Zrazenú daň z úrokov vám štát už nevráti

Strop, dokedy daňovník nemusí platiť daň zo svojich príjmov a všetky povinne počas roka odvedené preddavky na daň mu štát vráti, je pre tohtoročné daňové priznanie 1 779,65 eura.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Podávali ste si vlani dobrovoľné daňové priznanie, aby vám štát vrátil zrazenú daň z úrokov na vkladnej knižke či na účte? Tento rok už to nerobte.

Nik vám peniaze nevráti, pretože sa zmenil zákon a budete musieť podávať opravné daňové priznanie.

Ak ide o úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňazí z bežných účtov, z účtu stavebných sporiteľov a z vkladových účtov fyzických osôb nemožno už daň vybranú zrážkou z úrokov považovať za preddavok.

A ten si odpočítať od dane v daňovom priznaní, píše Finančné riaditeľstvo. Počas ostatných rokov túto možnosť využívali najmä seniori (no aj študenti).

Štát im na základe dobrovoľne podaného daňového priznania s príjmami nižšími, ako bola stanovená suma pre platenie daní, vrátil bankou vopred odvedenú daň.

Ich daňová povinnosť bola nulová – dôchodok sa nezdaňuje. Všetko odvedené vopred, a teda navyše sa v daňovom priznaní zmenilo na zápornú hodnotu pre štát.

Podať dobrovoľné daňové priznanie pri nízkych príjmoch sa však naďalej oplatí seniorom, ktorí pracovali napríklad na dohodu.

Strop, dokedy daňovník nemusí platiť daň zo svojich príjmov a všetky povinne počas roka odvedené preddavky na daň mu štát vráti, je pre tohtoročné daňové priznanie 1 779,65 eura.

Zmena pri predaji bytu

Čo sa týka seniormi tradične zdaňovaných príjmov, platí ešte jedna zmena. Ide o zrušenie oslobodenia od dane z príjmu z predaja bytu alebo domu, ak v ňom má predávajúci najmenej dva roky trvalý pobyt.

Novinka však zatiaľ nepostihne veľa daňovníkov – pri predaji takéhoto majetku, ktorý daňovník nadobudol do 31. decembra 2010, sa ešte postupuje po starom.

Okrem toho zákon stále ponecháva oslobodenie od dane tým ľuďom, ktorí predávajú byt, dom, no aj inú nehnuteľnosť až po tom, čo ju vlastnia aspoň päť rokov.

Pozor na číslo účtu

V prípade, že tento rok máte príjmy, ktoré musíte zdaniť, neposielajte ich na účet, ktorý platil doteraz. Od tohto roka sa daň platí na číslo, ktoré vopred daňovníkom rozosielali daňové úrady.

Ak takéto číslo nemáte, pretože nie ste napríklad živnostník a neprenajímate nehnuteľnosť, vyznačíte to v daňovom priznaní na prvej strane. Daňový úrad vám zašle oznámenie o čísle účtu na platenie dane.

„Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania neoznámil správca dane číslo účtu, je povinný daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia,“ dodáva hovorkyňa Finančného riaditeľstva Gabriela Dianová.

ico

Čo môžu spraviť sčítací komisári

Vlaňajšie sčítanie ľudu dalo trocha zarobiť aj dôchodcom. Preddavky môžu žiadať naspäť.

Z celkového počtu 188 komisárov bolo v čase sčítania 45 komisárov vo veku nad 60 rokov, vypočítava hovorkyňa mesta Banská Bystrica Monika Pastuchová.

info
Na čom ešte záleží
 • príjem do 1779,65 eura na to, aby neplatil žiadnu daň, platí pre dôchodcu, ktorý poberal starobnú penziu celý rok 2011.
 • Pokiaľ sa stal poberateľom dôchodku počas roku 2011, jeho príjem mohol byť do 3559,30 eura.
Zdroj: Jaroslava Lukačovičová, odborníčka na dane, mzdy a účtovníctvo

Je to takmer 24 percent. Najstarší tamojší sčítací komisár sa narodil v roku 1938. Podobne je to aj inde.

Niektoré samosprávy pridelili seniorským komisárom „ľahšie“ okrsky. Napriek tomu si mohli zarobiť okolo 40 eur za deň, prípadne aj do tristo eur za celé sčítanie.

Odmeny sa vyplácali po zdanení. „Každý sčítací komisár dostal počas januára písomné potvrdenie o príjmoch a zaplatenej dani,“ píše hovorca bratislavského Starého Mesta Tomáš Halán.

Sčítací komisár, ktorý k 1. januáru 2011 poberal starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok, ak v roku 2011 neuplatňoval daňový bonus a úhrn jeho zdaniteľných príjmov nepresiahol za rok 2011 sumu 1779,65 eura, daň neplatí. Píše to Finančné riaditeľstvo.

„Ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2011 nepresiahnu sumu 1779,65 eura, môže podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb do 2. apríla 2012,“ vysvetľuje.

Po vyplnení žiadosti v daňovom priznaní daňový úrad daňovníkovi preplatok vráti, ak je väčší ako 3,31 eura.

ico

Ako treba zdaniť najčastejšie príjmy seniorov: od prenájmov po podiely z urbariátu či z družstva

Vianočný príspevok, dôchodok a iné dávky

 • Vianočný príspevok sa nezdaňuje, pretože ide o štátnu dávku.
 • Podobne to je aj pri príspevku na opatrovanie či príspevku na kompenzačnú pomôcku a podobne.
 • Od dane sú totiž okrem iného oslobodené dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského a úrazového zabezpečenia.
 • Inak je to pri odmene za osobnú asistenciu zdravotne ťažko postihnutému občanovi. Tú treba zdaniť.

Zdedené peniaze na účte

 • Dedičstvo a ani dary nie sú predmetom dane.
 • Predmetom dane však už budú úroky získané týmto dedičstvom. Z nich daň zrazí banka.

Podiely na hospodárení urbariátu, lesného spoločenstva

 • Pokiaľ má pozemkové spoločenstvo právnu subjektivitu, podiely na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou nie sú predmetom dane. Ak nemá právnu subjektivitu fyzické osoby zdaňujú tieto svoje príjmy samy.

Príjem z prenájmu

 • Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený do výšky 500 eur.
 • Každý, kto prenajíma nehnuteľnosť (okrem pozemku), musí byť zo zákona zaregistrovaný na daňovom úrade a má pridelené daňové identifikačné číslo. Zdaňuje sa príjem prevyšujúci oslobodenie.
 • V prípade, že nehnuteľnosť prenajímajú manželia a je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, príjem si môžu rozdeliť na polovicu alebo aj inak, ak sa dohodnú.

Príjem z predaja nehnuteľnosti

 • Oslobodené od dane sú príjmy z predaja nehnuteľností, ak ich predávajúci vlastní dlhšie ako päť rokov.
 • Pre byty a rodinné domy nadobudnuté do konca roka 2010 však aj po zmene zákona platí aj oslobodenie od dane, ak v nich mal predávajúci trvalé bydlisko aspoň dva roky. Pri predaji zdedenej nehnuteľnosti sa do lehoty zarátava aj vlastníctvo poručiteľa v priamom rade.

Podiely z družstva

 • Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, nie sú predmetom dane.

Príjmy z príležitostného predaja prebytkov

 • Môže ísť napríklad o prebytky zo záhrady predávané na trhovisku alebo z domu. Príjmy z príležitostných činností sú oslobodené do výšky 500 eur.

Sporenie a investovanie

 • Výnosy z úspor na termínovaných vkladoch, vkladných knižkách, pri stavebnom sporení či pri hypotekárnych záložných listoch, vyplatí banka už zdanené.
 • Daňové priznanie treba v niektorých prípadoch podať pri zahraničných podielových fondoch či hypotekárnych listoch, ktoré ste predali skôr.

Odpočítavanie - Čo sa nedá

 • Dôchodca nemá automaticky nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.
 • Tí, ktorí poberali dôchodok celý rok, môžu si uplatniť rozdiel medzi penziou a nezdaniteľnou časťou.

Jaroslava Lukačovičová, odborníčka na dane, mzdy a účtovníctvo; Dagmar ⋌Bednáriková, poradkyňa; ht, jpa

ico

Kedy aké tlačivá použiť

Chcete nazad preddavky?

 • Použite typ A, pokiaľ chcete vrátiť preddavky na daň zrazené zamestnávateľom,
 • alebo B pokiaľ máte aj iné príjmy ako zo závislej činnosti.

Kombinácie niektorých častých príjmov

 • Predčasný alebo starobný dôchodok + vianočný príspevok - žiadne tlačivo.
 • Predčasný alebo starobný dôchodok + úspory v banke - žiadne tlačivo, zmena v zákone, daň odvedená z úrokov z vkladov na účte či vkladnej knižke sa už od tohto roku nepovažuje za preddavok, ktorý si možno uplatniť v daňovom priznaní.
 • Predčasný alebo starobný dôchodok + prenájom - typ B.
 • Predčasný alebo starobný dôchodok + práca na dohodu - ročné zúčtovanie, respektíve typ A, ak bola zrazená preddavková daň. Ak zrážková, nie je povinnosť podať priznanie , ale zákon to umožňuje.
 • Predčasný alebo starobný dôchodok + pracovná zmluva na kratší alebo bežný úväzok - rovnaký prípad ako ten predchádzajúci.
 • Predčasný alebo starobný dôchodok + príjem zo zmluvy za osobnú asistenciu - typ B. Odmena, ktorú dostáva osobný asistent od občana s ťažkým zdravotným postihnutím, sa považuje za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti a podlieha dani z príjmu fyzických osôb. To platí i v prípade, ak osobný asistent túto činnosť nevykonáva ako svoju živnosť.
 • Predčasný alebo starobný dôchodok + príležitostný predaj prebytkov zo záhrady na trhovisku - pri prekročení oslobodenej sumy typ B.
 • Predčasný alebo starobný dôchodok + príjem z urbariátu - ak má pozemkové spoločenstvo právnu subjektivitu, tak nie. Ak nemá, tak typ B.
ico

Príklad výpočtu

Manželom radí daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Manželia sú poberateľmi starobného dôchodku. V roku 2011 previedlo družstvo do ich bezpodielového spoluvlastníctva garáž a oni ju v tom istom roku predali za 4000 eur. Za prevod podielu aj s poplatkami zaplatili 136 eur.

Podľa dohody je podiel manželky z príjmu za garáž 1779 eur. Vyrovnanie zostávajúcej časti príjmu vrátane výdavkov prináleží manželovi. Žiadne iné nezdanené príjmy manželka za rok 2011 nemala. Manžel – dôchodca mal ešte preddavkovo zdanený príjem z dohody o pracovnej činnosti vo výške 2500 eur.

Príjmy, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahrnujú do základu dane v rovnakom pomere. No môžu sa tak ako v tomto prípade dohodnúť aj inak.

Ak manželka nemala iné zdaniteľné príjmy, nie je povinná podať daňové priznanie. Jej celkové zdaniteľné príjmy spolu s príjmom z predaja garáže za rok 2011 nepresiahli zákonom stanovenú hranicu 1779,65 eura.

Zvyšnú časť príjmu za predaj garáže 2221 eur zdaní manžel. Do priznania (typu B) teda uvedie príjem 2221 eur, do výdavkov kúpnu cenu, no môže aj ďalšie preukázateľné náklady, ktoré súvisia s prevodom garáže (za prevod podielu 50 eur, správny poplatok 66 eur, notársky poplatok 20 eur, spolu 136 eur).

Keďže príjem si manželia po dohode rozdelili v pomere 55 a 45 (presne 55,525 manžel a 44,475 manželka) rovnako si musia podeliť aj výdavky.

Manžel si teda od príjmu 2221 eur odpočíta výdavky 75,51 eura (136 eur x koeficient 0,55525).

Do priznania manžel zahrnie aj príjem z dohody 2500 eur, z ktorého mu zamestnávateľ už odviedol preddavkovú daň 475 eur.

Daň nezaplatí v plnej výške, preddavok 475 eur si od celkovej povinnosti odpočíta.

Ako to spraviť

Daňové priznanie typu B, okrem povinných údajov treba uviesť:

V. oddiel (týka sa príjmov zo závislej činnosti, v tomto prípade dohody)

 • riadok 34,36 2500 (príjem z dohody)

VIII. oddiel (ostatné príjmy, v tomto prípade príjem z predaja garáže)

 • riadok 2 stĺpec 1 2221 (príjem z predaja garáže)
 • riadok 2 stĺpec 2 75,51 (výdavky na prevod garáže)
 • riadok 14 2221 a 75,51 (tabuľkové súčty)
 • súhrnná tabuľka
 • riadok 56 2221
 • riadok 57 75,51
 • riadok 58 2145,49 (rozdiel príjmy a výdavky)

IX. oddiel (základ dane)

 • riadok 68 2500 (príjem z dohody)
 • riadky 72,73,75,77,78 2145,49
 • riadok 79 4645,49 (výsledok)

X. oddiel (výpočet dane)

 • riadok 80 4645,49
 • riadok 85 4645,49 (ako poberateľ dôchodku si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane)
 • riadok 86 882,64 (daň 19 percent zo základu z riadku 85 zaokrúhlená na eurocenty nadol)
 • riadok 95,99,101 882,64 (daňovník si neuplatňuje daňový bonus na dieťa)
 • riadok 109 475 (zrazený preddavok z príjmu na dohodu)
 • riadok 113 407,64 (daň na úhradu (vypočítaná daň z riadku 86 mínus preddavok z dohody)

XVII. oddiel (pomocné výpočty)

 • Odporúčame uviesť podrobnosti o dohode rozdelenia príjmov z predaja garáže: pomer, v akom si príjem manželia rozdelili a uplatnili si výdavky.
 • Prílohou k daňovému priznaniu bude potvrdenie o zrazenej dani z príjmov z dohody od zamestnávateľa.
ico

Daň z príjmu pre seniorov v skratke

Všeobecné pravidlá

Termíny

 • 2. apríla 2012 – dovtedy treba podať daňové priznanie. Ak vám vyjde daň na úhradu, v tom istom termíne musíte aj zaplatiť. V rovnakom termíne možno písomne oznámiť odklad podania, či písomne požiadať o odklad platby či o splátky.
 • 12. mája 2012 – dovtedy vám vrátia prípadný preplatok na dani.

Čísla

 • 1779,65 eura – príjmy, pri ktorých ešte netreba platiť daň. Do tejto sa vyplatí podať dobrovoľne daňové priznanie, ak vám už strhli daň napríklad pri práci na dohodu.
 • 3,32 eura – nižšia daň, ako táto suma, sa neplatí. No ani štát nevráti preplatok nižší, ako je táto suma.

Tlačivá

 • Tento rok sú nové tlačivá, staré nepoužívajte. Opäť sú dva typy A a B (podľa príjmov). Dajú vám ich na daňovom úrade, na internete sú na stránkach www.drsr.sk a www.finance.gov.sk.

Formality

Ako podať

 • Najbežnejšie sa daňové priznanie podáva osobne na daňovom úrade, pri fyzickej osobe rozhoduje miesto trvalého bydliska. Odoslať ho možno poštou, v tomto prípade rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
 • Elektronické doručenie má iné pravidlá.

Ako inkasovať

 • Ak vám výjde preplatok na vrátenie, daňový úrad ho pošle tak, ako ste uviedli v daňovom priznaní v XVI. oddiele.
 • Môže to byť poštovou poukážkou alebo aj na vami uvedené číslo účtu.

Pozor na zbytočné chyby

 • Nezabudnite sa podpísať. Vyznačte na prvej strane druh daňového priznania (riadne). DIČ alebo rodné číslo musí byť napísané na všetkých listoch tlačiva. Ak prikladáte prílohy - napríklad potvrdenie o zrazenej dani, nezabudnite uviesť ich počet - kolónka 126.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 11 645
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 541
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 637
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 457
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 437
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 974
 7. Kam do tepla v januári? 2 121
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 904
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 734
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 043

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Logopedička: Nikdy nie je neskoro odnaučiť sa ráčkovať

Detí s problémami je čoraz viac.

SVET

Soros je všade. Orbánov verejný nepriateľ číslo jeden

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov aj médiá.

Neprehliadnite tiež

Nemecké akciové indexy posilňujú vďaka výborným výsledkom firiem

Z nemeckých firiem prichádzajú dobré správy o ich hospodárení v roku 2017.

Orkán Friederika napáchal v Nemecku škody najmenej za pol miliardy

Orkán patril podľa poisťovní v tomto storočí medzi najsilnejšie búrky.

V USA dražili Hitlerov mercedes, nikto ho nekúpil

Nikto nebol ochotný zaplatiť ani minimálne požadovanú cenu.

Ani advokáti sa nezhodnú, či je poplatok za sobáš diskriminačný

Ak je s cirkevným sobášom viac práce, poplatok je opodstatnený, treba to však preskúmať.

Syn daroval Zmajkovičovej dom, v majetkovom priznaní chýba

Jaroslav Zmajkovič získal priestranú nehnuteľnosť v roku 2008, keď jeho mama bola už šesť rokov poslankyňou.