Exekútor na vek nehľadí, dlh je dlh

To, že sa vaše dlhy dostali až k exekútorovi, pocítite rýchlo po rozhodnutí súdu, o ktorom ani nemusíte vedieť.

(Zdroj: Ilustračné - Archív SME - Mirka Cibulková)

BRATISLAVA. Vyše 35 tisícom dôchodcov v súčasnosti na príkaz exekútora zrážajú z penzie splátky na dlžobu. Peniaze od nich podľa Sociálnej poisťovne vymáhajú najmä pôžičkové a telekomunikačné firmy.

V praxi sa často stretávame s prípadmi, že najmä starších ľudí oslovujú pokútne spoločnosti. Poskytujú pôžičky za podmienok nevýhodných pre dlžníka a využívajú dôverčivosť či naivitu, hovorí advokát Jozef Herbulák. No starší človek sa môže zadlžiť aj vtedy, keď sám vopred vie, že na splátky nemá.

Peniaze z pôžičky dá deťom, chybu sa hanbí priznať a spolieha sa na to, že mu dôchodok nik nezoberie. A reaguje až vtedy, keď ho osloví exekútor.

Späť sa nehľadí

Situácia, keď príde exekútor, je vždy vážna. Exekútor totiž koná na základe rozhodnutia a poverenia súdu.

To znamená, že situáciou, ako vznikol dlh a či to bolo protiprávne, sa už nik dodatočne nebude zaoberať.

Ak dlžník nemá dostatočný príjem (časť príjmov chráni zákon a pre strhávanie peňazí zo zvyšnej sumy platia ďalšie legislatívne pravidlá), exekútor siahne na niektorý hnuteľný a tiež nehnuteľný majetok.

„A to bez ohľadu na to, či v ňom má dlžník trvalé bydlisko,“ vraví hovorca Slovenskej komory exekútorov Martin Hermanovský.

Raz a dosť

To, že sa vaše dlhy dostali až k exekútorovi, pocítite rýchlo po rozhodnutí súdu, o ktorom ani nemusíte vedieť. Prvá vec, ktorú exekútor hneď po doručení poverenia súdu urobí, je totiž zablokovanie vášho účtu.

Nasleduje korešpondencia – exekútor dlžníkovi pošle zásielkou do vlastných rúk upovedomenie o začatí exekúcie.

Nepreberať takúto poštu sa nevyplatí. Náhradné doručenie v prípade exekúcie vedenej proti fyzickej osobe – nepodnikateľovi je vylúčené.

Exekútor vás aj tak po neprebratí pošty vyhľadá a vy sa pripravujete o 14­dňovú lehotu na vyplatenie dlhu, pri ktorej by ste platili polovičnú odmenu exekútorovi.

Úspora, ak nájdete možnosť okamžite zaplatiť, môže byť značná. Dlžník pri exekúcii platí poplatky vo výške 20 percent z vymoženej sumy, najmenej 33,19 a najviac 33 194 eur.

Platí exekútorovi aj vynaložené náklady. Výška poplatkov pri menších dlhoch môže presiahnuť výšku samotnej pohľadávky.

Ak máte možnosť v stanovenej lehote platiť, nemusíte nevyhnutne uhradiť naraz celý dlh. Spravidla býva možné sa s veriteľom dohodnúť na splátkovom kalendári.

Splátky však musia byť stanovené tak, aby s nimi veriteľ súhlasil. V praxi podľa Hermanovského by mali byť také, aby ste dlh zaplatili za tri až šesť mesiacov.

Štrnásťdňovú lehotu tiež môžete využiť aj na svoju obranu. Tou je odoslanie námietok. Napríklad vtedy, ak ste medzičasom dlh uhradili alebo ste ho uhradili dávnejšie a u veriteľa nastala chyba. O oprávnenosti námietok však bude rozhodovať súd.

Rozhodne exekútor

Po skončení dvojtýždňovej lehoty exekútor postupuje podľa toho, aký príjem či majetok dlžník má. Najčastejšie, ak je to vzhľadom na výšku príjmu možné, dá príkaz na zrážky z neho.

Alebo na úhradu poslúžia peniaze na účtoch bez ohľadu na to, či je ich výber termínovaný. Ak to nestačí, nasleduje exekučná dražba hnuteľného majetku – najčastejšie osobných automobilov.

Nehnuteľnosti, ktorých hodnota zo znaleckého posudku významne presahuje dlh, prichádzajú na rad vtedy, ak dlžník nemá iný majetok. Vydražená suma presahujúca dlh sa pôvodnému majiteľovi vracia. Nad exekučnou dražbou dohliada súd.

„Takýto postup – kombinované plnenie – by mal exekútor dodržať. V konečnom dôsledku je však na jeho rozhodnutí, či hneď siahne na nehnuteľnosť, alebo nie,“ hovorí advokát Dávid Štefanka.

Aby ste mali aspoň zákonom chránenú sumu, môžete požiadať banku, aby vám zostatok zo mzdy alebo dôchodku nepodliehajúci exekúcii z účtu uvoľnila.

ico

Otázky a odpovede

Zablokoval vám exekútor účet?

Ak vám exekútor zablokoval účet, na ktorý chodia všetky vaše príjmy (vrátane dôchodku), môžete písomne požiadať banku, aby vám z neho uvoľnila tú časť peňazí, ktorá exekúcii nepodlieha. Banky na túto žiadosť majú tlačivo. Vyhlásenie povinného o zasielaní mzdy a iných príjmov na účet blokovaný exekúciou potvrdzuje aj súdny exekútor.

Môžu stiahnuť peniaze z účtu skôr, ako prejde 14-dňová lehota?

Nie. Exekútor môže vykonať exekúciu v tomto prípade prikázaním pohľadávky z účtu v banke až po doručení exekučného príkazu povinnému (dlžníkovi). Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok (nemáte sa ako brániť), na rozdiel od upovedomenia o začatí exekúcie, proti ktorému sú prípustné námietky. Samotné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie exekútora ešte neoprávňuje vykonať exekúciu.

Čaká vás pochybné dedičstvo?

Do dlhov vás môžu dostať aj príbuzní, po ktorých dedíte. Dedič však za ne (a tiež za primerané náklady spojené s pohrebom) zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Ak človek, proti ktorému je vedená exekúcia, zomrie, dlh z exekučného titulu prechádza na dedičov. A to aj vtedy, ak dlh nebol v rozhodnutí v súpise pasív dedičstva uvedený.

Odpovedá súdny exekútor Martin Hermanovský a advokát Dávid Štefanka

ico

Majetok a exekúcia

Dôchodok a dávky

Tieto príjmy podliehajú exekúcii tak ako ostatné – zo zamestnania (aj na dohodu) či z podnikania. Zrážky z príjmu sa vykonávajú len z tretiny čistého príjmu po odpočítaní základnej nepostihnuteľnej sumy. Suma príjmov nad 150 percent životného minima sa zráža celá. Výnimkou sú prednostné pohľadávky (napríklad výživné). Exekúcii nepodlieha dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej ani príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či príspevok za opatrovanie.

Peniaze na účtoch, vkladnej knižke

Peniaze vám z banky stiahnu bez ohľadu na termín viazanosti. Pri anonymnom vklade musí exekútor vkladnú knižku na doručiteľa nájsť.

Čo je doma

Exekútor nemôže zo zákona siahnuť na majetok, ktorý slúži na uspokojovanie jeho hmotných potrieb a potrieb jeho rodiny alebo na plnenie jeho pracovných úloh, či slúžiaci na jeho podnikanie. Tiež ani na veci, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami. Chránené je preto okrem iného zariadenie ako základný nábytok, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač), ale napríklad aj snubný prsteň a obrúčka. Čo nie je chránené, exekútor speňaží v dražbe.

Hotovosť a cenné papiere

Ak je v domácnosti hotovosť, chránená je do výšky hotové peniaze do sumy 99,58 eura. Listinné cenné papiere exekútor predá podobne ako hnuteľný majetok.

Nehnuteľný majetok

Predáva sa v dražbe, najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom. Udelenie príklepu musí schváliť súd. Pri neúspešnej dražbe sa najnižšie podanie môže so súhlasom súdu znížiť na 50 percent pôvodného. Dražiť nesmie exekútor poverený vykonaním exekúcie.

Rýchlo darované

Účelovo rýchle darovanie vám nemusí prejsť. Možno ho napadnúť na súde do troch rokov. Takýto úkon sa potom vo vzťahu k veriteľovi považuje za právne neúčinný a exekúcia sa môže viesť aj na prevedený majetok.

ico

Kým podpíšete

Ručiteľské vyhlásenia tretích osôb, záložné práva na hnuteľné a nehnuteľné veci prípadne pohľadávky, notárske zápisnice o uznaní dlhu slúžiace ako exekučný titul a zmenky.

To sú podľa advokáta Martina Provazníka spôsoby ručenia, ktoré využívajú pôžičkové spoločnosti.

S každou sa spájajú isté riziká. Ak napríklad ručíte nehnuteľnosťou a nesplácate, pripravte sa na to, že o ňu aj skutočne môžete prísť, pretože záložný veriteľ môže svoju pohľadávku uspokojiť jej predajom.

ico

Kde dať najväčší pozor pri pôžičke

Ručiteľský záväzok – dobre ho zvážte. Ručiteľ je povinný uhradiť dlh za dlžníka v prípade, že ten nie je schopný svoj dlh splatiť. Ručiteľ sa tak môže dostať do postavenia veriteľa voči dlžníkovi, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou nie je schopný uhradiť svoj dlh.

Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť – treba porovnať pomer hodnoty zálohu a výšku úveru. Aby sa nestalo, že malý úver bude zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť.

Zmenka a notárska zápisnica slúžiaca ako exekučný titul – dajú sa pomerne rýchlo zriadiť aj uplatniť. Dlžník má pritom v prípade uplatnenia práva z týchto inštitútov relatívne malý priestor na právnu argumentáciu.

Advokátska kancelária bnt

ico

Neplatnosti zmluvy sa domáhajte hneď

Keď sa začne exekúcia, je zbytočné vysvetľovať, že pôžičku podpísal starký, ktorý nevedel, čo robí.

Zmluva o pôžičke, ktorú podpísal človek súdne pozbavený svojprávnosti, je neplatná. „Rovnako je neplatný i právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou,“ vysvetľuje advokát Jozef Herbulák.

Určenia neplatnosti zmluvy o pôžičke sa treba domáhať na súde. A to čo najskôr po podpise zmluvy. Kľúčovým dôkazom bude znalecký posudok, ktorý nariadi súd.

„Ak nie je možné úspešne napadnúť platnosť zmluvy o pôžičke pre nespôsobilosť dlžníka, ďalšou možnosťou je preskúmanie platnosti zmluvy súdom z hľadiska predpisov o ochrane spotrebiteľa,“ radí advokát. Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať neprijateľné podmienky.

Väčšina nebankových spoločností má v zmluvách o pôžičke obsiahnutú rozhodcovskú doložku. Vtedy o sporoch nerozhoduje všeobecný, ale konkrétny rozhodcovský súd.

„Odporúčam si pred podpísaním zmluvy overiť navrhovaný rozhodcovský súd a podmienky konania pred ním,“ vraví Herbulák. Súhlasiť podľa neho treba iba s renomovaným rozhodcovským súdom.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 3. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 4. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 10. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 1. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 2. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 3. Exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 4. Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou 2000 eur
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 14 286
 2. Eilat: Slnko, teplo a zábava 10 893
 3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 7 255
 4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 277
 5. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek 2 845
 6. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 198
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 1 744
 8. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50% 1 582
 9. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba 1 560
 10. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky 1 383

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Veľkolepý nástup, výslnie a pád. Prečo veľké strany neprežijú svojich lídrov

Výmena lídra nie je kľúčom k dlhšej životnosti strany. Funguje len pri menších stranách, v Smere by mohla znamenať rýchly zánik.

KOMENTÁRE

Smer bez Fica nemá logiku

Životnosť strán ako Smer sa odvíja od popularity zakladateľa.

Neprehliadnite tiež

Opäť žltý lístok. Prečo niektoré zásielky pošta nedoručí domov

Ľudia sa často mylne domnievajú, že aj pri objednaní menšieho tovaru ide o balík.

Plzeňskú Škodu Transportation kúpi najbohatší Čech Kellner

Investičná skupina PPF za stopercentný podiel podľa odhadov zaplatí viac ako desať miliárd korún.

Danko povedal, ako bude fungovať 13. a 14. plat

Je dôležité, aby ľudia dostávali systémové odmeny, povedal predseda parlamentu a SNS.

V Poľsku si už v nedeľu nenakúpite. Ale až od roku 2020

Poslanci dolnej komory poľského parlamentu v piatok schválili návrh zákona, ktorý počíta s úplným zákazom nedeľných nákupov.

Talianska energetická firma Eni bude hľadať plyn pri Cypre

Generálny riaditeľ Eni Claudio Descalzi uviedol, že firma má o región strategický záujem.