Pred úradmi je manžel viac ako partner

Hoci stále stúpa počet partnerov bez sobášneho listu, v slovenských zákonoch sa na to veľmi nemyslí.

Čoraz viac mladých dáva prednosť vzťahom bez papiera. Môže to však priniesť množstvo problémov.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – FOTOLIA)

BRATISLAVA. V súčasnosti sa mnohí mladí ľudia rozhodnú spolu žiť a založiť si rodinu aj bez tradičného sobáša. Dokazujú to údaje zo Štatistického úradu.

Počas posledných desiatich rokov „je hlavným vývojovým trendom zvyšovanie počtu slobodných a na druhej strane znižovanie počtov osôb žijúcich v manželstve,“ píše Štatistický úrad. Ďalšie údaje budú až po dokončení spracovania údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 2011.

„Významný vzťah vzájomnej početnej závislosti medzi skupinou slobodných a osôb žijúcich v manželstve je odrazom zmeny rodinného správania,“ dodáva Štatistický úrad.

Počet slobodných mužov v roku 2010 stúpol za desať rokov o 28­tisíc. Počet slobodných žien v rovnakom období stúpol o 21­tisíc. Naproti tomu počet ženatých mužov v roku 2010 oproti roku 2001 klesol o takmer 30­tisíc, u žien až o 37,8 tisíca.

Zákony kvitujú manželov

Slovenské zákony však stále uprednostňujú klasickú formu spolužitia, teda manželstvo. V zákone o rodine sa píše: „Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a pomáha jeho dobru. Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti.“

Pokračuje to v Občianskom zákonníku, ktorý nepokladá druha alebo družku za rovnocenného manželovi či manželke napríklad pri paragrafoch o dedení. Alebo v sociálnych a daňových zákonoch, kde nárok na finančnú podporu má zosobášený partner.

Deti našťastie slovenské zákony nerozlišujú. Nie je teda dôležité, či sa dieťa narodilo v manželstve, alebo vo voľnom partnerstve. Majú úplne rovnaké práva – pri poberaní sociálnych dávok ako napríklad sirotský dôchodok, aj pri dedení.

Zostaňte v kontakte

Okrem toho, že nezosobášení partneri nemajú nárok na niektoré dávky od štátu, môžu mať problémy aj pri rozchode.

Tu totiž nevstupuje do delenia majetku súd, treba sa na delení majetku dohodnúť ešte počas dobrých vzťahov a nespoliehať sa na to, že zostanete spolu až do konca života. Prípadne, že to vyriešite neskorším sobášom.

Platí, že všetko, čo partneri nadobudnú pred svadbou, ostáva ich aj po nej. Nevstupuje to do bezpodielového spoluvlastníctva.

Po rozchode môžu nastať ťažkosti aj pri prípadnej smrti partnera, s ktorým máte dieťa. Ak nie ste v kontakte, môže sa stať, že vás neinformujú o jeho smrti. Rovnako sa môže stať, že opomenú vaše dieťa zaradiť do dedičského konania.

„Súdni komisári totiž v prvom rade spravidla oslovujú osobu, ktorá zabezpečovala pohreb poručiteľa,“ vysvetľuje prezident Notárskej komory Karol Kovács. Od nej zisťujú majetkové a osobné pomery poručiteľa.

Táto osoba pritom nemusí vedieť o dieťati z vášho vzťahu, alebo ho môže aj úmyselne zatajiť. Hoci majú komisári na zistenie dedičov viaceré prostriedky, ako je „Register obyvateľov alebo miestny úrad, zákon predpokladá možnosť opomenutia niektorého z dedičov pri riešení dedičstva,“ dodáva Kovács.

Preto je vhodné, aby ste aj po rozchode vedeli, čo je s vaším expartnerom a rodičom vášho dieťaťa.

„V prípade, ak sa rodič maloletého dieťaťa dozvie, že jeho druhý rodič, s ktorým nebol zosobášený, zomrie, v záujme ochrany práv a oprávnených záujmov tohto maloletého dediča treba, aby ho prihlásil na príslušnom súde ako účastníka do prebiehajúceho dedičského konania. Aby nebol opomenutý,“ radí Kovács.

ico

Manžel verzus druh

 • V prvej skupine dedia majetok poručiteľove deti a manžel rovnakým dielom.
 • Ak nededia potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej počas jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní naňho výživou.
 • Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel vždy najmenej polovicu.

Zdroj: Občiansky zákonník

ico

Dieťa dedí aj bez manželstva rodičov

Nakladať so zdedeným majetkom vášho dieťaťa môžete iba do istej miery.

Žijete s partnerom bez papierov a máte s ním dieťa, ktoré je jeho jediným potomkom? Stane sa v prípade jeho smrti univerzálnym dedičom. Samozrejme aj vtedy, ak nepochádza z manželstva. Kto a ako však môže nakladať s týmto dedičstvom?

V prvom rade – zodpovednosť za dlhy poručiteľa je limitovaná výškou ceny nadobudnutého dedičstva, aby dedenie nebolo neprimeraným rizikom, upozorňuje Karol Kovács, prezident Notárskej komory.

„Maloleté dieťa môže zdediť založenú nehnuteľnosť,“ konštatuje hovorkyňa VÚB Banky Alena Walterová ohľadom bytov či domov zakúpených na hypotéku.

V takýchto prípadoch by však mal vstúpiť do vzťahu s bankou zákonný zástupca ako spoludlžník, ktorý následne spláca hypotéku.

Ak to finančne nezvláda, môže nehnuteľnosť predať. No iba so súhlasom súdu.

Bežné záležitosti

Podľa právnika Dávida Štefanku môže rodič disponovať s majetkom dieťaťa len v prípade, ak je súčasne oprávnený spravovať jeho majetok.

Rodič môže bez súhlasu súdu rozhodovať o dedičstve iba v rámci bežných záležitostí.

Za takéto podľa Štefanku nemožno považovať napríklad kúpu či predaj nehnuteľností, významné investície v cenných papieroch, darovanie vecí z majetku dieťaťa.

Teda rodič nemôže bez súhlasu súdu nakladať ani s dedičstvom dieťaťa vo forme vkladov v banke, akcií alebo podielov v spoločnostiach.

Nemá živiť rodinu

Rodič môže zdedenú nehnuteľnosť prenajať. Výnosy z prenájmu nehnuteľnosti sa môžu použiť hlavne na pokrytie nákladov na spravovanie týchto nehnuteľností, prípadné rekonštrukcie slúžiace na zveľadenie majetku či zabráneniu znehodnocovania nedostatočnou údržbou.

Výnosy z prenájmov či z akcií môže zákonný zástupca podľa zákona o rodine použiť aj na uspokojovanie potrieb dieťaťa.

„V primeranom rozsahu aj na uspokojovanie potrieb rodiny,“ dodáva právnik Herbulák. Takéto výnosy však nemajú slúžiť na uživenie rodiny.

„Výnosy nepozbavujú rodičov vyživovacej povinnosti voči dieťaťu,“ hovorí Štefanka. Ostatné peniaze z výnosov sa ukladajú na osobitný účet dieťaťa v banke, pričom nakladať s nimi môže až po dosiahnutí plnoletosti.

ico

Nepríjemné situácie

Ako neprísť o peniaze či o strechu nad hlavou pri rozchode alebo smrti partnera, ak ste neuzavreli manželstvo, radia právnici Dávid Štefanka a Jozef Herbulák.

Partner si kúpil byt, no dali ste mu peniaze na rekonštrukciu. Ako dosiahnuť, aby pri prípadnom rozchode bol povinný vám vrátiť peniaze?

Najschodnejším riešením je uzatvorenie zmluvy o pôžičke s dohodou, že vrátenie peňazí sa uskutoční najneskôr do určeného počtu dní po vyžiadaní si veriteľom.

Následne je vhodné takýto záväzok potvrdiť uznaním dlhu, čo do výšky a dôvodu, čím sa záväzok nepremlčí skôr než za 10 rokov.

Ak zmluva uzavretá nie je, je jediným riešením vymáhanie peňazí prostredníctvom súdu žalobou za bezdôvodné obohatenie. Tu však je problematické preukazovanie dôkazov.

V prípade, že by sa takýto doklad podarilo získať, napríklad pri platbe cez účet, plynie premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia – dvojročná subjektívna (plynie odvtedy, keď sa o veci dozvie) a trojročná objektívna (odvtedy, keď sa udalosť – neodôvodnené obohatenie – stala).

Druhá strana tiež môže argumentovať bezdôvodným obohatením sa z dôvodu užívania nehnuteľnosti.

Byt si kupoval partner, vy ste spoludlžníkom pri hypotéke. Máte nárok na byt?

Ak figurujete ako ručiteľ, v prípade nesplácania dlhu partnerom prechádza na vás povinnosť splácať dlh.

Vlastnícke práva k nehnuteľnosti však nenadobúdate. Môžete sa spätne domáhať od partnera vyplatenia dlžnej sumy.

Ak vystupujete v banke ako spoludlžník, ste povinný platiť splátky spolu a nerozdielne. Ak však na liste vlastníctva figuruje iba váš partner, v prípade rozchodu nemáte žiaden nárok na nehnuteľnosť. Povinnosť splácať dlh vám však zostáva. Môžete banku požiadať o zmenu podmienok s tým, že jediný dlžník by bol partner. Banka však nemusí požiadavke vyhovieť.

Byt je vo výlučnom vlastníctve partnera. Ten umrie a ostane po ňom vaše dieťa, no aj dieťa z jeho prvého vzťahu. Môžete prísť o strechu nad hlavou?

Pri dedení nie je podstatné, či ide o deti pochádzajúce z manželstva, alebo o deti nemanželské. Ak nehnuteľnosť zdedili obidve deti, ako rodič jedného z nich by ste mali mať právo sa zdržiavať s ním v nehnuteľnosti, aby bola zabezpečená starostlivosť o dieťa.

V prípade maloletých detí spravuje ich majetok poručník oprávnený spravovať majetok dieťaťa až do dovŕšenia 18. roku života dieťaťa. Poručníkom je zvyčajne rodič.

Má právo pozostalý partner ostať v byte, aj keď nemali spolu dieťa, ktoré by byt zdedilo?

Pokiaľ si dedič neželá, aby v byte býval partner poručiteľa, tento musí jeho rozhodnutie rešpektovať.

Do úvahy prichádza ešte počas života oboch partnerov zriadenie takzvaného doživotného užívacieho práva pre partnera, ktoré musí byť zriadené zmluvne. Zapisuje sa do katastra nehnuteľností a dedičia musia toto doživotné právo rešpektovať.

Tu však môžu nastať ťažkosti v prípade rozchodu. Zrušenie práva doživotného bývania je možné iba na základe dohody medzi partnermi, výnimočne na základe rozhodnutia súdu.

Partneri žijú spolu bez sobáša, napríklad pre to, že jeden z nich ešte nie je rozvedený. Existuje spôsob, aby byt po zomretom nezdedil nerozvedený manžel, ale súčasný partner?

Podľa Občianskeho zákonníka manžel poručiteľa nepatrí do skupiny neopomenuteľných dedičov. To znamená, že manžel, ktorý sa rozhodne spísať závet, môže druhého manžela opomenúť.

Ten nebude po ňom podľa závetu dediť. Do závetu môže pritom napísať ako dediča svojho súčasného partnera. V konečnom dôsledku tak bude dediť súčasný partner a nie manžel.

ico

Bez obrúčky nemáte nárok na finančnú podporu štátu

V prípade smrti partnera nemáte nárok na vdovský či vdovecký dôchodok, ak nie ste manželia.

Ak žijete so svojím partnerom bez papiera, prichádzate o niekoľko výhod od štátu.

Muž si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na nepracujúcu manželku počas materskej a rodičovskej dovolenky. Rovnako aj v prípade, ak je partner nezamestnaný.

V prípade smrti jedného z partnerov prichádza o priamu finančnú podporu štátu na vyrovnanie sa so stratou jedného zárobku. „Nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok má len manželka alebo manžel,“ vysvetľuje Jana Hrabková z tlačového odboru Sociálnej poisťovne.

Výška vdovského a vdoveckého dôchodku je 60 percent zo starobného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel právo (ak nejde o súbeh dôchodkov). Ak je pozostalý manžel bezdetný, má nárok na dôchodok počas jedného roka.

Ak sa pozostalý manžel stará o maloleté nezaopatrené deti, môže vdovský alebo vdovecký dôchodok poberať najdlhšie do 26 rokov veku dieťaťa. Potom má naň nárok až v dôchodku.

Deti dostanú sirotský dôchodok po rodičovi aj v prípade, že tí neboli zosobášení. No len v prípade, ak rodič získal minimálny počet rokov dôchodkového poistenia.

V prípade, ak niektorý z partnerov zomrie v dôsledku pracovného úrazu, môže mať aj nezosobášený partner nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, ale len v prípade, ak v čase úmrtia mal zomrelý voči svojmu partnerovi vyživovaciu povinnosť určenú súdom. A to len dovtedy, dokedy mala vyživovacia povinnosť podľa súdu trvať.

Nezaopatrené deti a manželka nemajú nárok na úrazovú rentu, ale na jednorazové odškodnenie. Okrem toho osoba, ktorá žila s človekom, čo zomrel v dôsledku pracovného úrazu, ku dňu jeho smrti má nárok na náhradu tretiny výdavkov na smútočné ošatenie. Najviac však na 99,60 eura.

Pozostalý partner nemá nárok na inú podporu od štátu. Jedine v prípade, že by sa partner ocitol v hmotnej núdzi, má nárok na dávky v hmotnej núdzi. Tie vypláca úrad práce.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 2. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 10. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 1. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 2. Malé knedličky, veľké dojmy
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 6. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 7. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 10. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 248
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 981
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 9 024
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 281
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 5 280
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 711
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 329
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 539
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 803
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 636

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Spor medzi štátom a vysokými školami vyriešia až súdy

Či bolo všetko v poriadku, posudzuje aj Úrad pre verejné obstarávanie. V niektorých prípadoch už dal za pravdu školám.

Analytici z prognóz nepoľavujú, ekonomika má rásť vyše trojpercentným tempom

Analytici komerčných bánk predpovedajú slovenskému hospodárstvu v tomto roku medziročný rast o 3,2 percenta.

Od marca sa menia pravidlá osobného bankrotu, bude dostupnejší

Domáhať sa zbavenia dlhov týmito spôsobmi bude môcť dlžník iba raz za desať rokov.

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop