Ak za prácou cestujete, štát vám prispeje

Až rok môžete dostávať príspevok na dochádzku do zamestnania alebo miesta podnikania

Práca nechodí za ľuďmi, oni musia za ňou.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTOLIA)

Úrady práce poskytujú peniaze nielen ľuďom bez práce. Tisícky zamestnancov, ale aj desiatky živnostníkov využívajú možnosť dať si preplatiť cestovné do roboty a späť.

Príspevok na dochádzanie za prácou patrí k pomerne žiadaným nástrojom, tvrdí hovorca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Zeman. Vlani túto dotáciu čerpalo takmer 17 800 pôvodne nezamestnaných osôb.

Výška príspevku zodpovedá preukázaným nákladom na cestu, ale záleží na vzdialenosti miesta zamestnania alebo podnikania od miesta bydliska. Väčšina dochádzajúcich môže získať najviac 50 eur mesačne.

Prevažuje dochádzka na najkratšiu vzdialenosť

„Najviac poberateľov príspevku dochádza do zamestnania zo vzdialenosti do 30 kilometrov,“ vraví Janka Feňďová z úradu práce v Prešove. Najčastejším cieľom cesty bývalých klientov tohto úradu je výroba odevov, maloobchod alebo verejná správa.

Na západe Slovenska je rozšírená práca v strojárskom a elektrotechnickom priemysle. „Príspevok využívajú najmä ľudia, ktorí našli zamestnanie v automobilkách, stavbári, ktorí našli prácu pri zatepľovaní a rekonštrukcii domov, pri výstavbe ciest mimo bydliska,“ napísalo ústredie.

info
Štatistika
Príspevok na dochádzku za prácou
 • Najviac ľudí čerpalo príspevok na dochádzku
 • v roku 2010 – takmer
 • 29-tisíc.
 • Vlani počet poberateľov dosiahol 17 778. Najviac
 • z nich bolo z Prešovského a Košického kraja.
 • Väčšina cestovala za prácou do 30 kilometrov.
 • V prvých troch mesiacoch tohto roka úrady schválili vyše štyritisíc žiadostí vrátane 82 samostatne zárobkovo činných osôb.
 • Zdroj: www.upsvar.sk

Portál Profesia oprášil anketu spred dvoch rokov: Ako ďaleko by ste boli ochotní denne dochádzať do zamestnania? Úplnú neochotu deklaruje relatívne viac respondentov – 49 percent.

To je o polovicu viac ako v roku 2010. „Môže to súvisieť s dodatočnými nákladmi spojenými s dopravou do zamestnania na dennej báze, ale aj s výškou ponúkaného platu, pri ktorom sa ľuďom už neoplatí dochádzať do vzdialenejších miest,“ tvrdí Lucia Burianová z Profesie.

Mnohým sa oplatí poberať sociálne dávky, prípadne pracovať na dohodu.

Firmy sa nemusia predháňať

Miera evidovanej nezamestnanosti dosahuje 13,4 percenta. Na trhu práce je k dispozícii vyše 360-tisíc nezamestnaných, ale len čosi vyše 5600 voľných pracovných miest.

Prieskum Platy.sk naznačuje, že postupne ubúda ľudí, ktorým zamestnávateľ prepláca dopravu. Kým v roku 2008 tvorili 11 percent, o rok nato osem a dnes iba šesť percent. Kríza viedla k znižovaniu nákladov na zamestnancov.

„V roku 2008 to bol konkurenčný benefit, ktorým firmy lákali do zamestnania. V súčasnosti nemajú potrebu konkurovať si v ponuke benefitov – pri zamestnávaní majú navrch,“ tvrdí Burianová.

Až jeden rok

Dotácia na dochádzku si vyžaduje najmenej tri mesiace v evidencii nezamestnaných. „O tento príspevok je možné žiadať do šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania,“ píše Zeman.

Príspevok sa vypláca najviac 12 mesiacov. Záleží na tom, ako dlho bol poberateľ na úrade práce.

Ak to bolo menej ako šesť mesiacov, peniaze dostáva jeden polrok.

ico

Príspevok na cestu

Účel a cieľová skupina

Príspevok na dochádzku za prácou pokrýva časť výdavkov na cestu z miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta zamestnania a späť alebo do miesta podnikania a späť.

Patrí len občanovi, ktorý bol najmenej tri mesiace v evidencii nezamestnaných a hneď nato začal dochádzať za prácou.

Dôležité údaje

Miesto zamestnania alebo podnikania sa musí líšiť od miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Zamestnanec to preukazuje pracovnou zmluvou, samostatne zárobkovo činná osoba živnostenským listom alebo iným oprávnením na podnikanie.

info
Koľko vám dajú
Príspevok na cestu
Záleží aj na vzdialenosti
 • do 30 km najviac 50 eur
 • do 60 km najviac 80 eur
 • do 90km najviac 100 eur
 • do 120 km najviac 110 eur
 • do 250 km najviac 120 eur
 • do 600 km najviac 130 eur
 • nad 600 km najviac 135 eur

Zamestnanec ďalej predkladá potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a o počte odpracovaných dní v danom mesiaci. Živnostníkovi stačí čestné vyhlásenie.

Výška príspevku

Príspevok je v sume preukázaných cestovných výdavkov, ale záleží na vzdialenosti. Podľa počtu kilometrov sa rozlišuje sedem pásiem: každému zodpovedá iná suma.

Preukázané výdavky

Rátajú sa lístky na autobus, vlak i mestskú hromadnú dopravu, na ktorých je dátum kúpy alebo obdobie platnosti. Z lístka musí byť zrejmá výška cestovného a údaje umožňujúce kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho využitia.

Ak dopravu zabezpečuje zamestnávateľ, záleží na tom, či zamestnanec za ňu platí alebo nie. Príspevok mu patrí iba v prvom prípade. Zamestnávateľ potvrdí, či zamestnancovi poskytuje dopravu a či mu za to niečo strháva zo mzdy.

Do výdavkov patrí aj benzínico

sm-0605-022f-benzinka.rw-120x90.jpg

Kto jazdí autom, potrebuje bločky z benzínovej pumpy.

Príspevok na dochádzku môže získať aj zamestnanec, ktorý jazdí autom do práce a späť.

info
Doklady
Na úrade práce treba predložiť
 • bločky z benzínky,

 • fotokópiu technického preukazu,

 • čestné vyhlásenie o používaní auta.

„Predkladá nákupné bloky, ktoré preukazujú cenu pohonných hmôt v čase ich nákupu, fotokópiu technického preukazu (osvedčenie o evidencii motorového vozidla) a tiež čestné vyhlásenie o používaní motorového vozidla,“ píše úrad práce v Prievidzi. Ak auto patrí niekomu inému, vyžaduje sa jeho písomný súhlas s použitím vozidla na dochádzku za prácou.

Pre živnostníka platí to isté. Musí sa však zaručiť, že si náklady na cestu nezahrnie do daňových výdavkov. „Samostatne zárobkovo činný žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že si cesty v sledovanom období nároku na príspevok nebude uplatňovať v daňovom priznaní,“ dodáva Marta Ladzianska z úradu v Nových Zámkoch.

Príspevok môže dosiahnuť iba takú výšku, ktorá zodpovedá dĺžke cesty.

ico

Na ceste ušetrí aj nezamestnaný

Za aktivitu hodnú finančnej náhrady sa pokladá aj pracovný pohovor v cudzom meste. Cesta autom sa neráta.

Náhrada cestovného patrí aj nezamestnanému v evidencii, ktorý vycestoval na pohovor alebo konkurz mimo miesta bydliska. Podmienkou je cestovné vyššie ako 3,32 eura a ráta sa iba hromadná doprava.

„Dátum na cestovných lístkoch sa musí zhodovať s dátumom vstupného pohovoru alebo výberového konania,“ píše Marta Ladzianska z úradu práce v Nových Zámkoch. Hromadné lístky sa neakceptujú.

Náhrada je vo výške 70 percent preukázaných cestovných výdavkov, najviac 26,56 eura za všetky cesty v kalendárnom mesiaci. Uchádzač o zamestnanie podá žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov a priloží k nej lístky, pozvánku na vstupný pohovor alebo výberové konanie a potvrdenie o účasti na ňom.

„Žiadosť vrátane vyššie uvedených náležitostí predkladá najneskôr do desiatich pracovných dní po mesiaci, v ktorom vznikol nárok na príspevok,“ dodáva Ladzianska. Žiadosť a potvrdenie majú predpísanú formu.

Armáda, polícia, ale aj niektoré spoločnosti z civilného sektora robia viacdňové výberové konanie. Účastník musí predložiť aj potvrdenie s presným rozpisom dní a programom jednotlivých dní.

Od januára do marca tohto roka úrady preplatili cestovné vo vyše 1500 prípadoch.

ico

Najviac peňazí je na podnikanie

sm-0605-023f-zvarac.rw-160x200.jpgIba živnostník môže skombinovať dva nástroje služieb zamestnanosti.

Príspevok na dochádzku patrí zamestnancovi aj živnostníkovi, ktorý bol v evidencii úradu práce. Rozdiel je v tom, že ten druhý môže získať aj peniaze na prácu.

„Príspevok na dochádzku môže byť poskytnutý aj osobe, ktorej bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona o službách zamestnanosti,“ potvrdzuje Janka Feňďová z úradu práce v Prešove.

V okresoch s nadpriemernou nezamestnanosťou je dotácia vyše štyritisíc eur. V Bratislave či Prievidzi, kde nezamestnanosť nedosahuje celoslovenský priemer, je to asi o 1500 eur menej.

Živnosť stačí ohlásiť

Založiť si živnosť nie je problém. Všetko potrebné vybavíte na jednom mieste a to v sídle obvodného úradu.

Úradov je 50 a všetky odbory živnostenského podnikania slúžia ako jednotné kontaktné miesta. „Úrad zabezpečí výpis z registra trestov, zároveň podnikateľa prihlási do systému povinného zdravotného poistenia a u správcu dane,“ povedal riaditeľ odboru živnostenského podnikania ministerstva vnútra Ján Dutko.

V podstate jedinou povinnosťou žiadateľa je ohlásenie živnosti. Vyplní jeden formulár, kde okrem iných vecí uvedie aj to, v čom chce podnikať. Počet predmetov podnikania závisí iba od neho, ale za každý zaplatí zvlášť.

Jedno oprávnenie na voľnú živnosť stojí päť eur a na remeselnú alebo viazanú živnosť 15 eur. Voľná živnosť má výhodu aj v tom, že si nevyžaduje odbornú spôsobilosť.

Miesto podnikania

Živnostník, ktorý žiada o príspevok na dochádzku, predkladá kópiu živnostenského oprávnenia, ktoré obsahuje aj miesto podnikania. Ak chce pôsobiť na inom mieste, musí priložiť ešte jeden doklad. „Je možné uznať aj zmluvu o nájme nebytových priestorov,“ dodáva Martin Kundek z úradu práce v Trebišove.

ico

Príspevok na živnosť

Kto ho môže dostať a čo k tomu treba

Podmienky nároku

 • Aj tento príspevok si vyžaduje najmenej tri mesiace v evidencii nezamestnaných. Žiadateľ musí absolvovať prípravu na podnikanie a obhájiť podnikateľský zámer.
 • Prípravu zabezpečí úrad práce. Končí sa testom. Preverujú sa najmä vedomosti z oblasti legislatívy a daní.
 • Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov hodnotí komisia zložená zo zamestnancov úradu a podnikateľov. Obhajobu nemožno zopakovať.

Dohoda

 • Úspešný uchádzač predloží úradu práce živnostenské oprávnenie a podpíše dohodu o poskytnutí príspevku.
 • Dohoda obsahuje záväzok podnikať nepretržite najmenej dva roky.

Suma

 • Výška príspevku závisí od priemernej miery nezamestnanosti za predchádzajúci rok.
 • V 36 okresoch nad touto úrovňou dosahuje 4137,08 eura.
 • V okresoch s podpriemernou nezamestnanosťou ide o 2647,73 eura.

Ďalšie povinnosti

 • Príspevok slúži na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. Použitie peňazí musí byť preukázateľné a účtovne evidované desať rokov od ukončenia dohody.
 • Kto nedodrží dohodnuté podmienky, riskuje obvinenie z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev alebo aj zo subvenčného podvodu.

Možnosť

 • Ďalší príspevok možno získať najskôr po troch rokoch od uplynutia dohody.

Ústredie a úrady práce

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 21 881
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 10 992
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 748
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 6 671
 5. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 077
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 756
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 911
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 792
 9. Budú Slováci čoskoro ovládať svoje domácnosti cez smartfón? 1 633
 10. Inteligencia vo všetkom 1 613

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Francúzska revolúcia môže zničiť Úniu

Po voľbách môže do prezidentského kresla zasadnúť aj Le Penová.

Neprehliadnite tiež

Mihál: Školil som ženy z úradu práce, nik im nevysvetlil nový zákon

Minister práce Ján Richter chce do konca roka nezamestnanosť znížiť na 7-percent.

Trump nariadil preskúmať firemné dane a finančné regulácie

Nariadenie sa týka aj presunu daňového sídla do inej krajiny v rámci spojení so zahraničnou firmou.

Analytik: Turisti zabúdajú, po útokoch sa do krajiny vrátia

Francúzsko každoročne navštevujú desiatky miliónov turistov. Podiel cestovného ruchu tvorí až desatinu hrubého domáceho produktu

Čo môže teroristický útok a Le Penová urobiť s francúzskou ekonomikou?

Z doterajších vyjadrení je zrejmé, že Le Penová nie je naklonená Európskej únii. V minulosti už povedala, že chce vystúpiť z eurozóny a znovu zaviesť francúzsky frank.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop