Vedúcim firma nadčasy platiť nemusí

Počet hodín, ktoré musíte či môžete odpracovať nad rámec pracovného času, limituje zákon.

(Zdroj: Ilustračné - Sxc.hu)

BRATISLAVA. Viacerým firmám sa pre krízu nedarí a často to riešia prepúšťaním zamestnancov.

Nezriedka to dopadne tak, že na rovnaké množstvo práce ostane menej ľudí, ktorí nestíhajú, a tak od nich nadriadení chcú, aby v práci ostávali dlhšie.

Aj práca nadčas však má svoje pravidlá.

Len príkazom

Platí, že prácu nad rámec vášho pracovného času vám musí zamestnávateľ nariadiť. A takisto vám za ňu musí zaplatiť.

info
Ako sa môžete brániť
 • V prípade porušovania pracovnoprávnych predpisov môže zamestnanec dať podnet na inšpektorát práce.
 • Podať ho môže osobne, telefonicky, elektronicky aj písomne.
 • Inšpektorát práce vykoná kontrolu.
 • Ak je podnet opodstatnený, zamestnávateľovi v protokole budú vyčítať porušenie povinností a nariadia mu odstrániť zistené nedostatky.
 • V závažných prípadoch inšpektorát ukladá pokutu. Výška je individuálna.
Zdroj: Inšpektorát práce

Neznamená to však, že ak každý deň ostávate v práci o pol hodiny dlhšie, pretože sa prezliekate, upratujete veci na stole či umývate šálky od kávy, dostanete za to zaplatené.

No takisto neplatí, že vám šéf môže prikázať chodiť do práce, ako sa mu zachce. Napríklad nemôže od vás chcieť, aby ste pracovali od pondelka do piatku a do práce v rámci nadčasov chodili aj každú sobotu.

„Zamestnávateľ nie je oprávnený prácu nadčas plánovať,“ upozornila Katarína Babiaková, advokátka z kancelárie bnt. Vykonáva sa len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce.

Najvyšší limit pre nariadené nadčasy je 150 hodín ročne. Ďalších 250 hodín nadčasov si zamestnanec a firma môžu iba dohodnúť.

Za nadčasy pritom musíte dostať zaplatenú mzdu a príplatok vo výške najmenej 25 percent priemerného zárobku. Ak chcete radšej voľno a firma súhlasí, za hodinu práce nadčas máte nárok na hodinu voľna.

Nadčasy v mzde

Nie vždy je však firma za nadčasy ochotná zaplatiť. V prípade nepreplatenia práce nadčas ide v menšej miere o problémy spojené so zlou hospodárskou situáciou u zamestnávateľa.

„Vo väčšej miere ide o vyžadovanie lojality a ochoty automaticky pracovať nadčas, čo má byť zahrnuté už v mzde,“ upozorňuje Martin Barbarič, hlavný inšpektor Inšpektorátu práce Nitra.

Takýto postup je však podľa Zákonníka práce prípustný len u niektorých zamestnancov – u vedúcich zamestnancov alebo u špecializovaných odborníkov.

Sťažností je menej

Podľa skúseností pracovníkov inšpektorátov práce sa zamestnanci na nadčasy sťažujú menej, ako napríklad na nevyplatenú mzdu či cestovné náhrady.

„Podnety v oblasti pracovného času a nespokojnosť zamestnancov sa zvyčajne týkali najmä nedodržiavania nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami a nepretržitého odpočinku v týždni či nesúladu medzi odpracovanými a preplatenými hodinami,“ povedal Igor Holéczy, hovorca Národného inšpektorátu práce.

Podľa advokátky Kataríny Babiakovej, keďže mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas spadá do definície mzdy podľa Zákonníka práce, v tejto oblasti za istých okolností možno uvažovať aj o podaní trestného oznámenia z dôvodu nevyplatenia mzdy.

Ťažkosti s evidenciou

Nedostatkom vo firmách je často nekvalitne vedená evidencia pracovného času a práce nadčas.

„Zákonník práce vyžaduje, aby sa evidovali presné údaje, kedy sa práca začala vykonávať a kedy sa s výkonom práce skončilo. Teda doslovne údaje od – do,“ hovorí Barbarič.

U zamestnávateľov sa však často eviduje skôr príchod do práce a odchod z nej v zmysle celkovej prítomnosti na prevádzke.

Ťažkosti nastávajú vtedy, keď sa po čase obe strany pozerajú na takto strávený čas v práci rozdielne.

ico

Všetko o práci navyše

Firma musí pamätať na to, že máte nárok na oddych.

1. Koľko hodín navyše

Počas pracovného roka môže zamestnanec odpracovať najviac 400 hodín nadčasov. Firma môže 150 hodín nariadiť, so zvyšnými 250 hodinami musí pracovník súhlasiť. Kolektívna zmluva môže povinný rozsah nadčasov stanoviť až na 250 hodín ročne.

2. Vedúci môžu odpracovať viac

U vedúcich zamestnancov, ktorí súhlasili s tým, že ich priemerný pracovný čas bude najviac 56 hodín týždenne, môže byť maximálny rozsah nadčasov až 550 hodín ročne.

3. Zdravotníci majú výnimku

Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie a ktorý má viac ako 50 rokov, nemožno prácu nadčas nariadiť. Na nadčasoch sa s ním zamestnávateľ môže iba dohodnúť.

4. Existujú limity

Pracovník môže odpracovať v priemere osem hodín nadčasov týždenne, teda 32 hodín mesačne. Tento priemer sa počíta za štyri mesiace.

5. Odpočinok musí byť

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby ste mali medzi koncom jednej a začiatkom druhej pracovnej zmeny odpočinok aspoň osem hodín. Zároveň platí, že musíte mať aspoň dva nepretržité dni odpočinku v týždni a váš celkový pracovný čas vrátane práce nadčas v priemere za štyri mesiace nesmie prekročiť 48 hodín týždenne.

6. Nadčas do mzdy

Zákonník práce v určitých prípadoch umožňuje zahrnúť mzdové zvýhodnenie za 150 hodín práce nadčas v kalendárnom roku priamo do mzdy. Napríklad u vedúcich zamestnancov alebo u tých zamestnancov, ktorí vykonávajú riadiace, obchodné, tvorivé, metodické či koncepčné činnosti.

Zdroj: Accace

ico

Peniaze alebo voľno

Firma môže ľuďom ponúknuť aj výhodnejšie podmienky, ako určuje zákon, hovorí advokátka Katarína Babiaková z bnt o príplatkoch za nadčasy.

Koľko mi firma musí zaplatiť za nadčasy?

Zamestnanec má za hodinu práce nadčas nárok na mzdu a mzdové zvýhodnenie vo výške 25 percent priemerného zárobku. V prvom rade je zamestnávateľ povinný zamestnancovi za prácu nadčas poskytnúť mzdu a mzdové zvýhodnenie. Namiesto zvýhodnenia sa však spolu môžu dohodnúť na čerpaní náhradného voľna.

Mám príplatok za prácu nadčas alebo voľno automaticky alebo to musí byť zakotvené v kolektívnej zmluve?

Zamestnanec má podľa Zákonníka práce nárok za prácu nadčas dostať mzdu a mzdové zvýhodnenie. Nie je potrebné mať túto skutočnosť uvedenú ani v pracovnej zmluve, ani nie je potrebné mať kolektívnu zmluvu. Na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas je potrebné sa so zamestnávateľom dohodnúť, najlepšie priamo v pracovnej zmluve.

Čo ak zamestnanec trvá na peniazoch a firma na čerpaní voľna? Čo robiť, ak je dohoda nemožná?

Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ na čerpaní náhradného voľna nedohodli, zamestnávateľ je povinný vyplatiť mzdu a mzdové zvýhodnenie, a to v riadnom výplatnom termíne po vykonaní práce nadčas. V prípade nevyplatenia má zamestnanec možnosť obrátiť sa na príslušný inšpektorát práce, prípadne na súd.

Môže mi firma za nadčasy priplatiť aj viac ako 25 percent? Musím to mať v zmluve?

Mzdové zvýhodnenie vo výške 25 percent priemerného zárobku je minimálnym zákonným nárokom. Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť na vyššej sadzbe, a to buď v pracovnej zmluve priamo so zamestnancom, alebo v kolektívnej zmluve s odbormi.

Pri rizikových prácach je príplatok minimálne 35 percent. Aké sú to práce?

Sú to práce zaradené regionálnym úradom verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, a to buď na základe podnetu zamestnávateľa, alebo samotného úradu. Ide napríklad o práce vo výškach, s bremenami, pod vplyvom vysokej tepelnej záťaže a podobne.

Ak som odpracoval 8,5 hodiny v práci a ďalších osem hodín ako nadčas a chcem čerpať voľno, dostanem zaplatené za 16,5 hodiny a budem mať voľno, akurát nedostanem príplatok?

Ak zamestnanec čerpá za prácu nadčas náhradné voľno, má nárok na mzdu, nie však na mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. To znamená, že budete mať v prípade čerpania náhradného voľna nárok na mzdu za 16,5 hodiny práce a na žiadne mzdové zvýhodnenie.

Mám odpracovaných 170 hodín nadčasov za posledný rok. Z firmy odchádzam, myslel som, že mi ich preplatia naraz. Personalistka mi však povedala, že dostanem zaplatené iba za posledné tri mesiace, zvyšok mi prepadne. Je to možné?

Za prácu nadčas máte nárok na mzdu a mzdové zvýhodnenie v rozsahu 170 hodín. Ak ste sa však so zamestnávateľom dohodli, že 150 hodín práce nadčas máte zahrnutých v mzde, máte nárok na preplatenie len 20 hodín. Žiadne trojmesačné obmedzenie zákon neustanovuje.

ico

Matky sú zvýhodnené, tí, čo dochádzajú, nie

Odmietnuť prácu nadčas nemôžete, ani keď dochádzate do iného mesta a v noci už nemáte žiadny spoj.

Ak od vás šéf chce, aby ste ostali v práci dlhšie, zvyčajne odmietnuť nemôžete. Môže vám nariadiť až 150 nadčasových hodín za rok.

V prípade, že zamestnanec nerešpektuje nariadenú prácu nadčas a odmietne pracovať, považuje sa to za porušenie pracovnej disciplíny.

„To môže mať za následok až skončenie pracovného pomeru,“ hovorí advokátka Zuzana Chmeľová. Pracovať nadčas musíte aj vtedy, ak ste už vo výpovednej lehote.

Firma nemusí brať ohľady

Zamestnávateľa nemusí zaujímať, že sa po skončení v práci napríklad v neskorých nočných hodinách nemáte ako dostať domov, pretože bývate inde a nejde vám už žiadny spoj.

„Nadčasovú prácu môže zamestnávateľ nariadiť bez ohľadu na skutočnosť, že bývate v inej obci,“ upozorňuje Katarína Babiaková, advokátka právnickej kancelárie bnt.

Zamestnávateľ vám však nesmie nariadiť prácu nadčas, pokiaľ by sa váš denný odpočinok medzi jednotlivými pracovnými zmenami skrátil na menej ako osem hodín.

Mierne zvýhodnené sú pri nadčasoch matky, ktoré sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov. Prácu nadčas s nimi môže zamestnávateľ dohodnúť len s ich súhlasom.

„Ak s nadčasmi súhlasili, musia ich vykonať,“ hovorí Babiaková. V opačnom prípade by nešlo o neospravedlnenú absenciu, ale o porušenie pracovnej disciplíny.

Nadčas má byť výnimočný

Na druhej strane platí, že zamestnávateľ vás nemôže nútiť pracovať hocikedy. „Práca nadčas môže byť nariadená len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce,“ hovorí Babiaková, advokátka z bnt.

Napríklad ak pracujete v riadnom pracovnom pomere od pondelka do piatka, nemôže od vás firma chcieť, aby ste do práce chodili odpracovať nadčas pravidelne aj každú sobotu.

Sobota sa u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu od pondelka do piatka, spravidla považuje za deň pracovného pokoja, počas ktorého možno nariadiť prácu len výnimočne po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

A to len také práce, ktoré nemožno vykonať v riadny pracovný deň, ako napríklad naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce či inventúrne a uzávierkové práce.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 543
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 578
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 5 346
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 493
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 451
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 374
 7. Kam do tepla v januári? 2 390
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 155
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 013
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 202

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Rybáriková: Keby mi to niekto povedal, pošlem ho na liečenie

Slovenská tenistka postúpila už do osemfinále Australian Open. Tak ďaleko nikdy nebola.

SVET

Ďalšia šanca na referendum o brexite? Podporil ho Blair aj Farage

Aj Briti si myslia, že by rozhodli inak.

SVET

Babiša a Faltýnka vydajú na trestné stíhanie

Babiš v prejave zopakoval, že kauza je podľa neho zmanipulovaná.

EKONOMIKA

Najväčší tender tretej Ficovej vlády sa blíži do finále

ŽSR chcú modernizovať úsek za Bratislavou.

Neprehliadnite tiež

Japonská SoftBank sa stala najväčším akcionárom Uberu

Konzorcium na čele so SoftBank prevezme v Uberi 17,5-percentný podiel, pričom samotná SoftBank získa 15-percentný podiel.

Železnice chcú zmodernizovať sedem priecestí medzi Bratislavou a Komárnom

Na trati Bratislava-Komárno je celkovo 52 železničných priecestí.

Británia musí prispievať do európskeho rozpočtu, ak chce prístup na jej finančný trh

Únia upozorňuje, že Spojené kráľovstvo nemôže mať prístup na jednotný trh, pokiaľ neprijme všetky jej pravidlá.

Pozrite sa, ako sa Slovensko prezentovalo na svetovom potravinárskom veľtrhu v Berlíne

Slovensko na prestížny nemecký veľtrh zavítalo po 11 rokoch.

USA v ťažbe ropy podľa IEA predbehnú Saudskú Arábiu a Rusko

Globálny dopyt po rope sa podľa prognózy IEA v tomto roku zvýši.