Škodu určí firma, nemusí chcieť nič

Služobné auto, telefón či počítač vie zamestnanec oceniť až vtedy, ak ich môže využívať aj na súkromné účely.

(Zdroj: Ilustračné - SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Ak vo firme havarujete služobným autom, vyrobíte nepodarok či rozbijete okno, zodpovedáte za škodu, ktorú ste zamestnávateľovi spôsobili. Je však dobré vedieť, že niekedy musíte uhradiť plnú výšku škody, niekedy len časť.

„Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za akúkoľvek škodu, ktorú mu spôsobil svojím zavinením – či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti pri plnení svojich pracovných úloh,“ povedala Katarína Babiaková, advokátka z kancelárie bnt.

Môže ísť o škody spôsobené napríklad nedostatočnou kontrolou pri stroji, vyrobením nepodarku a podobne alebo v priamej súvislosti s vykonávaním pracovných úloh.

Napríklad svojou nedbanlivosťou zhodíte zo stola počítač, stratíte kľúče od kancelárie a treba preto vymeniť zámok.

Štyri platy alebo všetko

Ak zamestnanec spôsobil škodu z nedbanlivosti, je povinný ju uhradiť až do výšky štyroch svojich priemerných mesačných miezd. Ak ju spôsobil úmyselne, musí uhradiť škodu v plnej výške.

„Zamestnávateľ musí v prípade vzniku škody zamestnancovo zavinenie, to znamená jeho nedbanlivosť alebo jeho úmysel preukázať,“ hovorí ďalej Babiaková.

Toto neplatí, ak zamestnanec a zamestnávateľ uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti (najčastejšie na pozíciách ako pokladníčka v obchode, skladník a podobne).

A tiež ak zamestnanec stratil predmety, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia (napríklad notebook, telefón či pracovné náradie). Zamestnávateľ vtedy nemusí preukazovať zamestnancovo zavinenie a zamestnanec je povinný uhradiť škodu v plnej výške.

Auto má výnimku

Hoci služobné auto podobne ako notebook či mobilný telefón slúži zamestnancom na výkon práce, ak na ňom firme spôsobíte škodu, postupuje sa podľa osobitných podmienok.

„Tu sa zodpovednosť posudzuje iba podľa všeobecnej zodpovednosti zamestnanca. Platí teda limit štvornásobku platu,“ hovorí advokátka Babiaková.

Neznamená to však, že kľúče od služobného auta dostanete len tak a môžete si s ním robiť, čo chcete. Napríklad používanie na súkromné účely musí byť výslovne dohodnuté so zamestnávateľom.

A to buď v pracovnej zmluve, prípadne v jej dodatku alebo v samotnej zmluve o používaní služobného motorového vozidla. V dohode sa presne definuje konkrétne auto. Je bežné, že podrobnosti upravuje interná smernica zamestnávateľa, ak takú má.

Vychádza sa z aktuálnej ceny

Ak stratíte laptop alebo služobný mobil, o tom, koľko firme zaplatíte, rozhoduje zamestnávateľ. „Zamestnávateľ môže, no i nemusí požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá,“ vysvetľuje advokátka Kristína Ďuračková.

Požadovanú náhradu škody teda určí firma. Avšak pri určení jej výšky musí vychádzať z ceny veci v čase vzniku škody.

Takisto platí, že zamestnávateľ si nemôže len tak strhnúť požadovanú náhradu škody zo mzdy zamestnanca.

„Zamestnávateľ je povinný prerokovať požadovanú náhradu škody so zamestnancom,“ povedala Ďuračková. Oznámiť mu ju musí najneskôr do mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.

ico

Najčastejšie výhody vo firmách

 • Flexibilný pracovný čas
 • Mobilný telefón na súkromné účely
 • Nápoje zadarmo
 • Vzdelávanie
 • Notebook na súkromné účely
 • Príspevok na stravu nad rámec zákona
 • Príspevok na dôchodkové sporenie
 • Dovolenka navyše
 • Služobné auto na súkromné účely

Zdroj: Platy.sk

ico

Čo hovoria paragrafy

Zákonník práce rozlišuje tri druhy zodpovednosti zamestnanca.

1. Všeobecná zodpovednosť

Zamestnanec so zamestnávateľom pri nej nemusia mať uzatvorenú žiadnu dohodu o hmotnej zodpovednosti.

„Zamestnanec zodpovedá za škodu, ktorú firme spôsobil zavineným porušením pracovných povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,“ vysvetľuje advokátka Kristína Ďuračková. Zamestnávateľ pri nej však musí zamestnancovo zavinenie preukázať.

Zákonník práce zároveň obmedzuje hornú hranicu, ktorú musí zamestnanec, ak spôsobí škodu, uhradiť. Ide o štvornásobok jeho priemerného zárobku.

2. Zodpovednosť za schodok

Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti (musí byť písomná, inak je neplatná) zodpovednosť za zverenú hotovosť, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V tomto prípade je povinný uhradiť firme plnú výšku škody.

Zodpovednosti sa môže zbaviť sčasti alebo úplne, ak preukáže, že schodok vznikol bez jeho zavinenia. Pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti sa vykonáva inventarizácia.

3. Zodpovednosť za stratu predmetov

Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia (najčastejšie osobný počítač či mobil).

Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla bez jeho zavinenia. Ani tu nie je horná hranica škody limitovaná.

No nepatria sem napríklad motorové vozidlá či inventár. Pri nich sa zodpovednosť posudzuje iba podľa všeobecnej zodpovednosti zamestnanca. Platí teda limit štvornásobku priemerného platu.

ico

Koľko môžu od vás pýtať

Ak stratíte služobný telefón, firma pri určení výšky škody nezohľadňuje, či už bol účtovne odpísaný, alebo nie, hovorí advokátka Katarína Babiaková z kancelárie bnt.

Pridelili mi služobné auto, môžem ho využívať aj na súkromné účely. Budem musieť platiť opravu, ak havarujem? Koľko najviac odo mňa firma môže žiadať?

Základným rozdielom je, či škoda vznikne počas plnenia pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s nimi (služobné účely), alebo nie (súkromné účely). Ak spôsobíte škodu na služobnom aute počas výkonu pracovných úloh, bude sa na vašu zodpovednosť vzťahovať Zákonník práce. Pri využívaní služobného auta na súkromné účely zodpovedáte za prípadnú škodu podľa Občianskeho zákonníka. Váš vzťah so zamestnávateľom sa pri súkromnom používaní mení na vzťah fyzickej osoby a firmy.

Ak pri využívaní na súkromné účely vznikne škoda a preukáže sa, že za škodu zodpovedáte, budete ju musieť uhradiť celú. Keď škodu uhradí poisťovňa, budete zamestnávateľovi musieť uhradiť len prípadnú spoluúčasť.

Používam služobné auto iba na služobné účely. Auto je poistené. Na križovatke do mňa narazilo iné auto, nie som vinníkom nehody. Môže odo mňa zamestnávateľ aj tak chcieť nejakú úhradu?

Ak zamestnanec škodu nezavinil, nie je za ňu zodpovedný a zamestnávateľ nie je oprávnený si od neho žiadnu škodu vymáhať. Okrem toho, škoda by mala byť uhradená z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody a to celá vrátane prípadnej spoluúčasti.

Služobné auto využívame na oddelení traja. Nesedí nám počet najazdených kilometrov s benzínom.

Účtovníčka chýbajúci benzín vydelila tromi a strhla nám to z platu. Má na to právo? V zime je vyššia spotreba, boli veľké mrazy, nemusí to zohľadniť?

Všeobecne platí, že zamestnávateľ musí preukázať vznik škody a tiež to, že mu ju spôsobil zamestnanec svojím zavineným porušením povinností pri plnení úloh.

Ohľadom služobného auta nie je možné uzavrieť hmotnú zodpovednosť ani nie je možné auto písomne zveriť do zamestnancovej dispozície. Zamestnávateľ preto musí preukázať zavinenie zamestnanca. V prípade, že zamestnávateľ nevie preukázať vznik škody a skutočnosť, že ju zavinil určitý zamestnanec, nevie ani určiť zodpovedného zamestnanca či zamestnancov. Náhradu škody si nemôže automaticky jednostranne uplatniť na všetkých troch zamestnancoch, keďže nevie, či sú skutočne zodpovední za škodu. Na takomto postupe by sa s nimi musel vopred dohodnúť.

Mám služobný mobil, stratil som ho. Mám ho však už tri roky. Teraz odo mňa zamestnávateľ požaduje uhradiť 50 eur. Podľa mňa je telefón dávno odpísaný a nemá žiadnu účtovnú hodnotu. Zdá sa mi to veľa.

Pri určení škody na veci sa vychádza z reálnej ceny veci v čase vzniku škody. Skutočnosť, že vec už je účtovne odpísaná, sa nezohľadňuje. Ak je reálna cena strateného telefónu 50 eur, zamestnávateľ je oprávnený ju od vás požadovať. Zo mzdy vám túto škodu nemôže zraziť jednostranne, ale len po vzájomnej písomnej dohode o zrážke zo mzdy.

V práci máme povolené nosiť si notebooky domov. Keď mi ho ukradnú napríklad z kufra auta, budem musieť škodu uhradiť? Koľko?

Ak vám zamestnávateľ zveril notebook na základe písomného potvrdenia, máte povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla zamestnávateľovi v plnej sume. Ibaže by ste preukázali, že škoda vznikla bez vášho zavinenia. V tomto prípade však pravdepodobne pôjde o úplné zavinenie zamestnanca, keďže notebook mohol mať celý čas pod kontrolou, respektíve so sebou. Pokiaľ ste notebook neprevzali na základe písomného potvrdenia, spôsobená škoda bude limitovaná štvornásobkom vášho priemerného zárobku.

ico

Poisťujú sa najmä autá

Proti škodám, ktoré môžete spôsobiť zamestnávateľovi, existuje poistenie.

Firme môžete nechtiac spôsobiť škodu. „Napríklad pri plnení pracovných úloh poškodíte laptop, rozbijete okno alebo poškodíte služobné auto,“ povedal Gabriel Tóth z Allianz Slovenskej poisťovne.

info
Ako to rieši poisťovňa

Príklady

Aké škody poistenie pokrýva

 • havária služobným autom,
 • z neopatrnosti rozliata káva na služobný počítač.

Na čo sa poistenie nevzťahuje

 • havária na aute, ktoré bolo, použité na súkromné účely,
 • zo stola v práci zmizol služobný mobil,
 • z auta niekto ukradol laptop.

V takýchto prípadoch môže byť riešením poistka. Niektoré firmy ju od zamestnancov žiadajú. Ide o špeciálne poistenie zodpovednosti za škody. Vzťahuje sa na všeobecnú zodpovednosť za škodu, pri ktorej je suma, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, limitovaná.

„Preto nemá význam stanoviť si poistnú sumu vyššiu ako štvornásobok priemerného platu a pri zamestnancoch štátnej služby vyššiu ako trojnásobok priemerného platu,“ povedal Šimon Kollár z Wüstenrot poisťovne.

Najviac peňazí z tohto poistenia vyplácajú poisťovne za poškodenie motorových vozidiel. Potom je to aj prepravovaný alebo uskladňovaný tovar a rôzne zverené predmety – note〜booky, mobilné telefóny a podobne.

Keď sa niečo stane, poisťovňa uhradí skutočnú výšku škody, najviac však toľko, koľko môže firma od zamestnanca požadovať. Odpočíta si len spoluúčasť, zvyčajne je to desať percent.

Za poistenie zaplatíte podľa toho, koľko zarábate, a teda akú poistnú sumu si zvolíte. Rozhoduje aj druh vykonávaných prác. Pri plate tisíc eur mesačne by poistka vyšla zhruba na 40 eur.

ico

O výhodách rozhoduje firma

Čím viac zamestnanec zarába, tým viac a drahších benefitov od firmy dostane.

Zamestnávatelia riešia pravidlá poskytovania rôznych výhod k platu vo svojich interných smerniciach. Je na ich rozhodnutí, či budú môcť zamestnanci v plnej miere využívať notebooky, mobilné telefóny alebo automobily, alebo sa stanovia obmedzenia v podobe nejakých limitov.

V prípade služobných automobilov firmy zvyčajne limitujú používanie kilometrami, ktoré môže zamestnanec využiť súkromne.

V prípade mobilných telefónov býva stanovená pevná suma oproti stanovenému paušálu, ktorú môže pretelefonovať s rodinou či s priateľmi.

Súkromné hovory na služobných telefónoch patria medzi najčastejšie výhody, ktoré zamestnávatelia poskytujú.

Od januára minulého roka podliehajú benefity daniam aj odvodom. Zamestnancom, ktorí tieto výhody využívajú, tak ostáva na výplatu menej peňazí.

„Vplyv na benefity to určite malo, hlavne vo veľkých firmách,“ povedal Miroslav Dravecký, projektový manažér prieskumu Platy.sk. Platí však, že ak už firma benefity poskytuje, ponúka také, o ktoré je záujem.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 2. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 1. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami.
 2. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 3. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 4. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
 5. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 6. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 7. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 8. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 10. Cíťte sa v priestore príjemne
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 10 039
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 511
 3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 282
 4. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 4 040
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 971
 6. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 938
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 759
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 502
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 2 053
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 752

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prečo by Plavčan nemal byť ministrom

Peter Plavčan, ktorého si vybrala SNS, mal za sebou kauzy, už keď sa stal členom vlády. Aj keď ďalšie pribúdajú, odstúpiť zatiaľ neplánuje.

KOMENTÁRE

Keď už je trápne posmievať sa ministrovi školstva

Dôležité je ukázať, kto to celé vymyslel. A či to je riadená schéma.

ŠPORT

Ružomberok potrápil favorita, s Evertonom prehral iba o gól

Jediný gól stretnutia strelil kapitán domácich Leighton Baines.

TECH

Vedci ukázali, aké majú ľudia nezvyčajné sexuálne túžby

Štúdia naznačila, že rozdiel medzi mužmi a ženami nie je veľký.

Neprehliadnite tiež

Chuť hranolčekov z ulice Únia nezmení

Zmenu v návrhu nariadenia vyrokovalo Belgicko, aby sa nezmenila výroba dvakrát smažených hranolčekov z pouličných stánkov.

Starbucks urobil miliardový obchod, získa ďalšie kaviarne v Číne

Reťazec získa zhruba 1300 prevádzok v mestách Šanghaj a Ťiang-su a v provincii Če-ťiang.

Predseda Európskej investičnej banky sa nezmení, opäť to bude Werner Hoyer

Hoyer je predsedom banky od začiatku roka 2012, teraz ho zvolili na ďalších šesť rokov.