôdu napríklad predá či prenajme. Prípady, keď sa dedičia nevedia dohodnúť, rieši súd.

Môže sa však stať, že v katastri je ešte zapísaná pôda ako poľnohospodárska a v územnom pláne oblasť už prekvalifikovali a možno na nej stavať. „Vtedy notárovi zvyčajne stačí vyhlásenie dedičov, že takáto zmena nastala,“ hovorí notárka Katarína Valová. Preukázať takýto stav však budú musieť dedičia na katastri.

Patovú situáciu rieši súd

Dohoda dedičov môže stroskotávať aj na predstavách o cene nehnuteľností. Najmä ak niekto má nehnuteľnosť dediť ako celok a ostatných vyplatiť. Cenu môže stanoviť na základe pomerov na trhu notár a predložiť ju dedičom na schválenie. Ďalšou možnosťou je znalecký posudok, ktorý však znamená výdavky navyše (150 eur a viac). Problémové konanie opäť môže skončiť na súde.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO - SXC.HU)

ico

Posledná vôľa veľa zmení

Majetok môžete odkázať, komu chcete. Vaše deti však chráni zákon. A je jedno, z ktorého sú manželstva.

info
Formality
Aby závet platil
 • musí byť určitý a zrozumiteľný,
 • napísaný v zákonom predpísanej forme,
 • právnym úkonom jednej osoby, nesmú ho spolu napísať napríklad manželia,
 • bez dodatočných podmienok typu: potomok dostane majetok, ak sa o mňa postará,
 • notárovi predložený ako originál, nie kópia.
17907301-120x90.jpg
Foto: SITA

Závet má pred postupom dedenia v Občianskom zákonníku prednosť. Človek vďaka tejto listine má počas života šancu usporiadať a rozdeliť svoj majetok tak, ako sa jemu samému vidí najlepšie.

Ale ani závet nemení nárok na dedičstvo takzvaných neopomenuteľných dedičov. Zo zákona sú nimi deti zomretého. Či už z aktuálneho, alebo predchádzajúceho manželstva či manželstiev.

Nemusia na súd

Človek, ktorý píše závet, síce v ňom môže napísať, že chce, aby celý jeho majetok zdedila jeho priateľka alebo priateľ. „No stačí, aby deti ako neopomenuteľní dedičia v dedičskom konaní povedali notárovi, že namietajú relatívnu neplatnosť závetu a všetko je inak,“ hovorí notárka Katarína Valová.

Nemusia ísť ani na súd. A napríklad priateľka ich zosnulého otca, ktorá podľa závetu mala dostať všetko, dostane len zvyšok, ktorý nedostanú deti. Tie, ak sú maloleté, musia dostať celý svoj dedičský podiel, tak ako ho stanovuje zákon. Ak sú plnoleté, tak polovicu z neho.

Vydediť nie je len tak

Jedinou možnosťou, ak poručiteľ nechce, aby dedili jeho deti (alebo niektoré z nich), je vydedenie. „To však nejde len tak,“ zákon presne stanovuje, za akých príčin to možno urobiť,“ dodáva Valová.

Vydediť môže rodič dieťa iba v štyroch prípadoch - ak sa dedič správa v rozpore s dobrými mravmi a neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, starobe alebo v iných závažných prípadoch.

Ďalej ak neprejavuje o poručiteľa záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať (nestačí napríklad len to, že nepíše listy, no musí vyslovene odmietnuť kontakt), ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka a ak vedie trvalo neusporiadaný život.

V prípade, že vydedený dedič závet napadne, treba dokázať oprávnenosť dôvodov na súde.

(ht)

ico

Pri firme pozor na dane

Podnikal zosnulý? Čo bude ďalej, záleží na tom, či mal živnosť, alebo eseročku.

Ak mal zosnulý živnosť, niekto z rodiny sa zvyčajne podujme na to, aby aspoň zabránil vzniku ďalších dlhov. Zo zákona takto môže do dedičského konania urobiť hociktorý dedič zo zákona alebo zo závetu, pozostalý manžel (manželka), aj keď nie je dedičom, no je spoluvlastníkom majetku na prevádzkovanie živnosti.

Pokračovať môže správca dedičstva, ak ho ustanovil súd – napríklad vtedy, ak si ani jeden z dedičov na živnostníctvo netrúfa.

Na pol roka spomenuté osoby nepotrebujú vlastné živnostenské oprávnenie – pokračujú na základe oprávnenia zomretého. Výnimkou je manžel (manželka).

Tí môžu podnikať na pôvodnú živnosť aj dlhšie. Do mesiaca po smrti treba oznámiť na živnostenský úrad, či bude niekto v živnosti pokračovať. Ak sa v dedičskom konaní preukáže, že nik pokračovať nechce, živnosť sa zruší.

Dlhy vzniknuté z podnikania idú do dedičského konania. Hodnotu firmy určuje znalec. Po dedičskom konaní môže v živnosti pokračovať ten, kto získal majetkový podiel.

Prechod obchodného podielu závisí od vnútorných predpisov tej­ktorej právnickej osoby. „Spoločenskou zmluvou možno dedenie obchodného podielu vylúčiť,“ vraví advokátka Zuzana Chudáčková. Vylúčenie však nie je možné, ak bol zomretý jediným spoločníkom v eseročke.

Dedič (jediný alebo stanovený dohodou, prípadne správcom dedičstva) musí za zomretého podať daňové priznanie do troch mesiacov od smrti. Lehota sa dá predĺžiť.

(ht)

ico

Na návštevu notára dostanete z práce voľno

Kedy musia dedičia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, keď niekedy aj pol roka trvá, kým ich zapíšu na list vlastníctva a nemusia tak stihnúť zákonné lehoty?

info
Čo je to
Čistá hodnota dedičstva
 • Je to hodnota všetkých vecí zahrnutých do súpisu dedičstva po odpočítaní dlhov a pohľadávok poručiteľa, ktoré dedičia uznali.

Pri nadobudnutí nehnuteľností dedením nie je rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri nehnuteľností, ako je to pri nadobudnutí nehnuteľností kúpou alebo darovaním.

Daňové priznanie k zdedeným nehnuteľnostiam podáva nový vlastník až nasledujúci rok po právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.

Napríklad osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť 15. decembra 2011, zdedené nehnuteľnosti na list vlastníctva zapísali na katastri 6. januára 2012. Daňové priznanie bolo treba podať na rok 2012 do 31. januára 2012.

Ako je to s platením dane z nehnuteľnosti, ak sa dedičské konanie pre spory v rodine naťahuje viacero rokov? Dopláca sa spätne?

Pokiaľ nie je ukončené dedičské konanie, daň z nehnuteľnosti sa neplatí, pretože nie je známe, kto je (kto bude) daňovým subjektom.

Povinnosť zaplatiť daň, ktorá vznikla pred smrťou fyzickej osoby, prechádza na dediča do výšky hodnoty nadobudnutého majetku v dedičskom konaní.

Predvolal ma na prejednanie dedičstva notár. Dostanem voľno z práce?

Zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na čas potrebný na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme. Za predpokladu, že tieto činnosti nemožno vykonať mimo pracovného času. Za občiansku povinnosť sa pokladá aj účasť na pojednávaní pred štátnym orgánom či na súde – teda aj u notára. Zamestnanec, ktorému poskytli pracovné voľno, nemá nárok na náhradu mzdy.

Čo ak nesúhlasím s rozdelením majetku. Napríklad, keď sestra dostala počas života veľký dar ­ napríklad firmu ­ a potom sa dedilo zo zákona?

Pri darovaní alebo započítaní daru treba rozlišovať medzi dedením na základe závetu alebo dedením podľa zákona. Ak sa dedí zo zákona, malo by sa dedičovi do jeho podielu započítať všetko, čo od poručiteľa za života bezplatne dostal, s výnimkou obvyklého darovania.

V prípade dedenia zo závetu sa započítanie vykoná, iba ak dal na to poručiteľ v závete príkaz alebo ak by obdarovaný bol neodôvodnene zvýhodnený oproti neopomenuteľnému dedičovi (deti poručiteľa).

Keď niektorý z dedičov nesúhlasí s rozdelením dedičstva – napríklad ak sa domnieva, že má byť započítaný nejaký dar – nie je povinný uzatvoriť dedičskú dohodu. Prípad sa potom dostane na súd.

Ten vydá uznesenie o dedičstve, proti ktorému je možné podať odvolanie.

Viera Dudíková, Mestský úrad Banská Bystrica, Zuzana Chudáčková, advokátka, bnt attorneys-at-law (posledné dve odpovede)

800-pix-28-06-dednie_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 415
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 138
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 4 250
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 3 420
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 327
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 134
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 121
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 018
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 612
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 435

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú

V Banskobystrickom kraji kandidáti zisťujú preferencie pravidelne.

ŠPORT

Sagana možno čaká deň, keď nezaprší

Aký je nórsky Bergen, mesto, v ktorom bude slovenský cyklista bojovať o tretí titul majstra sveta.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

Neprehliadnite tiež

Čína kritizuje agentúru Standard & Poor’s, že jej znížila rating

Zhoršenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti Číny odzrkadľuje, že dlhé obdobie silného nárastu úverov zvyšuje ekonomické a finančné riziká.

Bystrica má novú autobusovú stanicu. Pozrite sa, ako sa menila

Predchádzajúca stanica bola otvorená v 80. rokoch a nikdy nebola celkom dokončená, nový terminál je najmodernejší v krajine.

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.