Firmy čoraz častejšie núkajú na pohovoroch dohody

Zamestnávatelia čoraz častejšie ponúkajú namiesto klasickej pracovnej zmluvy prácu na dohodu.

Skôr ako podpíšete zmluvu alebo dohodu, poriadne si ju preštudujte.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – FOTOLIA)

BRATISLAVA. V januári pracovalo viac ako 54­tisíc nezamestnaných, ktorí sú zahlásení na úrade práce. V týchto prípadoch išlo o legálnu prácu, pri ktorej si môžu nezamestnaní evidovaní na úrade práce privyrobiť najviac 139,90 eura za mesiac.

„Z praxe úradov práce vieme, že práve prácou na dohodu zamestnávatelia často obchádzajú zamestnávanie uchádzačov z evidencie na riadny pracovný pomer,“ tvrdí hovorkyňa ústredia práce Andrea Hajdúchová.

Dokazujú to aj štatistiky. Kým v roku 2005 takto pracovalo 373 nezamestnaných, pred dvomi rokmi to bolo vyše 48­-tisíc evidovaných na úrade práce a ku koncu vlaňajška o 20-­tisíc ľudí viac ako v roku 2010.

Podľa webového portálu Profesia.sk podiel ponúk na dohodu bol v ich databáze vlani až deväť percent oproti iným formám zamestnávania.

Na porovnanie firmy ponúkali dohody častejšie ako skrátený úväzok (štyri percentá) a len o percento menej ako prácu na živnosť (10 percent).

Pri vyššej mzde vyraďujú

Takúto skúsenosť má aj Beáta. Už dlhšie si hľadá zamestnanie, ale všetci jej ponúkajú len na dohodu o pracovnej činnosti.

Beáta vie, že ak ostane evidovaná na úrade práce, nesmie prekročiť limit pre maximálny zárobok, pretože inak ju vyradia. Len v januári tohto roku podľa štatistík ústredia práce vyradili pre prekročenie hranice zárobku z evidencie viac ako tisíc ľudí.

Ak by ju vyradili, alebo by sa dobrovoľne odhlásila z evidencie, musela by si sama platiť odvody na zdravotné poistenie, ktoré jej ako nezamestnanej platí štát. Minimálne odvody sa v súčasnosti pohybujú vo výške 47,58 eura.

Sumy, ktoré jej potenciálni zamestnávatelia ponúkajú, však nie sú ani na úrovni minimálnej mzdy, ktorá je 327,20 eura. Niektorí podľa nej porušujú zákony, ako sú napríklad Zákonník práce či antidiskriminačný zákon.

Nahrávať či nenahrávať?

Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť nabáda, aby si zamestnanci alebo uchádzači o prácu diskriminačné správanie zamestnávateľov nahrávali. Súdy podľa právničky združenia Janky Debrecéniovej takýto dôkaz už aj na Slovensku akceptujú.

Právnička bnt Katarína Babiaková si však myslí, že nahrávať zamestnávateľa si môže uchádzač o prácu alebo zamestnanec len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Tvrdí, že inak ide o neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti.

Či akceptujú nahrávky bez súhlasu, súdy sa vyjadrovať nechcú. „Nemôžeme toto komentovať,“ povedal hovorca bratislavského súdu Pavol Adamčiak.

ico

Pre vysoký zárobok vás vyradia

Uchádzač o zamestnanie si môže zarobiť len istú sumu.

1. Ak ste evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, môžete pracovať na dohodu. Mesačný zárobok však nesmie prekročiť hranicu 139,90 eura.

2. To, že si chcete popri evidencii na úrade práce zarábať, musíte nahlásiť úradu práce najneskôr deň pred začatím vykonávania činnosti.

3. Musíte taktiež preukazovať výšku mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

4. Ak prekročíte hranicu 139,90 eura, úrad práce vás vyradí z evidencie. Nejde o sankčné vyradenie, pri ktorom môžete žiadať o zaradenie do evidencie až po troch mesiacoch. O zaradenie do evidencie môžete požiadať už nasledujúci mesiac po vyradení.

5. Za mesiac, keď vás úrad vyradí z evidencie, však štát za vás neplatí odvody.

6. Aj v prípade, že pracujete na dohodu, platia pre vás rovnaké podmienky ako pre nezamestnaných, ktorí nepracujú. To znamená, že sa musíte hlásiť na úrade práce minimálne raz do mesiaca, alebo tak často, ako to úrad práce určí.

ico

V skratke o dohodároch a brigádnikoch

Majú nárok

 • na dávky z úrazového,
 • vyplatenie mzdy z garančného fondu.

Nemajú nárok

 • na dovolenku,
 • stravné lístky,
 • materské dávky,
 • nemocenské dávky,
 • nezapočítava sa do odpracovaných rokov.

Musia si platiť zdravotné odvody.

Nevzťahujú sa na nich ustanovenia Zákonníka práce o:

 • úprave pracovného pomeru, ako je skúšobná lehota, skončenie pracovného pomeru, výpovedné lehoty, hromadné prepúšťanie,
 • ustanovenia o minimálnej mzde a odmeňovaní,
 • o pracovnom čase, odpočinku, prekážkach v práci.
 • Spravidla sa ich netýkajú ani kolektívne zmluvy.

Dohodári majú všetky tieto ustanovenia špeciálne upravené v samostatnej časti Zákonníka práce (paragrafy 223 až 228a).

 • Na dohodu o pracovnej činnosti možno pracovať najviac 10 hodín týždenne.
 • Na dohodu o brigádnickej práci študentov môžete odrobiť maximálne 20 hodín týždenne.
 • Pri dohode o vykonaní práce nesmiete prekročiť 350 hodín za rok.
 • Dohôd o pracovnej činnosti, o vykonaní práce, aj o brigádnickej práci študenta môžete mať niekoľko. Odrobené časy sa u rôznych zamestnávateľov nesčítavajú.
ico

Bez zmluvy prídete o výhody

Dohodári alebo brigádnici nemajú množstvo práv, ktoré prináležia zamestnancovi. Inak prístup k nemu majú aj verejné inštitúcie.

Práca iba na dohodu je dočasné riešenie. Zamestnanec pri nej totiž prichádza o množstvo výhod.

„Práca na dohodu sa nepočíta do odpracovaných rokov, čo negatívne ovplyvňuje neskorší nárok na dôchodok,“ vysvetľuje hovorkyňa ústredia práce Andrea Hajdúchová.

Zákonník negarantuje

Rovnako je to aj s dovolenkou. Zákonník práce ju negarantuje, je len na dohode so zamestnávateľom.

V neposlednom rade sú dohodári diskriminovaní aj v prípade, ak si chcú zobrať úver od banky. „Príjmy z dohôd majú obvykle krátkodobý charakter a banka ich štandardne neakceptuje. V prípade dlhodobých dohôd však dokážeme záujemcov o úver obslúžiť,“ hovorí Michal Kopecký z VÚB Banky.

Zamestnanec na dohodu alebo brigádnik nemá zo zákona nárok na stravné lístky. Mal by si však zistiť, či náhodou jeho zamestnávateľ nerozšíril okruh osôb, ktorým bude gastrolístky poskytovať.

Môže sa totiž stať, že do okruhu zamestnancov s nárokom na zľavnené obedy patri aj dohodári.

Dohodári tiež nemajú nárok na čerpanie dávky pri dočasnej práceneschopnosti. Zamestnávateľ za nich totiž neplatí sociálne, ale ani zdravotné poistenie.

Na čo majú nárok

„Výnimkou sú iba odvody na úrazové a garančné poistenie, ktoré musí zamestnávateľ odvádzať aj za dohodárov a brigádnikov,“ hovorí advokátka Katarína Babiaková z právnickej kancelárie bnt.

Dohodár či jeho pozostalí majú pri pracovnom úraze či chorobe z povolania, prípadne pri smrti, z týchto odvodov nárok na niektorú z úrazových dávok.

Pri garančnom poistení má aj dohodár a brigádnik nárok na vyplatenie mzdy z garančného fondu Sociálnej poisťovne. Podmienkou je, že zamestnávateľ sa dostal do platobnej neschopnosti a bol naňho vyhlásený konkurz.

ico

Dohoda o brigádnickej práci študenta (vzor)

podľa §§ 227 a 228 zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce):

medzi

MAREC, spol. s r. o.

so sídlom Ulica 77, 821 03 Bratislava

IČO: 11 111 111

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo XXXX/

B

v jej mene konajú: Ing. Slavomír Konateľ, konateľ

(ďalej len „zamestnávateľ“)

Ján Pracujúci

nar.: 01.11.1991

r. č.: XXXX/XXXX

trvalý pobyt: Iná ulica 22, 821 04 Bratislava

(ďalej len „zamestnanec“)

za týchto podmienok:

Článok 1

Druh pracovnej činnosti

Zamestnanec bude pracovať ako: musí byť uvedené napríklad predavač - pokladník.

Článok 2

Odmena

Zamestnancovi je priznaná dohodnutá odmena vo výške 2,50 eura (suma má byť uvedená

aj slovne) za každú odpracovanú hodinu mesačne. Odmena je splatná najneskôr do 15. dňa

nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Článok 3

Trvanie dohody

Táto dohoda o brigádnickej práci študenta sa uzatvára na neurčitý čas / určitý čas do

__.__.____.

Článok 4

Rozsah pracovného času

Dohodnutý rozsah pracovnej činnosti je 20 hodín týždenne. Podľa Zákonníka práce

nemôže študent vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu týždenného

pracovného času. Študent však môže napríklad robiť 80 hodín v mesiaci, z toho je na

dohode, ako si to rozvrství. Podľa Zákonníka si čas môže dokonca rozkladať celý rok. To

znamená jeden mesiac môže robiť aj 160 hodín a ďalší vôbec.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti účastníkov tejto dohody sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a

ostatnými pracovnoprávnymi predpismi.

Táto dohoda bola napísaná v dvoch kópiách, z ktorých jedna patrí zamestnávateľovi a druhá

zamestnancovi.

V ____________, dňa __.__.____

________________________

zamestnávateľ

________________________

zamestnanec

Príloha:

• Potvrdenie o návšteve školy / potvrdenie o štúdiu.

Toto neplatí od úspešného skončenia strednej školy alebo po ukončení letného semestra až

do konca októbra.

ico

Dohoda o pracovnej činnosti (vzor)

uzatvorená podľa § 228a zákona č. 311/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov (Zákonník práce) medzi:

MAREC, spol. s r. o.
so sídlom Ulica 77, 821 03 Bratislava
IČO: 11 111 111
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo XXXX/B
v jej mene konajú: Ing. Slavomír Konateľ, konateľ
(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Ján Pracujúci
nar.: 01.11.1991
r. č.: XXXX/XXXX
trvalý pobyt: Iná ulica 22, 821 04 Bratislava
(ďalej len „zamestnanec“)

Článok I
Predmet dohody

Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa pracovné činnosti: (tu je opísaná pracovná činnosť. Daná práca musí byť presne vymedzená, napr. tlačiarenské práce, obsluhovanie tlačiarenských strojov, zažehľovanie tričiek s potlačou a podobne).

Článok II
Rozsah pracovného času

(môže byť presne určený čas, kedy musí prácu vykonávať) Práce bude zamestnanec vykonávať každý pracovný deň od 10.00 h. do 12.00 h v sídle zamestnávateľa.

(môže však byť určené, len koľko hodín musí týždenne odpracovať) Dohodnutý rozsah pracovnej činnosti bude 40 hodín mesačne podľa potreby zamestnávateľa.

Článok III
Obdobie trvania zmluvného vzťahu

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzaviera na (môže sa na určitý čas aj na neurčitý čas, závisí od dohody zmluvných strán).

 • určitý čas (napríklad od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012)
 • neurčitý čas.

Článok IV
Odmena za vykonanú prácu

Odmena za vykonanú prácu je dohodnutá zmluvnými stranami na sumu 139,90 eura mesačne (je dobré, aby bola suma vypísaná aj slovne).

Odmena je splatná vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď bola práca vykonávaná.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, ktoré súvisia s touto dohodou, sa riadia ustanoveniami §§ 223 a nasl. Zákonníka práce.

Zmluvné strany sú oprávnené túto dohodu okamžite ukončiť len v prípadoch, v ktorých možno okamžiteskončiť pracovný pomer. Dohodu možno ukončiť dohodu zmluvných strán alebo jednostrannou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

Táto dohoda je vyhotovená vo dvoch kópiách, z ktorých jedna patrí zamestnancovi a jedna zamestnávateľovi.

Túto dohodu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov.

V Bratislave dňa 31. 3. 2012

Podpis zamestnávateľa Podpis zamestnanca

ico

Pracovná zmluva (vzor)

(§ 42 a nasl. ZP)

MAREC, spol. s r. o.

so sídlom Ulica 77, 821 03 Bratislava

IČO: 00 000 000

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo XXXX/B

v jej mene konajú: Ing. Slavomír Konateľ, konateľ

(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Ján Pracujúci

nar.: 01.11.1991

r. č.: XXXX/XXXX

trvalý pobyt: Iná ulica 22, 821 04 Bratislava

(ďalej len „zamestnanec“)

uzatvárajú v zmysle § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov pracovnú zmluvu v tomto znení:

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Druh práce: (na akú pracovnú pozíciu vás prijímajú) napríklad tlačiar,

ktorý zabezpečuje najmä tieto činnosti:

Môžu byť v zmluve konkretizované, alebo musia byť opísané v samostatnom dokumente, ktorý je prílohou k zmluve.

2. Miesto výkonu práce je Ulica 77, Bratislava. (v prípade, že nie je presne špecifikovaná adresa, ale len uvedené mesto, môžu vás aj bez vášho súhlasu presunúť na iné pracovisko v rámci tohto mesta. Ak je však uvedená presná adresa, s presunom musíte súhlasiť a podpísať dodatok k zmluve).

3. Deň nástupu do práce je 1. 4. 2012. Pracovný pomer sa uzatvára na neurčitý čas / určitý čas do (ak ide o pracovnú zmluvu na určitý čas, treba uviesť presne napríklad do 31. 3. 2013). Skúšobná lehota je dohodnutá v trvaní troch mesiacov od vzniku pracovného pomeru.

4. Pracovný čas zamestnanca je 40 hodín týždenne.

Článok II

Mzda zamestnanca

1. Za vykonanú prácu patrí zamestnancovi mzda vo výške 650 eur brutto mesačne (uvedená suma by mala byť vypísaná aj slovom). Zamestnancovi zamestnávateľ môže priznať mesačné odmeny podľa kvality vykonanej práce. Zamestnanec na odmenu nemá nárok, zamestnávateľ ju môže priznať aj v závislosti od hospodárskych výsledkov. (Táto veta je dôležitá napríklad v čase hospodárskej krízy.)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výške mzdy zamestnanca bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne.

3. Zamestnávateľ je povinný pri mesačnom vyúčtovaní mzdy vydať zamestnancovi doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o uskutočnených zrážkach.

4. Mzdu je povinný zamestnávateľ vyplatiť najneskôr do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, keď bola práca vykonávaná.

Článok III

Dovolenka

Zamestnanec má nárok na dovolenku v zákonnom rozsahu päť týždňov ročne. Dovolenka a jej čerpanie sa riadia ustanoveniami §§ 100 a nasl. Zákonníka práce.

Článok IV

Skončenie pracovného pomeru

1. Skončenie pracovného pomeru a dĺžka výpovednej lehoty sa riadi ustanoveniami §§ 59 a nasl. Zákonníka práce.

2. Zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku zamestnanca za jeden mesiac v prípade, že zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej lehoty u zamestnávateľa. (Toto platí aj v prípade, ak nie je exaktne zakotvené v zmluve, zamestnávateľ má na náhradu nárok podľa Zákonníka práce.)

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa vrátane zodpovednosti za škodu a ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. K akejkoľvek zmene podmienok a ustanovení dohodnutých v tejto zmluve môže dôjsť len po dohode oboch zmluvných strán, a to písomne, formou dohody o zmene pracovnej zmluvy.

2. Pracovná zmluva je vyhotovená v dvoch kópiách, z ktorých jednu dostane zamestnávateľ a jednu zamestnanec.

V Bratislave dňa __.__. 2012

Podpis zamestnávateľa Podpis zamestnanca

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 4. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Cambridge Business School, škola novej doby
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 280
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 086
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 922
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 783
 5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 738
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 105
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 269
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 678
 9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 761
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 471

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Voliť proti Kotlebovi nebude bolieť

Ktovie, ako na voličov zapôsobí Klusov sľub vyčistiť úrady od rodinkárstva. Zdá sa totiž, že práve to im neprekáža v prípade ĽSNS.

DOMOV

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Extrémista Marian Kotleba ťaží v banskobystrickej župe aj zo slabej informovanosti tamojších voličov, hovorí pre SME politický geograf TIBOR MADLEŇÁK.

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

DOMOV

Lipšicovi zamietli dohodu o vine a treste

Generálna prokuratúra zamietla obvinenému dohodu o vine a treste.

Neprehliadnite tiež

Rusko a Turecko podpísali dohodu o zrušení sankcií. Paradajkové embargo ostáva

Rusi zaviedli sankcie po zostrelení stíhačky pri turecko-sýrskych hraniciach.

Bitcoin rastie a rastie. Pokoril nový rekord

Hodnota kryptomeny v pondelok prekona 2 100 dolárov.

Česká OVB stiahla žalobu na študenta, ktorý natočil kontroverzný film

Študentský film zobrazil aj bujaré večierky, na ktorých sa zabávali finanční poradcovia.

Najväčší záujem je o frekvenciu 102,4 megahertza Senec

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem rádií

O šesť voľných rozhlasových frekvencií v jarnom výberovom konaní má záujem sedem vysielateľov.