Riaditeľa pustia hneď, asistentka musí ostať do konca

Potvrdenie o zamestnaní pri ukončení pracovného pomeru dostať musíte, o posudok treba požiadať.

Nie všetci odchádzajú z firmy v zlom. Väčšinou sa zamestnávatelia so zamestnancami na skoršom odchode dohodnú.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – FOTOLIA)

BRATISLAVA. Na trhu práce sú zamestnanci momentálne v nevýhode. Nie sú v pozícii, že by si mohli diktovať podmienky, skôr sa obávajú straty pracovného miesta.

Ako však vravia personalisti, ani dnes nie je trh práce mŕtvy a stále sa nájdu ľudia, ktorí aj v čase krízy dajú vo firme výpoveď a prejdú do druhej, za lepšími podmienkami. Problém je len jeden. Nie každého chce firma pustiť skôr.

Dohoda alebo výpoveď

Ukončiť pracovný pomer možno dvoma spôsobmi. Buď sa s firmou dohodnete, napríklad aj na skoršom odchode, alebo sa firma dohodnúť nechce.

Vtedy podáte výpoveď podľa Zákonníka práce a musíte rešpektovať výpovednú lehotu, teda vo firme treba ešte niekoľko týždňov ostať.

Personalisti vravia, že vo väčšine prípadov firmy s dohodou súhlasia. „Zamestnávateľ nemá veľmi šancu prinútiť zamestnanca pracovať,“ hovorí Darina Mokráňová, organizačná riaditeľka pracovno-personálnej spoločnosti Index Nosluš. Môže ho prinútiť chodiť do práce, no podávať výkon už nie. Preto je dohoda väčšinou výhodná pre obe strany.

Ochota firmy dohodnúť sa však zvyčajne súvisí aj s pracovnou pozíciou. Určite je ťažšie nahradiť vedúceho zamestnanca či IT špecialistu ako operátora vo výrobe alebo asistentku.

„Firmy sú ochotné pustiť zamestnanca skôr, ak ide o manažérske pozície a ak zamestnanec odchádza ku konkurencii,“ hovorí Ivana Brutenič z personálnej agentúry Exact Recruitment.

Takisto na miestach, kde zamestnanec pracuje s informáciami, ktoré sú citlivé a dajú sa zneužiť, a tam, kde prichádza do priameho styku s klientom – napríklad pri zamestnancoch bánk, poisťovní či na pozíciách obchodných zástupcov.

„Títo zamestnanci niekedy po podaní výpovede prídu na svoje pracovné miesto a už nemajú prístup k počítaču,“ hovorí Ivana Brutenič.

Nástupcu treba zaškoliť

Naopak, pri výrobných či administratívnych pracovníkoch, prípadne predavačoch, využívajú firmy zvyčajne celú dĺžku výpovednej lehoty a takisto žiadajú, aby pred odchodom zaškolili náhradníkov. Nemôžu to odmietnuť.

„Zaškolením sa rozumie oboznámenie nového zamestnanca s pracovným prostredím a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovného pomeru,“ vysvetlila právnička Kristína Ďuračková. Môže ísť napríklad o oboznámenie s počítačovými programami či so spôsobom archivácie dokumentov.

Okrem zaškolenia zamestnanci venujú posledné dni v práci aj zbieraniu podpisov. Odovzdávajú počítač, služobný telefón, auto, kľúče od skladu či iné zverené predmety a získavajú podpisy rôznych vedúcich zamestnancov ako dôkaz toho, že majú vyrovnané všetky záväzky. Pravidlá odchodu z firmy sú v jednotlivých spoločnostiach rôzne.

Zamestnávateľ vám pri skončení pracovného pomeru musí dať potvrdenie o zamestnaní. Je v ňom uvedené obdobie trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, údaj o poskytnutej mzde, vykonaných zrážkach zo mzdy či vyplatenom odstupnom a podobne. Potvrdenie vydá zamestnávateľ automaticky.

Čoraz viac zamestnancov sa dožaduje aj pracovného posudku. O ten však treba zamestnávateľa požiadať.

ico

Najprv sa skúste dohodnúť

Firma by mala mať dosť času na to, aby sa k návrhu dohody o skončení pracovného pomeru vyjadrila.

1. Doručenie osobne alebo poštou

Pre písomnosti ohľadom vzniku, zmeny či zániku pracovného pomeru platí, že sa musia zamestnávateľovi doručiť na pracovisku (konateľovi, personalistke, priamemu nadriadenému a podobne) alebo poštou ako doporučená zásielka na obchodné meno zamestnávateľa. Výpoveď e­mailom nie je platná.

2. Ako postupovať, ak chcete odísť v dobrom

V praxi väčšinou zamestnanec oznámi šéfovi, že má záujem skončiť pracovný pomer. Predloží návrh dohody a poskytne zamestnávateľovi primeraný čas na vyjadrenie k návrhu. „Zákonník práce nestanovuje, dokedy sa zamestnávateľ k takémuto návrhu musí vyjadriť,“ hovorí Katarína Babiaková, advokátka kancelárie bnt. Ak zamestnávateľ súhlasí, návrh dohody podpíše a pracovný pomer sa končí dňom určeným v dohode.

3. Keď vás firma nechce pustiť

Až v prípade, že sa zamestnávateľ v primeranom čase k návrhu dohody nevyjadrí alebo s odchodom nesúhlasí, zamestnanec doručuje písomnú výpoveď. Aby bola osobne doručená výpoveď platná, nemusí ju zamestnávateľ prevziať. Aj odmietnutie prevzatia sa považuje za riadne doručenie. Zamestnanec môže výpoveď doručiť aj poštou alebo kuriérom. Výpoveď je potom účinná dňom doručenia, ktorý je vyznačený na návratke.

ico

Čo s vašou dovolenkou

Zvyšok voľna vám firma pri odchode z práce preplatí, hovorí Katarína Babiaková, advokátka spoločnosti bnt.

Odchádzam z firmy, dal som výpoveď. Mám nárok na preplatenie dovolenky aj vtedy, ak výpoveď dávam ja? Ak chcem ostať pracovať do konca, musia mi ju preplatiť alebo mi môžu prikázať, aby som si ju vyčerpal?

V súvislosti so skončením pracovného pomeru bez ohľadu na dôvod alebo skutočnosť, kto pracovný pomer ukončuje, má zamestnanec právo na preplatenie zvyšku dovolenky. Ak mu však zamestnávateľ nariadi pred skončením pracovného pomeru čerpanie dovolenky, musí ju čerpať. Jej čerpanie však musí určiť najneskôr 14 dní pred nástupom na dovolenku.

Mám veľa dní dovolenky. V práci som dal výpoveď, čerpám dovolenku, skončím ju koncom apríla, výpoveď dohodou je k 30. 4. 2012. Môžem od 1. 4. začať pracovať v novej firme a byť naraz zamestnaný v dvoch?

Zamestnanec môže mať paralelne vedľa seba dva riadne pracovné pomery a dve pracovné zmluvy. V rámci čerpania dovolenky nemôže byť zo strany zamestnávateľa nijakým spôsobom limitovaný, ako ju využíva. Mal by ju síce využívať na regeneráciu, ale ak ju využije na výkon práce v inej firme, nič mu v tom nebráni.

Musí si však byť vedomý, že zamestnávateľ, ktorý mu dovolenku nariadil čerpať, ho z nej môže na svoje náklady povolať späť na výkon práce. V takom prípade je zamestnanec povinný na výkon práce nastúpiť, inak by išlo o porušenie pracovnej disciplíny.

Zamestnávateľ ma núti pracovať až do konca výpovednej lehoty, ja si však chcem čerpať dovolenku. Má na to firma právo? Firma argumentuje tým, že za mňa stále nenašli náhradu.

Zamestnanec je až do skončenia výpovednej lehoty povinný vykonávať svoju prácu. Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ s prihliadnutím na svoje úlohy a oprávnené záujmy zamestnanca. Ak za zamestnanca nemá náhradu, respektíve neurčí mu čerpanie dovolenky, zamestnanec musí zotrvať v práci až do skončenia pracovného pomeru.

Sľúbili mi novú prácu a dohodli sme sa na podmienkach, dal som výpoveď v starej firme. No rozmyslel som si to. Dá sa podaná výpoveď stiahnuť? Dokedy?

Výpoveď, ktorá bola doručená zamestnávateľovi, môže byť odvolaná len s jeho súhlasom. Na platné odvolanie výpovede sú teda potrebné dva úkony, odvolanie na strane zamestnanca a súhlas s odvolaním na strane zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ s odvolaním výpovede nesúhlasí, výpoveď je platná a pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej lehoty. Odvolanie výpovede je možné až do skončenia pracovného pomeru, teda aj počas plynutia výpovednej lehoty. Odvolanie výpovede aj súhlas s odvolaním musia byť písomné.

ico

Na forme nezáleží

Na Slovensku je jedno, či dáte výpoveď, alebo sa na odchode dohodnete. Dávku v nezamestnanosti dostanete rovnakú.

V susednom Česku už vyše roka podanie výpovede zo zamestnania v prípade, že človek nemá dohodnutú druhú prácu, treba ozaj poriadne zvážiť. Ak totiž skončí na úrade práce, podporu v nezamestnanosti bude mať nižšiu.

V súčasnosti tam totiž platí, že ak zamestnanec podá výpoveď sám a bez vážnych dôvodov (uvedené sú v Zákonníku práce) alebo sa so zamestnávateľom na výpovedi dohodne, dostane len 45 percent doterajšej priemernej mzdy.

Vážnym dôvodom je nevyhnutná starostlivosť o malé dieťa, opatrovanie chorého príbuzného, vlastné zdravotné dôvody a iné. Ak zamestnanec výpoveď v Česku od firmy dostane, bude podpora postupne klesať zo 65 na 45 percent mzdy.

Slovenský zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti nič také neupravuje. „Spôsob skončenia pracovného pomeru, teda či zamestnanec dal výpoveď sám, alebo ju od zamestnávateľa dostal, nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani dĺžku jej poskytovania,“ hovorí Jana Hrabková zo Sociálnej poisťovne.

Nárok na dávku má človek zvyčajne počas šiestich mesiacov, pokiaľ z posledných troch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.

ico

Firmy dávajú do zmlúv poistku

Ak od zamestnávateľa odídete skôr, ako máte, môže chcieť náhradu.

Možno máte pocit, že v novej firme na vás nepočkajú, alebo toho už máte plné zuby a chcete od súčasného zamestnávateľa odísť čím skôr.

Mali by ste však vedieť, že ak počas výpovednej lehoty zamestnanec nezotrvá u zamestnávateľa, ten má nárok na peňažnú náhradu vo výške jedného priemerného mesačného zárobku.

„Platí to však len v prípade, že sa na takejto náhrade dohodli v pracovnej zmluve,“ upozorňuje právnik Radovan Pala z kancelárie e/n/w/c. Zákonník práce to však umožňuje a táto „pokuta“ býva bežnou súčasťou novších pracovných zmlúv.

Ak zamestnanec prestane chodiť počas výpovednej lehoty do práce bez ospravedlnenia, ide o závažné porušenie pracovnej disciplíny a tiež o neospravedlnenú absenciu v práci. Zamestnávateľ tak môže pracovný pomer ukončiť okamžite.

Ak v dôsledku takéhoto konania vznikne firme škoda (napríklad zníži sa výroba, zákazník zruší zákazku a podobne), má zamestnávateľ nárok žiadať jej náhradu. „V praxi sú však prípady úspešného uplatnenia takéhoto nároku na náhradu škody skôr výnimočné,“ povedal Pala.

ico

Ako to bolo v minulosti

 • Aj na Slovensku sa obdobie podpory v nezamestnanosti krátilo – o tri mesiace, ak ste dali výpoveď bez vážnych dôvodov alebo bez udania dôvodu.
 • Bolo to pred rokom 2004.
 • Podpora sa vtedy poskytovala podľa celkovej dĺžky platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti a vyplácala sa šesť, deväť alebo dvanásť mesiacov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

ico

Ako sa dá odísť z firmy

Buď vás zamestnávateľ pustí dobrovoľne alebo bude musieť podľa Zákonníka práce.

A. Ak sa s firmou dohodnete

 • spíšte dohodu o skončení pracovného pomeru,
 • v nej sa dohodnete na podmienkach odchodu,
 • súhlasiť s ňou musia zamestnanec i zamestnávateľ.

B. Ak sa firma nechce dohodnúť

 • podáte výpoveď podľa Zákonníka práce.

1. Podmienky

 • Výpoveď musí byť písomná a doručená zamestnávateľovi – osobne alebo poštou.
 • Dôvod výpovede v nej nemusí byť uvedený.

2. Zmluva na dobu určitú

 • Nemusíte zostať pracovať až dovtedy, kým vás na to zaväzuje zmluva. Môžete dať výpoveď za rovnakých podmienok ako pri práci na neurčitý čas.

3. Výpovedná lehota

 • Po podaní výpovede musíte vo firme ešte určitý čas ostať.
 • 1 mesiac, ak ste vo firme pracovali kratšie ako rok.
 • 2 mesiace, ak ste boli vo firme viac ako rok.

4. Ako sa to počíta

 • Výpovedná lehota začína plynúť až od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede.
 • Ak výpoveď podáte začiatkom mesiaca, ostať tam budete musieť prinajhoršom ešte tri mesiace.
 • Podávajte ju preto radšej koncom mesiaca, nenechávajte si to však na posledný deň, ak výpoveď posielate poštou.

5. Dovolenka

 • Je z veľkej časti na firme, či vám prikáže vyčerpať zvyšnú dovolenku alebo vám nariadi pracovať až do konca.
 • V takom prípade vám však ušetrenú dovolenku musí preplatiť.

6. Ak neostanete

 • Ak počas výpovednej lehoty prestanete chodiť do práce, môže vás to stáť váš mesačný plat.
 • Je to bežná poistka firiem, ktorú vkladajú do pracovných zmlúv.

Zdroj: Zákonník práce, jpa

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 2. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 3. Detské zúbky sú veda
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 8. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 910
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 259
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 685
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 166
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 327
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 256
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 015
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 003
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 833
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 731

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

SVET

Šéfka AfD vynadala kolegom a opustila tlačovú konferenciu

Petry nebude pôsobiť v parlamentnom klube.

Neprehliadnite tiež

Domáce výrobky už nebudú neznáme. Tesco im venuje regál

Projekt na podporu domácich výrobcov už ohlásil aj obchodný reťazec Kaufland.

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní na Slovensku vyhýbať ťažšie

Ministerstvo financií vysvetľuje, že zmenou chce zakročiť proti agresívnemu daňovému plánovaniu a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky.

Silné euro znepokojuje šéfa Európskej centrálnej banky

Ďalší rast eura by mohol negatívne ovplyvňovať export eurozóny a brzdiť prebiehajúce zotavovanie jej ekonomiky.

Diaľnica z Lietavskej Lúčky po Dubnú Skalu bude meškať, priznali diaľničiari

Diaľničiari nie sú spokojní s postupom prác na vonkajších objektoch stavby.