Dôchodok bez niektorých dokladov môže byť nižší

Skontrolujte si, či máte všetky doklady na výpočet dôchodku. Ak nie, zožeňte si ich čím skôr.

Vďaka karte sa dostane k svojim údajom o dôchodkovom poistení.(Zdroj: SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

BRATISLAVA. Chýbajúce maturitné vysvedčenie, doklady o evidencii na úrade práce či o dĺžke zamestnania, no aj strata vojenskej knižky. Toto sú ťažkosti, s ktorými sa môžete stretnúť pri vybavovaní dôchodku.

Ak nemáte niektorý z dokladov potrebných na vybavenie dôchodku, môže sa stať, že dôchodok buď dostanete oveľa neskôr, ako máte nárok, alebo vám roky strávené na povinnej vojenskej službe či na úrade práce nezarátajú do dĺžky zamestnania. Aj od nej pritom závisí výška vášho dôchodku.

Aby ste sa vyhli problémom, či už sa chystáte dôchodok vybavovať v najbližšom čase, alebo až o pár rokov, mali by ste sa pozrieť, či máte všetko, čo potrebujete. Návštevou Sociálnej poisťovne a informovaním sa, čo všetko o vás má zaznamenané a čo vám chýba, si môžete len pomôcť.

„Klient následne predloží len tie doklady, ktoré Sociálnej poisťovni chýbajú,“ vysvetľuje Renáta Lacková, vedúca informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne.

1. Deti

Rodné listy detí sú nevyhnutné pre ženy, ktorým sa od ich počtu odvíja vek odchodu do dôchodku. To bude platiť do roku 2014. Potom už podľa súčasne platnej legislatívy platí aj pre ženy jednotný vek odchodu do dôchodku 62 rokov bez ohľadu na počet vychovaných detí.

Ak rodné listy nemáte, môžete žiadať o kópiu na matrike. Tá uchováva údaje sto rokov. Za vyhotovenie fotokópie, výpisu alebo písomných informácií sa platí 1,50 eura.

2. Vzdelanie

Maturitné vysvedčenie potrebujú aj tí, ktorí študovali na vysokej škole. Do roku 2004 štát platil dôchodkové poistenie aj za vysokoškolákov od 18. roku veku. Diplom potrebujú ľudia, ktorí študovali dennou formou.

Pri diaľkovom štúdiu do roku 1995 je výhodnejšie dokladovať zamestnanie. Ak ste študovali diaľkovo, avšak neboli zamestnaní pred rokom 1995, dĺžka štúdia sa vám započítava do obdobia dôchodkového poistenia. Po roku 1995 už nie.

Od roku 2004 sa do obdobia dôchodkového poistenia počíta čas od ukončenia povinnej školskej dochádzky, teda od 16 rokov. Štát však už za študentov neplatí. Môžu si platiť na dôchodkové dobrovoľne.

Ak ste stratili vysvedčenie, maturitné vysvedčenie či diplom, stačí, ak prinesiete potvrdenie, odkedy dokedy ste na danej škole študovali.

„V prípade že škola už neexistuje, príslušné registratúrne záznamy zrušenej školy mali byť podľa predpisov odovzdané novej strednej škole, prípadne štátnemu archívu,“ vysvetľuje hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák. Informáciu o novej škole alebo archíve zistíte u zriaďovateľa, ktorým je príslušný samosprávny kraj.

3. Vojenčina

Vojenská knižka je povinná pre tých, ktorí absolvovali povinnú vojenskú službu. Podľa Renáty Lackovej zo Sociálnej poisťovne ju väčšina mužov nemá odloženú. V takom prípade treba poslať žiadosť na Vojenský archív v Trnave, ktorý vystaví doklad o absolvovaní vojenskej služby.

Civilnú službu potvrdzuje zamestnávateľ evidenčným listom. Ak ten už neexistuje, tak rovnako ako pri vojenskej knižke Vojenský archív v Trnave.

4. Bez práce

K žiadosti o dôchodok potrebujete aj potvrdenie o čase evidencie na úrade práce. Do konca roka 2000 sa počíta čas evidencie aj bez poberania podpory v nezamestnanosti. V čase evidencie od januára 2001 do konca roka 2003 sa počíta iba obdobie, keď nezamestnaný poberal podporu v nezamestnanosti.

Od roku 2004 sa tento čas nezaratúva na účely dôchodkové. Môžete si však toto obdobie doplatiť. Potvrdenie vám vystaví príslušný úrad práce. Ten však povinne archivuje spisy o nezamestnanom iba 10 rokov.

„Od roku 1991 sú však klienti úradov práce evidovaní v elektronickej databáze, takže by pre nich nemal byť problém potvrdenie si obstarať,“ tvrdí Oľga Janíková z ústredia práce.

5. Zamestnanie

Sociálna poisťovňa posielala v minulosti výpis o stave individuálneho účtu poistenca, teda obdobie zamestnania s osobnými vymeriavacími základmi do roku 2003.

Je dobré si skontrolovať, či obdobie dôchodkového poistenia zodpovedá vami odpracovaným rokom, prípadne obdobiam nezamestnanosti, času strávenom na materskej dovolenke či iným obdobiam.

Obdobie poistenia od roku 2004 si môžete kontrolovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Ak vám ktorékoľvek z období chýba v zázname, treba zohnať si potvrdenie od zamestnávateľa, z ktorého je jasné, odkedy dokedy zamestnanie trvalo. Potvrdenie musí byť opečiatkované.

„Zamestnávateľ má povinnosť vystaviť evidenčný list dôchodkového poistenia a zaslať ho Sociálnej poisťovni. Ak to neurobí a organizácia zanikne, Sociálna poisťovňa nemá odkiaľ zistiť údaje o dĺžke zamestnania a vymeriavacom základe,“ konštatuje Lacková.

V prípade, že sa tak stane, údaje sa dajú zistiť z archívov, v ktorých majú byť uložené mzdové listy.

Niekedy však zamestnávateľ doklady do archívu nezaslal. Sociálna poisťovňa potom môže vychádzať z vyhlásenia svedkov. „Dvaja svedkovia potvrdia, že s daným človek pracovali a aký zárobok približne dosahoval,“ dodáva Lacková.

Ak sa nenájdu svedkovia, o chýbajúci čas sa zníži dôchodok. Za potvrdenia pre účely dôchodkového zabezpečenia sa neplatí.

ico

Pozrite si údaje o sebe

Kontrolovať údaje o čase zamestnania po roku 2004 si môžete aj sami.

Obdobie dôchodkového poistenia od roku 2004 si môžete priebežne kontrolovať.

Stačí, ak si na pobočke Sociálnej poisťovne vyžiadate prístup k svojmu individuálnemu účtu poistenca. Po podpise protokolu o prevzatí bezpečnostného predmetu a dohode o používaní elektronických služieb dostanete grid kartu.

Vybavovanie trvá najviac desať minút. Grid karta, pozostávajúca z kombinácie čísel a písmen, je účinná najskôr po dvoch až troch pracovných dňoch.

Na webovej stránke poisťovne www.socpoist.sk musíte po zadaní svojich bezpečnostných údajov, kódu z grid karty a po vygenerovaní odpovede na žiadosť kliknúť na lupu, vďaka čomu sa vám zobrazia detailné údaje o čase zamestnania, či za vás zamestnávateľ odvádza poistenie, vymeriavací základ aj osobný mzdový bod potrebný na výpočet dôchodku.

V súčasnosti nájdete údaje len do roku 2010. Rok 2011 bude dostupný v máji.

ico

Sociálna poisťovňa môže dať peniaze vopred

V prípade zdĺhavého vybavovania dôchodku môže Sociálna poisťovňa priznať dôchodcovi preddavok. Nie je naň však nárok.

Ak vám chýbajú niektoré doklady na priznanie dôchodku, môže ich za vás vyhľadať aj Sociálna poisťovňa. To však až vtedy, keď začne konanie o dôchodku.

V takom prípade sa musíte pripraviť na to, že dôchodok môžete mať aj neskôr. Čas konania sa môže podľa zákona predĺžiť až na 120 dní. Inak je priemer vybavovania dôchodku 30 dní.

„Ak v rozhodujúcom období máme dostatočné množstvo informácií a chýbajú iba nejaké dva roky zamestnania, aby klient neostal úplne bez peňazí, môžeme priznať preddavok,“ vraví Renáta Lacková zo Sociálnej poisťovne.

Vypočíta sa z časov poistenia, ktoré sú k dispozícii. V zákone nie je stanovené, ako sa má preddavok vypočítať. Podľa Lackovej to pracovníci poisťovne priznávajú odhadom.

„Ak napríklad vyjde predbežne dôchodok vo výške 420 eur, priznáme ako preddavok 400 eur,“ hovorí Lacková. Po došetrení času poistenia a stanovení konečnej výšky dôchodku ho buď doplatia, ak vyjde vyšší, alebo musí dôchodca čiastku vrátiť, ak dôchodok vyjde nižší, ako bol preddavok.

Na preddavok dôchodku nemá žiadateľ automatický nárok. Či ho prizná, rozhoduje konkrétny referent poisťovne.

ico

Dlhšie v práci?

Diskusie o predĺžení veku odchodu do dôchodku gradujú. Je však možné, že ani súčasná vláda sa k tomuto kroku neodhodlá.

Vek odchodu do dôchodku sa môže meniť. Kedy, nie je zatiaľ isté. Minulý týždeň minister práce Ján Richter pripustil časový horizont zvyšovania veku odchodu do dôchodku najskôr v roku 2016.

V relácii RTVS O 5 minút 12 však vyhlásil, že to nebude počas súčasného volebného obdobia.

Čím dlhšie žijeme

O zmene dôchodkového veku a nastavení vzorca na jeho výpočet sa však diskutovať určite bude. Hlavnou premennou vo vzorci na výpočet dôchodku je stredná dĺžka života.

„Pri samotnom budúcom nastavení parametrov dôchodkového systému je vhodné prihliadať aj na vývoj strednej dĺžky života, teda očakávaný čas dožitia,“ vysvetľuje hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Naviazanie vzorca na túto veličinu odporúčajú aj ekonómovia z Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií.

„Aby boli zmeny hladké a rovnomerné, je vhodné brať do úvahy päťročný kĺzavý priemer strednej dĺžky života vo veku 62 rokov. Dôchodkový vek by sa zvyšoval o medziročný rozdiel takto vypočítaného priemeru, prepočítaný na dni,“ vysvetľujú v analýze dlhodobej udržateľnosti.

O slepačí krok

S predlžovaním strednej dĺžky života by dôchodkový vek rástol, v prípade opačného trendu by, naopak, klesal. Na základe súčasných demografických projekcií by to znamenalo ročný nárast dôchodkového veku približne o 50 dní, vysvetľujú ekonómovia z Inštitútu finančnej politiky.

V roku 2009 bola podľa Svetovej banky stredná dĺžka života na Slovensku 74,91 roka. Ak by sa stredná dĺžka života predlžovala, ľudia by brali dôchodok podľa ministerstva práce dlhšie ako v súčasnosti.

Rezort však ubezpečuje, že ľudia nebudú dôchodky poberať ani kratšie ako súčasní dôchodcovia. „V žiadnom prípade nie je snahou, aby dôchodcovia poberali svoje dôchodky kratšie obdobie v porovnaní so súčasnými poberateľmi dôchodkov,“ vraví Stuška.

Snahou rezortu podľa neho je, aby ľudia, ak sa budú dožívať vyššieho veku, mohli pracovať dlhšie.

Boja sa

O tom, ako bude nakoniec vzorec na výpočet veku odchodu do dôchodku vyzerať, však nie je na sto percent rozhodnuté.

„Nemusí automaticky kopírovať iba túto veličinu a treba preskúmať aj zohľadnenie iných demografických ukazovateľov a sociálnych aspektov,“ hovorí Stuška. Môžu naň vplývať aj iné ukazovatele, ktoré majú dosah na dôchodkový systém. Ministerstvo nespresnilo ktoré.

Na zvýšenie dôchodkového veku na viac ako 62 rokov sa zatiaľ neodhodlala ani jedna vláda – či ľavicová, alebo pravicová. A to napriek viacerým odporúčaniam Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

ico

Štátne archívy

Archív robí odpisy, výpisy, kópie´a potvrdenia pre oprávnených žiadateľov na základe písomnej žiadosti. Treba uviesť celé meno, rodné číslo, trvalý pobyt a dôvod podania žiadosti.

Banská Bystrica

 • pobočka Banská Bystrica, Komenského 26, 048/ 412 48 46, archiv@sabb-pbb.vs.sk
 • pobočka Banská Štiavnica, Križovatka 4, 045/ 692 08 21, archiv@sabb-pbs.vs.sk
 • pobočka Kremnica, ČSA 951/82, 045/ 674 25 08, 674 47 05, archiv@sabb-pkremnica.vs.sk
 • pobočka Lučenec, Kubínyiho námestie 1, 047/ 433 38 03,451 29 72, archiv@sabb-plc.vs.sk
 • pobočka Rimavská Sobota, Cukrovarská 48, 047/ 563 43 08, archiv@sabb-prs.vs.sk
 • pobočka Veľký Krtíš, Za parkom 851, 047/ 483 09 37, archiv@sabb-pvk.vs.s
 • pobočka Zvolen, Podboroviansky potok 4052, 045/ 540 21 33, archiv@sabb-pzv.vs.sk

Bratislava

 • pre Bratislavu, Križkova 7, 02/ 57 28 31 11, archiv.saba@mvsr.vs.sk
 • pobočka Modra, Dolná č. 140, 033/647 39 26, archiv@saba-ptt.vs.sk@
 • pobočka Skalica, Kráľovská 16, 034/ 66 00 524, 526, archiv@saba-psi.vs.sk
 • pobočka Šaľa, Petra Pázmáňa 27,, 031/ 770 22 60, archiv@saba-psa.vs.sk
 • pobočka Trenčín, Kožušnícka 1, 032/651 74 22, archiv@saba-ptn.vs.sk
 • pobočka Trnava, Štefánikova 7, 033/ 551 11 80, archiv@saba-ptt.vs.sk

Bytča

 • S. Sakalovej 106/3 041/5533311, archiv@saby.vs.sk
 • pobočka Čadca,17. novembra 2022, 041/433 41 19, archiv@saby-pca.vs.sk
 • pobočka Dolný Kubín, Matúškova 1654/8, 043/5863423, archiv@saby-pdk.vs.sk
 • pobočka Liptovský Mikuláš, Parková 13, 044/5523332, archiv@saby-plm.vs.sk
 • pobočka Martin, Bystrička 155, 043/ 413 41 23, archiv@saby-pmt.vs.sk
 • pobočka Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1135/55, 042/ 426 16 17, archiv@saby-ppb.vs.sk
 • pobočka Žilina, Framborská 9, 041/5622618, archiv@saby-pza.vs.sk

Košice

 • pobočka Košice, Južná trieda 82, 055/ 685 57 23, archiv@sake-pke.vs.sk
 • pobočka Michalovce, Štefana Tučeka 4, 056/ 642 44 27, archiv@sake-pmi.vs.sk
 • pobočka Rožňava, Zakarpatská 12, 058/ 732 41 54, archiv@sake-prv.vs.sk
 • pobočka Trebišov, M. R. Štefánika 20, 056/672 35 00, archiv@sake-ptv.vs.sk

Levoča

 • pobočka Levoča, Námestie Majstra Pavla 7, 421 (0) 53 4512424, archiv@sale-ple.vs.sk
 • pobočka Poprad, Sobotské námestie 18, 421 (0) 52 7769324, archiv@sale-ppp.vs.sk
 • pobočka Spišská Nová Ves, Letná 67, 421 (0) 53 4464339, archiv@sale-psn.vs.sk
 • pobočka Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 22, 421 0 52 4321983, archiv@sale-psl.vs.sk

Nitra

 • pobočka Nitra, Pod Katrušou 1,, 037/ 651 66 20, archiv@sanr-pnr.vs.sk
 • pobočka Bojnice, Tehelná 18, 046/543 04 19, archiv@sanr-pbojnice.vs.sk
 • pobočka Komárno, Hradná 2, 035/790 39 31 - 4, archiv@sanr-pkn.vs.sk
 • pobočka Levice, Vojenská 1, 036/ 630 64 20, archiv@sanr-plv.vs.sk
 • pobočka Nové Zámky, Podzámska 25, 035/ 642 03 98, archiv@sanr-pnz.vs.sk
 • pobočka Topoľčany, Pod Kalváriou 2140, 038/ 522 21 26, archiv@sanr-to.vs.sk

Prešov

 • pobočka Prešov, Slovenská 40, 051/ 773 30 05, archiv@sapo-ppo.vs.sk
 • pobočka Bardejov, Miškovského 1, 054/ 472 57 55, archiv@sapo-pbj.vs.sk
 • pobočka Humenné, Štúrova 1, 057/ 775 27 70, archiv@sapo-phe.vs.sk
 • pobočka Svidník, Partizánska 625/12, 054/ 752 23 02, archiv@sapo-psk.vs.sk
 • pobočka Vranov nad Topľou, Budovateľská 1277, 057/ 446 49 08, archiv@sapo-pvt.vs.sk

Ministerstvo obrany SR

 • Vojenský archív - centrálna registratúra Trnava, Univerzitné námestie č. 2, 0960/395211, va-cr@mod.gov.sk

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 7. Inteligencia vo všetkom
 8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 22 919
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 958
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 347
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 624
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 367
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 966
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 926
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 802
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 607
 10. Inteligencia vo všetkom 1 527

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Le Penová nie je Trump. Prečo sa prieskumy tentoraz nezmýlia

Vo Francúzsku by sa už nemali mýliť.

KOMENTÁRE

Čo bude, keď študenti vykývu zub

Novembristi síce víziu mali, no správu krajiny prenechali tým, ktorí pripravení boli.

ŠPORT

Brilantný súboj rozhodol génius. A provokoval gestami

Messi zatienil Ronalda. Barcelona vyhrala na pôde Realu Madrid 3:2.

Neprehliadnite tiež

Výrobca luxusnej obuvi Jimmy Choo je na predaj

Firmu najviac preslávili lodičky na vysokom opätku s červenou podrážkou, ktoré obľubuje aj vojvodkyňa z Cambridge.

Podiel firiem, ktoré nevedia nájsť kvalifikovaných ľudí,sa zvyšuje

Nedostatok odborne vzdelaných mladých ľudí sa stáva nočnou morou nejedného zamestnávateľa, myslí si to prezident AZZZ Tomáš Malatinský.

.

Podnikatelia môžu podávať žiadosti o eurofondy elektronicky

Zároveň zaniká povinnosť prikladať k žiadostiam množstvo príloh.

Vedci z STU skúmajú bryndzu: Ovčie mlieko má oproti kravskému viac vápnika

Tradične sa bryndza vyrába zo surového ovčieho mlieka, ktoré môže, ale nemusí byť zdrojom nežiaducich mikroorganizmov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop