SME
Sobota, 20. apríl , 2019

Koľko zaplatíte na úradoch za doklady, dom či auto?

Najdôležitejšie poplatky, ktoré musíte zaplatiť, ak sa chystáte stavať, kupujete auto alebo ste stratili doklady.

(Zdroj: Ilustračné - SME - Tomáš Benedikovič)

1. Doklady

Občiansky preukaz

 • musí ho mať každý od 15 rokov,
 • žiadať oň treba osobne, na polícii, podľa miesta trvalého pobytu,
 • pri zmene mena, priezviska či trvalého pobytu treba o nový občiansky preukaz požiadať do 30 dní,
 • preukaz platí 10 rokov, fotografiu pri žiadosti nepotrebujete.

Správne poplatky:

 • zmena alebo zápis nových údajov – 4,50 eura,
 • za zničený, stratený alebo ukradnutý preukaz – 16,50 eura,
 • ak žiadate o nový občiansky preukaz, lebo starý bol zničený, stratený alebo odcudzený počas posledných dvoch rokov – 33 eur.

Ako sa dajú zaplatiť:

 • dá sa platiť v kolkoch aj v hotovosti, kolky sa však na polícii kúpiť nedajú,
 • niekde sú automaty, ktoré po zaplatení poplatku vydajú potvrdenie o zaplatení.

Kto má nárok na zľavu:

 • prvý občiansky preukaz – bez poplatku,
 • nový občiansky preukaz po skončení platnosti starého – bez poplatku,
 • občania nad 60 rokov – bez poplatku,
 • držitelia preukazu ZŤP – bez poplatku,
 • ak ste o preukaz prišli v dôsledku živelnej pohromy – bez poplatku,
 • ak ste o občiansky preukaz prišli tak, že sa ho násilím zmocnila iná osoba a ohlásili ste to na polícii – bez poplatku.

Vodičský preukaz

 • vybavuje sa osobne, na polícii podľa miesta trvalého bydliska,
 • priamo na mieste vám zosnímajú tvár a podpis, fotografiu nosiť netreba.

Správne poplatky:

 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu do 30 dní – 6,50 eura,
 • zmena trvalého pobytu, zmena priezviska – do 30 dní – 6,50 eura,
 • vydanie preukazu po skončení skúšobnej lehoty – do 30 dní – 6,50 eura,
 • rozšírenie vodičského preukazu do 30 dní – 6,50 eura,
 • náhrada za stratený a poškodený preukaz – 13 eur,
 • náhrada za odcudzený preukaz – 6,50 eura.

Príplatok za rýchlosť:

 • vodičský preukaz možno vyhotoviť aj do dvoch pracovných dní, poplatok je potom štvornásobný – teda 26 eur.

Ako sa dajú zaplatiť:

 • dá sa platiť v kolkoch aj v hotovosti, kolky sa však na polícii kúpiť nedajú,
 • niekde sú automaty, ktoré po zaplatení poplatku vydajú potvrdenie o zaplatení.

Cestovný pas

 • na rozdiel od občianskeho preukazu, vystavenie pasu nie je povinné,
 • potrebujete ho však pri cestách do krajín mimo Európskej únie,
 • žiadate oň na polícii podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu,
 • vlastný pas by po novom mali mať aj všetky deti, za dieťa oň žiada rodič,
 • v prípade rozvedených rodičov alebo nezosobášeného páru žiada o pas rodič, ktorý má dieťa vo výchove, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča,
 • pas pre dospelého platí 10 rokov, pre deti do 13 rokov platí 5 rokov a pre deti mladšie ako 5 rokov sa pas vydáva na 2 roky.

Správne poplatky:

 • dospelí a deti od 13 rokov – do 30 dní – 33 eur,
 • deti od 5 do 13 rokov – do 30 dní – 13 eur,
 • pasy pre deti mladšie ako 5 rokov – do 30 dní – 8 eur.

Príplatky za rýchlosť:

 • dospelí a deti od 13 rokov – do 2 pracovných dní – 132 eur,
 • deti od 5 do 13 rokov – do 2 pracovných dní – 52 eur,
 • pasy pre deti mladšie ako 5 rokov – do 2 pracovných dní – 32 eur.

Ako sa dajú zaplatiť:

 • dá sa platiť v kolkoch aj v hotovosti, kolky sa však na polícii kúpiť nedajú,
 • niekde sú automaty, ktoré po zaplatení poplatku vydajú potvrdenie o zaplatení.

Narodenie, sobáš, úmrtie

 • rodný list, sobášny list či úmrtný list vystavuje matričný úrad, napríklad pri narodení je to matričný úrad, v obvode ktorého sa občan narodil,
 • ak rodný list stratíte, požiadate matričný úrad o duplikát, tiež v mieste narodenia. Na úrad nemusíte chodiť osobne, doklad sa dá vybaviť aj poštou, pošlú ho do vlastných rúk.

Správne poplatky:

 • vystavenie prvopisu rodného listu – bez poplatku,
 • za jeden duplikát sa platí – 1,50 eura,
 • zmena priezviska maloletých detí - 33 eur,
 • zmena priezviska hanlivého, výsmešného – 3 eurá,
 • zmena priezviska po rozvode manželstva na predchádzajúce priezvisko - 99,50 eura,
 • povolenie uzatvoriť manželstvo na inom matričnom úrade, ako je príslušný matričný úrad - 16,50 eura,
 • uzatvorenie manželstva iným matričným úradom, ako je príslušný matričný úrad - 16,50 eura,
 • uzatvorenie manželstva mimo určený čas - 16,50 eura,
 • uzatvorenie manželstva štátneho občana SR s cudzincom – 66 eur,
 • uzatvorenie manželstva medzi cudzincami – 165 eur.

Ako sa dajú platiť:

 • platí sa iba v hotovosti, nie v kolkoch, pretože poplatok je príjmom samosprávy, nie štátnej správy, iba štátne úrady môžu vyberať poplatky v kolkoch.

Preukaz poistenca

 • nový preukaz poistenca je potrebné vybaviť v prípade zmeny mena alebo priezviska, prípadne rodného čísla, teda údajov, ktoré sa reálne nachádzajú na samotnom preukaze,
 • zmena trvalého pobytu nie je dôvodom na vystavenie nového preukazu, nakoľko tento údaj sa na tomto doklade neuvádza,
 • každú zmenu je poistenec povinný nahlásiť poisťovni do 8 dní,
 • stratu preukazu nie je potrebné hlásiť na polícii, v zdravotnej poisťovni však áno,
 • preukaz sa vystavuje priamo v poisťovni na počkanie, dá sa vybaviť aj poštou.

Poplatky:

 • vydanie preukazu poistenca - bez poplatku,
 • vydanie medzinárodného preukazu poistenca – bez poplatku.

2. Bývanie

Výstavba domu

 • vo všeobecnosti sa stavby delia podľa zastavanej plochy,
 • ohlásenie stavebnému úradu postačí na stavby, ktoré sú drobnými stavbami, teda plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, ich zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 štvorcových metrov, výška päť metrov, pri podzemných stavbách hĺbka nesmie byť väčšia ako tri metre,
 • na všetky ostatné stavby je potrebné stavebné povolenie.

Správne poplatky:

 • návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - 6,50 eura,
 • žiadosť o stavebné povolenie – 33 eur,
 • žiadosť o dodatočné povolenie stavby – dvojnásobok sumy za stavebné povolenie – 66 eur,
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa platí podľa nákladov stavby:
 • do 49 790,50 eur – 16,50 eura,
 • nad 49 790,50 do 99 581,50 eur – 23 eur,
 • nad 99 581,50 do 331 939 eur – 33 eur,
 • nad 331 931 eur do 3 319 391,50 eur – 66 eur,
 • nad 3 319 391,50 eur – 99,50 eura.

Ako ich možno zaplatiť:

 • platí sa v hotovosti, v pokladni príslušného úradu alebo prevodom na účet povoľovacieho orgánu.

Rekonštrukcia bytu alebo domu

 • ak ide o zásah do statiky, o zmeny v nosnej priečke, je potrebné stavebné povolenie aj v prípade bytu v paneláku, aj v prípade rodinného domu,
 • pri rekonštrukcii domu je stavebné povolenie potrebné aj v prípade, že sa dom zväčšuje pôdorysne či objemovo.

Správne poplatky:

 • návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (pri rekonštrukcii rodinného domu, ak tam je aj prístavba a zvyšuje sa podlažnosť na dve nadzemné podlažia) - 6,50 eura,
 • žiadosť o stavebné povolenie – zmena dokončenej stavby na bývanie – 23 eur,
 • žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby bez stavebného konania o vydaní stavebného povolenia - 16,50 eura,
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa platí podľa nákladov stavby aj pri rekonštrukcii:
 • do 49 790,50 eura – 16,50 eura,
 • nad 49 790,50 do 99 581,50 eura – 23 eur,
 • nad 99 581,50 do 331 939 eura – 33 eur,
 • nad 331 931 do 3 319 391,50 eura – 66 eur,
 • nad 3 319 391,50 eura – 99,50 eura.

Ako ich možno zaplatiť:

 • platí sa v hotovosti, v pokladni príslušného úradu alebo prevodom na účet povoľovacieho orgánu.

Kataster nehnuteľností

 • ak máte záujem o nejakú nehnuteľnosť, veľa užitočných informácií nájdete na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností,
 • v súčasnosti sa už nerozlišuje medzi listom vlastníctva na právne účely a „informatívnym“ listom vlastníctva - jednotlivé Správy katastra vydávajú len jeden druh listu vlastníctva (neplatí pre kataster na internete).

Správne poplatky:

 • za vydanie listu vlastníctva (v papierovej forme) – 8 eur,
 • za vydanie kópie katastrálnej mapy – 8 eur,
 • za podanie Návrhu na vklad záložného práva do katastra (do 30 dní) – 66 eur,
 • za podanie urýchleného Návrhu na vklad záložného práva do katastra, (kataster vykoná vklad do 15 dní od dátumu podania) - 265,50 eura.

Ako ich možno zaplatiť:

 • platí sa v kolkoch, na niektorých správach katastra sú automaty, v ktorých možno kolky kúpiť.

3. Auto

Prihlásenie auta

 • do evidencie sa prihlasuje na okresnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu, do 15 dní,
 • predložíte žiadosť o zapísanie auta do evidencie, osvedčenie o evidencii, doklad o nadobudnutí auta, potvrdenie o zákonnom poistení auta a doklad totožnosti,
 • pri kontrole sa fyzicky porovnáva, či údaje na vozidle sedia s údajmi uvádzanými v dokladoch,
 • po prihlásení dostanete osvedčenie a tabuľku s evidenčným číslom,
 • ak prihlasujete auto z iného okresu, najprv ho musí pôvodný majiteľ odhlásiť,
 • zmenu v dokladoch treba vykonať aj po skončení lízingu

Správne poplatky:

 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom – 16,50 eura za jednu tabuľku,
 • zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie – 33 eur,
 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla – 165,50 eura,
 • prehlásenie auta z iného okresu, ak sa mení majiteľ – 66 eur, pri presťahovaní pôvodného majiteľa – 33 eur,
 • pri prepise po skončení lízingu sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii – časť I. Vydanie každého dokladu stojí 6 eur, spolu zaplatíte 12 eur.

Odhlásenie auta

 • pri zmene držiteľa vozidla je nutné auto odhlásiť pôvodným majiteľom a tiež ho nový majiteľ musí prihlásiť,
 • ak sa držiteľ vozidla len presťahoval do iného okresu, teda zmenil bydlisko, netreba auto odhlasovať, stačí ho len prihlásiť v novom okrese,
 • pri odhlásení auta do iného okresu nemusíte pristaviť vozidlo ku kontrole,
 • predložíte však žiadosť s údajmi nového držiteľa, osvedčenie o evidencii, doklad totožnosti,
 • poistenie auta možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa, ale aj nového majiteľa vozidla,
 • tabuľky s evidenčnými číslami na aute ostávajú.

Správne poplatky:

 • platí sa až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie auta je bez poplatku.

Osvedčenie o evidencii

 • všetky staré vydané doklady sú platné, termín ukončenia platnosti technických preukazov nie je ohraničený,
 • pri poškodení, strate, odcudzení alebo pri zmene údajov, prípadne vtedy, ak sa už údaje na starých dokladoch nedajú čítať, vám doklady vymenia za nové,
 • od júna 2010 má osvedčenie o evidencii dve časti – časť I, plastovú kartičku s čipom, ktorú nosíte pri sebe a časť II – papierové osvedčenie, ktoré môžete uschovať doma.

Správne poplatky:

 • vydanie každého dokladu, oboch častí je spoplatnená sumou 6 eur, spolu výmena dokladov vozidla stojí 12 eur,
 • ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa poplatok vo výške 10 eur za každý takýto doklad,
 • čipovú kartu osvedčenia o evidencii – časť I možno mať do dvoch dní – poplatok je v takom prípade 24 eur.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, zdravotné poisťovne, Matričný úrad Bratislava – Staré Mesto, Stavebný úrad Bratislava – Rača, advokátska kancelária bnt – attorneys-at-law, SME, jpa.

ico

Pas má mať aj bábätko

Najviac ľudí si cestovný pas vybavuje pred letom. Kto doklad potrebuje rýchlo, musí si priplatiť.

Rady na pasových oddeleniach polície sú tento rok dlhšie ako inokedy. Na chodbách sa často ozýva detský smiech či krik.

Spôsobilo to nariadenie Európskeho parlamentu, podľa ktorého po 26. júni 2012 už nebude možné zapísať dieťa do piatich rokov do pasu rodiča, a tak už aj bábätko bude pri ceste do zahraničia potrebovať vlastný cestovný pas. Doteraz stačilo, ak malo vlastný pas dieťa staršie ako päť rokov.

Namiesto troch eur osem

Slovenská republika a ďalšie štáty zastávajú názor, že ak dieťa už máte v pase zapísané alebo ho zapíšete do 25. júna, bude môcť takéto dieťa cestovať do zahraničia, ak bude cestovať s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísané. Zápis dieťaťa do pasu stojí tri eurá.

Niektoré krajiny sa už teraz vyjadrili, že tieto zápisy nebudú uznávať a budú žiadať vlastný pas aj od malých detí. Ide napríklad o Holandsko či Českú republiku. Problémy by mohli robiť aj ďalšie krajiny, najmä mimo schengenského priestoru.

Ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí preto odporúčajú, aby rodičia, ktorí chcú vycestovať na dovolenku do zahraničia, vybavili aj pre deti do piatich rokov vlastný pas.

Ten stojí osem eur a polícia ho vystaví do mesiaca. Kto ho potrebuje skôr, môže ho mať za dva pracovné dni za poplatok 32 eur.

Dieťa nesmie spať

Ľudí v radoch na polícii pribúda, všetko trvá o niečo dlhšie. Priniesť fotku dieťaťa totiž nestačí, pri žiadosti o cestovný pas musí byť osobne prítomné spolu s rodičom. Práca s malými deťmi je predsa len komplikovanejšia, bábätká často zaspia, prípadne plačú, na fotografii pritom musia mať otvorené oči.

„Pokiaľ ide o odtlačky prstov, odoberajú sa občanom starším ako 12 rokov,“ povedala Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru. Podpis sa používa od veku, keď je dieťa schopné podpísať sa, teda zhruba od začiatku školskej dochádzky.

Vybavíte do mesiaca

Dospelí potrebujú cestovný pas do krajín, do ktorých nemôžu vycestovať iba s občianskym preukazom. Deti ho pri cestách do cudziny potrebujú preto, lebo občiansky preukaz ešte vystavený nemajú.

„Pred vycestovaním je potrebné skontrolovať si lehotu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia,“ upozornila Baloghová.

Pas pre dieťa i pre dospelého vybavíte do mesiaca alebo do dvoch pracovných dní za príplatok.

ico

Dom a byt možno prerobiť bez pokút

Leto je na stavbu a rekonštrukciu najlepšie. Žiadostí o stavebné povolenie je viac.

Na stavebný úrad sa nechodí len so žiadosťami o rôzne povolenia, ale často aj po radu. Nie vždy je totiž jasné, či potrebujete stavebné povolenie (platí sa za to) alebo stačí úradu stavbu či rekonštrukciu iba ohlásiť (bez poplatku). Prípadne netreba urobiť ani to.

Je lepšie sa najprv poradiť, ako neskôr platiť pokutu. Susedia sú všímaví a podľa úradníkov nahlasujú každú hlučnejšiu prerábku v okolí. Urobiť to môžu aj anonymne, úrad sa tým musí zaoberať.

Ak ste prerábali nehnuteľnosť bez ohlásenia, hoci bolo potrebné, môžete dostať pokutu do 331 eur. Ak bolo pri prerábke potrebné stavebné povolenie, môže byť pokuta ešte vyššia, do 830 eur.

Vo všeobecnosti platí, že stavebné povolenie potrebujete okrem výstavby rodinného domu aj pri prerábke vždy vtedy, ak zasahujete do nosných častí domu alebo bytu, prípadne meníte jeho vzhľad. Napríklad chcete zväčšiť okná či dvere, prípadne zbúrať niektorú z nosných stien.

Stavebné povolenie treba aj vtedy, ak plánujete rodinný dom zatepliť. V ostatných prípadoch závisí od rozsahu stavebných prác.


ico

Kolky ľudia nemajú, peniaze zdržiavajú

Na prihlásenie nového auta a prepis na iného majiteľa chodia ľudia na inšpektorát najčastejšie.

Pri kúpe nového či ojazdeného auta, pri strate osvedčenia o evidencii, či pri skončení lízingu sa návšteve dopravného inšpektorátu nevyhnete.

„Najčastejšími úkonmi sú prihlásenie nového vozidla a prepis vozidla na inú osobu,“ povedala Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.

Občas majitelia áut nesprávne vyplnia niektoré tlačivo, chýba im nejaký doklad alebo zabudnú uzatvoriť povinné zmluvné poistenie ešte pred prihlásením vozidla.

Najväčšie ťažkosti na dopravných inšpektorátoch však podľa polície robí forma platenia správnych poplatkov.

Mali by sa platiť v kolkoch, no dajú sa zaplatiť aj v hotovosti. To však často zdržiava, pretože policajt musí vypísať príjmový doklad.

Oveľa jednoduchšie je využitie automatu, ktorý po zaplatení poplatku, vydá potvrdenie. „Chceli by sme ich rozmiestniť na väčšine oddelení,“ hovorí Baloghová.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 2. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť
 3. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali
 4. Až vďaka chorobe objavila svoj talent
 5. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie
 6. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou?
 7. Jozef Miloslav Hurban sa dostal do vesmíru
 8. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým?
 10. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča
 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 2. Bim Challenge 2019
 3. Čerpacie stanice OMV Slovensko budú otvorené aj počas sviatkov
 4. Z Fondu malých projektov je možné získať až 50-tisíc eur
 5. Grilovacia sezóna je zahájená!
 6. Moderné bývanie v Žiline v 30-tych rokoch 20. storočia
 7. Čerpačky OMV na Slovensku majú dvere otvorené aj počas sviatkov
 8. Funkce pro Slovensko: navigace na čísla popisná i bez ulic! Mio
 9. Projekt CEC spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov
 10. Kúzlo pravidelného investovania
 1. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori 17 992
 2. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019 12 696
 3. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča 8 872
 4. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť 8 193
 5. Čo upiecť na Veľkú noc? 5 skvelých dezertov Adriany Polákovej 6 829
 6. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie 4 753
 7. Idete stavať dom? Päť vecí, ktoré potrebujete vedieť 4 429
 8. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou? 4 219
 9. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali 3 427
 10. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým? 3 405